/[pliva-si]/vade/1094.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1094.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>KALORI&#268;NA RAZTOPINA LGX 24 %</title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>KALORI&#268;NA RAZTOPINA&reg; LGX 24 %</b><br>
9 raztopina za intravensko infundiranje<br>
10 <br>
11 Sestava<br>
12 1000 ml raztopine vsebuje 120 g (666 mmol) fruktoze, 60 g (333 mmol) glukoze
13 in 60 g (395 mmol) ksilitola.<br>
14 Pomo&#382;ne snovi so: klorovodikova kislina, voda za injekcije.<br>
15 <br>
16 Lastnosti in delovanje<br>
17 KALORI&#268;NA RAZTOPINA LGX 24 % (L-levuloza, sinonim za fruktozo; G-glukoza;
18 X-xylitol; 24%-procentni masni dele&#382; ogljikovih hidratov v raztopini) je
19 hipertoni&#269;na raztopina za parenteralno hranjenje. Zagotavlja hitro neposredno
20 oskrbo tkiv z glukozo. Kot vir energije vsebuje tri vrste ogljikovih hidratov,
21 ki se razgrajujejo po razli&#269;nih presnovnih poteh, zato ne obremenjujejo istih
22 encimov, kar omogo&#269;a optimalni izkoristek teh ogljikovih hidratov. Tako se
23 vse tri vrste ogljikovh hidratov popolnoma razgradijo in omogo&#269;ajo ve&#269;ji
24 vnos energije kot pri vnosu le enega vira energije. Razmerje med sestavinami
25 je uravnote&#382;eno, zato je energijski izkoristek maksimalen, presnova pa ni
26 obremenjena.<br>
27 <br>
28 energijska vrednost: 4080 kJ/l (960 kcal/l)<br>
29 teoreti&#269;na osmolarnost: 1394 mosm/l<br>
30 <br>
31 Indikacije<br>
32 stanja, ki zahtevajo delno ali popolno parenteralno hranjenje (pred operacijo
33 in po njej, maldigestija, malabsorpcija, neje&#353;&#269;nost, rak, opekline, po&#353;kodbe
34 prebavnih organov zaradi jedkih snovi, stenoza po&#382;iralnika in &#382;elod&#269;nega
35 vratarja, vnetje trebu&#353;ne slinavke, ileus, peritonitis, enterokolitis, fistula
36 tankega &#269;revesa, zastrupitve, po&#353;kodba lobanje in ekspanzivni procesi v mo&#382;ganih,
37 stres)<br>
38 <br>
39 Kontraindikacije<br>
40 preob&#269;utljivost za sestavine, prirojena netoleranca za fruktozo, hiperozmolarni
41 sindrom, zastrupitev z metanolom, etilenglikolom in sorodnimi glikoli, sladkorna
42 bolezen brez so&#269;asne uporabe insulina, hipokaliemija, laktacidoza in pri
43 plju&#269;nih bolnikih z retenco CO2<br>
44 <br>
45 Previdnostni ukrepi<br>
46 Pri uporabi energijskih raztopin LGX je treba spremljati vrednosti glukoze
47 v krvi, serumsko koncentracijo elektrolitov, osmolarnost seruma, acido-bazni
48 status in koli&#269;ino vode v organizmu. Pri hkratnem dajanju elektrolitskih
49 raztopin je treba upo&#353;tevati vnos posameznih elektrolitov. Nadzorovati je
50 treba tudi delovanje ledvic in jeter. &#268;e se v laboratorijskih izvidih pojavijo
51 odstopanja od normalnih vrednosti, jih je potrebno korigirati, v huj&#353;ih primerih
52 pa poleg tega infundiranje raztopine LGX 24 % tudi ustaviti. &#268;e dobiva bolnik
53 tudi raztopino aminokislin, mu je treba dati raztopino LGX 24 % pred tem
54 ali hkrati z njo, da prepre&#269;imo razgradnjo aminokislin v energijske namene.<br>
55 <br>
56 <br>
57 <br>
58 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
59 Kalori&#269;na raztopina LGX 24 % reagira kislo (srednja vrednost pH je 4,0).
60 To je treba upo&#353;tevati, kadar nameravamo dodati v raztopino &#353;e kako zdravilo.<br>
61 Z drugimi pripravki jo lahko me&#353;amo le, &#269;e je bila kompatibilnost zanesljivo
62 preverjena.<br>
63 <br>
64 Posebna opozorila<br>
65 Kalori&#269;no raztopino LGX 24 % je treba &#353;e posebej previdno uporabljati pri
66 bolnikih s sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem in zmanj&#353;anim ledvi&#269;nim delovanjem (zlasti,
67 &#269;e imajo periferne in plju&#269;ne edeme oziroma oligurijo ali anurijo). <br>
68 <br>
69 Nose&#269;nost in dojenje<br>
70 Zaradi ve&#269;je nevarnosti pojava fetalne acidoze in drugih presnovnih sprememb
71 uporabe raztopine LGX 24 % med nose&#269;nostjo, carskim rezom ali porodom ne
72 priporo&#269;amo.<br>
73 <br>
74 Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti<br>
75 Ni znano, da bi zdravilo pomembno vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil
76 ali strojev.<br>
77 <br>
78 Odmerjanje in uporaba<br>
79 O d r a s l i&nbsp; dobivajo kalori&#269;no raztopino LGX 24 % v intravenski infuziji,
80 najve&#269;krat prek osrednjega venskega katetra.<br>
81 Dnevni odmerek je do 1500 ml (25 ml/kg/24 ur). Hitrost infundiranja je do
82 40 kapljic na minuto (2 ml/kg/uro).<br>
83 V raztopino LGX 24 % je treba na vsakih 4200 kJ (1000 kcal) dodati 30 do
84 40 mmol kalija, pri tem pa je treba upo&#353;tevati njegov vnos z raztopinami
85 elektrolitov in/ali aminokislin, elektrolitski status in delovanje ledvic.<br>
86 Bolniku je priporo&#269;eno dati najprej le pol odmerka, nato pa infundiranje
87 ustaviti in ga nadaljevati &#269;ez dve uri.<br>
88 <br>
89 Preveliko odmerjanje<br>
90 Preveliki odmerki lahko povzro&#269;ijo presnovno acidozo, hiperglikemijo, glikozurijo,
91 bruhanje, bole&#269;ine v trebuhu, znojenje, teko&#269;insko preobremenitev in sr&#269;no
92 popu&#353;&#269;anje. Hkrati z infuzijo spremljamo raven glukoze, elektrolitov (zlasti
93 kalija), se&#269;nine, kreatinina in pH. &#268;e se pojavi kateri od znakov prevelikega
94 odmerjanja je treba infundiranje ustaviti ter po potrebi uravnovesiti acido-bazne
95 motnje in zni&#382;ati raven glukoze v krvi. Pri preodmerjanju se lahko pojavi
96 oksalatni encefalitis zlasti pri mo&#353;kih.<br>
97 <br>
98 Stranski u&#269;inki<br>
99 Ob upo&#353;tevanju navodil o odmerjanju in na&#269;inu uporabe ter ob spremljanju
100 bolnikovega klini&#269;nega stanja se lahko stranskim u&#269;inkom ognemo ali zmanj&#353;amo
101 njihovo pogostost in jih ubla&#382;imo. <br>
102 Pojavijo se lahko slabost, bruhanje, glavobol, vrtoglavica in omotica, hiperglikemija,
103 hipokaliemija, presnovna acidoza, hiperurikemija, hipofosfatemija, preobremenitev
104 krvnega obtoka. Pri preodmerjanju se lahko pojavi oksalatni encefalitis zlasti
105 pri mo&#353;kih. &#268;e je odmerek glukoze ve&#269;ji od 0,5 g/kg/uro, se pojavi glikozurija.
106 Hitro infundiranje lahko povzro&#269;i bole&#269;ine v trebuhu, znojenje in rde&#269;ino.
107 Pri nenadnem prenehanju infundiranja se lahko pojavi hipoglikemija. Lokalno
108 se lahko pojavita dra&#382;enje in tromboflebitis. Preob&#269;utljivostne reakcije
109 so redke.<br>
110 V ZDA in Veliki Britaniji ne uporabljajo ksilitola zaradi domnevnega tveganja
111 hiperozmolarnega sindroma, ledvi&#269;ne odpovedi, jetrne okvare in drugih ne&#382;elenih
112 u&#269;inkov.<br>
113 .<br>
114 Izdajanje zdravila<br>
115 H - uporaba samo v bolni&#353;nicah<br>
116 <br>
117 Oprema<br>
118 zlo&#382;enka z 10 prebodnimi stekelnicami po 500 ml raztopine za intravensko
119 infundiranje<br>
120 <br>
121 <br>
122 <br>
123 </body>
124 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26