/[pliva-si]/vade/5006.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5006.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 4 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +1223 -5371 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Justify">
8 <p style="text-align: justify; "> <b>GEOTILIN</b><b> P</b> </p>
9 </div>
10
11 <div align="Justify">
12 <p style="text-align: justify; "> predme&#353;anica za izdelavo medicinirane
13 krme </p>
14 </div>
15
16 <div align="Justify">
17 <p style="text-align: justify; "> <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
18 </p>
19 </div>
20
21 <div align="Justify">
22 <p style="text-align: justify; "> </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> Sestava </p>
27 </div>
28
29 <div align="Justify">
30 <p style="text-align: justify; "> 1 kg pra&#353;ka vsebuje </p>
31 </div>
32
33 <div align="Justify">
34 <p style="text-align: justify; "> 60 g oksitetraciklinovega klorida, </p>
35 </div>
36
37 <div align="Justify">
38 <p style="text-align: justify; "> 20 g tiamulin hidrogenfumarata. </p>
39 </div>
40
41 <div align="Justify">
42 <p style="text-align: justify; "> </p>
43 </div>
44
45 <div align="Justify">
46 <p style="text-align: justify; "> Delovanje </p>
47 </div>
48
49 <div align="Justify">
50 <p style="text-align: justify; "> Kombinacija vsebovanih antibiotikov v
51 pripravku ima &#353;irok spekter antimikrobnega delovanja. Oba antibiotika pri
52 ob&egrave;utljivih mikroorganizmih zavirata sintezo beljakovin. Zdravilni
53 dodatek mo&egrave;no deluje na mikoplazme (<i>M. hyopneumoniae</i>, <i>M.
54 hyorhinis</i>, <i>M.</i> <i>hyosynoviae</i>) in izredno proti povzro&egrave;iteljem
55 krvave driske pri pra&#353;i&egrave;ih (<i>Serpulina hyodisenteriae</i>). Geotilin
56 P zavira tudi rast in razmno&frac34;evanje &#353;tevilnih po Gramu pozitivnih
57 (<i>Staphylococcus </i>spp.,<i> Streptococcus</i> spp., <i>Clostridium perfringens</i>
58 , <i>Listeria monocytogenes</i>, <i>Erysipelothrix rhusiop</i><i>hatiae</i>
59 , <i>Actinomyces pyogenes</i>) in Gramu negativnih bakterij (<i>Pasteurella</i>
60 spp., <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Actinobacillus /Haemophylus</i>/
61 spp., <i>Fusobacterium necrophorum</i>, <i>Bacteroides </i>spp., <i>Campylobacter
62 coli</i>), spirohet (<i>Leptospira</i> spp.) in rikecij (<i>Eperythrozoon
63 suis</i>) ter klamidij. </p>
64 </div>
65
66 <div align="Justify">
67 <p style="text-align: justify; "> Po Gramu negativne &egrave;revesne bakterije
68 so najpogosteje odporne proti kombinaciji tiamulina in oksitetraciklina.
69 </p>
70 </div>
71
72 <div align="Justify">
73 <p style="text-align: justify; "> Po peroralnem vnosu se oba antibiotika
74 hitro resorbirata in dose&frac34;eta najvi&#353;jo raven v krvi po 60 do 90 minutah.
75 Iz organizma se izlo&egrave;ita predvsem z &frac34;ol&egrave;em in delno
76 tudi s se&egrave;em. </p>
77 </div>
78
79 <div align="Justify">
80 <p style="text-align: justify; "> </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> <b>Indikacije</b> </p>
85 </div>
86
87 <div align="Justify">
88 <p style="text-align: justify; "> Odpravljanje in zdravljenje naslednjih
89 bolezni pri pra&#353;i&egrave;ih: </p>
90 </div>
91
92 <div align="Justify">
93 <p style="text-align: justify; "> - mikoplazmatske pnevmonije, </p>
94 </div>
95
96 <div align="Justify">
97 <p style="text-align: justify; "> - mikoplazmatskega artritisa, povzro&egrave;enega
98 z M. hyosinoviae </p>
99 </div>
100
101 <div align="Justify">
102 <p style="text-align: justify; "> (zdravljenje zmanj&#353;uje &#353;epavost in zbolj&#353;a
103 prirastek ter izkoristek obroka); </p>
104 </div>
105
106 <div align="Justify">
107 <p style="text-align: justify; "> - atrofi&egrave;nega rinitisa, </p>
108 </div>
109
110 <div align="Justify">
111 <p style="text-align: justify; "> - krvave driske (dizenterije), </p>
112 </div>
113
114 <div align="Justify">
115 <p style="text-align: justify; "> - bakterijskega in nekroti&egrave;nega
116 enteritisa, </p>
117 </div>
118
119 <div align="Justify">
120 <p style="text-align: justify; "> - sekundarne bakterijske infekcije dihal
121 in prebavil </p>
122 </div>
123
124 <div align="Justify">
125 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
126 </div>
127
128 <div align="Justify">
129 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
130 </div>
131
132 <div align="Justify">
133 <p style="text-align: justify; "> Ionofornih antibiotikov (monenzina, narazina,
134 salinomicina in maduramicina) ne smemo dajati so&egrave;asno 7 dni pred zdravljenjem
135 z Geotilinom P niti 7 dni po njem. Geotilina P ne smemo dajati &frac34;ivalim
136 s huj&#353;imi jetrnimi in ledvi&egrave;nimi okvarami. Ni priporo&egrave;ljivo
137 dajanje niti brejim plemenskim svinjam ali mladicam v prvi tretjini brejosti
138 (pribli&frac34;no prvih 5 tednov brejosti). </p>
139 </div>
140
141 <div align="Justify">
142 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
143 </div>
144
145 <div align="Justify">
146 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in dajanja in odmerki</b>
147 </p>
148 </div>
149
150 <div align="Justify">
151 <p style="text-align: justify; "> Pripravek dajemo ume&#353;an s hrano 5 dni.
152 </p>
153 </div>
154
155 <div align="Justify">
156 <p style="text-align: justify; "> Za metafilakti&egrave;no delovanje v stresnih
157 okoli&#353;&egrave;inah ga dajemo glede na ogro&frac34;enost &frac34;ivali tudi
158 dlje od 5 dni. </p>
159 </div>
160
161 <div align="Justify">
162 <p style="text-align: justify; "> Terapevti&egrave;ni odmerek za pra&#353;i&egrave;e
163 je 0,5 kg na 100 kg hrane (oksitetraciklina 300 ppm in tiamulina 100 ppm).
164 Zdravljenje traja praviloma 5 dni. Za metafilakso dizenterije in enzooti&egrave;ne
165 pnevmonije dajemo 0,125 do 0,250 kg pripravka na 100 kg hrane. </p>
166 </div>
167
168 <div align="Justify">
169 <p style="text-align: justify; "> </p>
170 </div>
171
172 <div align="Justify">
173 <p style="text-align: justify; "> Odmerek zdravila in trajanje zdravljenja
174 je treba prilagoditi resnosti bolezni in ogro&frac34;enosti pra&#353;i&egrave;ev
175 ter ga uporabiti v obdobju, ko so infekcije klini&egrave;no najbolj razvidne.
176 </p>
177 </div>
178
179 <div align="Justify">
180 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;ljiv za&egrave;etek dajanja
181 pripravka je v prvih 10 dneh po odstavitvi pujskov, in sicer dajemo prvih
182 5 dni terapevti&egrave;ne odmerke (0,5 kg pripravka na 100 kg hrane), naslednjih
183 5 dni pa metafilakti&egrave;ne koncentracije (0,250 kg pripravka na 100 kg
184 hrane). </p>
185 </div>
186
187 <div align="Justify">
188 <p style="text-align: justify; "> Postopek je treba ponoviti in izvajati
189 na enak na&egrave;in pri uvajanju pra&#353;i&egrave;ev v pitanje. </p>
190 </div>
191
192 <div align="Justify">
193 <p style="text-align: justify; "> Z metafilakti&egrave;no uporabo Geotilina
194 P lahko za&egrave;nemo pred zgoraj navedenimi obdobji ali po njih, trajanje
195 zdravljenja pa lahko podalj&#353;amo glede na stopnjo in obseg ogro&frac34;enosti
196 pra&#353;i&egrave;ev med pitanjem. Praviloma je treba metafilakso izvajati v obdobju
197 pitanja pra&#353;i&egrave;ev, torej pri 20 do 50 kg telesne mase tako, da prvih
198 10 dni dajemo Geotilin P v odmerku 0,250 kg na 100 kg hrane. </p>
199 </div>
200
201 <div align="Justify">
202 <p style="text-align: justify; "> </p>
203 </div>
204
205 <div align="Justify">
206 <p style="text-align: justify; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
207 </div>
208
209 <div align="Justify">
210 <p style="text-align: justify; "> Zaradi jemanja tiamulina v zmesi v&egrave;asih
211 nekateri pra&#353;i&egrave;i bruhajo. </p>
212 </div>
213
214 <div align="Justify">
215 <p style="text-align: justify; "> Zelo redko med zdravljenjem porde&egrave;i
216 ko&frac34;a ali predel spolnih organov ali oboje. Takrat je treba uporabo
217 Geotilina P prekiniti in &frac34;ivali umiti z vodo, da bi iz ko&frac34;e
218 sprali ostanke iztrebkov in se&egrave;a. </p>
219 </div>
220
221 <div align="Justify">
222 <p style="text-align: justify; "> </p>
223 </div>
224
225 <div align="Justify">
226 <p style="text-align: justify; "> <b>Opozorila in varnostni ukrepi</b> </p>
227 </div>
228
229 <div align="Justify">
230 <p style="text-align: justify; "> Zbolele &frac34;ivali, ki so neje&#353;&egrave;e,
231 moramo zdraviti tako, da jim zdravilo dajemo z vodo za pitje ali &#353;e bolje
232 parenteralno. </p>
233 </div>
234
235 <div align="Justify">
236 <p style="text-align: justify; "> Ni priporo&egrave;ljivo so&egrave;asno
237 me&#353;anje Geotilina P v hrani z drugimi zdravili ali zdravilnimi dodatki. </p>
238 </div>
239
240 <div align="Justify">
241 <p style="text-align: justify; "> Kot pri delu z drugimi antibiotiki mora
242 osebje, ki vme&#353;ava Geotilin P v hrano, nositi za&#353;&egrave;itno masko, obleko,
243 obutev in rokavice, torej se mora izogibati stiku zdravila s ko&frac34;o
244 in sluznicami. Po delu se morajo delavci temeljito umiti. </p>
245 </div>
246
247 <div align="Justify">
248 <p style="text-align: justify; "> </p>
249 </div>
250
251 <div align="Justify">
252 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca: </b>5 dni </p>
253 </div>
254
255 <div align="Justify">
256 <p style="text-align: justify; "> </p>
257 </div>
258
259 <div align="Justify">
260 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
261 </div>
262
263 <div align="Justify">
264 <p style="text-align: justify; "> Ozna&egrave;en je na ovojnini (18 mesecev).
265 </p>
266 </div>
267
268 <div align="Justify">
269 <p style="text-align: justify; "> Hrano, v katero je ume&#353;an Geotilin P,
270 moramo porabiti v 3 mesecih. </p>
271 </div>
272
273 <div align="Justify">
274 <p style="text-align: justify; "> Obi&egrave;ajni postopek peletiranja ne
275 zmanj&#353;uje aktivnosti ume&#353;anega dodatka. </p>
276 </div>
277
278 <div align="Justify">
279 <p style="text-align: justify; "> </p>
280 </div>
281
282 <div align="Justify">
283 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
284 </div>
285
286 <div align="Justify">
287 <p style="text-align: justify; "> Na recept. </p>
288 </div>
289
290 <div align="Justify">
291 <p style="text-align: justify; "> </p>
292 </div>
293
294 <div align="Justify">
295 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
296 </div>
297
298 <div align="Justify">
299 <p style="text-align: justify; "> Za&#353;&egrave;itite pred vlago pri temperaturi
300 do 25 <sup>o</sup>C. Za&#353;&egrave;itite nedosegljivo otrokom. </p>
301 </div>
302
303 <div align="Justify">
304 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
305 </div>
306
307 <div align="Justify">
308 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b>
309 </p>
310 </div>
311
312 <div align="Justify">
313 <p style="text-align: justify; "> 323-03-8/00-125, 21.05.2001<b></b> </p>
314 </div>
315
316 <div align="Justify">
317 <p style="text-align: justify; "> </p>
318 </div>
319
320 <div align="Justify">
321 <p style="text-align: justify; "> <b>Oprema</b> </p>
322 </div>
323
324 <div align="Justify">
325 <p style="text-align: justify; "> Alufolijska vre&egrave;ka z 200 g in 1
326 kg pra&#353;ka, natronova vre&egrave;ka s 5 in 25 kg pra&#353;ka </p>
327 </div>
328
329 <div align="Justify">
330 <p style="text-align: justify; "> </p>
331 </div>
332
333 <div align="Justify">
334 <p style="text-align: justify; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
335 </div>
336
337 <div align="Justify">
338 <p style="text-align: justify; "> Prazne ovojnine ne smete odvre&egrave;i
339 med obi&egrave;ajne komunalne odpadke. </p>
340 </div>
341
342 <div align="Justify">
343 <p style="text-align: justify; "> </p>
344 </div>
345
346 <div align="Justify">
347 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
348 </div>
349
350 <div align="Justify">
351 <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
352 </div>
353
354 <div align="Justify">
355 <p style="text-align: justify; "> </p>
356 </div>
357
358 <div align="Justify">
359 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik</b> </p>
360 </div>
361
362 <div align="Justify">
363 <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
364 </div>
365
366 <div align="Justify">
367 <p style="text-align: justify; "> </p>
368 </div>
369
370 <div align="Justify">
371 <p style="text-align: justify; "> Revidirano na seji Komisije za registracijo
372 zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 18.12.2000. </p>
373 </div>
374
375 <div align="Justify">
376 <p style="text-align: justify; "> </p>
377 </div>
378
379 <div align="Justify"> <hr>
380 </div>
381
382 <div align="Justify">
383 <p style="text-align: justify; "> VETERINA d.o.o. </p>
384 </div>
385
386 <div align="Justify">
387 <p style="text-align: justify; "> </p>
388 </div>
389
390 <div align="Justify">
391 <p style="text-align: justify; "> </p>
392 </div>
393
394 <div align="Justify">
395 <p style="text-align: justify; "> </p>
396 </div>
397
398 <div align="Justify">
399 <p style="text-align: justify; "> </p>
400 </div>
401
402 <div align="Justify">
403 <p style="text-align: justify; "> </p>
404 </div>
405
406 <div align="Justify">
407 <p style="text-align: justify; "> </p>
408 </div>
409
410 <div align="Justify">
411 <p style="text-align: justify; "> </p>
412 </div>
413
414 <div align="Justify">
415 <p style="text-align: justify; "> </p>
416 </div>
417
418 <div align="Justify">
419 <p style="text-align: justify; "> </p>
420 </div>
421
422 <div align="Justify">
423 <p style="text-align: justify; "> </p>
424 </div>
425
426 <div align="Justify">
427 <p style="text-align: justify; "> </p>
428 </div>
429
430 <div align="Justify">
431 <p style="text-align: justify; "> </p>
432 </div>
433
434 <div align="Justify">
435 <p style="text-align: justify; "> </p>
436 </div>
437
438 <div align="Justify">
439 <p style="text-align: justify; "> </p>
440 </div>
441
442 <div align="Justify">
443 <p style="text-align: justify; "> </p>
444 </div>
445
446 <div align="Justify">
447 <p style="text-align: justify; "> </p>
448 </div>
449
450 <div align="Justify">
451 <p style="text-align: justify; "> </p>
452 </div>
453
454 <div align="Justify">
455 <p style="text-align: justify; "> </p>
456 </div>
457
458 <div align="Justify">
459 <p style="text-align: justify; "> </p>
460 </div>
461
462 <div align="Justify">
463 <p style="text-align: justify; "> </p>
464 </div>
465
466 <div align="Justify">
467 <p style="text-align: justify; "> </p>
468 </div>
469
470 <div align="Justify">
471 <p style="text-align: justify; "> </p>
472 </div>
473
474 <div align="Justify">
475 <p style="text-align: justify; "> </p>
476 </div>
477
478 <div align="Justify">
479 <p style="text-align: justify; "> </p>
480 </div>
481
482 <div align="Justify">
483 <p style="text-align: justify; "> </p>
484 </div>
485
486 <div align="Justify">
487 <p style="text-align: justify; "> </p>
488 </div>
489
490 <div align="Justify">
491 <p style="text-align: justify; "> </p>
492 </div>
493
494 <div align="Justify">
495 <p style="text-align: justify; "> </p>
496 </div>
497
498 <div align="Justify">
499 <p style="text-align: justify; "> </p>
500 </div>
501
502 <div align="Justify">
503 <p style="text-align: justify; "> </p>
504 </div>
505
506 <div align="Justify">
507 <p style="text-align: justify; "> </p>
508 </div>
509
510 <div align="Justify">
511 <p style="text-align: justify; "> </p>
512 </div>
513
514 <div align="Justify">
515 <p style="text-align: justify; "> <b>Signatura</b> </p>
516 </div>
517
518 <div align="Justify">
519 <p style="text-align: justify; "> </p>
520 </div>
521
522 <div align="Justify">
523 <p style="text-align: justify; "> </p>
524 </div>
525
526 <div align="Justify">
527 <p style="text-align: justify; "> 200 g </p>
528 </div>
529
530 <div align="Justify">
531 <p style="text-align: justify; "> </p>
532 </div>
533
534 <div align="Justify">
535 <p style="text-align: justify; "> </p>
536 </div>
537
538 <div align="Justify">
539 <p style="text-align: justify; "> GEOTILIN<b><sup></sup></b><b> P</b> </p>
540 </div>
541
542 <div align="Justify">
543 <p style="text-align: justify; "> predme&#353;anica za izdelavo medicinirane
544 krme </p>
545 </div>
546
547 <div align="Justify">
548 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
549 </div>
550
551 <div align="Justify">
552 <p style="text-align: justify; "> </p>
553 </div>
554
555 <div align="Justify">
556 <p style="text-align: justify; "> Za uporabo v veterinarski medicini </p>
557 </div>
558
559 <div align="Justify">
560 <p style="text-align: justify; "> </p>
561 </div>
562
563 <div align="Justify">
564 <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
565 </div>
566
567 <div align="Justify">
568 <p style="text-align: justify; "> 1 kg pra&#353;ka vsebuje: </p>
569 </div>
570
571 <div align="Justify">
572 <p style="text-align: justify; "> 60 g oksitetraciklinovega klorida, </p>
573 </div>
574
575 <div align="Justify">
576 <p style="text-align: justify; "> 20 g tiamulin hidrogenfumarata. </p>
577 </div>
578
579 <div align="Justify">
580 <p style="text-align: justify; "> </p>
581 </div>
582
583 <div align="Justify">
584 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum serije:</b> </p>
585 </div>
586
587 <div align="Justify">
588 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
589 </div>
590
591 <div align="Justify">
592 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be: 323-03-8/00-125,</b><b>
593 </b><b>21.05.2001</b><b></b> </p>
594 </div>
595
596 <div align="Justify">
597 <p style="text-align: justify; "> </p>
598 </div>
599
600 <div align="Justify">
601 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec: </b>VETERINA d.o.o.,
602 HRVA&#352;KA<b></b> </p>
603 </div>
604
605 <div align="Justify">
606 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik: </b>PLIVA LJUBLJANA d. o.
607 o., SLOVENIJA </p>
608 </div>
609
610 <div align="Justify">
611 <p style="text-align: justify; "> </p>
612 </div>
613
614 <div align="Justify">
615 <p style="text-align: justify; "> <b>Vrsta &frac34;ivali: </b>pra&#353;i&egrave;i
616 </p>
617 </div>
618
619 <div align="Justify">
620 <p style="text-align: justify; "> </p>
621 </div>
622
623 <div align="Justify">
624 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja: </b>Na recept.
625 </p>
626 </div>
627
628 <div align="Justify">
629 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in dajanja: p/o </p>
630 </div>
631
632 <div align="Justify">
633 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca: </b> 5 dni </p>
634 </div>
635
636 <div align="Justify">
637 <p style="text-align: justify; "> </p>
638 </div>
639
640 <div align="Justify">
641 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti do: </b>(18 mesecev)<b></b>
642 </p>
643 </div>
644
645 <div align="Justify">
646 <p style="text-align: justify; "> </p>
647 </div>
648
649 <div align="Justify">
650 <p style="text-align: justify; "> <b>Posebno opozorilo: </b> </p>
651 </div>
652
653 <div align="Justify">
654 <p style="text-align: justify; "> </p>
655 </div>
656
657 <div align="Justify">
658 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja: </b>Za&#353;&egrave;itite
659 pred vlago pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C. Za&#353;&egrave;itite nedosegljivo
660 otrokom. </p>
661 </div>
662
663 <div align="Justify">
664 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
665 </div>
666
667 <div align="Justify">
668 <p style="text-align: justify; "> </p>
669 </div>
670
671 <div align="Justify">
672 <p style="text-align: justify; "> </p>
673 </div>
674
675 <div align="Justify">
676 <p style="text-align: justify; "> </p>
677 </div>
678
679 <div align="Justify">
680 <p style="text-align: justify; "> </p>
681 </div>
682
683 <div align="Justify">
684 <p style="text-align: justify; "> </p>
685 </div>
686
687 <div align="Justify">
688 <p style="text-align: justify; "> </p>
689 </div>
690
691 <div align="Justify">
692 <p style="text-align: justify; "> </p>
693 </div>
694
695 <div align="Justify">
696 <p style="text-align: justify; "> <b>Signatura</b> </p>
697 </div>
698
699 <div align="Justify">
700 <p style="text-align: justify; "> </p>
701 </div>
702
703 <div align="Justify">
704 <p style="text-align: justify; "> </p>
705 </div>
706
707 <div align="Justify">
708 <p style="text-align: justify; "> 1 kg </p>
709 </div>
710
711 <div align="Justify">
712 <p style="text-align: justify; "> </p>
713 </div>
714
715 <div align="Justify">
716 <p style="text-align: justify; "> </p>
717 </div>
718
719 <div align="Justify">
720 <p style="text-align: justify; "> GEOTILIN<b><sup></sup></b><b> P</b> </p>
721 </div>
722
723 <div align="Justify">
724 <p style="text-align: justify; "> predme&#353;anica za izdelavo medicinirane
725 krme </p>
726 </div>
727
728 <div align="Justify">
729 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
730 </div>
731
732 <div align="Justify">
733 <p style="text-align: justify; "> </p>
734 </div>
735
736 <div align="Justify">
737 <p style="text-align: justify; "> Za uporabo v veterinarski medicini </p>
738 </div>
739
740 <div align="Justify">
741 <p style="text-align: justify; "> </p>
742 </div>
743
744 <div align="Justify">
745 <p style="text-align: justify; "> <b>Sest</b><b>ava</b> </p>
746 </div>
747
748 <div align="Justify">
749 <p style="text-align: justify; "> 1 kg pra&#353;ka vsebuje: </p>
750 </div>
751
752 <div align="Justify">
753 <p style="text-align: justify; "> 60 g oksitetraciklinovega klorida, </p>
754 </div>
755
756 <div align="Justify">
757 <p style="text-align: justify; "> 20 g tiamulin hidrogenfumarata. </p>
758 </div>
759
760 <div align="Justify">
761 <p style="text-align: justify; "> </p>
762 </div>
763
764 <div align="Justify">
765 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum serije:</b> </p>
766 </div>
767
768 <div align="Justify">
769 <p style="text-align: justify; "> </p>
770 </div>
771
772 <div align="Justify">
773 <p style="text-align: justify; "> &#352;tevilka in datum odlo&egrave;be: 323-03-8/00-125,<b>
774 </b><b>21.05.2001</b><b></b> </p>
775 </div>
776
777 <div align="Justify">
778 <p style="text-align: justify; "> </p>
779 </div>
780
781 <div align="Justify">
782 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec: </b>VETERINA d.o.o.,
783 HRVA&#352;KA<b></b> </p>
784 </div>
785
786 <div align="Justify">
787 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik: </b>PLIVA LJUBLJANA d. o.
788 o., SLOVENIJA </p>
789 </div>
790
791 <div align="Justify">
792 <p style="text-align: justify; "> </p>
793 </div>
794
795 <div align="Justify">
796 <p style="text-align: justify; "> <b>Vrsta &frac34;ivali: </b>pra&#353;i&egrave;i
797 </p>
798 </div>
799
800 <div align="Justify">
801 <p style="text-align: justify; "> </p>
802 </div>
803
804 <div align="Justify">
805 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja: </b>Na recept.
806 </p>
807 </div>
808
809 <div align="Justify">
810 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in dajanja: p/o </p>
811 </div>
812
813 <div align="Justify">
814 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca: </b> 5 dni </p>
815 </div>
816
817 <div align="Justify">
818 <p style="text-align: justify; "> </p>
819 </div>
820
821 <div align="Justify">
822 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti do: </b>(18 mesecev)<b></b>
823 </p>
824 </div>
825
826 <div align="Justify">
827 <p style="text-align: justify; "> </p>
828 </div>
829
830 <div align="Justify">
831 <p style="text-align: justify; "> <b>Posebno opozorilo: </b> </p>
832 </div>
833
834 <div align="Justify">
835 <p style="text-align: justify; "> </p>
836 </div>
837
838 <div align="Justify">
839 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja: </b>Za&#353;&egrave;itite
840 pred vlago pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C. Za&#353;&egrave;itite nedosegljivo
841 otrokom. </p>
842 </div>
843
844 <div align="Justify">
845 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
846 </div>
847
848 <div align="Justify">
849 <p style="text-align: justify; "> </p>
850 </div>
851
852 <div align="Justify">
853 <p style="text-align: justify; "> </p>
854 </div>
855
856 <div align="Justify">
857 <p style="text-align: justify; "> </p>
858 </div>
859
860 <div align="Justify">
861 <p style="text-align: justify; "> </p>
862 </div>
863
864 <div align="Justify">
865 <p style="text-align: justify; "> </p>
866 </div>
867
868 <div align="Justify">
869 <p style="text-align: justify; "> </p>
870 </div>
871
872 <div align="Justify">
873 <p style="text-align: justify; "> </p>
874 </div>
875
876 <div align="Justify">
877 <p style="text-align: justify; "> </p>
878 </div>
879
880 <div align="Justify">
881 <p style="text-align: justify; "> <b>Signatura</b> </p>
882 </div>
883
884 <div align="Justify">
885 <p style="text-align: justify; "> </p>
886 </div>
887
888 <div align="Justify">
889 <p style="text-align: justify; "> </p>
890 </div>
891
892 <div align="Justify">
893 <p style="text-align: justify; "> 5 kg </p>
894 </div>
895
896 <div align="Justify">
897 <p style="text-align: justify; "> </p>
898 </div>
899
900 <div align="Justify">
901 <p style="text-align: justify; "> </p>
902 </div>
903
904 <div align="Justify">
905 <p style="text-align: justify; "> GEOTILIN<b><sup></sup></b><b> P</b> </p>
906 </div>
907
908 <div align="Justify">
909 <p style="text-align: justify; "> predme&#353;anica za izdelavo medicinirane
910 krme </p>
911 </div>
912
913 <div align="Justify">
914 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
915 </div>
916
917 <div align="Justify">
918 <p style="text-align: justify; "> </p>
919 </div>
920
921 <div align="Justify">
922 <p style="text-align: justify; "> Za uporabo v veterinarski medicini </p>
923 </div>
924
925 <div align="Justify">
926 <p style="text-align: justify; "> </p>
927 </div>
928
929 <div align="Justify">
930 <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
931 </div>
932
933 <div align="Justify">
934 <p style="text-align: justify; "> 1 kg pra&#353;ka vsebuje: </p>
935 </div>
936
937 <div align="Justify">
938 <p style="text-align: justify; "> 60 g oksitetraciklinovega klorida, </p>
939 </div>
940
941 <div align="Justify">
942 <p style="text-align: justify; "> 20 g tiamulin hidrogenfumarata. </p>
943 </div>
944
945 <div align="Justify">
946 <p style="text-align: justify; "> </p>
947 </div>
948
949 <div align="Justify">
950 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum serije:</b> </p>
951 </div>
952
953 <div align="Justify">
954 <p style="text-align: justify; "> </p>
955 </div>
956
957 <div align="Justify">
958 <p style="text-align: justify; "> &#352;tevilka in datu<b>m odlo&egrave;be: 323-03-8/00-125,</b><b>
959 </b><b>21.05.2001</b><b></b> </p>
960 </div>
961
962 <div align="Justify">
963 <p style="text-align: justify; "> </p>
964 </div>
965
966 <div align="Justify">
967 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec: </b>VETERINA d.o.o.,
968 HRVA&#352;KA<b></b> </p>
969 </div>
970
971 <div align="Justify">
972 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik: </b>PLIVA LJUBLJANA d. o.
973 o., SLOVENIJA </p>
974 </div>
975
976 <div align="Justify">
977 <p style="text-align: justify; "> </p>
978 </div>
979
980 <div align="Justify">
981 <p style="text-align: justify; "> <b>Vrsta &frac34;ivali: </b>pra&#353;i&egrave;i
982 </p>
983 </div>
984
985 <div align="Justify">
986 <p style="text-align: justify; "> </p>
987 </div>
988
989 <div align="Justify">
990 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja: </b>Na recept.
991 </p>
992 </div>
993
994 <div align="Justify">
995 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in dajanja: p/o </p>
996 </div>
997
998 <div align="Justify">
999 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca: </b> 5 dni </p>
1000 </div>
1001
1002 <div align="Justify">
1003 <p style="text-align: justify; "> </p>
1004 </div>
1005
1006 <div align="Justify">
1007 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti do: </b>(18 mesecev)<b></b>
1008 </p>
1009 </div>
1010
1011 <div align="Justify">
1012 <p style="text-align: justify; "> </p>
1013 </div>
1014
1015 <div align="Justify">
1016 <p style="text-align: justify; "> <b>Posebn</b><b>o opozorilo: </b> </p>
1017 </div>
1018
1019 <div align="Justify">
1020 <p style="text-align: justify; "> </p>
1021 </div>
1022
1023 <div align="Justify">
1024 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja: </b>Za&#353;&egrave;itite
1025 pred vlago pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C. Za&#353;&egrave;itite nedosegljivo
1026 otrokom. </p>
1027 </div>
1028
1029 <div align="Justify">
1030 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
1031 </div>
1032
1033 <div align="Justify">
1034 <p style="text-align: justify; "> </p>
1035 </div>
1036
1037 <div align="Justify">
1038 <p style="text-align: justify; "> </p>
1039 </div>
1040
1041 <div align="Justify">
1042 <p style="text-align: justify; "> </p>
1043 </div>
1044
1045 <div align="Justify">
1046 <p style="text-align: justify; "> </p>
1047 </div>
1048
1049 <div align="Justify">
1050 <p style="text-align: justify; "> </p>
1051 </div>
1052
1053 <div align="Justify">
1054 <p style="text-align: justify; "> </p>
1055 </div>
1056
1057 <div align="Justify">
1058 <p style="text-align: justify; "> </p>
1059 </div>
1060
1061 <div align="Justify">
1062 <p style="text-align: justify; "> </p>
1063 </div>
1064
1065 <div align="Justify">
1066 <p style="text-align: justify; "> <b>Signatura</b> </p>
1067 </div>
1068
1069 <div align="Justify">
1070 <p style="text-align: justify; "> </p>
1071 </div>
1072
1073 <div align="Justify">
1074 <p style="text-align: justify; "> </p>
1075 </div>
1076
1077 <div align="Justify">
1078 <p style="text-align: justify; "> 25 kg </p>
1079 </div>
1080
1081 <div align="Justify">
1082 <p style="text-align: justify; "> </p>
1083 </div>
1084
1085 <div align="Justify">
1086 <p style="text-align: justify; "> </p>
1087 </div>
1088
1089 <div align="Justify">
1090 <p style="text-align: justify; "> GEOTILIN<b><sup></sup></b><b> P</b> </p>
1091 </div>
1092
1093 <div align="Justify">
1094 <p style="text-align: justify; "> predme&#353;anica za izdelavo medicinirane
1095 krme </p>
1096 </div>
1097
1098 <div align="Justify">
1099 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
1100 </div>
1101
1102 <div align="Justify">
1103 <p style="text-align: justify; "> </p>
1104 </div>
1105
1106 <div align="Justify">
1107 <p style="text-align: justify; "> Za uporabo v veterinarski medicini </p>
1108 </div>
1109
1110 <div align="Justify">
1111 <p style="text-align: justify; "> </p>
1112 </div>
1113
1114 <div align="Justify">
1115 <p style="text-align: justify; "> <b>Sestava</b> </p>
1116 </div>
1117
1118 <div align="Justify">
1119 <p style="text-align: justify; "> 1 kg pra&#353;ka vsebuje: </p>
1120 </div>
1121
1122 <div align="Justify">
1123 <p style="text-align: justify; "> 60 g oksitetraciklinovega klorida, </p>
1124 </div>
1125
1126 <div align="Justify">
1127 <p style="text-align: justify; "> 20 g tiamulin hidrogenfumarata. </p>
1128 </div>
1129
1130 <div align="Justify">
1131 <p style="text-align: justify; "> </p>
1132 </div>
1133
1134 <div align="Justify">
1135 <p style="text-align: justify; "> <b>&#352;tevilka in datum serije:</b> </p>
1136 </div>
1137
1138 <div align="Justify">
1139 <p style="text-align: justify; "> </p>
1140 </div>
1141
1142 <div align="Justify">
1143 <p style="text-align: justify; "> &#352;tevilka in datum odlo&egrave;be: 323-03-8/00-125,<b>
1144 </b><b>21.05.2001</b><b></b> </p>
1145 </div>
1146
1147 <div align="Justify">
1148 <p style="text-align: justify; "> </p>
1149 </div>
1150
1151 <div align="Justify">
1152 <p style="text-align: justify; "> <b>Proizvajalec: </b>VETERINA d.o.o.,
1153 HRVA&#352;KA<b></b> </p>
1154 </div>
1155
1156 <div align="Justify">
1157 <p style="text-align: justify; "> <b>Zastopnik: </b>PLIVA LJUBLJANA d. o.
1158 o., SLOVENIJA </p>
1159 </div>
1160
1161 <div align="Justify">
1162 <p style="text-align: justify; "> </p>
1163 </div>
1164
1165 <div align="Justify">
1166 <p style="text-align: justify; "> <b>Vrsta &frac34;</b><b>ivali: </b>pra&#353;i&egrave;i
1167 </p>
1168 </div>
1169
1170 <div align="Justify">
1171 <p style="text-align: justify; "> </p>
1172 </div>
1173
1174 <div align="Justify">
1175 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in izdajanja: </b>Na recept.
1176 </p>
1177 </div>
1178
1179 <div align="Justify">
1180 <p style="text-align: justify; "> Na&egrave;in dajanja: p/o </p>
1181 </div>
1182
1183 <div align="Justify">
1184 <p style="text-align: justify; "> <b>Karenca: </b> 5 dni </p>
1185 </div>
1186
1187 <div align="Justify">
1188 <p style="text-align: justify; "> </p>
1189 </div>
1190
1191 <div align="Justify">
1192 <p style="text-align: justify; "> <b>Rok uporabnosti do: </b>(18 mesecev)<b></b>
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196 <div align="Justify">
1197 <p style="text-align: justify; "> </p>
1198 </div>
1199
1200 <div align="Justify">
1201 <p style="text-align: justify; "> <b>Posebno opozorilo: </b> </p>
1202 </div>
1203
1204 <div align="Justify">
1205 <p style="text-align: justify; "> </p>
1206 </div>
1207
1208 <div align="Justify">
1209 <p style="text-align: justify; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja: </b>Za&#353;&egrave;itite
1210 pred vlago pri temperaturi do 25 <sup>o</sup>C. Za&#353;&egrave;itite nedosegljivo
1211 otrokom. </p>
1212 </div>
1213
1214 <div align="Justify">
1215 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
1216 </div>
1217
1218 <div align="Justify">
1219 <p style="text-align: justify; "> </p>
1220 </div>
1221 <!--Section Ends-->
1222 </body>
1223 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26