/[pliva-si]/vade/1096.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1096.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 10 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>OTOMYCIN 10</title>
6 </head>
7 <body>
8 OTOMYCIN&reg; 10 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; chloramphenicolum<br>
10 kapljice za uho, raztopina<br>
11 <br>
12 Sestava<br>
13 1 ml raztopine vsebuje 100 mg kloramfenikola.<br>
14 Pomo&#382;na snov: propilenglikol.<br>
15 <br>
16 Lastnosti in delovanje<br>
17 Otomycin vsebuje kloramfenikol, antibiotik s &#353;irokim spektrom delovanja iz
18 skupine amfenikolov. Deluje bakteriostati&#269;no tako, da zavira sintezo beljakovin
19 pri ve&#269;ini po Gramu negativnih in po Gramu pozitivnih bakterij ter spirohet,
20 rikecij, klamidij in mikoplazem. U&#269;inkuje tako na znotrajceli&#269;no kot zunajceli&#269;no
21 prisotne mikroorganizme.<br>
22 <br>
23 Indikacije<br>
24 Otomycin kapljice za uho uporabljamo za zdravljenje bakterijskih vnetij zunanjega
25 sluhovoda, ki jih povzro&#269;ajo bakterije ob&#269;utljive za kloramfenikol.<br>
26 <br>
27 Kontraindikacije<br>
28 Otomycina ne smejo uporabljati osebe, ki so preob&#269;utljive na kloramfenikol
29 in druge sestavine zdravila, niti<br>
30 &#269;e imajo predrt bobni&#269;. Ne dajemo ga novorojen&#269;kom in nedono&#353;en&#269;kom ter bolnikom
31 s hudo okvaro kostnega mozga.<br>
32 <br>
33 Previdnostni ukrepi<br>
34 Izogibati se je treba dalj&#353;i uporabi zdravila. &#268;e se pojavijo znaki lokalne
35 preob&#269;utljivosti ali &#269;e se spremeni krvna slika, je treba zdravljenje prekiniti.
36 Otomycin ni priporo&#269;ljiv za zdravljenje trivialnih infekcij. Pri hudih infekcijah
37 je ob lokalnem treba izvajati tudi ustrezno sistemsko antibioti&#269;no zdravljenje.<br>
38 Uporabi kloramfenikola se izogibamo pri porfiriji.<br>
39 <br>
40 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
41 Izogibati se je treba uporabi kloramfenikola so&#269;asno z drugimi zdravili,
42 ki zavirajo kostni mozeg.<br>
43 <br>
44 Posebna opzorila <br>
45 Nose&#269;nost in dojenje<br>
46 Uporaba Otomycina za nose&#269;nice in doje&#269;e matere ni priporo&#269;ljiva.<br>
47 <br>
48 Odmerjanje in uporaba<br>
49 V sluhovod vkapamo 3 do 5 kapljic Otomycina vsakih 8 ur. Pri vkapanju nagnemo
50 glavo na stran in jo v tem polo&#382;aju zadr&#382;imo &#353;e 10 minut. Potem zama&#353;imo
51 uho z vato. Pred vkapvanjem mora biti sluhovod dobro o&#269;i&#353;&#269;en. Kapljice uporabljamo
52 tudi tako, da ko&#353;&#269;ek sterilne gaze, natopljene z Otomycinom, vstavimo v zunanji
53 sluhovod. Ta na&#269;in je primernej&#353;i od vkapavanja &#353;e posebej na za&#269;etku zdravljenja,
54 ko je svetlina sluhovoda ponavadi zelo zo&#382;ena zaradi nabrekle ko&#382;e.<br>
55 <br>
56 <br>
57 Preveliko odmerjanje<br>
58 Ni podatkov o klini&#269;no pomembnih primerih prevelikega odmerjanja ali zau&#382;itja
59 zdravila.<br>
60 <br>
61 Stranski u&#269;inki<br>
62 Lokalni znaki preob&#269;utljivosti (pe&#269;enje, srbe&#382;, rde&#269;ica, ko&#382;ni osip, oteklina)
63 se redko pojavijo. &#352;e bolj redke so krvne diskrazije.<br>
64 <br>
65 <br>
66 Izdajanje zdravil<br>
67 Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept.<br>
68 <br>
69 Oprema<br>
70 zlo&#382;enka, kapalna plastenka z 10 ml raztopine<br>
71 <br>
72 <br>
73 <br>
74 <br>
75 </body>
76 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26