/[pliva-si]/vade/5008.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5008.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 7 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +308 -1305 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7 <br>
8
9 <div align="Left">
10 <p style="text-align: left; "> </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> </p>
15 </div>
16
17 <div align="Center">
18 <p style="text-align: center; "> <b>GUMPESKAL</b><b><sup></sup></b><b>+IB</b>
19 </p>
20 </div>
21
22 <div align="Center">
23 <p style="text-align: center; "> inaktivirano oljno cepivo </p>
24 </div>
25
26 <div align="Center">
27 <p style="text-align: center; "> <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
28 </p>
29 </div>
30
31 <div align="Left">
32 <p style="text-align: left; "> </p>
33 </div>
34
35 <div align="Left">
36 <p style="text-align: left; "> </p>
37 </div>
38
39 <div align="Left">
40 <p style="text-align: left; "> <b>Sestava</b> </p>
41 </div>
42
43 <div align="Left">
44 <p style="text-align: left; "> Cepivo vsebuje inaktivirane viruse bolezni
45 gumboro (GB), atipi&egrave;ne koko&#353;je kuge (ND) in ku&frac34;nega koko&#353;jega
46 bronhitisa (IB).Virusi so inaktivirani s formaldehidom. Virusi ND in IB so
47 &#353;e disociirani z neionskim detergentom. Imunogeni so suspendirani z dodatkom
48 emulgatorjev v mineralnem olju v obliki ve&egrave;kratne emulzije tipa voda/olje/voda.
49 </p>
50 </div>
51
52 <div align="Left">
53 <p style="text-align: left; "> </p>
54 </div>
55
56 <div align="Left">
57 <p style="text-align: left; "> <b>Delovanje</b> </p>
58 </div>
59
60 <div align="Left">
61 <p style="text-align: left; "> Cepivo spodbudi tvorbo specifi&egrave;nih
62 protiteles proti virusom bolezni gumboro (GB), atipi&egrave;ne koko&#353;je kuge
63 (ND) in ku&frac34;nega koko&#353;jega bronhitisa (IB). </p>
64 </div>
65
66 <div align="Left">
67 <p style="text-align: left; "> </p>
68 </div>
69
70 <div align="Left">
71 <p style="text-align: left; "> <b>Indikacije</b> </p>
72 </div>
73
74 <div align="Left">
75 <p style="text-align: left; "> Ponovno cepljenje (revakcinacija) te&frac34;kih
76 in lahkih koko&#353;i po predhodnem cepljenju z &frac34;ivimi cepivi proti bolezni
77 gumboro (GB), atipi&egrave;ni koko&#353;ji kugi (ND) in ku&frac34;nemu koko&#353;jemu
78 bronhitisu (IB). </p>
79 </div>
80
81 <div align="Left">
82 <p style="text-align: left; "> </p>
83 </div>
84
85 <div align="Left">
86 <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
87 </div>
88
89 <div align="Left">
90 <p style="text-align: left; "> Niso znane. </p>
91 </div>
92
93 <div align="Left">
94 <p style="text-align: left; "> </p>
95 </div>
96
97 <div align="Left">
98 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerki in na&egrave;in dajanja</b> </p>
99 </div>
100
101 <div align="Left">
102 <p style="text-align: left; "> Odmerek za eno &frac34;ival zna&#353;a 0,5 ml
103 cepiva. </p>
104 </div>
105
106 <div align="Left">
107 <p style="text-align: left; "> Jarkice cepimo intramuskularno v prsno mi&#353;ico
108 ali podko&frac34;no v ko&frac34;no gubo na dorzalni strani vratu, in sicer
109 med 16. in 20. tednom starosti ali najpozneje &#353;tiri tedne pred za&egrave;etkom
110 nesnosti. </p>
111 </div>
112
113 <div align="Left">
114 <p style="text-align: left; "> Pred uporabo cepiva Gumpeskal +IB morajo
115 biti koko&#353;i cepljene z &frac34;ivimi cepivi proti bolezni gumboro (GB), atipi&egrave;no
116 koko&#353;jo kugo (ND) in ku&frac34;nemu koko&#353;jemu bronhitisu (IB). </p>
117 </div>
118
119 <div align="Left">
120 <p style="text-align: left; "> </p>
121 </div>
122
123 <div align="Left">
124 <p style="text-align: left; "> <b>Karenca: </b>0 dni<b></b> </p>
125 </div>
126
127 <div align="Left">
128 <p style="text-align: left; "> </p>
129 </div>
130
131 <div align="Left">
132 <p style="text-align: left; "> <b>Imunost</b> </p>
133 </div>
134
135 <div align="Left">
136 <p style="text-align: left; "> Imunost na bolezen gumboro (GB), atipi&egrave;no
137 koko&#353;jo kugo (ND) in ku&frac34;ni koko&#353;ji bronhitis (IB) se razvije 14 dni
138 po cepljenju. Cepljene &frac34;ivali ostanejo specifi&egrave;no za&#353;&egrave;itene
139 ves &egrave;as proizvodnje, to je do 70. tedna starosti. Njihovi potomci
140 so za&#353;&egrave;iteni pred boleznijo gumbora (GB) prva 2 do 4 tedne &frac34;ivljenja.
141 </p>
142 </div>
143
144 <div align="Left">
145 <p style="text-align: left; "> </p>
146 </div>
147
148 <div align="Left">
149 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
150 </div>
151
152 <div align="Left">
153 <p style="text-align: left; "> Opozorila </p>
154 </div>
155
156 <div align="Left">
157 <p style="text-align: left; "> Pred uporabo je treba cepivo segreti na sobno
158 temperaturo, pred in med uporabo pa ga ve&egrave;krat pretresti. </p>
159 </div>
160
161 <div align="Left">
162 <p style="text-align: left; "> Odprto cepivo je treba porabiti v 24 urah.
163 </p>
164 </div>
165
166 <div align="Left">
167 <p style="text-align: left; "> &Egrave;as med predcepljenji in uporabo Gumpeskal
168 + IB ne sme biti kraj&#353;i od dveh tednov. Najbolj&#353;i u&egrave;inek dose&frac34;emo
169 pri presledku &#353;est tednov. </p>
170 </div>
171
172 <div align="Left">
173 <p style="text-align: left; "> </p>
174 </div>
175
176 <div align="Left">
177 <p style="text-align: left; "> <b>Rok uporabnosti</b><b></b> </p>
178 </div>
179
180 <div align="Left">
181 <p style="text-align: left; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini. </p>
182 </div>
183
184 <div align="Left">
185 <p style="text-align: left; "> </p>
186 </div>
187
188 <div align="Left">
189 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
190 </div>
191
192 <div align="Left">
193 <p style="text-align: left; "> Na recept. </p>
194 </div>
195
196 <div align="Left">
197 <p style="text-align: left; "> </p>
198 </div>
199
200 <div align="Left">
201 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in shranje</b><b>vanja</b><b></b>
202 </p>
203 </div>
204
205 <div align="Left">
206 <p style="text-align: left; "> Shranite v temnem prostoru pri temperaturi
207 do 8 <sup>o</sup>C in nedosegljivo otrokom. </p>
208 </div>
209
210 <div align="Left">
211 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
212 </div>
213
214 <div align="Left">
215 <p style="text-align: left; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
216 </div>
217
218 <div align="Left">
219 <p style="text-align: left; "> Ostanke zdravila in prazno ovojnino je treba
220 obravnavati kot posebne odpadke in jih ni dovoljeno odmetavati med obi&egrave;ajne
221 komunalne odpadke. </p>
222 </div>
223
224 <div align="Left">
225 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
226 </div>
227
228 <div align="Left">
229 <p style="text-align: left; "> Oprem<b>a</b> </p>
230 </div>
231
232 <div align="Left">
233 <p style="text-align: left; "> Stekleni&egrave;ke z 1000 odmerki (500 ml)
234 cepiva. </p>
235 </div>
236
237 <div align="Left">
238 <p style="text-align: left; "> </p>
239 </div>
240
241 <div align="Left">
242 <p style="text-align: left; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b> </p>
243 </div>
244
245 <div align="Left">
246 <p style="text-align: left; "> 323-03-8/00-136, 21.05.2001 </p>
247 </div>
248
249 <div align="Left">
250 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
251 </div>
252
253 <div align="Left">
254 <p style="text-align: left; "> <b>Proizvajalec</b><b></b> </p>
255 </div>
256
257 <div align="Left">
258 <p style="text-align: left; "> VETERINA d.o.o. </p>
259 </div>
260
261 <div align="Left">
262 <p style="text-align: left; "> Hrva&#353;ka </p>
263 </div>
264
265 <div align="Left">
266 <p style="text-align: left; "> </p>
267 </div>
268
269 <div align="Left">
270 <p style="text-align: left; "> <b>Zastopnik</b> </p>
271 </div>
272
273 <div align="Left">
274 <p style="text-align: left; "> PLIVA LJUBLJANA, d. o. o. </p>
275 </div>
276
277 <div align="Left">
278 <p style="text-align: left; "> Slovenija </p>
279 </div>
280
281 <div align="Left">
282 <p style="text-align: left; "> </p>
283 </div>
284
285 <div align="Left">
286 <p style="text-align: left; "> Revidirano na seji Komisije za registracijo
287 zdravil za uporabo v vet<b>erinarski medicini, dne 26.01.2001. </b>
288 </p>
289 </div>
290
291 <div align="Left">
292 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
293 </div>
294
295 <div align="Left">
296 <p style="text-align: left; "> </p>
297 </div>
298
299 <div align="Left">
300 <p style="text-align: left; "> </p>
301 </div>
302
303 <div align="Left">
304 <p style="text-align: left; "> </p>
305 </div>
306 <!--Section Ends-->
307 </body>
308 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26