/[pliva-si]/vade/1090.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1090.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (21 years, 6 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>HYGROTON</title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>HYGROTON</b><br>
9 klortalidon<br>
10 <br>
11 zlo&#382;enka z 20 tabletami po 25 mg<br>
12 <br>
13 pozitivna lista<br>
14 <br>
15 Sestava<br>
16 Ena tableta vsebuje 25 mg klortalidona.<br>
17 <br>
18 Indikacije<br>
19 - Arterijska hipertenzija (kot monoterapija ali v kombinaciji z drugimi antihipertenzivi).<br>
20 - Edemi zaradi sr&#269;ne, jetrne ali ledvi&#269;ne insuficience in edemi, ki nastanejo
21 med&nbsp; <br>
22 &nbsp; zdravljenjem s kortikosteroidi in estrogeni.<br>
23 - Nefrogeni diabetes insipidus.<br>
24 <br>
25 Odmerjanje in na&#269;in uporabe<br>
26 Odmerek Hygrotona je treba prilagoditi vsakemu bolniku, odvisno od klini&#269;ne
27 slike in terapevtskega odgovora. Zdravilo se jemlje enkrat na dan, obi&#269;ajno
28 zjutraj. Bolnika zdravimo z najmanj&#353;im u&#269;inkovitim odmerkom.<br>
29 Hipertenzija: Za&#269;etni odmerek je ena tableta na dan. Odmerek lahko po potrebi
30 zve&#269;amo na dve tableti na dan. &#268;e po zve&#269;anju odmerka ne dose&#382;emo za&#382;elenega
31 u&#269;inka, priporo&#269;amo dodajanje drugega antihipertenzivnega zdravila. Vzdr&#382;evalni
32 odmerek je pri ve&#269;ini bolnikov manj&#353;i od za&#269;etnega.<br>
33 Edemi: a) Pri odraslih ponavadi zado&#353;&#269;a odmerek 2 do 4 tablete (50&#8211;100 mg)
34 na dan ali 4 tablete (100 mg) vsak drugi dan. Pri nekaterih bolnikih je potrebno
35 odmerek zve&#269;ati do 8 tablet (200 mg) na dan. Vzdr&#382;evalni odmerek pri ve&#269;ini
36 bolnikov je 1 do 2 tableti na dan ali 2 do 4 tablete na dan, trikrat na teden.<br>
37 b) Otrokom obi&#269;ajno dajemo odmerek 2mg/kg/dan (25 do 50 mg). Odmerjanje pri
38 otrocih je potrebno prilagoditi klini&#269;ni sliki in terapevtskemu odgovoru.
39 <br>
40 Ledvi&#269;ni diabetes insipidus: Za&#269;etni odmerek je 4 tablete (100 mg) na dan,
41 vzdr&#382;evalni odmerek pa 2 tableti (50 mg). na dan.<br>
42 <br>
43 Kontraindikacije<br>
44 Hygroton je kontraindiciran pri bolnikih, ki so preob&#269;utljivi za klortalidon
45 in ostale sulfonamidne derivate ali katero koli drugo sestavino zdravila,
46 pri bolnikih z anurijo, hudo ledvi&#269;no in jetrno insuficienco, hipokaliemijo,
47 hiponatriemijo in hiperkalciemijo.<br>
48 <br>
49 Previdnostni ukrepi in posebna opozorila<br>
50 Med zdravljenjem s Hygrotonom je potrebno bolnike pozorno spremljati, ker
51 lahko pride do motenj v ravnote&#382;ju elektrolitov in vode. To velja &#353;e posebej
52 za bolnike, ki bruhajo ali dobivajo elektrolite parenteralno; bolnike, ki
53 jemljejo sr&#269;ne glikozide in pri dolgotrajnem zdravljenju s Hygrotonom, ter
54 pri zdravljenju z visokimi odmerki Hygrotona. Hygroton lahko zni&#382;a serumske
55 vrednosti kalija, natrija in magnezija. Nizki odmerki klortalidona obi&#269;ajno
56 ne spreminjajo serumskih vrednosti kalija. Stroga dieta z malo ali ni&#269; soli
57 se med zdravljenjem s Hygrotonom ne priporo&#269;a. Hygroton lahko zmanj&#353;a izlo&#269;anje
58 kalcija v urin in povzro&#269;i blago hiperkalciemijo. Med zdravljenjem s Hygrotonom
59 je potrebno spremljati tudi serumsko koncentracijo glukoze, se&#269;ne kisline
60 in lipidov. Pri starej&#353;ih bolnikih in bolnikih z jetrno okvaro se pogosteje
61 poru&#353;i ravnote&#382;je elektrolitov in vode, zato je treba pri njih preverjati
62 serumsko koncentracijo elektrolitov. Potrebno je previdno odmerjanje pri
63 bolnikih z blago do zmerno ledvi&#269;no insuficienco, ker lahko pride do poslab&#353;anja
64 ledvi&#269;ne funkcije. Pri bolnikih z zmanj&#353;anim iz&#269;istkom kreatinina (&lt; 30
65 ml/min) klortalidon ni u&#269;inkovit.Pri bolnikih z hiperurikemijo lahko Hygroton
66 pove&#269;a serumske koncentracije se&#269;ne kisline in izzove napad protina. Hygroton
67 lahko povzro&#269;i hiperglikemijo, zato je potrebno pri sladkornih bolnikih,
68 ki se zdravijo s hipoglikemiki nadzirati koncentracijo glukoze v krvi in
69 po potrebi pove&#269;ati njihov odmerek. Veliki odmerki Hygrotona lahko pri bolnikih
70 s sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem in bolnikih z obse&#382;nimi edemi, ki so na dieti brez soli,
71 povzro&#269;ijo hiponatriemijo. Hygroton lahko povzro&#269;i poslab&#353;anje hiperlipidemije
72 (hiperholesterolemije, hipertrigliceridemije). Hygroton lahko povzro&#269;i izbruh
73 ali aktivacijo sistemskega lupus eritematosusa.<br>
74 Nose&#269;nost in dojenje: Uporaba klortalidona v nose&#269;nosti se ne priporo&#269;a.
75 Tiazidni diuretiki prehajajo v materino mleko. Veliki odmerki lahko zmanj&#353;ajo
76 njegovo nastajanje. Uporaba klortalidona pri materah, ki dojijo, ni priporo&#269;ena.
77 Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti: Ni znano, da bi zdravilo na splo&#353;no vplivalo
78 na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. &nbsp;&nbsp; <br>
79 <br>
80 Interakcije<br>
81 Klortalidon lahko zve&#269;a toksi&#269;nost litija in amantadina zaradi zmanj&#353;anega
82 iz&#269;istka ledvic in njune zve&#269;ane plazemske koncentracije. Isto&#269;asna uporaba
83 klortalidona in digitalisa lahko zve&#269;a toksi&#269;nost digitalisa zaradi hipokaliemije
84 ali hipomagneziemije. Pri isto&#269;asni uporabi klortalidona in zdravil, ki lahko
85 povzro&#269;ijo hipokaliemijo, je potrebno nadzirati plazemske koncentracije kalija
86 in sr&#269;no funkcijo, ker obstaja pove&#269;ana nevarnost za hudo hipokaliemijo.
87 V teh primerih je mo&#382;no nadome&#353;&#269;anje kalija. Klortalidon lahko zaradi hipokaliemije
88 zve&#269;a u&#269;inke nevromi&#353;i&#269;nih blokatorjev. Holestiramin in holestipol lahko
89 zmanj&#353;ata absorpcijo tiazidnih diuretikov, zato je odmerke klortalidona potrebno
90 jemati eno uro pred ali &#353;tiri ure po hipolipemikih. Isto&#269;asna uporaba klortalidona
91 in velikih odmerkov kalcija, lahko povzro&#269;i hiperkalciemijo. Isto&#269;asna uporaba
92 klortalidona in ostalih antihipertenzivnih zdravil lahko poja&#269;a njihov diureti&#269;ni
93 in/ali antihipertenzivni u&#269;inek. Klortalidon prav tako lahko pove&#269;a hipotenzivni
94 u&#269;inek depresorjev osrednjega &#382;iv&#269;nega sistema. Nesteroidni antirevmatiki
95 zmanj&#353;ajo diureti&#269;ni u&#269;inek klortalidona in se zato njihova isto&#269;asna uporaba
96 ne priporo&#269;a. <br>
97 <br>
98 Ne&#382;eleni u&#269;inki <br>
99 Klortalidon lahko, posebno &#353;e v velikih odmerkih, poru&#353;i ravnote&#382;je elektrolitov
100 in povzro&#269;i hiponatriemijo, hipokloremi&#269;no alkalozo in hipokaliemijo. Znaki
101 hiponatriemije so zmedenost, konvulzije, utrujenost, razdra&#382;ljivost in mi&#353;i&#269;ni
102 kr&#269;i. Znaki hipokaliemije so suha usta, pove&#269;ana &#382;eja, nepravilnosti sr&#269;nega
103 ritma, spremembe razpolo&#382;enja, mi&#353;i&#269;ni kr&#269;i ali bole&#269;ine, slabost ali bruhanje,
104 neobi&#269;ajna utrujenost ali oslabelost, &#353;ibek utrip. Redki ne&#382;eleni u&#269;inki
105 so: agranulocitoza, ko&#382;ne reakcije (ko&#382;ni osip, urtikarija), holecistis ali
106 pankreatitis, napad protina ali hiperurikemija, motnje jetrne funkcije in
107 trombocitopenija. Hygroton lahko povzro&#269;i tudi anoreksijo, dra&#382;enje &#382;elodca,
108 opstipacijo, diarejo, glavobol, vrtoglavico, ortostatsko hipotenzijo in impotenco.
109 &nbsp; <br>
110 <br>
111 Imetnik dovoljenja za promet &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
112 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Podrobnej&#353;e informacije so na voljo
113 v<br>
114 PLIVA LJUBLJANA d.o.o. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
115 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PLIVI Ljubljana.
116 d.o.o., Dunajska 51<br>
117 Dunajska 51, Ljubljana &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
118 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
119 &nbsp; 1000 Ljubljana<br>
120 Na&#269;in in re&#382;im izdaje zdravila &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
121 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; tel.: 01/436 86 18; faks:
122 01/436 86 36<br>
123 Zdravilo se izdaja le na recept. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
124 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; spletna stran: www.pliva.si<br>
125 Datum priprave informacije<br>
126 Marec 2002<br>
127 <br>
128 </body>
129 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26