/[pliva-si]/vade/5018.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5018.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +401 -1666 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Justify">
9 <p style="text-align: justify; "> &nbsp;&nbsp; <b>TIAVET</b><b><sup> </sup></b><b>
10 20 %</b> </p>
11 </div>
12
13 <div align="Justify">
14 <p style="text-align: justify; "> raztopina za injiciranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Justify">
18 <p style="text-align: justify; "> Za uporabo v veterinarski medicini </p>
19 </div>
20
21 <div align="Justify">
22 <p style="text-align: justify; "> </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
27 </div>
28
29 <div align="Justify">
30 <p style="text-align: justify; "> 1 ml oljne raztopine vsebuje 200 mg tiamulin
31 hidrogenfumarata. </p>
32 </div>
33
34 <div align="Justify">
35 <p style="text-align: justify; "> </p>
36 </div>
37
38 <div align="Justify">
39 <p style="text-align: justify; "> <b>Delovanje</b> </p>
40 </div>
41
42 <div align="Justify">
43 <p style="text-align: justify; "> Tiamulin je polsinteti&egrave;ni antibiotik
44 s &#353;irokim antimikrobnim spektrom. Pri ob&egrave;utljivih mikroorganizmih
45 ovira sintezo beljakovin. Mo&egrave;no deluje proti mikoplazmam (<i>Mycoplasma
46 hyopneumoniae, M. hyorhinis, M. hyosynoviae</i>) in enako tudi proti povzro&egrave;iteljem
47 krvave pra&#353;i&egrave;je driske (<i>Se</i><i>rpulina hyodysenteriae</i>). Tiavet
48 20 % zavira rast in razmno&frac34;evanje &#353;tevilnih po Gramu pozitivnih (<i>
49 Staphylococcus </i>spp.,<i> Streptococcus </i>spp.,<i> Clostridium perfringens,
50 Listeria monocitogenes, Erysipelothrix </i>spp.,<i> Corynebacterium pyogenes</i>
51 ) in po Gramu negativnih bakterij (<i>Pasteurella </i>spp.,<i> Klebsiella
52 pneumoniae, Actinobacillus </i>spp.,<i> Fusobacterium necrophorum, Bacteroides
53 </i>spp.,<i> Campylobacter coli</i>) ter leptospir. </p>
54 </div>
55
56 <div align="Justify">
57 <p style="text-align: justify; "> Tiavet 20 % ne deluje proti po Gramu negativnim
58 &egrave;revesnim bakterijam. </p>
59 </div>
60
61 <div align="Justify">
62 <p style="text-align: justify; "> Po intramuskularnem dajanju se tiamulin
63 hitro resorbira in najvi&#353;jo raven v krvi dose&frac34;e v eni uri. Iz organizma
64 se izlo&egrave;a predvsem z &frac34;ol&egrave;em in se&egrave;em. </p>
65 </div>
66
67 <div align="Justify">
68 <p style="text-align: justify; "> </p>
69 </div>
70
71 <div align="Justify">
72 <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
73 </div>
74
75 <div align="Justify">
76 <p style="text-align: justify; "> Tiavet 20 % uporabljamo za zdravljenje
77 pra&#353;i&egrave;jih bolezni: </p>
78 </div>
79
80 <div align="Justify">
81 <p style="text-align: justify; "> - krvave pra&#353;i&egrave;je driske (dizenterije),
82 povzro&egrave;ene s <i>Serpulino hyodys</i><i>enteriae,</i> in </p>
83 </div>
84
85 <div align="Justify">
86 <p style="text-align: justify; "> sekundarnih infekcij s <i>Bacteroidesom
87 spp.</i> in <i>Fusobacteriumom necrophorumom</i>; </p>
88 </div>
89
90 <div align="Justify">
91 <p style="text-align: justify; "> - kompleksa enzooti&egrave;ne pra&#353;i&egrave;je
92 pnevmonije, povzro&egrave;ene s <i>M. hyopneumoniae</i>, ter </p>
93 </div>
94
95 <div align="Justify">
96 <p style="text-align: justify; "> spremljajo&egrave;ih infekcij, v katerih
97 sodelujejo <i>Pasteurella multocida, Staphylococcus</i> </p>
98 </div>
99
100 <div align="Justify">
101 <p style="text-align: justify; "> <i> </i>in <i>Streptococcus spp., Bordetella
102 bronchiseptica, Corynebacterium pyogenes</i> ter </p>
103 </div>
104
105 <div align="Justify">
106 <p style="text-align: justify; "> <i>Actinobacillus spp.</i>; </p>
107 </div>
108
109 <div align="Justify">
110 <p style="text-align: justify; "> - mikoplazmatskega pra&#353;i&egrave;jega artritisa,
111 povzro&egrave;enega z <i>M. hyosynoviae</i>. </p>
112 </div>
113
114 <div align="Justify">
115 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje zmanj&#353;uje &#353;epavost in izbolj&#353;uje
116 prirast. </p>
117 </div>
118
119 <div align="Justify">
120 <p style="text-align: justify; "> </p>
121 </div>
122
123 <div align="Justify">
124 <p style="text-align: justify; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
125 </div>
126
127 <div align="Justify">
128 <p style="text-align: justify; "> Ne smemo ga dajati pra&#353;i&egrave;em, ki
129 s hrano so&egrave;asno dobivajo ionoforne antibiotike (npr. salinomicin,
130 monenzin, narazin ipd.). Ionofornih antibiotikov ne smemo dajati pra&#353;i&egrave;em
131 niti 7 dni pred zdravljenjem s Tiavetom 20 % niti 7 dni po njem. Tiaveta
132 ne smemo dajati brejim plemenskim svinjam in mladicam v zgodnji stopnji
133 brejosti. </p>
134 </div>
135
136 <div align="Justify">
137 <p style="text-align: justify; "> </p>
138 </div>
139
140 <div align="Justify">
141 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in dajanja in odmerki</b>
142 </p>
143 </div>
144
145 <div align="Justify">
146 <p style="text-align: justify; "> Tiavet 20 % dajemo intramuskularno v vrat
147 za bazo uhlja. </p>
148 </div>
149
150 <div align="Justify">
151 <p style="text-align: justify; "> Za zdravljenje krvave pra&#353;i&egrave;je
152 driske (dizenterije) damo klini&egrave;no bolnim pra&#353;i&egrave;em injekcijo
153 z enkratnim odmerkom po 1 ml Tiaveta 20 % na 20 kg telesne mase (10 mg tiamulinovega
154 hidrogenfumarata na kg telesne mase). Pri huj&#353;ih oblikah bolezni lahko damo
155 &#353;e eno injekcijo naslednjega dne. Zdravljenje klini&egrave;no zbolelih in
156 drugih pra&#353;i&egrave;ev v prizadeti reji je treba nadaljevati s peroralnim
157 dajanjem Tiaveta 2 % P, ume&#353;anega v hrano, v koli&egrave;ini 5 kg pra&#353;ka
158 na 1 tono zmesi, 7 do 10 dni. </p>
159 </div>
160
161 <div align="Justify">
162 <p style="text-align: justify; "> </p>
163 </div>
164
165 <div align="Justify">
166 <p style="text-align: justify; "> </p>
167 </div>
168
169 <div align="Justify">
170 <p style="text-align: justify; "> </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> Za zdravljenje enzooti&egrave;ne (mikoplazmatske)
175 pnevmonije damo 1,5 do 2 ml Tiaveta 20 % na 20 kg telesne mase dnevno, 3
176 dni zapored (15 do 20 mg tiamulinovega hidrogenfumarata na kg telesne mase).
177 Injekcije dajemo klini&egrave;no bolnim &frac34;ivalim; hkrati zdravimo tudi
178 vse &frac34;ivali v prizadeti reji, ki prejemajo v hrano
179 ume&#353;an Tiavet 2 % P v koli&egrave;ini 1,5 kg pra&#353;ka na 1 tono zmesi, 3 do
180 6 tednov ali do konca reje. </p>
181 </div>
182
183 <div align="Justify">
184 <p style="text-align: justify; "> Za zdravljenje mikoplazmatskega artritisa
185 dajemo 1 ml 20 - % injekcijske raztopine Tiavet na 10 kg telesne mase dnevno,
186 3 dni zapored (20 mg tiamulinovega hidrogenfumarata na kg telesne mase).
187 </p>
188 </div>
189
190 <div align="Justify">
191 <p style="text-align: justify; "> </p>
192 </div>
193
194 <div align="Justify">
195 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
196 </div>
197
198 <div align="Justify">
199 <p style="text-align: justify; "> Med zdravljenjem se zelo redko pojavi
200 ko&frac34;ni eritem v predelu trebuha in spolnih organov. Tedaj je treba
201 dajanje Tiaveta 20 % ukiniti in &frac34;ivali umiti z vodo, da bi iz ko&frac34;e
202 sprali ostanke iztrebkov in se&egrave;a. </p>
203 </div>
204
205 <div align="Justify">
206 <p style="text-align: justify; "> </p>
207 </div>
208
209 <div align="Justify">
210 <p style="text-align: justify; "> <b>Opozorilo in varnostni ukrepi</b> </p>
211 </div>
212
213 <div align="Justify">
214 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e se po tridnevnem zdravljenju
215 stanje &frac34;ivali ne zbolj&#353;a, lahko nadaljujemo z dajanjem Tiaveta le,
216 &egrave;e so rezultati antibiograma dokazali, da so izolirani povzro&egrave;itelji
217 ob&egrave;utljivi za tiamulin. </p>
218 </div>
219
220 <div align="Justify">
221 <p style="text-align: justify; "> Injekcije Tiaveta 20 % lokalno dra&frac34;ijo,
222 zato pri ve&egrave;kratnem dajanju svetujemo zamenjavo mesta vnosa. </p>
223 </div>
224
225 <div align="Justify">
226 <p style="text-align: justify; "> Injekcijska raztopina Tiavet 20 % vsebuje
227 nosilec sezamovo olje, zato moramo pri odvzemu iz stekleni&egrave;ke uporabljati
228 popolnoma suho iglo in brizgo. </p>
229 </div>
230
231 <div align="Justify">
232 <p style="text-align: justify; "> </p>
233 </div>
234
235 <div align="Justify">
236 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca</b> </p>
237 </div>
238
239 <div align="Justify">
240 <p style="text-align: justify; "> Meso, organi in u&frac34;itna tkiva pra&#353;i&egrave;ev:
241 10 dni </p>
242 </div>
243
244 <div align="Justify">
245 <p style="text-align: justify; "> </p>
246 </div>
247
248 <div align="Justify">
249 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
250 </div>
251
252 <div align="Justify">
253 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (36 mesecev).
254 </p>
255 </div>
256
257 <div align="Justify">
258 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;eto stekleni&egrave;ko je priporo&egrave;ljivo
259 porabiti v 28 dneh. </p>
260 </div>
261
262 <div align="Justify">
263 <p style="text-align: justify; "> </p>
264 </div>
265
266 <div align="Justify">
267 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
268 </div>
269
270 <div align="Justify">
271 <p style="text-align: justify; "> Na recept. </p>
272 </div>
273
274 <div align="Justify">
275 <p style="text-align: justify; "> </p>
276 </div>
277
278 <div align="Justify">
279 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
280 </div>
281
282 <div align="Justify">
283 <p style="text-align: justify; "> Shranjujte za&#353;&egrave;iteno pred svetlobo
284 pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C in nedosegljivo otrokom. </p>
285 </div>
286
287 <div align="Justify">
288 <p style="text-align: justify; "> </p>
289 </div>
290
291 <div align="Justify">
292 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
293 </p>
294 </div>
295
296 <div align="Justify">
297 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-128, 21.05.2001 </p>
298 </div>
299
300 <div align="Justify">
301 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
302 </div>
303
304 <div align="Justify">
305 <p style="text-align: justify; "> Opr<b>ema</b> </p>
306 </div>
307
308 <div align="Justify">
309 <p style="text-align: justify; "> Prebodna stekleni&egrave;ka s 50 ml oljne
310 raztopine v posamezni ovojnini. </p>
311 </div>
312
313 <div align="Justify">
314 <p style="text-align: justify; "> </p>
315 </div>
316
317 <div align="Justify">
318 <p style="text-align: justify; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
319 </div>
320
321 <div align="Justify">
322 <p style="text-align: justify; "> Prazne ovojnine ne smete odvre&egrave;i
323 med obi&egrave;ajne komunalne odpadke. </p>
324 </div>
325
326 <div align="Justify">
327 <p style="text-align: justify; "> </p>
328 </div>
329
330 <div align="Justify">
331 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
332 </div>
333
334 <div align="Justify">
335 <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
336 </div>
337
338 <div align="Justify">
339 <p style="text-align: justify; "> </p>
340 </div>
341
342 <div align="Justify">
343 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik</b> </p>
344 </div>
345
346 <div align="Justify">
347 <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
348 </div>
349
350 <div align="Justify">
351 <p style="text-align: justify; "> </p>
352 </div>
353
354 <div align="Justify">
355 <p style="text-align: justify; "> <b>Revid</b><b>irano na seji Komisije
356 za registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000.</b>
357 </p>
358 </div>
359
360 <div align="Justify">
361 <p style="text-align: justify; "> </p>
362 </div>
363
364 <div align="Justify">
365 <p style="text-align: justify; "> </p>
366 </div>
367
368 <div align="Justify">
369 <p style="text-align: justify; "> </p>
370 </div>
371
372 <div align="Justify">
373 <p style="text-align: justify; "> </p>
374 </div>
375
376 <div align="Justify">
377 <p style="text-align: justify; "> </p>
378 </div>
379
380 <div align="Justify">
381 <p style="text-align: justify; "> </p>
382 </div>
383
384 <div align="Justify">
385 <p style="text-align: justify; "> </p>
386 </div>
387
388 <div align="Justify">
389 <p style="text-align: justify; "> </p>
390 </div>
391
392 <div align="Justify">
393 <p style="text-align: justify; "> </p>
394 </div>
395
396 <div align="Justify">
397 <p style="text-align: justify; "> </p>
398 </div>
399 <!--Section Ends-->
400 </body>
401 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26