/[pliva-si]/vade/1089.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1089.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 10 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 dpavlin 1.1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2     <html>
3     <head>
4     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5     <title>GEONISTIN </title>
6     </head>
7     <body>
8     <b>GEONISTIN </b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9     &nbsp; &nbsp; oxytetracyclinum, nystatinum<br>
10     vaginalna tableta<br>
11     <br>
12     <br>
13     Sestava<br>
14     1 vaginalna tableta vsebuje 100 mg oksitetraciklina v obliki oksitetraciklinijevega
15     klorida in 100.000 I. E. nistatina.<br>
16     Pomo&#382;ne snovi: arabski gumi, glicerol, koruzni &#353;krob, laktoza, magnezijev
17     stearat, natrijev karmelozat, &#382;elatina.<br>
18     <br>
19     Lastnosti in delovanje<br>
20     Geonistin je vaginalni antiseptik, ki vsebuje oksitetraciklin in nistatin.
21     Oksitetraciklin je bakteriostati&#269;ni antibiotik &#353;irokega spektra delovanja.
22     Z inhibicijo sinteze beljakovin deluje oksitetraciklin bakteriostati&#269;no na
23     &#353;tevilne po Gramu pozitivne in po Gramu negativne baktertje, klamidije, rikecije,
24     spirohete, na Ureaplasma urealyticum, mikoplazme in nekatere protozoe.<br>
25     Nistatin je antimikotik, ki deluje fungistati&#269;no in fungicidno na saprofitne
26     in parazitne kvasovke, posebej na Candida spp.. Candida albicans je glivica,
27     ki postane patogena v razmerah, ki omogo&#269;ajo njeno razmno&#382;evanje: nose&#269;nost,
28     diabetes, mo&#269;no potenje, kaheksija, dolgotrajno zdravljenje z antibiotiki
29     &#353;irokega spektra in imunosupresivi. <br>
30     <br>
31     Indikacije<br>
32     Geonistin se uporablja pri lokalnem zdravljenju kolpitisa (vnetje no&#382;nice)
33     in vulvovaginitisa (vnetje no&#382;nice in zunanjega spolovila), katerih vzrok
34     so Candida albicans in druge glivice ter bakterije, ki so ob&#269;utljive za nistatin
35     in oksitetraciklin.<br>
36     Geonistin se uporablja tudi v profilaksi kolpitisa in vulvovaginitisa po
37     kavterizaciji in drugih ginekolo&#353;kih posegih. Uporablja se tudi za prepre&#269;evanje
38     glivi&#269;ne superinfekcije pri bakterijskih vnetjih no&#382;ni&#269;ne sluznice.<br>
39     <br>
40     Kontraindikacije<br>
41     Preob&#269;utljivost na nistatin, oksitetraciklin in druge sestavine zdravila.<br>
42     <br>
43     Previdnostni ukrepi<br>
44     &#268;e se pojavijo znaki lokalnega dra&#382;enja sluznice ali znaki preob&#269;utljivosti,
45     svetujemo prekinitev zdravljenja z Geonistinom.<br>
46     Med zdravljenjem vzdr&#382;ujte higieno in se vzdr&#382;ite spolnih odnosov ali naj
47     spolni partner uporablja kondom.<br>
48     Priporo&#269;amo isto&#269;asno zdravljenje partnerja z eno od protiglivi&#269;nih krem
49     zaradi osebne za&#353;&#269;ite in za&#353;&#269;ite bolnice pred ponovno infekcijo.<br>
50     <br>
51     Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
52     Niso opisana.<br>
53     <br>
54     Posebna opozorila<br>
55     <br>
56     Nose&#269;nost in dojenje<br>
57     Uporaba Geonistina je kontraindicirana v prvem trimese&#269;ju nose&#269;nosti. Pozneje
58     pa ga uporabljamo le v primerih, kadar koristnost uporabe presega nevarnost
59     tveganja za plod (splav zaradi ne&#382;elenih u&#269;inkov zdravila) in &#269;e drugi na&#269;ini
60     zdravljenja niso uspe&#353;ni. Nose&#269;nice, pri katerih smo se odlo&#269;ili za zdravljenje
61     z Geonistinom, je treba opozoriti na previdno vstavljanje vaginalnih tablet.<br>
62     <br>
63     Odmerjanje in uporaba<br>
64     Vsak ve&#269;er namo&#269;ite v vodi eno vaginalno tableto, nato pa jo vstavite &#269;im
65     globlje v vagino.<br>
66     Zdravljenje navadno traja 6 zaporednih dni lahko pa se po potrebi podalj&#353;a
67     na 12 dni.<br>
68     <br>
69     Preveliko odmerjanje<br>
70     Pri bolnicah, ki so uporabile prevelike odmerke Geonistina, se lahko pojavijo
71     znaki lokalnega dra&#382;enja. Nistatin ne prodira v ko&#382;o in sluznico, zato ne
72     pride do razvoja sistemskih stranskih u&#269;inkov. Ni podatkov o absorpciji oksitetraciklina
73     med dajanjem vaginalnih tablet. <br>
74     &#268;e vaginalne tablete pomotoma zau&#382;ijete, lahko nastanejo gastrointestinalne
75     motnje: slabost, bruhanje, driska. Le-te so redke, ker je koli&#269;ina oksitetraciklina
76     in nistatina, ki ju vsebuje ena vaginalna tableta, mnogo manj&#353;a od odmerkov,
77     ki jih uporabljamo pri peroralnem zdravljenju.<br>
78     <br>
79     Stranski u&#269;inki<br>
80     Geonistin dobro prena&#353;ajo &#382;enske vseh starosti. Na sluznici, s katero zdravilo
81     pride v stik, se lahko v redkih primerih pojavijo&nbsp; lokalno dra&#382;enje
82     in znaki preob&#269;utljivosti.<br>
83     <br>
84     Izdajanje zdravila<br>
85     Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept.<br>
86     <br>
87     Oprema<br>
88     zlo&#382;enka s 6 vaginalnimi tabletami v dvojnem traku <br>
89     <br>
90     <br>
91     <br>
92     <br>
93     </body>
94     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26