/[pliva-si]/vade/5002.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/5002.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 6 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +338 -1438 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Left">
8 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
9 </div>
10
11 <div align="Left">
12 <p style="text-align: left; "> </p>
13 </div>
14
15 <div align="Left">
16 <p style="text-align: left; "> </p>
17 </div>
18
19 <div align="Left">
20 <p style="text-align: left; "> <b>AMPIVET </b><b><sup></sup></b><b>K forte</b>
21 </p>
22 </div>
23
24 <div align="Left">
25 <p style="text-align: left; "> intramamarna suspenzija </p>
26 </div>
27
28 <div align="Left">
29 <p style="text-align: left; "> </p>
30 </div>
31
32 <div align="Left">
33 <p style="text-align: left; "> <b>Za uporabo v veterinarski medicini</b>
34 </p>
35 </div>
36
37 <div align="Left">
38 <p style="text-align: left; "> </p>
39 </div>
40
41 <div align="Left">
42 <p style="text-align: left; "> <b>Sestava</b> </p>
43 </div>
44
45 <div align="Left">
46 <p style="text-align: left; "> 1 injektor (= 5 ml suspenzije) vsebuje: </p>
47 </div>
48
49 <div align="Left">
50 <p style="text-align: left; "> 75 mg ampicilina v obliki ampicilin natrija
51 </p>
52 </div>
53
54 <div align="Left">
55 <p style="text-align: left; "> 200 mg kloksacilina v obliki kloksacilin
56 natrija </p>
57 </div>
58
59 <div align="Left">
60 <p style="text-align: left; "> </p>
61 </div>
62
63 <div align="Left">
64 <p style="text-align: left; "> <b>Delovanje</b> </p>
65 </div>
66
67 <div align="Left">
68 <p style="text-align: left; "> Ampivet K forte je kombinacija polsinteti&egrave;nih
69 penicilinov <sup>_</sup> ampicilina in kloksacilina. Oba antibiotika pri
70 ob&egrave;utljivih bakterijah zavirata pre&egrave;no povezovanje peptidoglikanskih
71 niti in v fazi njihovega nara&#353;&egrave;anja delujeta baktericidno. Ampivet
72 K deluje antimikrobno proti najpomembnej&#353;im povzro&egrave;iteljem mastitisa
73 s po Gramu pozitivnimi in po Gramu negativnimi bakterijami, kot so: <i>Streptococcus
74 agalactiae, Streptococcus disgalactiae, Streptococcus uberis, Staphylococcus
75 aureus, E. coli, Corynebacterium pyogenes </i>idr. Pri tem oba penicilina
76 ka&frac34;eta aditiven in delno tudi sinergisti&egrave;en u&egrave;inek.
77 Ker je kloksacilin odporen proti bakterijski betalaktamazi, s tem pripravkom
78 uspe&#353;no zdravimo vnetja, ki jih povzro&egrave;ajo soji stafilokokov, odpornih
79 proti benzilpenicilinu. Intramamarno dajanje Ampiveta K forte v vime ima
80 baktericidni u&egrave;inek, ne da bi izzvalo lokalno dra&frac34;enje tkiva.
81 </p>
82 </div>
83
84 <div align="Left">
85 <p style="text-align: left; "> </p>
86 </div>
87
88 <div align="Left">
89 <p style="text-align: left; "> <b>Indikacije</b> </p>
90 </div>
91
92 <div align="Left">
93 <p style="text-align: left; "> Zdravljenje klini&egrave;nih in subklini&egrave;nih
94 mastitisov pri kravah v laktaciji. </p>
95 </div>
96
97 <div align="Left">
98 <p style="text-align: left; "> </p>
99 </div>
100
101 <div align="Left">
102 <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
103 </div>
104
105 <div align="Left">
106 <p style="text-align: left; "> Zdravila ne smemo dajati &frac34;ivalim,
107 ob&egrave;utljivim za penicilinske antibiotike. </p>
108 </div>
109
110 <div align="Left">
111 <p style="text-align: left; "> Ne smemo zdraviti krav med presu&#353;itvijo.
112 </p>
113 </div>
114
115 <div align="Left">
116 <p style="text-align: left; "> </p>
117 </div>
118
119 <div align="Left">
120 <p style="text-align: left; "> <b>Stranski u&egrave;inki</b> </p>
121 </div>
122
123 <div align="Left">
124 <p style="text-align: left; "> Niso znani. </p>
125 </div>
126
127 <div align="Left">
128 <p style="text-align: left; "> </p>
129 </div>
130
131 <div align="Left">
132 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in dajanja in odmerki</b> </p>
133 </div>
134
135 <div align="Left">
136 <p style="text-align: left; "> <i>Krave</i> </p>
137 </div>
138
139 <div align="Left">
140 <p style="text-align: left; "> Oboleli predel je treba umiti in vr&#353;i&egrave;ek
141 seska dezinficirati, nato injektorjev nastavek vnesemo v sesni kanal, kamor
142 iztisnemo njegovo vsebino. V oboleli predel vimena je treba iztisniti vsebino
143 enega injektorja. </p>
144 </div>
145
146 <div align="Left">
147 <p style="text-align: left; "> Dajanje zdravila je dvakratno po presledku
148 12 ur. </p>
149 </div>
150
151 <div align="Left">
152 <p style="text-align: left; "> Pri huj&#353;ih infekcijah priporo&egrave;amo
153 dajanje zdravila ne samo v oboleli predel, temve&egrave; po 1 injektor tudi
154 v preostale dele vimena. </p>
155 </div>
156
157 <div align="Left">
158 <p style="text-align: left; "> </p>
159 </div>
160
161 <div align="Left">
162 <p style="text-align: left; "> <b>Karenca</b> </p>
163 </div>
164
165 <div align="Left">
166 <p style="text-align: left; "> Meso: 7 dni </p>
167 </div>
168
169 <div align="Left">
170 <p style="text-align: left; "> Mleko: 3 dni </p>
171 </div>
172
173 <div align="Left">
174 <p style="text-align: left; "> </p>
175 </div>
176
177 <div align="Left">
178 <p style="text-align: left; "> <b>Opozorilo</b> </p>
179 </div>
180
181 <div align="Left">
182 <p style="text-align: left; "> Ni priporo&egrave;ljivo so&egrave;asno intramamarno
183 ali parenteralno dajanje tetraciklinov, makrolidov ali kloramfenikola. </p>
184 </div>
185
186 <div align="Left">
187 <p style="text-align: left; "> &Egrave;e so &frac34;ivali preob&egrave;utljive
188 za penicilinske antibiotike, se lahko na zdravilo odzovejo alergi&egrave;no.
189 </p>
190 </div>
191
192 <div align="Left">
193 <p style="text-align: left; "> </p>
194 </div>
195
196 <div align="Left">
197 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in shranjevanja</b> </p>
198 </div>
199
200 <div align="Left">
201 <p style="text-align: left; "> Shranimo pri temperaturi do 15 <sup>o</sup>
202 C in nedosegljivo otrokom. </p>
203 </div>
204
205 <div align="Left">
206 <p style="text-align: left; "> </p>
207 </div>
208
209 <div align="Left">
210 <p style="text-align: left; "> <b>Na&egrave;in izdajanja</b> </p>
211 </div>
212
213 <div align="Left">
214 <p style="text-align: left; "> Na recept. </p>
215 </div>
216
217 <div align="Left">
218 <p style="text-align: left; "> </p>
219 </div>
220
221 <div align="Left">
222 <p style="text-align: left; "> <b>Rok uporabnosti</b> </p>
223 </div>
224
225 <div align="Left">
226 <p style="text-align: left; "> Ozna&egrave;en na ovojnini (2 leti). </p>
227 </div>
228
229 <div align="Left">
230 <p style="text-align: left; "> </p>
231 </div>
232
233 <div align="Left">
234 <p style="text-align: left; "> <b>Postopek s prazno ovojnino</b> </p>
235 </div>
236
237 <div align="Left">
238 <p style="text-align: left; "> Ostanke zdravila in prazno ovojnino je treba
239 obravnavati kot posebne odpadke in jih ni dovoljeno odmetavati med obi&egrave;ajne
240 komunalne odpadke. </p>
241 </div>
242
243 <div align="Left">
244 <p style="text-align: left; "> </p>
245 </div>
246
247 <div align="Left">
248 <p style="text-align: left; "> <b>Oprema</b> </p>
249 </div>
250
251 <div align="Left">
252 <p style="text-align: left; "> &#352;katla z 12 injektorji </p>
253 </div>
254
255 <div align="Left">
256 <p style="text-align: left; "> </p>
257 </div>
258
259 <div align="Left">
260 <p style="text-align: left; "> <b>&#352;tevilka in datum odlo&egrave;be</b> </p>
261 </div>
262
263 <div align="Left">
264 <p style="text-align: left; "> 323-03-8/00-139, 06.08.2001 </p>
265 </div>
266
267 <div align="Left">
268 <p style="text-align: left; "> </p>
269 </div>
270
271 <div align="Left">
272 <p style="text-align: left; "> <b>Proizvajalec</b> </p>
273 </div>
274
275 <div align="Left">
276 <p style="text-align: left; "> VETERINA d.o.o., HRVA&#352;KA </p>
277 </div>
278
279 <div align="Left">
280 <p style="text-align: left; "> </p>
281 </div>
282
283 <div align="Left">
284 <p style="text-align: left; "> <b>Zastopnik</b> </p>
285 </div>
286
287 <div align="Justify">
288 <p style="text-align: justify; "> PLIVA LJUBLJANA d. o. o., SLOVENIJA </p>
289 </div>
290
291 <div align="Left">
292 <p style="text-align: left; "> </p>
293 </div>
294
295 <div align="Left">
296 <p style="text-align: left; "> </p>
297 </div>
298
299 <div align="Left">
300 <p style="text-align: left; "> <b>Revidirano na sej</b><b>i Komisije za
301 registracijo zdravil za uporabo v veterinarski medicini dne 26.01.2001.</b>
302 <b></b> </p>
303 </div>
304
305 <div align="Left">
306 <p style="text-align: left; "> </p>
307 </div>
308
309 <div align="Left">
310 <p style="text-align: left; "> </p>
311 </div>
312
313 <div align="Left">
314 <p style="text-align: left; "> </p>
315 </div>
316
317 <div align="Left">
318 <p style="text-align: left; "> </p>
319 </div>
320
321 <div align="Left">
322 <p style="text-align: left; "> </p>
323 </div>
324
325 <div align="Left">
326 <p style="text-align: left; "> </p>
327 </div>
328
329 <div align="Left">
330 <p style="text-align: left; "> </p>
331 </div>
332
333 <div align="Left">
334 <p style="text-align: left; "> </p>
335 </div>
336 <!--Section Ends-->
337 </body>
338 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26