/[pliva-si]/vade/1093.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1093.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>ISOPTIN tablete 40 mg </title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>ISOPTIN&reg; tablete 40 mg &nbsp;&nbsp; </b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; verapamilum<br>
10 filmsko oblo&#382;ena tableta<br>
11 <br>
12 <b>ISOPTIN&reg; tablete 80 mg</b><br>
13 filmsko oblo&#382;ena tableta<br>
14 <b><br>
15 ISOPTIN&reg; tablete 120 mg</b><br>
16 filmsko oblo&#382;ena tableta<br>
17 <br>
18 <br>
19 Sestava<br>
20 Ena tableta vsebuje 40 mg, 80 mg ali 120 mg verapamilijevega klorida. <br>
21 Pomo&#382;ne snovi so: kalcijev hidrogenfosfat, mikrokristalna celuloza, silicijev
22 dioksid, koloidna natrijeva kroskarmeloza, magnezijev stearat, hipromeloza,
23 natrijev laurilsulfat, polietilenglikol, smukec, titanov dioksid, barva Quinoline
24 yellow, lak E 104.<br>
25 <br>
26 Lastnosti in delovanje<br>
27 Isoptin je kalcijev antagonist. Zavira vstop kalcijevih ionov skozi membrane
28 v celice sr&#269;ne mi&#353;ice in gladke mi&#353;i&#269;ne celice krvnih &#382;il. Potrebo po kisiku
29 zmanj&#353;uje neposredno (tako, da vpliva na presnovo celic sr&#269;ne mi&#353;ice) in
30 posredno (tako, da zni&#382;a sistoli&#269;no obremenitev - "afterload").<br>
31 Verapamil deluje na gladke mi&#353;ice koronarnih arterij in tako pospe&#353;uje prekrvljenost
32 sr&#269;ne mi&#353;ice, in to tudi na postenoznih obmo&#269;jih. Koronarni spazem zato popusti.
33 Zaradi teh lastnosti deluje&nbsp; antiangionozno pri vseh oblikah koronarne
34 sr&#269;ne bolezni. <br>
35 Verapamil je u&#269;inkovito zdravilo proti zvi&#353;anemu krvnemu tlaku. Pri dajanju
36 obi&#269;ajnih odmerkov zdravila se zmanj&#353;a periferni &#382;ilni upor, pri tem pa se
37 sr&#269;na frekvenca refleksno ne zve&#269;a. <br>
38 Primeren je za zdravljenje razli&#269;nih vrst primarne arterijske hipertenzije:
39 v monoterapiji za blage do srednje hude hipertenzije; v kombinaciji z drugimi
40 antihipertenzivi, &#353;e posebej diuretiki in zaviralci ACE, za hude oblike hipertenzije.
41 Njegov u&#269;inek na normalen krvni tlak je zanemarljiv.<br>
42 <br>
43 Isoptin deluje &#353;e posebej pri nadprekatnih motnjah sr&#269;nega ritma izrazito
44 antiaritmi&#269;no. Upo&#269;asnjuje prevajanje dra&#382;ljajev v atrioventrikularnem vozlu.
45 Zaradi tega se (odvisno od vrste motenj sr&#269;nega ritma) ponovno vzpostavi
46 sinusni ritem in/ali se normalizira sr&#269;na frekvenca. Normalna sr&#269;na frekvenca
47 se ne spremeni ali pa se le neznatno zmanj&#353;a.<br>
48 <br>
49 Indikacije<br>
50 &middot; &nbsp;&nbsp; Uporaba pri zdravljenju vseh oblik angine pektoris<br>
51 obremenitvena stabilna angina pektoris <br>
52 vazospasti&#269;na angina pektoris, zlasti Prinzmetalova (variantna) angina, kot
53 vrsta <br>
54 spontane angine pektoris<br>
55 kombinirana angina pektoris<br>
56 angina pektoris v poinfarktnem obdobju<br>
57 nestabilna angina pektoris<br>
58 <br>
59 &middot; &nbsp;&nbsp; Uporaba pri zdravljenju motenj sr&#269;nega ritma<br>
60 tahikardne motnje ritma, npr. paroksizmalna nadprekatna tahikardija<br>
61 zmanj&#353;anje prekatne frekvence pri bolnikih s kroni&#269;nim migetanjem in plapolanjem
62 preddvorov s tahiaritmijo (obi&#269;ajno v kombinaciji z digitalisom), razen sindroma
63 WPW <br>
64 <br>
65 &middot; &nbsp;&nbsp; Uporaba pri zdravljenju primarne hipertenzije<br>
66 <br>
67 <br>
68 Kontraindikacije<br>
69 preob&#269;utljivost za verapamil ali katerokoli drugo sestavino zdravila, hude
70 motnje pri kr&#269;ljivosti levega prekata, huda hipotenzija (ali celo &#353;okovno
71 stanje), hude prevodne motnje: bolezen sinusnega vozla in atrioventrikularni
72 blok II. ali III. stopnje ( izjema so bolniki, ki imajo vstavljen sr&#269;ni spodbujevalnik);
73 pri bolnikih s plapolanjem in migetanjem preddvorov, ki imajo akcesorne poti
74 prevajanja dra&#382;ljajev (sindrom WPW), prekatna tahikardija s &#353;irokimi kompleksi
75 QRS (parenteralna uporaba)<br>
76 <br>
77 Previdnostni ukrepi<br>
78 Med zdravljenjem z Isoptinom je treba bolnikom s hipertenzijo redno preverjati
79 krvni tlak.<br>
80 Pri bolnikih z blagimi motnjami delovanja levega prekata je potrebno pred
81 zdravljenjem z verapamilom uvesti terapijo z digitalisom in/ali diuretiki.
82 <br>
83 <br>
84 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
85 Isoptin in blokatorji adrenergi&#269;nih receptorjev beta, antiaritmiki, inhalacijski
86 anestetiki lahko pri&nbsp; hkratni uporabi zve&#269;ajo svoj kardiovaskularni
87 u&#269;inek (atrioventrikularni blok, bradikardija, hipotenzija, sr&#269;no popu&#353;&#269;anje).
88 Med kombiniranim zdravljenjem z verapamilom in kinidinom so se pri bolnikih
89 s hipertrofijsko obstrukcijsko kardiomiopatijo pojavili posamezni primeri
90 hipotenzije in plju&#269;nega edema. <br>
91 Isoptin lahko zve&#269;a u&#269;inek drugih zdravil za zni&#382;anje krvnega tlaka. <br>
92 <br>
93 Med hkratnim zdravljenjem z digoksinom in verapamilom se lahko zve&#269;a plazemska
94 koncentracija digoksina. Zato je treba biti pri zdravljenju z digoksinom
95 zaradi mo&#382;nosti toksi&#269;nega delovanja zelo previden. Po potrebi je treba dolo&#269;iti
96 plazemsko vrednost digitalisa in zmanj&#353;ati odmerek glikozida.<br>
97 <br>
98 Znani so tudi posamezni primeri medsebojnega delovanja s karbamazepinom (u&#269;inek
99 se zaradi verapamila zve&#269;a, pojavijo se nevrotoksi&#269;ni u&#269;inki), litijem (u&#269;inek
100 se zaradi verapamila zmanj&#353;a, zve&#269;a se nevrotoksi&#269;nost), ciklosporinom, teofilinom
101 (zve&#269;anje plazemske koncentracije zaradi verapamila), rifampicinom, fenitoinom
102 in fenobarbitalom (plazemske koncentracije in u&#269;inkovitost verapamila se
103 zmanj&#353;ajo). Pri so&#269;asnem zdravljenju s cimetidinom se lahko plazemske koncentracije
104 verapamila zve&#269;ajo. V kombinaciji z verapamilom se lahko okrepi tudi delovanje
105 mi&#353;i&#269;nih relaksantov.<br>
106 <br>
107 Posebna opozorila<br>
108 Isoptin dajemo &#353;e posebej previdno v naslednjih primerih: <br>
109 AV-blok I. stopnje, bradikardija &lt; 50 utripov/min,&nbsp; migetanje in
110 plapolanje preddvorov s hkratnim sindromom preekscitacije, npr. sindrom WPW
111 (nevarnost, da pride do prekatne tahikardije), prekatna tahikardija s &#353;irokim
112 kompleksi QRS (&gt;0,12).<br>
113 Izogibamo se ga pri porfiriji. Verapamil zmanj&#353;uje &#382;iv&#269;nomi&#353;i&#269;no prevodnost,
114 zato ga previdno dajemo bolnikom z Duchennovo mi&#353;i&#269;no distrofijo.<br>
115 <br>
116 Pri bolnikih z zmanj&#353;anim delovanjem jeter se lahko u&#269;inek verapamila zaradi
117 po&#269;asnej&#353;ega presnavljanja okrepi ali podalj&#353;a, odvisno od stopnje jetrne
118 okvare (glej Odmerjanje in uporaba). Previdno ga dajemo tudi bolnikom z zmanj&#353;anim
119 delovanjem ledvic (saj se verapamil v veliki meri izlo&#269;a s se&#269;em) in starej&#353;im.
120 <br>
121 Med zdravljenjem naj bolniki ne u&#382;ivajo grenivk.<br>
122 <br>
123 Nose&#269;nost in dojenje<br>
124 Isoptina ne smejo jemati nose&#269;nice (&#353;e posebej ne v prvem trimese&#269;ju) in
125 matere, ki dojijo, razen &#269;e zdravnik oceni, da je to nujno potrebno. Med
126 zdravljenjem naj matere prekinejo dojenje.<br>
127 <br>
128 Vpliv na psihofizi&#269;ne&nbsp; sposobnost <br>
129 Med zdravljenjem z Isoptinom je lahko bolnikova sposobnost za upravljanje
130 vozil in strojev zmanj&#353;ana, kar se zgodi zlasti na za&#269;etku zdravljenja, pri
131 prenehanju jemanja prej&#353;njega zdravila in prehodu na Isoptin ter zaradi so&#269;asnega
132 u&#382;ivanja alkohola.<br>
133 <br>
134 Odmerjanje in uporaba<br>
135 Isoptin je treba jemati redno v odmerkih, ki jih je dolo&#269;il zdravnik in ki
136 so prilagojeni stopnji bolezni. Tablete zau&#382;ijemo cele (ne da bi jih stopili
137 ali pre&#382;ve&#269;ili) z nekaj teko&#269;ine, najbolje med jedjo ali takoj po njej.<br>
138 <br>
139 &#268;e ni druga&#269;e predpisano, vzamejo odrasli 40 do 120 mg Isoptina tri- ali
140 &#353;tirikrat na dan. &#268;e so potrebni ve&#269;ji odmerki ali redkej&#353;e odmerjanje, priporo&#269;amo
141 jemanje Isoptina RR enkrat ali dvakrat na dan.<br>
142 <br>
143 Pri dolgotrajnem zdravljenju ne smemo prese&#269;i skupnega dnevnega odmerka 480
144 mg, razen &#269;e je zdravnik tako odredil in v kraj&#353;em obdobju.<br>
145 <br>
146 Otroci<br>
147 Starej&#353;im pred&#353;olskim otrokom do 6. leta starosti dajemo po 1 tableto Isoptina
148 40 dva- do trikrat na dan. &#352;olarjem dajemo po 40 do 120 mg dva- do trikrat
149 na dan (najve&#269;ji dnevni odmerek je 360 mg). <br>
150 <br>
151 Pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter je treba za&#269;eti zdravljenje posebno
152 previdno z majhnimi odmerki (npr. pri bolnikih z jetrno cirozo za&#269;nemo z
153 eno tableto Isoptina 40 dva- do trikrat na dan). Isoptin 40 je posebno primeren
154 za titriranje odmerka pri takih bolnikih.<br>
155 <br>
156 Preveliko odmerjanje<br>
157 Znaki prevelikega odmerjanja so odvisni od uporabljene koli&#269;ine Isoptina,
158 hitrosti njegove uporabe in kontrakcijske sposobnosti sr&#269;ne mi&#353;ice (odvisno
159 od starosti). Najbolj opazni so ti simptomi: zni&#382;anje krvnega tlaka - v&#269;asih
160 do vrednosti, ki jih ni mogo&#269;e izmeriti, &#353;ok, nezavest, AV-blok I. in II.
161 stopnje (pogosto Wenckebachova periodika), kompletni AV-blok, asistolija,
162 sinusna bradikardija, sinusni zastoj.<br>
163 <br>
164 Znake prevelikega odmerjanja zdravimo glede na trajanje in na&#269;in jemanja
165 zdravila ter vrsto in hudost znakov. Priporo&#269;amo spiranje &#382;elodca, tudi &#353;e
166 12 ur po zau&#382;itju zdravila, &#269;e ni znakov prebavne peristaltike. Po potrebi
167 se odlo&#269;imo tudi za intenzivne reanimacijske ukrepe: zunanja masa&#382;a srca,
168 umetno dihanje, sr&#269;na defibrilacija. Depresivne u&#269;inke na srce, hipotenzijo
169 in bradikardijo zdravimo simptomatsko.<br>
170 <br>
171 Specifi&#269;ni protistrup je kalcij: odmerek zna&#353;a 10 do 20 ml 10-odstotne raztopine
172 kalcijevega glukonata (2,25 do 4,5 mmol), ki ga damo bolniku intravensko.
173 Po potrebi&nbsp; mu ga lahko damo &#353;e enkrat ali pa ga damo v trajni kapalni
174 infuziji (npr. 5 mmol/uro). <br>
175 Ob pojavu AV-bloka II. in III. stopnje, sinusne bradikardije ali asistolije
176 uporabimo atropin, izoprenalin, orciprenalin in sr&#269;no elektrostimulacijo;
177 v primeru hipotenzije pa dopamin, dobutamin ali noradrenalin.<br>
178 &#268;e so znaki insuficience miokarda &#353;e vedno prisotni, uporabimo dopamin, dobutamin,
179 po potrebi ponovno injiciramo kalcij in damo bolniku morebiti &#353;e amrinon
180 v kombinaciji z izoproterenolom.<br>
181 <br>
182 <br>
183 <br>
184 Stranski u&#269;inki<br>
185 Nekateri verapamilovi kardiovaskularni u&#269;inki so med zdravljenjem z njim
186 v&#269;asih ve&#269;ji, kot bi si &#382;eleli, zlasti pri velikih odmerkih ali pri &#382;e prisotni
187 okvari. Tako se lahko pojavijo bradikardne motnje sr&#269;nega ritma (sinusna
188 bradikardija, asistolija, AV-blok II. ali III. stopnje ali bradiaritmija
189 pri migetanju preddvorov), hipotenzija in &#353;ok, pojavi se sr&#269;no popu&#353;&#269;anje
190 vklju&#269;no s plju&#269;nim edemom in kardiogenim &#353;okom. <br>
191 Lahko pride do zaprtja. Redko se lahko pojavijo slabost, bruhanje, vrtoglavica
192 in omotica, glavobol, rde&#269;ina na obrazu, utrujenost, &#382;iv&#269;nost, oteklina gle&#382;njev,
193 ki se slabo odzivajo na diuretike, eritromelalgija, parestezije, zelo redko
194 pa mialgija in artralgija.<br>
195 Znanih je nekaj posameznih primerov alergijskih ko&#382;nih reakcij (eksantem,
196 srbe&#382;, koprivnica, angioedem, Stevens-Johnsonov sindrom) ob so&#269;asnem reverzibilnem
197 zve&#269;anju transaminaz in/ali alkalne fosfataze, kar je verjetno znak alergijskega
198 hepatitisa.<br>
199 Pri starej&#353;ih bolnikih se je med dolgotrajnim zdravljenjem zelo redko pojavila
200 ginekomastija, ki po prenehanju jemanja zdravila spet povsem izgine. Znane
201 so zve&#269;ane koncentracije prolaktina.<br>
202 Zelo redko lahko pride med dolgotrajnim zdravljenjem do hiperplazije gingive,
203 ki po prenehanju jemanja zdravila popolnoma izgine.<br>
204 <br>
205 Izdajanje zdravila<br>
206 Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
207 <br>
208 Oprema<br>
209 zlo&#382;enka s 30 filmsko oblo&#382;enimi tabletami po 40 mg<br>
210 3x10 filmsko oblo&#382;enih tablet v pretisnem omotu<br>
211 <br>
212 zlo&#382;enka s 50 filmsko oblo&#382;enimi tabletami po 80 mg<br>
213 5x10 filmsko oblo&#382;enih tablet v pretisnem omotu<br>
214 <br>
215 zlo&#382;enka z 20 filmsko oblo&#382;enimi tabletami po 120 mg<br>
216 2x10 filmsko oblo&#382;enih tablet v pretisnem omotu<br>
217 <br>
218 <br>
219 <br>
220 </body>
221 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26