/[pliva-si]/vade/1099.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1099.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 dpavlin 1.1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2     <html>
3     <head>
4     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5     <title>PHEMITON</title>
6     </head>
7     <body>
8     <b>PHEMITON tablete 30 mg &nbsp;&nbsp;</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; methylphenobarbitalum<br>
9     tableta<br>
10     <br>
11     <b>PHEMITON tablete 200 mg </b><br>
12     tableta<br>
13     <br>
14     Sestava<br>
15     1 tableta vsebuje 30 mg metilfenobarbitala.<br>
16     Pomo&#382;ne snovi so laktoza, koruzni &#353;krob, &#382;elatina, smukec, magnezijev stearat,
17     pre&#269;i&#353;&#269;ena voda.<br>
18     <br>
19     1 tableta vsebuje 200 mg metilfenobarbitala.<br>
20     Pomo&#382;ne snovi so koruzni &#353;krob, &#382;elatina, smukec, magnezijev stearat, pre&#269;i&#353;&#269;ena
21     voda.<br>
22     <br>
23     Lastnosti in delovanje<br>
24     Phemiton je antiepileptik iz skupine barbituratov, ki je po kemi&#269;ni zgradbi
25     metilirana oblika fenobarbitala. V primerjavi z njim ima slab&#353;i hipnoti&#269;ni
26     u&#269;inek, njuno antikonvulzivno delovanje pa je podobno. Slednje je posledica
27     po&#269;asnej&#353;ega prevajanja impulzov prek osrednjega &#382;iv&#269;evja in zvi&#353;anja praga
28     elektri&#269;ne stimulacije motori&#269;nega korteksa. Novej&#353;a raziskovanja so pokazala,
29     da sta sedativno-hipnoti&#269;no in antikonvulzivno delovanje posledica okrepljenega
30     inhibicijskega delovanja gama aminomaslene kisline (GABA). Zaradi slab&#353;ega
31     hipnoti&#269;nega delovanja ne povzro&#269;a zaspanosti podnevi.<br>
32     <br>
33     Indikacije<br>
34     &sect; &nbsp;&nbsp; epilepsija<br>
35     generalizirani toni&#269;no-kloni&#269;ni napadi<br>
36     parcialni, psihomotorni napadi<br>
37     &sect; &nbsp;&nbsp; vro&#269;inski kr&#269;i<br>
38     <br>
39     Kontraindikacije<br>
40     preob&#269;utljivost za metilfenobarbital, druge barbiturate ali katerokoli drugo
41     sestavino zdravila; jetrna ali ledvi&#269;na odpoved;<br>
42     <br>
43     Previdnostni ukrepi<br>
44     Hitro prenehanje zdravljenja s Phemitonom lahko povzro&#269;i epilepti&#269;ne napade
45     ali epilepti&#269;ni status. &#268;e je potrebno zdravljenje prekiniti, moramo odmerke
46     zmanj&#353;ati postopoma.<br>
47     Pri dolgotrajnem zdravljenju z metilfenobarbitalom je treba spremljati jetrno
48     in ledvi&#269;no delovanje, ter krvno sliko; priporo&#269;eno pa je tudi dodajanje
49     vitamina D in folne kisline, da prepre&#269;imo osteomalacijo ali megaloblastno
50     anemijo.<br>
51     Metilfenobarbital je treba previdno uporabljati pri bolnikih, ki imajo hude
52     akutne ali kroni&#269;ne bole&#269;ine, ker lahko prikrije simptome ali paradoksno
53     ekscitacijsko reakcijo.<br>
54     <br>
55     <br>
56     Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
57     Phemiton okrepi delovanje vseh depresorjev osrednjega &#382;iv&#269;evja (alkohola,
58     sedativov, hipnotikov, anksiolitikov), antihistaminikov in disulfirama. Zaradi
59     indukcije mikrosomnih jetrnih encimov Phemiton zmanj&#353;uje u&#269;inek nekaterih
60     antiaritmikov (dizopiramida, kinidina), peroralnih antikoagulantov, tricikli&#269;nih
61     antidepresivov, teofilina, tiroksina, peroralnih kontraceptivov in nekaterih
62     zaviralcev kalcijevih kanalov (nifedipina, nikardipina).<br>
63     <br>
64     Posebna opozorila<br>
65     Pri zdravljenju epilepsije z ve&#269; zdravili je treba upo&#353;tevati mo&#382;nost njihovega
66     medsebojnega delovanja. Priporo&#269;eno je spremljanje koncentracije antiepileptikov
67     v krvi.<br>
68     Phemiton je treba previdno uporabljati tudi pri otrocih ter starej&#353;ih bolnikih;
69     pri: depresiji, zmanj&#353;anem delovanju jeter ali ledvic in plju&#269;nih boleznih,
70     sr&#269;nem popu&#353;&#269;anju, hipertirozi, sladkorni bolezni, hudi anemiji, &#353;oku in
71     uremiji.<br>
72     <br>
73     Nose&#269;nost in dojenje<br>
74     Barbiturati prehajajo postelji&#269;no pregrado, manj&#353;e koli&#269;ine zdravila pa se
75     izlo&#269;ajo tudi v materino mleko. Dokazano je, da barbiturati pri nose&#269;nicah
76     povzro&#269;ajo pogostej&#353;e anomalije plodu. &#268;e jih nose&#269;nica jemlje v zadnjem
77     trimese&#269;ju, lahko povzro&#269;ijo nastanek odvisnosti pri otroku, ki ka&#382;e po rojstvu
78     abstinen&#269;ne simptome. Prav tako lahko zaradi zmanj&#353;ane koncentracije vitamina
79     K povzro&#269;ijo poporodne motnje koagulacije. <br>
80     Phemiton uporabljamo pri nose&#269;nicah in doje&#269;ih materah le, &#269;e je morebitna
81     korist za mater ve&#269;ja od mo&#382;nosti &#353;kodljivega delovanja zdravila na otroka.<br>
82     <br>
83     Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti<br>
84     Zdravilo lahko, zlasti na za&#269;etku zdravljenja, pri spreminjanju odmerkov
85     ali ob so&#269;asnem u&#382;ivanju alkohola, pomembno zmanj&#353;a sposobnost za upravljanje
86     vozil ali strojev. <br>
87     Oceno sposobnosti poda le&#269;e&#269;i zdravnik individualno glede na stopnjo osnovne
88     bolezni, odziv na zdravljenje in ne&#382;elene u&#269;inke zdravila.<br>
89     <br>
90     Dalj&#353;a uporaba Phemitona lahko povzro&#269;i odvisnost!<br>
91     <br>
92     <br>
93     Odmerjanje in uporaba<br>
94     Zdravilo je treba odmerjati previdno in po&#269;asi glede na individualne potrebe
95     in odziv na zdravljenje. Priporo&#269;ljivo je vzeti enkratni odmerek zve&#269;er,
96     &#269;e prihaja do napadov pono&#269;i, in/ali &#269;ez dan, &#269;e so napadi podnevi. Obi&#269;ajni
97     odmerek za odrasle je 400 do 600 mg na dan, v enkratnem odmerku ali razdeljeno
98     na ve&#269; obrokov. Manj&#353;i odmerek (100 do 400 mg) dajemo oslabelim in starej&#353;im
99     bolnikom ter bolnikom z zmanj&#353;anim delovanjem jeter in ledvic.<br>
100     Za otroke, mlaj&#353;e od 5 let, je priporo&#269;eni odmerek 15 do 30 mg tri- do &#353;tirikrat
101     na dan; za otroke, starej&#353;e od 5 let, priporo&#269;amo 30 do 60 mg tri- do &#353;tirikrat
102     na dan. Celoten dnevni odmerek (6 do 8 mg/kg telesne mase) lahko damo v enkratnem
103     odmerku (zve&#269;er).<br>
104     &#268;e dajemo Phemitom s fenitoinom, je treba odmerek fenitoina zmanj&#353;ati, odmerek
105     metilfenobarbitala pa ostane enak kot tedaj, ko ga dajemo brez drugih zdravil.<br>
106     Kadar je treba zdravljenje ustaviti, moramo odmerek zdravila 3 do 4 dni postopno
107     zmanj&#353;evati, da se tako izognemo pojavu napadov ali epilepti&#269;nega statusa.<br>
108     <br>
109     Preveliko odmerjanje<br>
110     Preveliki odmerki lahko povzro&#269;ijo predvsem zmedenost, motnje zavesti do
111     kome in oslabljeno dihanje.<br>
112     &#268;e je bolnik zau&#382;il ve&#269;jo koli&#269;ino tablet naenkrat, se takoj posvetujte z
113     zdravnikom.<br>
114     <br>
115     Stranski u&#269;inki<br>
116     Najpogostej&#353;i stranski u&#269;inki so zaspanost, vrtoglavica in omotica, oslabljeno
117     dihanje, glavobol, depresija osrednjega &#382;iv&#269;evja in du&#353;evna depresija, lahko
118     pa se pojavijo tudi nistagmus, ataksija, mialgija, nevralgija, motnje obna&#353;anja
119     in hiperkinezija (zlasti pri otrocih) in artralgija. Od prebavnih motenj
120     lahko pride do slabosti, bruhanja, driske in zaprtja. Preob&#269;utljivostne reakcije
121     s spremembami na ko&#382;i, v prebavilih in dihalih ter krvnem obtoku so redke,
122     Stevens-Johnsonov sindrom pa je izredno redek. Phemiton lahko povzro&#269;i nastanek
123     tolerance za zdravilo, pa tudi telesne in du&#353;evne odvisnosti od zdravila,
124     &#353;e posebej pri dolgotrajnej&#353;em jemanju ve&#269;jih odmerkov.<br>
125     <br>
126     Izdajanje zdravila<br>
127     Rp-&nbsp; izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
128     <br>
129     Oprema<br>
130     zlo&#382;enka s 30 tabletami po 30 mg<br>
131     3 pretisni omoti po 10 tablet<br>
132     <br>
133     zlo&#382;enka s 50 tabletami po 200 mg<br>
134     5 pretisnih omotov po 10 tablet<br>
135     <br>
136     <br>
137     </body>
138     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26