/[pliva-si]/vade/1092.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1092.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (21 years, 11 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>ISOPTIN RR tablete </title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>ISOPTIN&reg; RR tablete </b>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; verapamilum<br>
10 filmsko oblo&#382;ena tableta s podalj&#353;anim spro&#353;&#269;anjem<br>
11 <br>
12 Sestava<br>
13 Ena filmsko oblo&#382;ena tableta s podalj&#353;anim spro&#353;&#269;anjem vsebuje 240 mg verapamilijevega
14 klorida. <br>
15 Pomo&#382;ne snovi so: mikrokristalna celuloza, natrijev alginat, povidon, magnezijev
16 stearat, hipromeloza, propilenglikol, makrogol 6000, smukec, titanov dioksid,
17 barva rde&#269;ega &#382;elezovega oksida, vosek montanglikol, pre&#269;i&#353;&#269;ena voda.<br>
18 <br>
19 Lastnosti in delovanje<br>
20 Isoptin RR je kalcijev antagonist. Zavira vstop kalcijevih ionov skozi membrane
21 v celice sr&#269;ne mi&#353;ice in gladke mi&#353;i&#269;ne celice krvnih &#382;il. Isoptin RR je
22 u&#269;inkovito zdravilo proti zvi&#353;anemu krvnemu tlaku. Pri dajanju obi&#269;ajnih
23 odmerkov se zmanj&#353;a periferni &#382;ilni upor, pri tem pa se sr&#269;na frekvenca refleksno
24 ne zve&#269;a. Antihipertenzivni u&#269;inek je opaziti &#382;e prvi dan zdravljenja in
25 traja tudi ves &#269;as dolgotrajnega zdravljenja z njim. Isoptin RR je primeren
26 za zdravljenje razli&#269;nih vrst primarne hipertenzije: v monoterapiji za blage
27 do srednje hude hipertenzije in v kombinaciji z drugimi antihipertenzivi,
28 &#353;e posebej diuretiki in zaviralci ACE, za hude oblike hipertenzije.<br>
29 <br>
30 Verapamil deluje na gladke mi&#353;ice koronarnih arterij in tako pospe&#353;uje prekrvljenost
31 sr&#269;ne mi&#353;ice, tudi na postenoznih obmo&#269;jih, zato koronarni spazem popusti.<br>
32 <br>
33 Verapamil&nbsp; deluje &#353;e posebej pri nadprekatnih motnjah sr&#269;nega ritma
34 izrazito antiaritmi&#269;no. Upo&#269;asnjuje prevajanje dra&#382;ljajev v atrioventrikularnem
35 vozlu. Zaradi tega se (odvisno od vrste motenj sr&#269;nega ritma) ponovno vzpostavi
36 sinusni ritem in/ali normalizira sr&#269;na frekvenca.<br>
37 <br>
38 Indikacije<br>
39 primarna hipertenzija<br>
40 <br>
41 Kontraindikacije<br>
42 preob&#269;utljivost za verapamil ali katerokoli drugo sestavino zdravila, hude
43 motnje pri kr&#269;ljivosti levega prekata, huda hipotenzija (ali celo &#353;okovno
44 stanje), hude prevodne motnje: bolezen sinusnega vozla in atrioventrikularni
45 blok II. ali III. stopnje ( izjema so bolniki, ki imajo vstavljen sr&#269;ni spodbujevalnik);
46 pri bolnikih s plapolanjem in migetanjem preddvorov, ki imajo akcesorne poti
47 prevajanja dra&#382;ljajev (sindrom WPW), prekatna tahikardija s &#353;irokimi kompleksi
48 QRS (parenteralna uporaba)<br>
49 <br>
50 Previdnostni ukrepi<br>
51 Med zdravljenjem z Isoptinom je treba bolnikom s hipertenzijo redno preverjati
52 krvni tlak.<br>
53 Pri bolnikih z blagimi motnjami delovanja levega prekata je potrebno pred
54 zdravljenjem z verapamilom uvesti terapijo z digitalisom in/ali diuretiki.
55 <br>
56 <br>
57 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
58 Isoptin in blokatorji adrenergi&#269;nih receptorjev beta, antiaritmiki, inhalacijski
59 anestetiki lahko pri&nbsp; hkratni uporabi zve&#269;ajo svoj kardiovaskularni
60 u&#269;inek (atrioventrikularni blok, bradikardija, hipotenzija, sr&#269;no popu&#353;&#269;anje).
61 Med kombiniranim zdravljenjem z verapamilom in kinidinom so se pri bolnikih
62 s hipertrofijsko obstrukcijsko kardiomiopatijo pojavili posamezni primeri
63 hipotenzije in plju&#269;nega edema. <br>
64 Isoptin lahko zve&#269;a u&#269;inek drugih zdravil za zni&#382;anje krvnega tlaka. <br>
65 Med hkratnim zdravljenjem z digoksinom in verapamilom se lahko zve&#269;a plazemska
66 koncentracija digoksina. Zato je zaradi mo&#382;nosti toksi&#269;nega delovanja digoksina
67 potrebna previdnost. Po potrebi je treba dolo&#269;iti plazemsko vrednost digitalisa
68 in zmanj&#353;ati odmerek glikozida.<br>
69 <br>
70 Znani so tudi posamezni primeri medsebojnega delovanja s karbamazepinom (u&#269;inek
71 se zaradi verapamila zve&#269;a, pojavijo se nevrotoksi&#269;ni u&#269;inki), litijem (u&#269;inek
72 se zaradi verapamila zmanj&#353;a, zve&#269;a se nevrotoksi&#269;nost), ciklosporinom, teofilinom
73 (zve&#269;anje plazemske koncentracije zaradi verapamila), rifampicinom, fenitoinom
74 in fenobarbitalom (plazemske koncentracije in u&#269;inkovitost verapamila se
75 zmanj&#353;ajo). Pri so&#269;asnem zdravljenju s cimetidinom se lahko plazemske koncentracije
76 verapamila zve&#269;ajo. V kombinaciji z verapamilom se lahko okrepi tudi delovanje
77 mi&#353;i&#269;nih relaksantov.<br>
78 <br>
79 Posebna opozorila<br>
80 Isoptin dajemo &#353;e posebej previdno v naslednjih primerih: <br>
81 AV-blok I. stopnje, bradikardija &lt; 50 utripov/min,&nbsp; migetanje in
82 plapolanje preddvorov s hkratnim sindromom preekscitacije, npr. sindrom WPW
83 (nevarnost, da pride do prekatne tahikardije), prekatna tahikardija s &#353;irokim
84 kompleksi QRS (&gt;0,12).<br>
85 Izogibamo se ga pri porfiriji. Verapamil zmanj&#353;uje &#382;iv&#269;nomi&#353;i&#269;no prevodnost,
86 zato ga previdno dajemo bolnikom z Duchennovo mi&#353;i&#269;no distrofijo.<br>
87 <br>
88 Pri bolnikih z zmanj&#353;anim delovanjem jeter se lahko u&#269;inek verapamila zaradi
89 po&#269;asnej&#353;ega presnavljanja okrepi ali podalj&#353;a, odvisno od stopnje jetrne
90 okvare (glej Odmerjanje in uporaba). Previdno ga dajemo tudi bolnikom z zmanj&#353;anim
91 delovanjem ledvic (saj se verapamil v veliki meri izlo&#269;a s se&#269;em) in starej&#353;im.
92 <br>
93 Med zdravljenjem naj bolniki ne u&#382;ivajo grenivk.<br>
94 <br>
95 Nose&#269;nost in dojenje<br>
96 Isoptina ne smejo jemati nose&#269;nice (&#353;e posebej ne v prvem trimese&#269;ju) in
97 matere, ki dojijo, razen &#269;e zdravnik oceni, da je to nujno potrebno. Med
98 zdravljenjem naj matere prekinejo dojenje.<br>
99 <br>
100 Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti<br>
101 Med zdravljenjem z Isoptinom je lahko bolnikova sposobnost za upravljanje
102 vozil in strojev zmanj&#353;ana, kar se zgodi zlasti na za&#269;etku zdravljenja, pri
103 prenehanju jemanja prej&#353;njega zdravila in prehodu na Isoptin RR ter zaradi
104 so&#269;asnega u&#382;ivanja alkohola.<br>
105 <br>
106 Odmerjanje in uporaba<br>
107 Isoptin RR je treba jemati redno v odmerkih, ki so prilagojeni vsakemu bolniku
108 posebej glede na stopnjo bolezni, kot je predpisal zdravnik. Tablete zau&#382;ijemo
109 cele z nekaj teko&#269;ine, najbolje med jedjo ali takoj po njej.<br>
110 <br>
111 &#268;e ni druga&#269;e predpisano, vzamejo odrasli 1 tableto Isoptina RR zjutraj (pri
112 bolnikih, pri katerih je potrebno postopoma zni&#382;evati krvni tlak, za&#269;nemo
113 zdravljenje s polovico tablete Isoptin RR zjutraj). &#268;e se po pribli&#382;no dveh
114 tednih poka&#382;e potreba po ve&#269;jem odmerku, ga lahko zve&#269;amo do najve&#269; 2 tableti
115 Isoptina RR na dan (dodamo polovico tablete do eno tableto Isoptina RR zve&#269;er,
116 pribli&#382;no 12 ur po jutranjem odmerku).<br>
117 <br>
118 Pri dolgotrajnem zdravljenju ne smemo prese&#269;i skupnega dnevnega odmerka 480
119 mg, razen &#269;e tako odredi zdravnik in v kraj&#353;em obdobju.<br>
120 <br>
121 Otrokom in odraslim, ki potrebujejo manj&#353;e odmerke, dajemo Isoptin 40 in
122 Isoptin 80.<br>
123 <br>
124 Pri bolnikih z okvarjenim delovanjem jeter se u&#269;inek verapamila zaradi upo&#269;asnjene
125 presnove okrepi in podalj&#353;a, kar je odvisno od hudosti jetrne okvare. Zato
126 je treba pri teh bolnikih za&#269;eti zdravljenje posebno previdno z majhnimi
127 odmerki (npr. pri bolnikih z jetrno cirozo za&#269;nemo z eno tableto Isoptina
128 40 dva- do trikrat na dan).<br>
129 <br>
130 Preveliko odmerjanje<br>
131 Znaki prevelikega odmerjanja so odvisni od uporabljene koli&#269;ine Isoptina,
132 hitrosti njegove uporabe in kontrakcijske sposobnosti sr&#269;ne mi&#353;ice (odvisno
133 od starosti). <br>
134 <br>
135 Najbolj opazni so ti znaki: zni&#382;anje krvnega tlaka - v&#269;asih do vrednosti,
136 ki jih ni mogo&#269;e izmeriti, &#353;ok, nezavest, AV-blok I. in II. stopnje (pogosto
137 Wenckebachova periodika), kompletni AV-blok, asistolija, sinusna bradikardija,
138 sinusni zastoj.<br>
139 <br>
140 Znake prevelikega odmerjanja zdravimo glede na trajanje in na&#269;in jemanja
141 zdravila ter vrsto in hudost znakov. Pri prevelikem odmerjanju z ve&#269;jimi
142 koli&#269;inami Isoptina RR (tablet s podalj&#353;anim spro&#353;&#269;anjem) se u&#269;inkovina spro&#353;&#269;a
143 in absorbira tudi &#353;e 48 po zau&#382;itju zdravila.Vzdol&#382; prebavne cevi so prav
144 tako lahko &#353;e skupki ostankov tablet, ki delujejo kot shrambe u&#269;inkovine.<br>
145 <br>
146 Priporo&#269;amo spiranje &#382;elodca, tudi &#353;e 12 ur po zau&#382;itju zdravila, &#269;e ni znakov
147 prebavne peristaltike. &#268;e obstaja sum za preveliko odmerjanje z Isoptinom
148 RR, je treba temeljito ukrepati, da zdravilo eliminiramo iz prebavil: izzovemo
149 bruhanje, izperemo &#382;elodec in tanko &#269;revo ob endoskopski kontroli, izperemo
150 &#269;revesje, izzovemo drisko z velikimi odmerki klistirja.<br>
151 <br>
152 Po potrebi se odlo&#269;imo tudi za intenzivne reanimacijske ukrepe: zunanjo masa&#382;o
153 srca, umetno dihanje, sr&#269;no defibrilacijo. Kardiodepresivne u&#269;inke, hipotenzijo
154 in bradikardijo zdravimo simptomatsko.<br>
155 <br>
156 Specifi&#269;ni protistrup je kalcij: odmerek zna&#353;a 10 do 20 ml 10-odstotne raztopine
157 kalcijevega glukonata (2,25 do 4,5 mmol), ki ga damo bolniku intravensko.
158 Po potrebi&nbsp; mu ga lahko damo &#353;e enkrat ali pa ga damo v trajni kapalni
159 infuziji (npr. 5 mmol/uro). <br>
160 <br>
161 Ob pojavu AV-bloka II. in III. stopnje, sinusne bradikardije ali asistolije
162 uporabimo atropin, izoprenalin, orciprenalin in sr&#269;no elektrostimulacijo.
163 V primeru hipotenzije damo bolniku dopamin, dobutamin ali noradrenalin.<br>
164 <br>
165 &#268;e so znaki insuficience miokarda &#353;e vedno prisotni, uporabimo dopamin, dobutamin,
166 po potrebi ponovno injiciramo kalcij in damo bolniku morebiti &#353;e amrion v
167 kombinaciji z izoproterenolom.<br>
168 <br>
169 Stranski u&#269;inki<br>
170 Nekateri verapamilovi kardiovaskularni u&#269;inki so med zdravljenjem z njim
171 v&#269;asih ve&#269;ji, kot bi si &#382;eleli, zlasti pri velikih odmerkih ali pri &#382;e prisotni
172 okvari. Tako se lahko pojavijo bradikardne motnje sr&#269;nega ritma (sinusna
173 bradikardija, asistolija, AV-blok II. ali III. stopnje ali bradiaritmija
174 pri migetanju preddvorov), hipotenzija in &#353;ok, pojavi se sr&#269;no popu&#353;&#269;anje
175 vklju&#269;no s plju&#269;nim edemom in kardiogenim &#353;okom. <br>
176 Lahko pride do zaprtja. Redko se lahko pojavijo slabost, vrtoglavica in omotica,
177 glavobol, rde&#269;ina na obrazu, utrujenost, &#382;iv&#269;nost, oteklina gle&#382;njev, eritromelalgija,
178 parestezije, zelo redko pa mialgija in artralgija.<br>
179 Znanih je nekaj posameznih primerov alergijskih ko&#382;nih reakcij (eksantem,
180 srbe&#382;, koprivnica, angioedem, Stevens-Johnsonov sindrom) ob so&#269;asnem reverzibilnem
181 zve&#269;anju transaminaz in/ali alkalne fosfataze, kar je verjetno znak alergijskega
182 hepatitisa.<br>
183 Pri starej&#353;ih bolnikih se je med dolgotrajnim zdravljenjem zelo redko pojavila
184 ginekomastija, ki po prenehanju jemanja zdravila spet povsem izgine. Znane
185 so zve&#269;ane koncentracije prolaktina.<br>
186 Zelo redko lahko pride med dolgotrajnim zdravljenjem do hiperplazije gingive,
187 ki po prenehanju jemanja zdravila popolnoma izgine.<br>
188 <br>
189 Izdajanje zdravila<br>
190 Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
191 <br>
192 Oprema<br>
193 zlo&#382;enka z 20 filmsko oblo&#382;enimi tabletami s podalj&#353;anim spro&#353;&#269;anjem po 240
194 mg<br>
195 2x10 filmsko oblo&#382;enih tablet s podalj&#353;anim spro&#353;&#269;anjem v pretisnem omotu<br>
196 <br>
197 <br>
198 </body>
199 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26