/[pliva-si]/vade/1100.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1100.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>PRAXITEN 15 </title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>PRAXITEN 15 </b>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; oxazepamum<br>
10 tableta<br>
11 <br>
12 Sestava<br>
13 1 tableta vsebuje 15 mg oksazepama.<br>
14 Pomo&#382;ne snovi so laktoza, koruzni &#353;krob, magnezijev stearat.<br>
15 <br>
16 Lastnosti in delovanje<br>
17 Praxiten 15 vsebuje oksazepam, benzodiazepin z blagim anksioliti&#269;nim delovanjem.
18 U&#269;inkovina oksazepam deluje na osrednje &#382;iv&#269;evje tako, da olaj&#353;a inhibicijsko
19 delovanje nevrotransmiterja gamaaminomaslene kisline (GABA), kar dose&#382;e z
20 delovanjem na specifi&#269;ni receptor. Oksazepam deluje (odvisno od odmerka)
21 anksioliti&#269;no, sedativno in hipnoti&#269;no. Ima tudi antikonvulzivne lastnosti
22 in povzro&#269;a relaksacijo skeletnega mi&#353;i&#269;ja. <br>
23 <br>
24 Indikacije<br>
25 Praxiten 15 uporabljamo za zmanj&#353;anje ali odpravljanje tesnobe, napetosti,
26 nemirnosti, razdra&#382;ljivosti in nespe&#269;nosti &#8211; ne glede na to ali se ti simptomi
27 pojavljajo sami ali so&#269;asno z neko organsko boleznijo. Posebej je u&#269;inkovit
28 pri nespe&#269;nosti, ki je psihi&#269;nega izvora. <br>
29 <br>
30 Kontraindikacije<br>
31 Preob&#269;utljivost za benzodiazepine ali na katerokoli sestavino zdravila, dihalna
32 stiska, psihoze, ozkokotni glavkom, miastenia gravis. Benzodiazepinov ne
33 dajemo pri akutni zastrupitvi z etanolom ali drugimi zaviralci osrednjega
34 &#382;iv&#269;evja (barbiturati, antidepresivi, antipsihotiki, antihistaminiki). Izogibamo
35 se jih pri hudi jetrni odpovedi in &#8220;sleep apnea&#8221; sindromu.<br>
36 Uporaba Praxitena 15 pri otrocih ni dovoljena.<br>
37 <br>
38 Previdnostni ukrepi<br>
39 Pri neprekinjenem jemanju Praxitena ve&#269; kot &#353;tiri tedne lahko pride do razvoja
40 odvisnosti, zato naj zdravljenje ne traja ve&#269; kot en mesec. &#268;e pa traja zdravljenje
41 ve&#269; kot &#353;tiri tedne naj poteka pod zdravni&#353;kim nadzorom. Spremljati moramo
42 krvno sliko in jetrno delovanje. V primeru potrebe po prekinitvi zdravljenja,
43 moramo odmerke zmanj&#353;ati postopoma, sicer lahko spro&#382;imo odtegnitveni sindrom.<br>
44 Benzodiazepine dajemo zelo previdno bolnikom, ki so nagnjeni k zasvojenosti
45 z alkoholom, prepovedanimi drogami ali drugimi zdravili. Previdnost je potrebna
46 pri oslabelih, iz&#269;rpanih, pri plju&#269;nih boleznih, pri po&#353;kodbah glave in pri
47 bolnikih z jetrno in ledvi&#269;no okvaro.<br>
48 <br>
49 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
50 Praxitena 15 ne smemo jemati so&#269;asno z drugimi zaviralci osrednjega &#382;iv&#269;evja,
51 &#353;e zlasti ne z alkoholom. Oksazepam upo&#269;asnjuje izlo&#269;anje zidovudina, s tem
52 pa pove&#269;uje njegovo koncentracijo v serumu, oziroma podalj&#353;uje &#269;as izlo&#269;anja.<br>
53 <br>
54 Posebna opozorila<br>
55 Starej&#353;i bolniki so obi&#269;ajno ob&#269;utljivej&#353;i za delovanje benzodiazepinov,
56 zato je treba pri njih za&#269;eti zdravljenje z najmanj&#353;imi u&#269;inkovitimi odmerki.<br>
57 Med zdravljenjem s oksazepamom odsvetujemo u&#382;ivanje alkoholnih pija&#269;.<br>
58 <br>
59 Nose&#269;nost in dojenje<br>
60 Uporabi Praxitena 15 se je treba med nose&#269;nostjo ogibati, zlasti prve tri
61 mesece. <br>
62 Oksazepam lahko prehaja v mleko, zato ga doje&#269;e matere ne smejo jemati.<br>
63 Varnosti uporabe zdravila med nose&#269;nostjo niso ugotovili. Jemanje benzodiazepinov
64 v zadnjih treh mesecih oziroma pred porodom lahko povzro&#269;i hipotonijo, nezadostno
65 dihanje in odtegnitveni sindrom pri novorojen&#269;ku.<br>
66 <br>
67 Vpliv na psihofizi&#269;no sposobnost<br>
68 Zdravilo lahko pri posameznikih, zlasti na za&#269;etku zdravljenja ali pri so&#269;asnem
69 u&#382;ivanju alkohola, pomebno zmanj&#353;a sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
70 Vozniki ne smejo vzeti tablet najmanj &#353;tiri ure pred in med vo&#382;njo. <br>
71 <br>
72 Odmerjanje in uporaba<br>
73 1 do 2 tableti dva- do trikrat na dan, po potrebi &#353;e eno tableto pred spanjem<br>
74 <br>
75 Starej&#353;im bolnikom dajemo najmanj&#353;e u&#269;inkovite odmerke, ki jih po potrebi
76 lahko postopno zve&#269;ujemo.<br>
77 <br>
78 Preveliko odmerjanje<br>
79 Preveliki odmerki lahko povzro&#269;ijo motnje zavesti, plitvo dihanje in hipotenzijo,
80 v huj&#353;ih primerih tudi komo in zastoj dihanja. &#268;e je bolnik pred kratkim
81 zau&#382;il ve&#269;je &#353;tevilo tablet naenkrat, je indicirano izpiranje &#382;elodca, adsorpcija
82 na aktivno oglje ter skrben nadzor in vzdr&#382;evanje osnovnih &#382;ivljenskih funkcij.
83 Specifi&#269;ni protistrup je flumazenil, ki je specifi&#269;en antagonist benzodiazepinskih
84 receptorjev.<br>
85 <br>
86 Ne&#382;eleni u&#269;inki<br>
87 Glede na odmerek se lahko pojavijo ataksija, vrtoglavica, omotica in zaspanost,
88 ki se med zdravljenjem obi&#269;ajno zmanj&#353;ajo ali izginejo. Mogo&#269;e so tudi motnje
89 govora, redkeje pa zmedenost, depresija, alergi&#269;ne reakcije (izpu&#353;&#269;aji, srbenje),
90 spremembe krvne slike (anemija, levkopenija, trombocitopenija), zve&#269;ana aktivnost
91 jetrnih encimov, jetrna okvara, hipotenzija, tahikardija, mi&#353;i&#269;na oslabelost,
92 utrujenost, spominske motnje, prebavne te&#382;ave, spremembe libida, motnje vida,
93 glavobol, motnje pri uriniranju in tudi paradoksne reakcije, zlasti pri otrocih
94 in starej&#353;ih bolnikih.<br>
95 <br>
96 Tako kot pri zdravljenju z drugimi benzodiazepini se lahko tudi med jemanjem
97 Praxitena 15 pojavi odvisnost, posebno pri ve&#269;jih odmerkih in dalj&#353;em zdravljenju.
98 Zato tudi 2 do 3 dni po hitrem prenehanju zdravljenja s Praxitenom 15 lahko
99 pride do odtegnitvenega sindroma, najpogosteje v obliki razdra&#382;ljivosti,
100 &#382;iv&#269;nosti in nespe&#269;nosti. Redkeje se lahko pojavijo trebu&#353;ni kr&#269;i, slabost,
101 bruhanje, zaprtje, suhost ust, zmedenost, zve&#269;ano znojenje, depresija, depersonalizacije,
102 mi&#353;i&#269;ni kr&#269;i, spremembe zaznavanja, parestezije, fotofobija, tahikardija,
103 tremor, &#353;e redkeje pa konvulzije, delirij, halucinacije in paranoidni simptomi.<br>
104 <br>
105 <br>
106 Izdajanje zdravila<br>
107 Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
108 <br>
109 Oprema<br>
110 zlo&#382;enka s 30 tabletami<br>
111 3 pretisni omoti po 10 tablet <br>
112 <br>
113 <br>
114 <br>
115 </body>
116 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26