/[pliva-si]/vade/1095.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1095.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>KALORI&#268;NA RAZTOPINA LGX 40 %</title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>KALORI&#268;NA RAZTOPINA&reg; LGX 40 %</b><br>
9 raztopina za intravensko infundiranje<br>
10 <br>
11 Sestava<br>
12 1000 ml raztopine vsebuje 200 g (1100 mmol) fruktoze, 100 g (555 mmol) glukoze
13 in 100 g (658 mmol) ksilitola.<br>
14 <br>
15 Pomo&#382;ne snovi so: klorovodikova kislina, voda za injekcije.<br>
16 <br>
17 Lastnosti in delovanje<br>
18 KALORI&#268;NA RAZTOPINA LGX 40 % (L-levuloza, sinonim za fruktozo; G-glukoza;
19 X-xylitol; 40%-procentni masni dele&#382; ogljikovih hidratov v raztopini), je
20 hipertoni&#269;na raztopina za parenteralno hranjenje. Zagotavlja hitro neposredno
21 oskrbo tkiv z glukozo. Kot vir energije vsebuje tri vrste ogljikovih hidratov,
22 ki se razgrajujejo po razli&#269;nih presnovnih poteh, zato ne obremenjujejo istih
23 encimov, kar omogo&#269;a optimalni izkoristek teh ogljikovih hidratov. Tako se
24 vse tri vrste ogljikovih hidratov popolnoma razgradijo in omogo&#269;ajo ve&#269;ji
25 vnos energije kot pri vnosu le enega vira energije. Razmerje med sestavinami
26 je uravnote&#382;eno, zato je energijski izkoristek maksimalen, presnova pa ni
27 obremenjena.<br>
28 <br>
29 energijska vrednost: 6800 kJ/l (1600 kcal/l)<br>
30 teoreti&#269;na osmolarnost: 2313 mosm/l<br>
31 <br>
32 Indikacije<br>
33 stanja, ki zahtevajo delno ali popolno parenteralno hranjenje (pred operacijo
34 in po njej, maldigestija, malabsorpcija, neje&#353;&#269;nost, rak, opekline, po&#353;kodbe
35 prebavnih organov zaradi jedkih snovi, stenoza po&#382;iralnika in &#382;elod&#269;nega
36 vratarja, vnetje trebu&#353;ne slinavke, ileus, peritonitis, enterokolitis, fistula
37 tankega &#269;revesa, zastrupitve, po&#353;kodba lobanje in ekspanzivni procesi v mo&#382;ganih,
38 stres)<br>
39 <br>
40 Kontraindikacije<br>
41 preob&#269;utljivost za sestavine, prirojena netoleranca za fruktozo, hiperozmolarni
42 sindrom, zastrupitev z metanolom, etilenglikolom in sorodnimi glikoli, sladkorna
43 bolezen brez so&#269;asne uporabe insulina, hipokaliemija, laktacidoza in pri
44 plju&#269;nih bolnikih z retenco CO2<br>
45 <br>
46 Previdnostni ukrepi<br>
47 Pri uporabi energijskih raztopin LGX je treba spremljati vrednosti glukoze
48 v krvi, serumsko koncentracijo elektrolitov, osmolarnost seruma, acido-bazni
49 status in koli&#269;ino vode v organizmu. Pri hkratnem dajanju elektrolitskih
50 raztopin je treba upo&#353;tevati vnos posameznih elektrolitov. Nadzorovati je
51 treba tudi delovanje ledvic in jeter. &#268;e se v laboratorijskih izvidih pojavijo
52 odstopanja od normalnih vrednosti, jih je potrebno korigirati, v huj&#353;ih primerih
53 pa poleg tega infundiranje raztopine LGX 40 % tudi ustaviti. &#268;e dobiva bolnik
54 tudi raztopino aminokislin, mu je treba dati raztopino LGX 40 % pred tem
55 ali hkrati z njo, da prepre&#269;imo razgradnjo aminokislin v energijske namene.<br>
56 <br>
57 <br>
58 <br>
59 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
60 Kalori&#269;na raztopina LGX 40 % reagira kislo (srednja vrednost pH je 4,0).
61 To je treba upo&#353;tevati, kadar nameravamo dodati v raztopino &#353;e kako zdravilo.<br>
62 Z drugimi pripravki jo lahko me&#353;amo le, &#269;e je bila kompatibilnost zanesljivo
63 preverjena.<br>
64 <br>
65 Posebna opozorila<br>
66 Kalori&#269;no raztopino LGX 40 % je treba &#353;e posebej previdno uporabljati pri
67 bolnikih s sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem in zmanj&#353;anim ledvi&#269;nim delovanjem (zlasti,
68 &#269;e imajo periferne in plju&#269;ne edeme oziroma oligurijo ali anurijo) ter pri
69 bolnikih s sladkorno boleznijo.<br>
70 <br>
71 Nose&#269;nost in dojenje<br>
72 Zaradi ve&#269;je nevarnosti pojava fetalne acidoze in drugih presnovnih sprememb
73 uporabe raztopine LGX 40 % med nose&#269;nostjo, carskim rezom ali porodom ne
74 priporo&#269;amo.<br>
75 <br>
76 Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti<br>
77 Ni znano, da bi zdravilo pomembno vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil
78 ali strojev.<br>
79 <br>
80 Odmerjanje in uporaba<br>
81 O d r a s l i&nbsp; dobivajo kalori&#269;no raztopino LGX 40 % v intravenski infuziji,
82 najve&#269;krat prek osrednjega venskega katetra.<br>
83 Dnevni odmerek je do 1000 ml (15 ml/kg/24 ur). Hitrost infundiranja je do
84 25 kapljic na minuto (1,25 ml/kg/uro).<br>
85 V raztopino LGX 40 % je treba na vsakih 4200 kJ (1000 kcal) dodati 30 do
86 40 mmol kalija, pri tem pa je treba upo&#353;tevati njegov vnos z raztopinami
87 elektrolitov in/ali aminokislin, elektrolitski status in delovanje ledvic.<br>
88 Bolniku je priporo&#269;eno dati najprej le pol odmerka, nato pa infundiranje
89 ustaviti in ga nadaljevati &#269;ez dve uri.<br>
90 <br>
91 Preveliko odmerjanje<br>
92 Preveliki odmerki lahko povzro&#269;ijo presnovno acidozo, hiperglikemijo, glikozurijo,
93 bruhanje, bole&#269;ine v trebuhu, znojenje, teko&#269;insko preobremenitev in sr&#269;no
94 popu&#353;&#269;anje. Med infundiranjem spremljamo raven glukoze, elektrolitov (zlasti
95 kalija), se&#269;nine, kreatinina in pH. &#268;e se pojavi kateri od znakov prevelikega
96 odmerjanja je treba infundiranje ustaviti ter po potrebi uravnovesiti acido-bazne
97 motnje in zni&#382;ati raven glukoze v krvi. Pri preodmerjanju se pojavi oksalatni
98 encefalitis zlasti pri mo&#353;kih.<br>
99 <br>
100 Stranski u&#269;inki<br>
101 Ob upo&#353;tevanju navodil o odmerjanju in na&#269;inu uporabe ter ob spremljanju
102 bolnikovega klini&#269;nega stanja se lahko stranskim u&#269;inkom ognemo ali zmanj&#353;amo
103 njihovo pogostost in jih ubla&#382;imo. <br>
104 Pojavijo se lahko slabost, bruhanje, glavobol, vrtoglavica in omotica, hiperglikemija,
105 hipokaliemija, presnovna acidoza, hiperurikemija, hipofosfatemija, preobremenitev
106 krvnega obtoka. Pri preodmerjanju se pojavi oksalatni encefalitis zlasti
107 pri mo&#353;kih.&#268;e je odmerek glukoze ve&#269;ji od 0,5 g/kg/uro, se pojavi glikozurija.
108 Hitro infundiranje lahko povzro&#269;i bole&#269;ine v trebuhu, znojenje in rde&#269;ino.
109 Pri nenadnem prenehanju infundiranja se lahko pojavi hipoglikemija. Lokalno
110 se lahko pojavita dra&#382;enje in tromboflebitis. Preob&#269;utljivostne reakcije
111 so redke.<br>
112 V ZDA in Veliki Britaniji ne uporabljajo ksilitola zaradi domnevnega tveganja
113 hiperozmolarnega sindroma, ledvi&#269;ne odpovedi, jetrne okvare in drugih ne&#382;elenih
114 u&#269;inkov.<br>
115 <br>
116 Izdajanje zdravila<br>
117 H - uporaba samo v bolni&#353;nicah<br>
118 <br>
119 Oprema<br>
120 zlo&#382;enka z 10 prebodnimi steklenicami po 500 ml raztopine za intravensko
121 infundiranje<br>
122 <br>
123 <br>
124 <br>
125 </body>
126 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26