/[pliva-si]/vade/5021.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5021.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 6 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +487 -1970 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </p>
10 </div>
11
12 <div align="Left">
13 <p style="text-align: left; "> </p>
14 </div>
15
16 <div align="Left">
17 <p style="text-align: left; "> <b>VETOFLOK</b><b><sup></sup></b><b> 5 %</b>
18 </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> raztopina za injiciranje </p>
23 </div>
24
25 <div align="Left">
26 <p style="text-align: left; "> </p>
27 </div>
28
29 <div align="Left">
30 <p style="text-align: left; "> Za uporabo v veterinarski medicini </p>
31 </div>
32
33 <div align="Left">
34 <p style="text-align: left; "> </p>
35 </div>
36
37 <div align="Left">
38 <p style="text-align: left; "> <b>Sestava</b> </p>
39 </div>
40
41 <div align="Left">
42 <p style="text-align: left; "> 1 ml raztopine vsebuje 50 mg enrofloksacina.
43 </p>
44 </div>
45
46 <div align="Left">
47 <p style="text-align: left; "> </p>
48 </div>
49
50 <div align="Left">
51 <p style="text-align: left; "> <b>Delovanje</b> </p>
52 </div>
53
54 <div align="Left">
55 <p style="text-align: left; "> Antimikrobno zdravilo enrofloksacin je sinteti&egrave;ni
56 derivat kinolona, uvr&#353;&egrave;eno v skupino fluorokinolonov, t. j. kinolonov
57 II. generacije. V ob&egrave;utljivih mikroorganizmih zavira delovanje bakterijske
58 DNK-giraze (topoizomeraza II) in topoizomeraze IV, encimov, ki katalizirajo
59 replikacijo DNK v njihovem jedru. Fluorokinoloni v zelo majhnih koncentracijah
60 delujejo baktericidno in mikoplazmacidno. Antimikrobni spekter pripravka
61 Vetoflok je zelo &#353;irok in zajema najpomembnej&#353;e po Gramu negativne <i>(E.
62 coli, Klebsiello spp., Salmonello spp., Proteus spp., Campylobacter spp.,
63 Pseudomonas aeruginosa, Bordetello spp., Pasteurello spp., Haemophilus spp.,
64 Actinobacillus spp., Brucello spp.)</i> in po Gramu pozitivne bakterije <i>
65 (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Listerio monocytogenes, Corynebacterium
66 spp., Erysipelothr</i><i>ix rhusiopathiae, Clostridium spp.)</i> ter mikoplazme
67 in klamidije. Postantibakterijski u&egrave;inek tega kemoterapevtika je precej&#353;en,
68 saj traja 4 do 8 ur. Poleg enrofloksacina je namre&egrave; antibakterijsko
69 u&egrave;inkovit tudi njegov osnovni metabolit " ciprofloksacin. Vetoflok
70 se enako dobro resorbira po peroralnem kot po parenteralnem vnosu ter se
71 hitro in v celoti razporedi po organizmu. V tkivih dose&frac34;e 2- do 3-krat
72 ve&egrave;je koncentracije kot v krvi. Posebno visoko raven enrofloksacina
73 so ugotovljali v plju&egrave;ih, jetrih, ledvicah, kosteh in limfati&egrave;nih
74 organih. Ker je farmakodinamika Vetofloka povsem druga&egrave;na od vseh
75 doslej uporabljanih zdravil za podobne namene, deluje baktericidno tudi proti
76 mikroorganizmom, ki so odporni proti enemu ali ve&egrave; antibiotikom iz
77 skupine betalaktamov, tetraciklinov, makrolidov, aminoglikozidov in sulfonamidov.
78 </p>
79 </div>
80
81 <div align="Left">
82 <p style="text-align: left; "> </p>
83 </div>
84
85 <div align="Left">
86 <p style="text-align: left; "> <b>Indikacije</b> </p>
87 </div>
88
89 <div align="Left">
90 <p style="text-align: left; "> <i>Psi, ma&egrave;ke:</i> bakterijske infekcije
91 prebavil, dihal, se&egrave;il in rodil, ko&frac34;e, zunanjega sluhovoda
92 in ran, ki jih povzro&egrave;ajo E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp.,
93 Haemophilus spp., Staphylococcus spp. in druge. </p>
94 </div>
95
96 <div align="Left">
97 <p style="text-align: left; "> </p>
98 </div>
99
100 <div align="Left">
101 <p style="text-align: left; "> <i>Govedo, ovce, koze in kunci:</i> primarne
102 in sekundarne bakterijske in mikoplazmatske infekcije dihal (<i>Pasteurella
103 spp., Mycoplasma bovis, Staphylococcus spp., Haemophilus spp</i>.) in prebavil
104 (<i>E. coli, Salmonella spp</i>). Tudi za primere, ko klini&egrave;no izku&#353;njo
105 potrdi &#353;e izvid antibiograma, je enrofloksacin primerno izbirno zdravilo.
106 Vetoflok je posebno u&egrave;inkovit pri zdravljenju kompleksa enzooti&egrave;ne
107 bronhopnevmonije pri teletih. </p>
108 </div>
109
110 <div align="Left">
111 <p style="text-align: left; "> <i></i> </p>
112 </div>
113
114 <div align="Left">
115 <p style="text-align: left; "> Pra&#353;i&egrave;i: driska pri sesnih pujskih,
116 kolibaciloza in kolitoksemija pri odstavljenih pujskih in pitancih, primarne
117 in sekundarne bakterijske ali mikoplazmatske infekcije prebavil in dihal
118 (bronhopnevmonija, enzooti&egrave;na pnevmonija, atrofi&egrave;ni rinitis,
119 salmoneloza), zdravljenje in prepre&egrave;evanje sindroma MMA pri plemenskih
120 svinjah. </p>
121 </div>
122
123 <div align="Left">
124 <p style="text-align: left; "> </p>
125 </div>
126
127 <div align="Left">
128 <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
129 </div>
130
131 <div align="Left">
132 <p style="text-align: left; "> Raztopine Vetoflok 5 % ne smemo dajati psom,
133 mlaj&#353;im od 12 mesecev, niti velikim pasmam, ki po&egrave;asneje rasteje,
134 vse do starosti 18 mesecev. Pri psih, zdravljenih z enrofloksacinom, se namre&egrave;
135 lahko v obdobju hitre rasti pojavijo po&#353;kodbe sklepnega hrustanca. </p>
136 </div>
137
138 <div align="Left">
139 <p style="text-align: left; "> Vetofloka 5 % ne smemo dajati ma&egrave;kam,
140 mlaj&#353;im od 8 mesecev. </p>
141 </div>
142
143 <div align="Left">
144 <p style="text-align: left; "> Enrofloksacina ne smemo dajati brejim psicam
145 in svinjam ter psicam v &egrave;asu laktacije. </p>
146 </div>
147
148 <div align="Left">
149 <p style="text-align: left; "> Enrofloksacina prav tako ne smemo dajati
150 psom, pri katerih so ugotovili motnje osrednjega &frac34;iv&egrave;nega sistema.
151 </p>
152 </div>
153
154 <div align="Left">
155 <p style="text-align: left; "> Zdravila ne dajemo niti konjem in &frac34;ivalim
156 s predhodno po&#353;kodovanim sklepnim hrustancem. </p>
157 </div>
158
159 <div align="Left">
160 <p style="text-align: left; "> </p>
161 </div>
162
163 <div align="Left">
164 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in uporabe in odmerki</b> </p>
165 </div>
166
167 <div align="Left">
168 <p style="text-align: left; "> Vsem &frac34;ivalim vbrizgamo Vetoflok subkutano,
169 pra&#353;i&egrave;em pa intramuskularno za uhljem. </p>
170 </div>
171
172 <div align="Left">
173 <p style="text-align: left; "> </p>
174 </div>
175
176 <div align="Left">
177 <p style="text-align: left; "> <i>Psi, ma&egrave;ke</i> 1 ml na 10 kg telesne
178 mase vsakih 24 ur, 5 dni (pri huj&#353;ih ali kroni&egrave;nih infekcijah
179 lahko zdravljenje izvajamo tudi do </p>
180 </div>
181
182 <div align="Left">
183 <p style="text-align: left; "> 10 dni). </p>
184 </div>
185
186 <div align="Left">
187 <p style="text-align: left; "> </p>
188 </div>
189
190 <div align="Left">
191 <p style="text-align: left; "> <i>Govedo, ovce,</i> </p>
192 </div>
193
194 <div align="Left">
195 <p style="text-align: left; "> koze, kunci, </p>
196 </div>
197
198 <div align="Left">
199 <p style="text-align: left; "> pra&#353;i&egrave;i 1 ml na 20 kg telesne mase
200 vsakih 24 ur, 3 do 5 dni </p>
201 </div>
202
203 <div align="Left">
204 <p style="text-align: left; "> (pri huj&#353;ih dihalnih infekcijah in salmonelozi
205 lahko odmerek pove&egrave;amo na 1 ml na 10 kg telesne mase). </p>
206 </div>
207
208 <div align="Left">
209 <p style="text-align: left; "> Sindrom MMA zdravimo 1 do 2 dni. </p>
210 </div>
211
212 <div align="Left">
213 <p style="text-align: left; "> </p>
214 </div>
215
216 <div align="Left">
217 <p style="text-align: left; "> </p>
218 </div>
219
220 <div align="Left">
221 <p style="text-align: left; "> &Egrave;e je odmerek zdravila pri juncih
222 in teletih ve&egrave;ji od 10 ml; pri ovcah, kozah in pra&#353;i&egrave;ih ve&egrave;ji
223 od 5 ml, pri pujskih, jagenj&egrave;kih in kozli&egrave;kih ve&egrave;ji
224 od 2,5 ml, vbrizgamo Vetoflok 5 % na ve&egrave; mestih. </p>
225 </div>
226
227 <div align="Left">
228 <p style="text-align: left; "> </p>
229 </div>
230
231 <div align="Left">
232 <p style="text-align: left; "> <b>Karenca</b> </p>
233 </div>
234
235 <div align="Left">
236 <p style="text-align: left; "> Meso in organi goveda, pra&#353;i&egrave;ev, ovac,
237 koz in kuncev: 10 dni </p>
238 </div>
239
240 <div align="Left">
241 <p style="text-align: left; "> Mleko: 4 dni </p>
242 </div>
243
244 <div align="Left">
245 <p style="text-align: left; "> </p>
246 </div>
247
248 <div align="Left">
249 <p style="text-align: left; "> <b>Stranski pojavi</b> </p>
250 </div>
251
252 <div align="Left">
253 <p style="text-align: left; "> Injekcije enrofloksacina v&egrave;asih lokalno
254 dra&frac34;ijo tkivo, &#353;e posebno pri pra&#353;i&egrave;ih. Med zdravljenjem psov
255 in telet se redko pojavijo prebavne motnje. </p>
256 </div>
257
258 <div align="Left">
259 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
260 </div>
261
262 <div align="Left">
263 <p style="text-align: left; "> Opozorila in previdnostni ukrepi </p>
264 </div>
265
266 <div align="Left">
267 <p style="text-align: left; "> Glede na to, da kinoloni lahko po&#353;kodujejo
268 sklepe, jih smemo pri mladih &frac34;ivalih uporabiti samo, kadar je neposredno
269 ogro&frac34;eno njihovo &frac34;ivljenje in izvid antibiograma ka&frac34;e
270 na to, da so izolirani povzro&egrave;itelji odporni proti drugim antimikrobnim
271 zdravilom. </p>
272 </div>
273
274 <div align="Left">
275 <p style="text-align: left; "> So&egrave;asno z Vetoflokom ni smiselno uporabljati
276 tetraciklinov in makrolidov, ker bi to zmanj&#353;alo njegov antimikrobni u&egrave;inek.
277 </p>
278 </div>
279
280 <div align="Left">
281 <p style="text-align: left; "> Psom hkrati z enrofloksacinom ne smemo dajati
282 teofilina ali nesteroidnih protivnetnih zdravil. </p>
283 </div>
284
285 <div align="Left">
286 <p style="text-align: left; "> </p>
287 </div>
288
289 <div align="Left">
290 <p style="text-align: left; "> </p>
291 </div>
292
293 <div align="Left">
294 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
295 </div>
296
297 <div align="Left">
298 <p style="text-align: left; "> Shranite za&#353;&egrave;iteno pred svetlobo,
299 na hladnem mestu do 15 &deg;C in nedosegljivo otrokom. </p>
300 </div>
301
302 <div align="Left">
303 <p style="text-align: left; "> </p>
304 </div>
305
306 <div align="Left">
307 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
308 </div>
309
310 <div align="Left">
311 <p style="text-align: left; "> Na recept. </p>
312 </div>
313
314 <div align="Left">
315 <p style="text-align: left; "> </p>
316 </div>
317
318 <div align="Left">
319 <p style="text-align: left; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
320 </div>
321
322 <div align="Left">
323 <p style="text-align: left; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (24 mesecev).
324 </p>
325 </div>
326
327 <div align="Left">
328 <p style="text-align: left; "> </p>
329 </div>
330
331 <div align="Left">
332 <p style="text-align: left; "> <b>Oprema</b> </p>
333 </div>
334
335 <div align="Left">
336 <p style="text-align: left; "> Stekleni&egrave;ke po 100 ml </p>
337 </div>
338
339 <div align="Left">
340 <p style="text-align: left; "> </p>
341 </div>
342
343 <div align="Left">
344 <p style="text-align: left; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b> </p>
345 </div>
346
347 <div align="Left">
348 <p style="text-align: left; "> 323-03-8/00-135, 21.05.2001 </p>
349 </div>
350
351 <div align="Left">
352 <p style="text-align: left; "> </p>
353 </div>
354
355 <div align="Left">
356 <p style="text-align: left; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
357 </div>
358
359 <div align="Left">
360 <p style="text-align: left; "> Ostanke zdravila in prazno ovojnino je treba
361 obravnavati kot posebne odpadke in jih ni dovoljeno odmetavati med obi&egrave;ajne
362 komunalne odpadke. </p>
363 </div>
364
365 <div align="Left">
366 <p style="text-align: left; "> </p>
367 </div>
368
369 <div align="Left">
370 <p style="text-align: left; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
371 </div>
372
373 <div align="Left">
374 <p style="text-align: left; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
375 </div>
376
377 <div align="Left">
378 <p style="text-align: left; "> </p>
379 </div>
380
381 <div align="Left">
382 <p style="text-align: left; "> <b>Zastopnik</b> </p>
383 </div>
384
385 <div align="Left">
386 <p style="text-align: left; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
387 </div>
388
389 <div align="Left">
390 <p style="text-align: left; "> </p>
391 </div>
392
393 <div align="Left">
394 <p style="text-align: left; "> <b>Revidirano na seji Komisije za registracijo
395 zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne </b><b>26.01.2001. </b> </p>
396 </div>
397
398 <div align="Left">
399 <p style="text-align: left; "> </p>
400 </div>
401
402 <div align="Left">
403 <p style="text-align: left; "> </p>
404 </div>
405
406 <div align="Left">
407 <p style="text-align: left; "> </p>
408 </div>
409
410 <div align="Left">
411 <p style="text-align: left; "> </p>
412 </div>
413
414 <div align="Left">
415 <p style="text-align: left; "> </p>
416 </div>
417
418 <div align="Left">
419 <p style="text-align: left; "> </p>
420 </div>
421
422 <div align="Left">
423 <p style="text-align: left; "> </p>
424 </div>
425
426 <div align="Left">
427 <p style="text-align: left; "> </p>
428 </div>
429
430 <div align="Left">
431 <p style="text-align: left; "> </p>
432 </div>
433
434 <div align="Left">
435 <p style="text-align: left; "> </p>
436 </div>
437
438 <div align="Left">
439 <p style="text-align: left; "> </p>
440 </div>
441
442 <div align="Left">
443 <p style="text-align: left; "> </p>
444 </div>
445
446 <div align="Left">
447 <p style="text-align: left; "> </p>
448 </div>
449
450 <div align="Left">
451 <p style="text-align: left; "> </p>
452 </div>
453
454 <div align="Left">
455 <p style="text-align: left; "> </p>
456 </div>
457
458 <div align="Left">
459 <p style="text-align: left; "> </p>
460 </div>
461
462 <div align="Left">
463 <p style="text-align: left; "> </p>
464 </div>
465
466 <div align="Left">
467 <p style="text-align: left; "> </p>
468 </div>
469
470 <div align="Left">
471 <p style="text-align: left; "> </p>
472 </div>
473
474 <div align="Left">
475 <p style="text-align: left; "> </p>
476 </div>
477
478 <div align="Left">
479 <p style="text-align: left; "> </p>
480 </div>
481
482 <div align="Left">
483 <p style="text-align: left; "> </p>
484 </div>
485 <!--Section Ends-->
486 </body>
487 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26