/[pliva-si]/vade/5019.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5019.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +443 -1856 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7 <br>
8
9 <div align="Justify">
10 <p style="text-align: justify; "> <b>TRIMETOSUL</b><b><sup></sup></b><b>
11 P</b> </p>
12 </div>
13
14 <div align="Justify">
15 <p style="text-align: justify; "> predme&#353;anica za izdelavo medicirane krme
16 </p>
17 </div>
18
19 <div align="Justify">
20 <p style="text-align: justify; "> <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
21 </p>
22 </div>
23
24 <div align="Justify">
25 <p style="text-align: justify; "> </p>
26 </div>
27
28 <div align="Justify">
29 <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
30 </div>
31
32 <div align="Justify">
33 <p style="text-align: justify; "> 1 kg pra&#353;ka vsebuje: </p>
34 </div>
35
36 <div align="Justify">
37 <p style="text-align: justify; "> 24 g trimetoprima, </p>
38 </div>
39
40 <div align="Justify">
41 <p style="text-align: justify; "> 120 g sulfafurazola. </p>
42 </div>
43
44 <div align="Justify">
45 <p style="text-align: justify; "> </p>
46 </div>
47
48 <div align="Justify">
49 <p style="text-align: justify; "> <b>Delovanje</b> </p>
50 </div>
51
52 <div align="Justify">
53 <p style="text-align: justify; "> Trimetosul P je potencirani sulfonamidni
54 pripravek s &#353;irokim antimikrobnim spektrom, ki pri ob&egrave;utljivih mikroorganizmih
55 ovira sintezo nukleinskih kislin. Aktivni sestavini sulfafurazol in trimetoprim
56 blokirata v bakterijah in protozojih sintezo dihidrofolne in tetrahidrofolne
57 kisline v dveh zaporednih fazah. Ker delujeta sinergisti&egrave;no, kombinacija
58 sulfafurazola in trimetoprima poleg bakteriostati&egrave;nega izkazuje tudi
59 baktericidni u&egrave;inek. Obe spojini namre&egrave; v kombinaciji delujeta
60 v manj&#353;ih koncentracijah, kot so potrebne za u&egrave;inek vsake posamezno.
61 Uporaba potenciranih sulfonamidov zmanj&#353;uje mo&frac34;nost nastajanja in
62 selekcije odpornih bakterij. </p>
63 </div>
64
65 <div align="Justify">
66 <p style="text-align: justify; "> Trimetosul P deluje proti &#353;tevilnim po
67 Gramu pozitivnim in po Gramu negativnim mikroorganizmom (streptokokom, stafilokokom,
68 diplokokom, <i>Clostridiumu perfringensu</i>, korinobakterijam, &#353;igelam,
69 klebsielam, aktinomicetam) in je zlasti u&egrave;inkovit za zdravljenje infekcij,
70 ki jih povzro&egrave;ajo <i>E. coli, Salmonella spp.</i> in <i>Pasteurella
71 spp</i>. </p>
72 </div>
73
74 <div align="Justify">
75 <p style="text-align: justify; "> Obe u&egrave;inkovini se obse&frac34;no
76 resorbirata iz prebavil in po vnosu hitro dose&frac34;eta u&egrave;inkovito
77 raven v krvi in tkivih. Zato pripravek, razen v &egrave;revesju, deluje protiinfekcijsko
78 v ve&egrave;ini organov. </p>
79 </div>
80
81 <div align="Justify">
82 <p style="text-align: justify; "> </p>
83 </div>
84
85 <div align="Justify">
86 <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
87 </div>
88
89 <div align="Justify">
90 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje primarnih in sekundarnih bakterijskih
91 infekcij, prepre&egrave;evanje posledic stresa pri odstavitvi, prevozu, spremembi
92 namestitve, prehrane idr. </p>
93 </div>
94
95 <div align="Justify">
96 <p style="text-align: justify; "> <i>Pra&#353;i&egrave;i:</i> kolibaciloza, salmoneloza,
97 atrofi&egrave;ni rinitis, vnetje plju&egrave;, ki ga povzro&egrave;ajo mikroorganizmi,
98 ob&egrave;utljivi za potencirane sulfonamide, sindrom MMA pri plemenskih
99 svinjah (nujno je dodatno parenteralno zdravljenje), sistemske bakterijske
100 infekcije in druge bolezni. </p>
101 </div>
102
103 <div align="Justify">
104 <p style="text-align: justify; "> <i>Teleta/junci:</i> bakterijski enteritisi
105 (<i>E. coli, Salmonella spp.</i>), nekrobaciloza, prepre&egrave;evanje enzooti&egrave;ne
106 bronhopnevmonije (<i>Pasteurella spp.</i>), infekcije parkljev in druge bolezni.
107 </p>
108 </div>
109
110 <div align="Justify">
111 <p style="text-align: justify; "> <i>Perutnina:</i> bolezni, katerih povzro&egrave;itelji
112 so ob&egrave;utljivi za potencirane sulfonamide (<i>E. coli, Salmonella spp.,
113 Pasteurella spp.</i> idr.). </p>
114 </div>
115
116 <div align="Justify">
117 <p style="text-align: justify; "> </p>
118 </div>
119
120 <div align="Justify">
121 <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
122 </div>
123
124 <div align="Justify">
125 <p style="text-align: justify; "> &reg;ivali s hudimi jetrnimi in ledvi&egrave;nimi
126 okvarami ne smemo zdraviti s Trimetosulom P. </p>
127 </div>
128
129 <div align="Justify">
130 <p style="text-align: justify; "> Ne smemo ga dajati &frac34;ivalim, pri
131 katerih so predhodno ugotovili preob&egrave;utljivostno reakcijo proti potenciranim
132 sulfonamidom, kar pa je v praksi skoraj neznano. </p>
133 </div>
134
135 <div align="Justify">
136 <p style="text-align: justify; "> </p>
137 </div>
138
139 <div align="Justify">
140 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in uporabe</b> </p>
141 </div>
142
143 <div align="Justify">
144 <p style="text-align: justify; "> Trimetosul P dajemo ume&#353;an v hrano, 5
145 dni zapored. </p>
146 </div>
147
148 <div align="Justify">
149 <p style="text-align: justify; "> Za prepre&egrave;evanje posledic stresa
150 dajemo Trimetosul P pra&#353;i&egrave;em 2 dni pred odstavitvijo in 3 dni po
151 njej. </p>
152 </div>
153
154 <div align="Justify">
155 <p style="text-align: justify; "> </p>
156 </div>
157
158 <div align="Justify">
159 <p style="text-align: justify; "> </p>
160 </div>
161
162 <div align="Justify">
163 <p style="text-align: justify; "> Pri huj&#353;ih obolenjih je to zdravilo dovoljeno
164 in potrebno dajati tudi ve&egrave; kot 5 dni. </p>
165 </div>
166
167 <div align="Justify">
168 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e je potrebno, lahko zdravljenje
169 s Trimetosulom P ponovimo po enotedenskem presledku. </p>
170 </div>
171
172 <div align="Justify">
173 <p style="text-align: justify; "> </p>
174 </div>
175
176 <div align="Justify">
177 <p style="text-align: justify; "> <b>Odmerki</b> </p>
178 </div>
179
180 <div align="Justify">
181 <p style="text-align: justify; "> <i>Teleta:</i> 1,5 % v hrani (1,5 kg Trimetosula
182 P homogeno ume&#353;amo v 100 kg hrane). </p>
183 </div>
184
185 <div align="Justify">
186 <p style="text-align: justify; "> <i>Pra&#353;i&egrave;i:</i> 0,5 % v hrani (0,5
187 kg Trimetosula P homogeno ume&#353;amo v 100 kg hrane). </p>
188 </div>
189
190 <div align="Justify">
191 <p style="text-align: justify; "> <i>Perutnina:</i> 0,2 % v hrani (0,2 kg
192 Trimetosula P homogeno ume&#353;amo v 100 kg hrane). </p>
193 </div>
194
195 <div align="Justify">
196 <p style="text-align: justify; "> </p>
197 </div>
198
199 <div align="Justify">
200 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
201 </div>
202
203 <div align="Justify">
204 <p style="text-align: justify; "> Niso znani. </p>
205 </div>
206
207 <div align="Justify">
208 <p style="text-align: justify; "> </p>
209 </div>
210
211 <div align="Justify">
212 <p style="text-align: justify; "> <b>Opozorila in varnostni ukrepi</b> </p>
213 </div>
214
215 <div align="Justify">
216 <p style="text-align: justify; "> Bolne &frac34;ivali, ki slabo in nezadostno
217 jedo hrano, je treba zdraviti parenteralno (npr. z injekcijsko suspenzijo
218 Trimetosul 48 %). </p>
219 </div>
220
221 <div align="Justify">
222 <p style="text-align: justify; "> &reg;ivali, hranjene z me&#353;anico, v katero
223 je ume&#353;an Trimetosul P, med zdravljenjem ne smejo imeti dostopa do drugih
224 virov hrane. </p>
225 </div>
226
227 <div align="Justify">
228 <p style="text-align: justify; "> Da bi med zdravljenjem zmanj&#353;ali morebitne
229 ledvi&egrave;ne okvare zaradi kristalinurije, morajo imeti &frac34;ivali
230 nemoten dostop do pitne vode. </p>
231 </div>
232
233 <div align="Justify">
234 <p style="text-align: justify; "> Podalj&#353;ana uporaba ve&egrave;jih odmerkov
235 sulfonamida lahko v pred&frac34;elodcih pre&frac34;vekovalcev zmanj&#353;a razgradnjo
236 celuloze. </p>
237 </div>
238
239 <div align="Justify">
240 <p style="text-align: justify; "> Sulfonamidi redko lahko zmanj&#353;ajo valjenje
241 oz. upo&egrave;asnijo prirast pitanih pi&#353;&egrave;ancev. </p>
242 </div>
243
244 <div align="Justify">
245 <p style="text-align: justify; "> Ni priporo&egrave;ljivo so&egrave;asno
246 me&#353;anje Trimetosula P v hrani z drugimi zdravili ali zdravilnimi dodatki.
247 </p>
248 </div>
249
250 <div align="Justify">
251 <p style="text-align: justify; "> Kot pri delu z drugimi antimikrobnimi
252 zdravili mora osebje, ki ume&#353;ava Trimetosul P v &frac34;ivinsko hrano, nositi
253 za&#353;&egrave;itno masko in rokavice, t. j. izogibati se mora stiku zdravilne
254 predme&#353;anice s ko&frac34;o in sluznicami. Po delu se morajo delavci temeljito
255 umiti. </p>
256 </div>
257
258 <div align="Justify">
259 <p style="text-align: justify; "> </p>
260 </div>
261
262 <div align="Justify">
263 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca</b> </p>
264 </div>
265
266 <div align="Justify">
267 <p style="text-align: justify; "> Meso<b> </b>telet in pra&#353;i&egrave;ev:
268 8 dni </p>
269 </div>
270
271 <div align="Justify">
272 <p style="text-align: justify; "> Meso perutnine: 4 dni </p>
273 </div>
274
275 <div align="Justify">
276 <p style="text-align: justify; "> Jajca<b>:</b> 10 dni </p>
277 </div>
278
279 <div align="Justify">
280 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
281 </div>
282
283 <div align="Justify">
284 <p style="text-align: justify; "> Rok uporabnosti </p>
285 </div>
286
287 <div align="Justify">
288 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (18 mesecev).
289 </p>
290 </div>
291
292 <div align="Justify">
293 <p style="text-align: justify; "> Hrano z ume&#353;anim Trimetosulom P je treba
294 porabiti v 3 mesecih. </p>
295 </div>
296
297 <div align="Justify">
298 <p style="text-align: justify; "> </p>
299 </div>
300
301 <div align="Justify">
302 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
303 </div>
304
305 <div align="Justify">
306 <p style="text-align: justify; "> Na recept. </p>
307 </div>
308
309 <div align="Justify">
310 <p style="text-align: justify; "> </p>
311 </div>
312
313 <div align="Justify">
314 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
315 </div>
316
317 <div align="Justify">
318 <p style="text-align: justify; "> Shranite za&#353;&egrave;iteno pred vlago,
319 pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C in nedosegljivo otrokom. </p>
320 </div>
321
322 <div align="Justify">
323 <p style="text-align: justify; "> </p>
324 </div>
325
326 <div align="Justify">
327 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be </b>
328 </p>
329 </div>
330
331 <div align="Justify">
332 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-129, 21.05.2001 </p>
333 </div>
334
335 <div align="Justify">
336 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
337 </div>
338
339 <div align="Justify">
340 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
341 </div>
342
343 <div align="Justify">
344 <p style="text-align: justify; "> Ve&egrave;plastna natronska vre&egrave;a
345 s polietilensko folijo s 25 kg predme&#353;anice </p>
346 </div>
347
348 <div align="Justify">
349 <p style="text-align: justify; "> </p>
350 </div>
351
352 <div align="Justify">
353 <p style="text-align: justify; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
354 </div>
355
356 <div align="Justify">
357 <p style="text-align: justify; "> Prazne ovojnine ne smemo odvre&egrave;i
358 med obi&egrave;ajne komunalne odpadke. </p>
359 </div>
360
361 <div align="Justify">
362 <p style="text-align: justify; "> </p>
363 </div>
364
365 <div align="Justify">
366 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
367 </div>
368
369 <div align="Justify">
370 <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
371 </div>
372
373 <div align="Justify">
374 <p style="text-align: justify; "> </p>
375 </div>
376
377 <div align="Justify">
378 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik</b> </p>
379 </div>
380
381 <div align="Justify">
382 <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
383 </div>
384
385 <div align="Justify">
386 <p style="text-align: justify; "> </p>
387 </div>
388
389 <div align="Justify">
390 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji Komisije za registracijo
391 zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000. </p>
392 </div>
393
394 <div align="Justify">
395 <p style="text-align: justify; "> </p>
396 </div>
397
398 <div align="Justify">
399 <p style="text-align: justify; "> </p>
400 </div>
401
402 <div align="Justify">
403 <p style="text-align: justify; "> </p>
404 </div>
405
406 <div align="Justify">
407 <p style="text-align: justify; "> </p>
408 </div>
409
410 <div align="Justify">
411 <p style="text-align: justify; "> </p>
412 </div>
413
414 <div align="Justify">
415 <p style="text-align: justify; "> </p>
416 </div>
417
418 <div align="Justify">
419 <p style="text-align: justify; "> </p>
420 </div>
421
422 <div align="Justify">
423 <p style="text-align: justify; "> </p>
424 </div>
425
426 <div align="Justify">
427 <p style="text-align: justify; "> </p>
428 </div>
429
430 <div align="Justify">
431 <p style="text-align: justify; "> </p>
432 </div>
433
434 <div align="Justify">
435 <p style="text-align: justify; "> </p>
436 </div>
437
438 <div align="Justify">
439 <p style="text-align: justify; "> </p>
440 </div>
441 <!--Section Ends-->
442 </body>
443 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26