/[pliva-si]/vade/1099.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1099.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>PHEMITON</title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>PHEMITON tablete 30 mg &nbsp;&nbsp;</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; methylphenobarbitalum<br>
9 tableta<br>
10 <br>
11 <b>PHEMITON tablete 200 mg </b><br>
12 tableta<br>
13 <br>
14 Sestava<br>
15 1 tableta vsebuje 30 mg metilfenobarbitala.<br>
16 Pomo&#382;ne snovi so laktoza, koruzni &#353;krob, &#382;elatina, smukec, magnezijev stearat,
17 pre&#269;i&#353;&#269;ena voda.<br>
18 <br>
19 1 tableta vsebuje 200 mg metilfenobarbitala.<br>
20 Pomo&#382;ne snovi so koruzni &#353;krob, &#382;elatina, smukec, magnezijev stearat, pre&#269;i&#353;&#269;ena
21 voda.<br>
22 <br>
23 Lastnosti in delovanje<br>
24 Phemiton je antiepileptik iz skupine barbituratov, ki je po kemi&#269;ni zgradbi
25 metilirana oblika fenobarbitala. V primerjavi z njim ima slab&#353;i hipnoti&#269;ni
26 u&#269;inek, njuno antikonvulzivno delovanje pa je podobno. Slednje je posledica
27 po&#269;asnej&#353;ega prevajanja impulzov prek osrednjega &#382;iv&#269;evja in zvi&#353;anja praga
28 elektri&#269;ne stimulacije motori&#269;nega korteksa. Novej&#353;a raziskovanja so pokazala,
29 da sta sedativno-hipnoti&#269;no in antikonvulzivno delovanje posledica okrepljenega
30 inhibicijskega delovanja gama aminomaslene kisline (GABA). Zaradi slab&#353;ega
31 hipnoti&#269;nega delovanja ne povzro&#269;a zaspanosti podnevi.<br>
32 <br>
33 Indikacije<br>
34 &sect; &nbsp;&nbsp; epilepsija<br>
35 generalizirani toni&#269;no-kloni&#269;ni napadi<br>
36 parcialni, psihomotorni napadi<br>
37 &sect; &nbsp;&nbsp; vro&#269;inski kr&#269;i<br>
38 <br>
39 Kontraindikacije<br>
40 preob&#269;utljivost za metilfenobarbital, druge barbiturate ali katerokoli drugo
41 sestavino zdravila; jetrna ali ledvi&#269;na odpoved;<br>
42 <br>
43 Previdnostni ukrepi<br>
44 Hitro prenehanje zdravljenja s Phemitonom lahko povzro&#269;i epilepti&#269;ne napade
45 ali epilepti&#269;ni status. &#268;e je potrebno zdravljenje prekiniti, moramo odmerke
46 zmanj&#353;ati postopoma.<br>
47 Pri dolgotrajnem zdravljenju z metilfenobarbitalom je treba spremljati jetrno
48 in ledvi&#269;no delovanje, ter krvno sliko; priporo&#269;eno pa je tudi dodajanje
49 vitamina D in folne kisline, da prepre&#269;imo osteomalacijo ali megaloblastno
50 anemijo.<br>
51 Metilfenobarbital je treba previdno uporabljati pri bolnikih, ki imajo hude
52 akutne ali kroni&#269;ne bole&#269;ine, ker lahko prikrije simptome ali paradoksno
53 ekscitacijsko reakcijo.<br>
54 <br>
55 <br>
56 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
57 Phemiton okrepi delovanje vseh depresorjev osrednjega &#382;iv&#269;evja (alkohola,
58 sedativov, hipnotikov, anksiolitikov), antihistaminikov in disulfirama. Zaradi
59 indukcije mikrosomnih jetrnih encimov Phemiton zmanj&#353;uje u&#269;inek nekaterih
60 antiaritmikov (dizopiramida, kinidina), peroralnih antikoagulantov, tricikli&#269;nih
61 antidepresivov, teofilina, tiroksina, peroralnih kontraceptivov in nekaterih
62 zaviralcev kalcijevih kanalov (nifedipina, nikardipina).<br>
63 <br>
64 Posebna opozorila<br>
65 Pri zdravljenju epilepsije z ve&#269; zdravili je treba upo&#353;tevati mo&#382;nost njihovega
66 medsebojnega delovanja. Priporo&#269;eno je spremljanje koncentracije antiepileptikov
67 v krvi.<br>
68 Phemiton je treba previdno uporabljati tudi pri otrocih ter starej&#353;ih bolnikih;
69 pri: depresiji, zmanj&#353;anem delovanju jeter ali ledvic in plju&#269;nih boleznih,
70 sr&#269;nem popu&#353;&#269;anju, hipertirozi, sladkorni bolezni, hudi anemiji, &#353;oku in
71 uremiji.<br>
72 <br>
73 Nose&#269;nost in dojenje<br>
74 Barbiturati prehajajo postelji&#269;no pregrado, manj&#353;e koli&#269;ine zdravila pa se
75 izlo&#269;ajo tudi v materino mleko. Dokazano je, da barbiturati pri nose&#269;nicah
76 povzro&#269;ajo pogostej&#353;e anomalije plodu. &#268;e jih nose&#269;nica jemlje v zadnjem
77 trimese&#269;ju, lahko povzro&#269;ijo nastanek odvisnosti pri otroku, ki ka&#382;e po rojstvu
78 abstinen&#269;ne simptome. Prav tako lahko zaradi zmanj&#353;ane koncentracije vitamina
79 K povzro&#269;ijo poporodne motnje koagulacije. <br>
80 Phemiton uporabljamo pri nose&#269;nicah in doje&#269;ih materah le, &#269;e je morebitna
81 korist za mater ve&#269;ja od mo&#382;nosti &#353;kodljivega delovanja zdravila na otroka.<br>
82 <br>
83 Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti<br>
84 Zdravilo lahko, zlasti na za&#269;etku zdravljenja, pri spreminjanju odmerkov
85 ali ob so&#269;asnem u&#382;ivanju alkohola, pomembno zmanj&#353;a sposobnost za upravljanje
86 vozil ali strojev. <br>
87 Oceno sposobnosti poda le&#269;e&#269;i zdravnik individualno glede na stopnjo osnovne
88 bolezni, odziv na zdravljenje in ne&#382;elene u&#269;inke zdravila.<br>
89 <br>
90 Dalj&#353;a uporaba Phemitona lahko povzro&#269;i odvisnost!<br>
91 <br>
92 <br>
93 Odmerjanje in uporaba<br>
94 Zdravilo je treba odmerjati previdno in po&#269;asi glede na individualne potrebe
95 in odziv na zdravljenje. Priporo&#269;ljivo je vzeti enkratni odmerek zve&#269;er,
96 &#269;e prihaja do napadov pono&#269;i, in/ali &#269;ez dan, &#269;e so napadi podnevi. Obi&#269;ajni
97 odmerek za odrasle je 400 do 600 mg na dan, v enkratnem odmerku ali razdeljeno
98 na ve&#269; obrokov. Manj&#353;i odmerek (100 do 400 mg) dajemo oslabelim in starej&#353;im
99 bolnikom ter bolnikom z zmanj&#353;anim delovanjem jeter in ledvic.<br>
100 Za otroke, mlaj&#353;e od 5 let, je priporo&#269;eni odmerek 15 do 30 mg tri- do &#353;tirikrat
101 na dan; za otroke, starej&#353;e od 5 let, priporo&#269;amo 30 do 60 mg tri- do &#353;tirikrat
102 na dan. Celoten dnevni odmerek (6 do 8 mg/kg telesne mase) lahko damo v enkratnem
103 odmerku (zve&#269;er).<br>
104 &#268;e dajemo Phemitom s fenitoinom, je treba odmerek fenitoina zmanj&#353;ati, odmerek
105 metilfenobarbitala pa ostane enak kot tedaj, ko ga dajemo brez drugih zdravil.<br>
106 Kadar je treba zdravljenje ustaviti, moramo odmerek zdravila 3 do 4 dni postopno
107 zmanj&#353;evati, da se tako izognemo pojavu napadov ali epilepti&#269;nega statusa.<br>
108 <br>
109 Preveliko odmerjanje<br>
110 Preveliki odmerki lahko povzro&#269;ijo predvsem zmedenost, motnje zavesti do
111 kome in oslabljeno dihanje.<br>
112 &#268;e je bolnik zau&#382;il ve&#269;jo koli&#269;ino tablet naenkrat, se takoj posvetujte z
113 zdravnikom.<br>
114 <br>
115 Stranski u&#269;inki<br>
116 Najpogostej&#353;i stranski u&#269;inki so zaspanost, vrtoglavica in omotica, oslabljeno
117 dihanje, glavobol, depresija osrednjega &#382;iv&#269;evja in du&#353;evna depresija, lahko
118 pa se pojavijo tudi nistagmus, ataksija, mialgija, nevralgija, motnje obna&#353;anja
119 in hiperkinezija (zlasti pri otrocih) in artralgija. Od prebavnih motenj
120 lahko pride do slabosti, bruhanja, driske in zaprtja. Preob&#269;utljivostne reakcije
121 s spremembami na ko&#382;i, v prebavilih in dihalih ter krvnem obtoku so redke,
122 Stevens-Johnsonov sindrom pa je izredno redek. Phemiton lahko povzro&#269;i nastanek
123 tolerance za zdravilo, pa tudi telesne in du&#353;evne odvisnosti od zdravila,
124 &#353;e posebej pri dolgotrajnej&#353;em jemanju ve&#269;jih odmerkov.<br>
125 <br>
126 Izdajanje zdravila<br>
127 Rp-&nbsp; izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
128 <br>
129 Oprema<br>
130 zlo&#382;enka s 30 tabletami po 30 mg<br>
131 3 pretisni omoti po 10 tablet<br>
132 <br>
133 zlo&#382;enka s 50 tabletami po 200 mg<br>
134 5 pretisnih omotov po 10 tablet<br>
135 <br>
136 <br>
137 </body>
138 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26