/[pliva-si]/vade/1091.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1091.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (21 years, 9 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>ISOPTIN</title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>ISOPTIN</b>&reg; injekcije &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; verapamilum<br>
10 raztopina za injiciranje<br>
11 <br>
12 Sestava<br>
13 V 2 ml raztopine za injiciranje je 5 mg verapamilijevega klorida.<br>
14 Pomo&#382;ne snovi so natrijev klorid, klorovodikova kislina in voda za injekcije.<br>
15 <br>
16 Lastnosti in delovanje<br>
17 Isoptin je kalcijev antagonist. Zavira vstop kalcijevih ionov skozi membrane
18 v celice sr&#269;ne mi&#353;ice in gladke mi&#353;i&#269;ne celice krvnih &#382;il. Potrebo po kisiku
19 zmanj&#353;uje neposredno (tako, da vpliva na presnovo celic sr&#269;ne mi&#353;ice) in
20 posredno (tako, da zni&#382;uje sistoli&#269;no obremenitev &#8211; "afterload").<br>
21 <br>
22 Verapamil deluje na gladke mi&#353;ice koronarnih arterij in tako pospe&#353;uje prekrvljenost
23 sr&#269;ne mi&#353;ice, in to tudi na postenoznih obmo&#269;jih. Koronarni spazem zato popusti.
24 Zaradi teh lastnosti deluje&nbsp; antiangionozno pri vseh oblikah koronarne
25 sr&#269;ne bolezni.<br>
26 <br>
27 Verapamil je u&#269;inkovito zdravilo proti zvi&#353;anemu krvnemu tlaku. Pri dajanju
28 obi&#269;ajnih odmerkov zdravila se zmanj&#353;a periferni &#382;ilni upor, pri tem pa se
29 sr&#269;na frekvenca refleksno ne zve&#269;a. Antihipertenzivni u&#269;inek je opaziti &#382;e
30 prvi dan zdravljenja in traja tudi ves &#269;as dolgotrajnega zdravljenja z njim.
31 <br>
32 <br>
33 Primeren je za zdravljenje razli&#269;nih vrst primarne hipertenzije: v monoterapiji
34 za blage do srednje hude hipertenzije in v kombinaciji z drugimi antihipertenzivi,
35 &#353;e posebej diuretiki in zaviralci ACE, za hude oblike hipertenzije. Njegov
36 u&#269;inek na normalen krvni tlak je zanemarljiv.<br>
37 <br>
38 Isoptin deluje &#353;e posebej pri nadprekatnih motnjah sr&#269;nega ritma izrazito
39 antiaritmi&#269;no. Upo&#269;asnjuje prevajanje dra&#382;ljajev v atrioventrikularnem vozlu.
40 Zaradi tega se (odvisno od vrste motenj sr&#269;nega ritma) ponovno vzpostavi
41 sinusni ritem in/ali normalizira sr&#269;na frekvenca. Normalna sr&#269;na frekvenca
42 se ne spremeni ali pa se le neznatno zmanj&#353;a.<br>
43 <br>
44 Indikacije<br>
45 <br>
46 &middot; &nbsp;&nbsp; motnje sr&#269;nega ritma<br>
47 tahikardne motnje ritma, npr. paroksizmalna nadprekatna tahikardija<br>
48 zmanj&#353;anje prekatne frekvence pri bolnikih s kroni&#269;nim migetanjem in plapolanjem
49 preddvorov s tahiaritmijo (obi&#269;ajno v kombinaciji z digitalisom), razen sindroma
50 WPW <br>
51 naprekatne motnje sr&#269;nega ritma<br>
52 prekatne motnje zaradi ishemije sr&#269;ne mi&#353;ice<br>
53 <br>
54 &middot; &nbsp;&nbsp; primarna hipertenzije (hipertenzivne krize)<br>
55 <br>
56 &middot; &nbsp;&nbsp; akutna koronarna insuficienca ( zaradi koronarnega
57 spazma)<br>
58 <br>
59 Kontraindikacije<br>
60 preob&#269;utljivost za verapamil ali katerokoli drugo sestavino zdravila, hude
61 motnje pri kr&#269;ljivosti levega prekata, huda hipotenzija (ali celo &#353;okovno
62 stanje), hude prevodne motnje: bolezen sinusnega vozla in atrioventrikularni
63 blok II. ali III. stopnje ( izjema so bolniki, ki imajo vstavljen sr&#269;ni spodbujevalnik);
64 pri bolnikih s plapolanjem in migetanjem preddvorov, ki imajo akcesorne poti
65 prevajanja dra&#382;ljajev (sindrom WPW), prekatna tahikardija s &#353;irokimi kompleksi
66 QRS (parenteralna uporaba)<br>
67 <br>
68 Previdnostni ukrepi<br>
69 Isoptin lahko intravensko injicira samo zdravnik.<br>
70 Med zdravljenjem z Isoptinom je treba bolnikom s hipertenzijo redno preverjati
71 krvni tlak.<br>
72 Pri bolnikih z blagimi motnjami delovanja levega prekata je potrebno pred
73 zdravljenjem z verapamilom uvesti terapijo z digitalisom in/ali diuretiki.
74 <br>
75 <br>
76 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
77 Isoptin in blokatorji adrenergi&#269;nih receptorjev beta, antiaritmiki, inhalacijski
78 anestetiki lahko pri&nbsp; hkratni uporabi zve&#269;ajo svoj kardiovaskularni
79 u&#269;inek (atrioventrikularni blok, bradikardija, hipotenzija, sr&#269;no popu&#353;&#269;anje).
80 <br>
81 <br>
82 Med kombiniranim peroralnim zdravljenjem z Isoptinom in kinidinom so se pri
83 bolnikih s hipertrofijsko obstrukcijsko kardiomiopatijo pojavili posamezni
84 primeri hipotenzije in plju&#269;nega edema. Hipotenzijska reakcija se je pojavila
85 tudi pri posameznih primerih, ko so bolniki Isoptin dobili intravensko, hkrati
86 pa so jih zdravili tudi s kinidinom. Isoptina ne smemo dajati bolnikom, ki
87 dobivajo blokatorje adrenergi&#269;nih receptorjev beta (razen v enotah za intenzivno
88 nego). Isoptin lahko zve&#269;a u&#269;inek preostalih zdravil za zni&#382;anje krvnega
89 tlaka. Okrepi lahko tudi delovanje mi&#353;i&#269;nih relaksantov.<br>
90 <br>
91 Med hkratnim zdravljenjem z digoksinom se lahko zve&#269;a njegova plazemska koncentracija.
92 Pri zdravljenju z njim je treba biti zaradi mo&#382;nosti digoksinove toksi&#269;nosti
93 zelo previden. Po potrebi je treba dolo&#269;ati plazemsko vrednost digitalisa
94 in zmanj&#353;ati odmerek glikozida.<br>
95 <br>
96 Znani so tudi posamezni primeri medsebojnega delovanja s karbamazepinom (u&#269;inek
97 se zaradi verapamila zve&#269;a, pojavijo se nevrotoksi&#269;ni u&#269;inki), litijem (u&#269;inek
98 se zmanj&#353;a, zve&#269;a se nevrotoksi&#269;nost), ciklosporinom, teofilinom (zve&#269;anje
99 plazemske koncentracije zaradi verapamila), rifampicinom (u&#269;inkovitost verapamila
100 se zmanj&#353;a).<br>
101 <br>
102 Injekcijska raztopina Isoptin je nekompatibilna z alkalnimi raztopinami (npr.
103 hidrogenkarbonatom); verapamilova baza se namre&#269; obarja.<br>
104 <br>
105 Posebna opozorila<br>
106 Isoptin dajemo &#353;e posebej previdno v naslednjih primerih: <br>
107 AV-blok I. stopnje, bradikardija &lt; 50 utripov/min,&nbsp; migetanje in
108 plapolanje preddvorov s hkratnim sindromom preekscitacije, npr. sindrom WPW
109 (nevarnost, da pride do prekatne tahikardije), prekatna tahikardija s &#353;irokim
110 kompleksi QRS (&gt;0,12).<br>
111 Bolnikom z akutno koronarno insuficienco dajemo zdravilo intravensko samo
112 po zelo natan&#269;no postavljeni diagnozi (izklju&#269;iti je treba mo&#382;nost miokardnega
113 infarkta), bolnika pa je treba tudi skrbno nadzorovati.<br>
114 <br>
115 Verapamil zmanj&#353;uje &#382;iv&#269;nomi&#353;i&#269;no prevodnost, zato ga previdno dajemo bolnikom
116 z Duchennovo mi&#353;i&#269;no distrofijo. Pri enem bolniku s progresivno mi&#353;i&#269;no distrofijo
117 se je po intravenski uporabi Isoptina dihanje ustavilo. Izogibamo se ga pri
118 porfiriji.<br>
119 <br>
120 <br>
121 <br>
122 Nose&#269;nost in dojenje<br>
123 Isoptina ne injiciramo nose&#269;nicam (&#353;e posebej v prvem trimese&#269;ju) in materam,
124 ki dojijo, razen, &#269;e je zdravnik ocenil, da je to nujno potrebno. Med zdravljenjem
125 naj matere prekinejo dojenje.<br>
126 <br>
127 Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti<br>
128 Zdravilo lahko zmanj&#353;a sposobnost reagiranja in negativno vpliva na sposobnost
129 upravljanja vozil ali strojev, &#353;e posebej, &#269;e bolnik pije alkoholne pija&#269;e.<br>
130 <br>
131 Odmerjanje in uporaba<br>
132 Isoptin intravensko injiciramo po&#269;asi (2 minuti) in medtem ves &#269;as preverjamo
133 bolnikovo stanje (po mo&#382;nosti z EKG) in dolo&#269;amo njegov krvni tlak.<br>
134 <br>
135 Odmerjanje Isoptina (razen, &#269;e ni druga&#269;e predpisano)<br>
136 <br>
137 Odrasli<br>
138 Bolniku najprej vbrizgamo 5 mg (ena ampula Isoptina); &#269;e terapevtski u&#269;inek
139 ni zadosten, mu lahko &#269;ez 5 do 10 minut vbrizgamo &#353;e 5 mg.<br>
140 <br>
141 Za vzdr&#382;evanje terapevtskega u&#269;inka mu dajemo Isoptin v kapalni infuziji:
142 5 do <br>
143 10 mg/uro (1 do 2 ampuli/uro) v fiziolo&#353;ki raztopini, raztopini glukoze,
144 levuloze ali podobni raztopini (pH &#321; 6,5); povpre&#269;en skupen dnevni odmerek
145 je 100 mg.<br>
146 <br>
147 Otroci<br>
148 novorojen&#269;ki: 0,75 do 1 mg (0,3 do 0,4 ml)<br>
149 dojen&#269;ki: 0,75 do 2 mg (0,3 do 0,8 ml)<br>
150 <br>
151 otroci, stari 1 do 5 let: 2 do 3 mg (0,8 do 1,2 ml)<br>
152 otroci, stari 6 do 14 let: 2,5 do 5 mg (1 do 2 ml)<br>
153 <br>
154 &#268;e se pojavijo znaki sr&#269;ne insuficience, ki je posledica tahikardije (energetska
155 iz&#269;rpanost sr&#269;ne mi&#353;ice), je treba pred intravensko uporabo Isoptina bolniku
156 dati kardiotonik (digitaliziranje).<br>
157 <br>
158 Isoptin se daje parenteralno samo, dokler se ne pojavi terapevtski u&#269;inek.<br>
159 <br>
160 Intravenska infuzija pri hipertenzivnih krizah<br>
161 Priporo&#269;en za&#269;etni odmerek je 0,05 do 0,1 mg/kg/uro. &#268;e u&#269;inek ni zadovoljiv,
162 lahko odmerek na vsakih 30 do 60 minut zve&#269;amo &#8211; do dvojnega ali pa &#353;e ve&#269;jega.
163 Povpre&#269;en skupen dnevni odmerek je 1,5 mg/kg.<br>
164 <br>
165 Preveliko odmerjanje<br>
166 Znaki prevelikega odmerjanja so odvisni od uporabljene koli&#269;ine Isoptina,
167 hitrosti njegove uporabe in kontrakcijske sposobnosti sr&#269;ne mi&#353;ice (odvisno
168 od starosti).<br>
169 <br>
170 Po velikem prevelikem odmerku so najzna&#269;ilnej&#353;i znaki: zmanj&#353;anje zavesti
171 do kome, zni&#382;anje krvnega tlaka, bradikardne motnje sr&#269;nega ritma, hiperglikemija,
172 hipokaliemija, presnovna acidoza, hipoksija, kardiogeni &#353;ok in plju&#269;ni edem.<br>
173 <br>
174 Verapamilijev klorid se med hemodializo iz organizma ne odstrani, zato ni
175 priporo&#269;ena. Zaradi velike vezave kalcijevih antagonistov na plazemske beljakovine
176 je priporo&#269;ena hemofiltracija in morda tudi plazmafereza.<br>
177 <br>
178 Po potrebi se odlo&#269;imo tudi za intenzivne reanimacijske ukrepe: zunanja masa&#382;a
179 srca, umetno dihanje, sr&#269;na defibrilacija. Depresivne u&#269;inke na srce, hipotenzijo
180 in bradikardijo zdravimo simptomatsko.<br>
181 <br>
182 Specifi&#269;ni protistrup je kalcij: odmerek zna&#353;a 10 do 20 ml 10-odstotne raztopine
183 kalcijevega glukonata (2,25 do 4,5 mmol), ki ga damo bolniku intravensko.
184 Po potrebi&nbsp; mu ga lahko damo &#353;e enkrat ali pa ga damo v trajni kapalni
185 infuziji (npr. 5 mmol/uro). Serumska koncentracija kalcija mora biti na zgornji
186 meji normalne vrednosti ali pa nekoliko ve&#269;ja.<br>
187 Ob pojavu bradikardijskih motenj sr&#269;nega ritma se uporabljajo atropin in/ali
188 simpatikomimetiki beta (izoprenalin, orciprenalin) ter sr&#269;na elektrostimulacija.
189 V primeru hipotenzije, ki je posledica kardiogenega &#353;oka in arterijske vazodilatacije,
190 se uporabljajo dopamin (do 25 mg/kg/min), dobutamin (do 15 mg/kg/min) ali
191 adrenalin oziroma noradrenalin. Odmerjanje teh zdravil je odvisno od terapevtskega
192 u&#269;inka.<br>
193 V zgodnji fazi je treba zaradi arterijske vazodilatacije nadome&#353;&#269;ati teko&#269;ine
194 (Ringerjeva raztopina ali fiziolo&#353;ka raztopina).<br>
195 <br>
196 Stranski u&#269;inki<br>
197 Nekateri kardiovaskularni u&#269;inki so med zdravljenjem z verapamilom v&#269;asih
198 ve&#269;ji, kot bi si &#382;eleli. Tako se lahko pojavijo bradikardne motnje sr&#269;nega
199 ritma (sinusna bradikardija, asistolija, AV-blok II. ali III. stopnje ali
200 bradiaritmija pri migetanju preddvorov), hipotenzija in &#353;ok, pojavi se sr&#269;no
201 popu&#353;&#269;anje vklju&#269;no s plju&#269;nim edemom in kardiogenim &#353;okom. <br>
202 Nevarnost pojava migetanja prekatov je izjemno majhna, kajti verapamil ne
203 vpliva niti na hitrost prevajanja niti na refraktarno dobo preddvora in prekata.
204 Po intravenski uporabi Isoptina se atrijske aritmije pojavijo izjemno redko.
205 Po njegovi intravenski uporabi se lahko krvni tlak zaradi zmanj&#353;anja perifernega
206 upora blago zni&#382;a tudi pri ljudeh z normalnim krvnim tlakom. Pri bolnikih,
207 katerih srce ni sposobno zve&#269;ati minutnega volumna, da bi se tako ohranjal
208 zadovoljiv krvni tlak, se lahko ta kriti&#269;no zni&#382;a. Pri prehitrem injiciranju
209 lahko pride do hipotenzije, sr&#269;nega zastoja in zastoja dihanja.<br>
210 <br>
211 Vrtoglavica in omotica, glavobol in rde&#269;ina z ob&#269;utkom vro&#269;ine se pojavijo
212 redko.<br>
213 Znanih je nekaj primerov alergijske reakcije (eksantem, srbe&#382;, koprivnica,
214 bronhospazem).<br>
215 Na mestu injiciranja se lahko pojavijo lokalne reakcije (bole&#269;ina, oteklina,
216 rde&#269;ina, flebitis).<br>
217 <br>
218 Zdravljenje akutnih kardiovaskularnih stranskih u&#269;inkov<br>
219 <br>
220 V takem primeru je treba sprejeti obi&#269;ajne nujne ukrepe.<br>
221 <br>
222 Specifi&#269;ni protistrup je kalcij: npr. 10 do 20 ml v 10-odstotni raztopini
223 kalcijevega glukonata, ki ga damo intravensko (2,25 do 4,5 mmol); po potrebi
224 lahko bolniku ta odmerek damo &#353;e enkrat ali pa ga dobi v trajni infuziji
225 (npr. 5 mmol/uro).<br>
226 <br>
227 Potrebni so tudi naslednji ukrepi:<br>
228 <br>
229 - v primeru AV-bloka II. ali III. stopnje, sinusne bradikardije, asistolije:
230 atropin, izoprenalin, orciprenalin in sr&#269;na elektrostimulacija<br>
231 - v primeru hipotenzije: dopamin, dobutamin, noradrenalin<br>
232 - ob pojavu znakov sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja: dopamin, dobutamin, po potrebi ponovno
233 injiciranje kalcija, morda amrinon v kombinaciji z izoprenalinom.<br>
234 <br>
235 Izdajanje zdravila<br>
236 ZZ uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizi&#269;nih
237 osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost<br>
238 <br>
239 Oprema<br>
240 zlo&#382;enka s 50 steklenimi ampulami po 2 ml raztopine za injiciranje (5 mg/2
241 ml)<br>
242 <br>
243 <br>
244 <br>
245 </body>
246 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26