/[pliva-si]/vade/5002.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/5002.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (hide annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 4 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +338 -1438 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 dpavlin 1.2 <html>
2     <head>
3     <!--Section Begins-->
4     </head>
5     <body>
6    
7     <div align="Left">
8     <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
9     </div>
10    
11     <div align="Left">
12     <p style="text-align: left; "> </p>
13     </div>
14    
15     <div align="Left">
16     <p style="text-align: left; "> </p>
17     </div>
18    
19     <div align="Left">
20     <p style="text-align: left; "> <b>AMPIVET </b><b><sup></sup></b><b>K forte</b>
21     </p>
22     </div>
23    
24     <div align="Left">
25     <p style="text-align: left; "> intramamarna suspenzija </p>
26     </div>
27    
28     <div align="Left">
29     <p style="text-align: left; "> </p>
30     </div>
31    
32     <div align="Left">
33     <p style="text-align: left; "> <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
34     </p>
35     </div>
36    
37     <div align="Left">
38     <p style="text-align: left; "> </p>
39     </div>
40    
41     <div align="Left">
42     <p style="text-align: left; "> <b>Sestava</b> </p>
43     </div>
44    
45     <div align="Left">
46     <p style="text-align: left; "> 1 injektor (= 5 ml suspenzije) vsebuje: </p>
47     </div>
48    
49     <div align="Left">
50     <p style="text-align: left; "> 75 mg ampicilina v obliki ampicilin natrija
51     </p>
52     </div>
53    
54     <div align="Left">
55     <p style="text-align: left; "> 200 mg kloksacilina v obliki kloksacilin
56     natrija </p>
57     </div>
58    
59     <div align="Left">
60     <p style="text-align: left; "> </p>
61     </div>
62    
63     <div align="Left">
64     <p style="text-align: left; "> <b>Delovanje</b> </p>
65     </div>
66    
67     <div align="Left">
68     <p style="text-align: left; "> Ampivet K forte je kombinacija polsinteti&egrave;nih
69     penicilinov <sup>_</sup> ampicilina in kloksacilina. Oba antibiotika pri
70     ob&egrave;utljivih bakterijah zavirata pre&egrave;no povezovanje peptidoglikanskih
71     niti in v fazi njihovega nara&#353;&egrave;anja delujeta baktericidno. Ampivet
72     K deluje antimikrobno proti najpomembnej&#353;im povzro&egrave;iteljem mastitisa
73     s po Gramu pozitivnimi in po Gramu negativnimi bakterijami, kot so: <i>Streptococcus
74     agalactiae, Streptococcus disgalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus
75     aureus, E. coli, Corynebacterium pyogenes </i>idr. Pri tem oba penicilina
76     ka&frac34;eta aditiven in delno tudi sinergisti&egrave;en u&egrave;inek.
77     Ker je kloksacilin odporen proti bakterijski betalaktamazi, s tem pripravkom
78     uspe&#353;no zdravimo vnetja, ki jih povzro&egrave;ajo soji stafilokokov, odpornih
79     proti benzilpenicilinu. Intramamarno dajanje Ampiveta K forte v vime ima
80     baktericidni u&egrave;inek, ne da bi izzvalo lokalno dra&frac34;enje tkiva.
81     </p>
82     </div>
83    
84     <div align="Left">
85     <p style="text-align: left; "> </p>
86     </div>
87    
88     <div align="Left">
89     <p style="text-align: left; "> <b>Indikacije</b> </p>
90     </div>
91    
92     <div align="Left">
93     <p style="text-align: left; "> Zdravljenje klini&egrave;nih in subklini&egrave;nih
94     mastitisov pri kravah v laktaciji. </p>
95     </div>
96    
97     <div align="Left">
98     <p style="text-align: left; "> </p>
99     </div>
100    
101     <div align="Left">
102     <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
103     </div>
104    
105     <div align="Left">
106     <p style="text-align: left; "> Zdravila ne smemo dajati &frac34;ivalim,
107     ob&egrave;utljivim za penicilinske antibiotike. </p>
108     </div>
109    
110     <div align="Left">
111     <p style="text-align: left; "> Ne smemo zdraviti krav med presu&#353;itvijo.
112     </p>
113     </div>
114    
115     <div align="Left">
116     <p style="text-align: left; "> </p>
117     </div>
118    
119     <div align="Left">
120     <p style="text-align: left; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
121     </div>
122    
123     <div align="Left">
124     <p style="text-align: left; "> Niso znani. </p>
125     </div>
126    
127     <div align="Left">
128     <p style="text-align: left; "> </p>
129     </div>
130    
131     <div align="Left">
132     <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in dajanja in odmerki</b> </p>
133     </div>
134    
135     <div align="Left">
136     <p style="text-align: left; "> <i>Krave</i> </p>
137     </div>
138    
139     <div align="Left">
140     <p style="text-align: left; "> Oboleli predel je treba umiti in vr&#353;i&egrave;ek
141     seska dezinficirati, nato injektorjev nastavek vnesemo v sesni kanal, kamor
142     iztisnemo njegovo vsebino. V oboleli predel vimena je treba iztisniti vsebino
143     enega injektorja. </p>
144     </div>
145    
146     <div align="Left">
147     <p style="text-align: left; "> Dajanje zdravila je dvakratno po presledku
148     12 ur. </p>
149     </div>
150    
151     <div align="Left">
152     <p style="text-align: left; "> Pri huj&#353;ih infekcijah priporo&egrave;amo
153     dajanje zdravila ne samo v oboleli predel, temve&egrave; po 1 injektor tudi
154     v preostale dele vimena. </p>
155     </div>
156    
157     <div align="Left">
158     <p style="text-align: left; "> </p>
159     </div>
160    
161     <div align="Left">
162     <p style="text-align: left; "> <b>Karenca</b> </p>
163     </div>
164    
165     <div align="Left">
166     <p style="text-align: left; "> Meso: 7 dni </p>
167     </div>
168    
169     <div align="Left">
170     <p style="text-align: left; "> Mleko: 3 dni </p>
171     </div>
172    
173     <div align="Left">
174     <p style="text-align: left; "> </p>
175     </div>
176    
177     <div align="Left">
178     <p style="text-align: left; "> <b>Opozorilo</b> </p>
179     </div>
180    
181     <div align="Left">
182     <p style="text-align: left; "> Ni priporo&egrave;ljivo so&egrave;asno intramamarno
183     ali parenteralno dajanje tetraciklinov, makrolidov ali kloramfenikola. </p>
184     </div>
185    
186     <div align="Left">
187     <p style="text-align: left; "> &Egrave;e so &frac34;ivali preob&egrave;utljive
188     za penicilinske antibiotike, se lahko na zdravilo odzovejo alergi&egrave;no.
189     </p>
190     </div>
191    
192     <div align="Left">
193     <p style="text-align: left; "> </p>
194     </div>
195    
196     <div align="Left">
197     <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
198     </div>
199    
200     <div align="Left">
201     <p style="text-align: left; "> Shranimo pri temperaturi do 15 <sup>o</sup>
202     C in nedosegljivo otrokom. </p>
203     </div>
204    
205     <div align="Left">
206     <p style="text-align: left; "> </p>
207     </div>
208    
209     <div align="Left">
210     <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
211     </div>
212    
213     <div align="Left">
214     <p style="text-align: left; "> Na recept. </p>
215     </div>
216    
217     <div align="Left">
218     <p style="text-align: left; "> </p>
219     </div>
220    
221     <div align="Left">
222     <p style="text-align: left; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
223     </div>
224    
225     <div align="Left">
226     <p style="text-align: left; "> Ozna&egrave;en na ovojnini (2 leti). </p>
227     </div>
228    
229     <div align="Left">
230     <p style="text-align: left; "> </p>
231     </div>
232    
233     <div align="Left">
234     <p style="text-align: left; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
235     </div>
236    
237     <div align="Left">
238     <p style="text-align: left; "> Ostanke zdravila in prazno ovojnino je treba
239     obravnavati kot posebne odpadke in jih ni dovoljeno odmetavati med obi&egrave;ajne
240     komunalne odpadke. </p>
241     </div>
242    
243     <div align="Left">
244     <p style="text-align: left; "> </p>
245     </div>
246    
247     <div align="Left">
248     <p style="text-align: left; "> <b>Oprema</b> </p>
249     </div>
250    
251     <div align="Left">
252     <p style="text-align: left; "> &#352;katla z 12 injektorji </p>
253     </div>
254    
255     <div align="Left">
256     <p style="text-align: left; "> </p>
257     </div>
258    
259     <div align="Left">
260     <p style="text-align: left; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b> </p>
261     </div>
262    
263     <div align="Left">
264     <p style="text-align: left; "> 323-03-8/00-139, 06.08.2001 </p>
265     </div>
266    
267     <div align="Left">
268     <p style="text-align: left; "> </p>
269     </div>
270    
271     <div align="Left">
272     <p style="text-align: left; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
273     </div>
274    
275     <div align="Left">
276     <p style="text-align: left; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
277     </div>
278    
279     <div align="Left">
280     <p style="text-align: left; "> </p>
281     </div>
282    
283     <div align="Left">
284     <p style="text-align: left; "> <b>Zastopnik</b> </p>
285     </div>
286    
287     <div align="Justify">
288     <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
289     </div>
290    
291     <div align="Left">
292     <p style="text-align: left; "> </p>
293     </div>
294    
295     <div align="Left">
296     <p style="text-align: left; "> </p>
297     </div>
298    
299     <div align="Left">
300     <p style="text-align: left; "> <b>Revidirano na sej</b><b>i Komisije za
301     registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 26.01.2001.</b>
302     <b></b> </p>
303     </div>
304    
305     <div align="Left">
306     <p style="text-align: left; "> </p>
307     </div>
308    
309     <div align="Left">
310     <p style="text-align: left; "> </p>
311     </div>
312    
313     <div align="Left">
314     <p style="text-align: left; "> </p>
315     </div>
316    
317     <div align="Left">
318     <p style="text-align: left; "> </p>
319     </div>
320    
321     <div align="Left">
322     <p style="text-align: left; "> </p>
323     </div>
324    
325     <div align="Left">
326     <p style="text-align: left; "> </p>
327     </div>
328    
329     <div align="Left">
330     <p style="text-align: left; "> </p>
331     </div>
332    
333     <div align="Left">
334     <p style="text-align: left; "> </p>
335     </div>
336     <!--Section Ends-->
337     </body>
338     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26