/[pliva-si]/vade/1089.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1089.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>GEONISTIN </title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>GEONISTIN </b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; oxytetracyclinum, nystatinum<br>
10 vaginalna tableta<br>
11 <br>
12 <br>
13 Sestava<br>
14 1 vaginalna tableta vsebuje 100 mg oksitetraciklina v obliki oksitetraciklinijevega
15 klorida in 100.000 I. E. nistatina.<br>
16 Pomo&#382;ne snovi: arabski gumi, glicerol, koruzni &#353;krob, laktoza, magnezijev
17 stearat, natrijev karmelozat, &#382;elatina.<br>
18 <br>
19 Lastnosti in delovanje<br>
20 Geonistin je vaginalni antiseptik, ki vsebuje oksitetraciklin in nistatin.
21 Oksitetraciklin je bakteriostati&#269;ni antibiotik &#353;irokega spektra delovanja.
22 Z inhibicijo sinteze beljakovin deluje oksitetraciklin bakteriostati&#269;no na
23 &#353;tevilne po Gramu pozitivne in po Gramu negativne baktertje, klamidije, rikecije,
24 spirohete, na Ureaplasma urealyticum, mikoplazme in nekatere protozoe.<br>
25 Nistatin je antimikotik, ki deluje fungistati&#269;no in fungicidno na saprofitne
26 in parazitne kvasovke, posebej na Candida spp.. Candida albicans je glivica,
27 ki postane patogena v razmerah, ki omogo&#269;ajo njeno razmno&#382;evanje: nose&#269;nost,
28 diabetes, mo&#269;no potenje, kaheksija, dolgotrajno zdravljenje z antibiotiki
29 &#353;irokega spektra in imunosupresivi. <br>
30 <br>
31 Indikacije<br>
32 Geonistin se uporablja pri lokalnem zdravljenju kolpitisa (vnetje no&#382;nice)
33 in vulvovaginitisa (vnetje no&#382;nice in zunanjega spolovila), katerih vzrok
34 so Candida albicans in druge glivice ter bakterije, ki so ob&#269;utljive za nistatin
35 in oksitetraciklin.<br>
36 Geonistin se uporablja tudi v profilaksi kolpitisa in vulvovaginitisa po
37 kavterizaciji in drugih ginekolo&#353;kih posegih. Uporablja se tudi za prepre&#269;evanje
38 glivi&#269;ne superinfekcije pri bakterijskih vnetjih no&#382;ni&#269;ne sluznice.<br>
39 <br>
40 Kontraindikacije<br>
41 Preob&#269;utljivost na nistatin, oksitetraciklin in druge sestavine zdravila.<br>
42 <br>
43 Previdnostni ukrepi<br>
44 &#268;e se pojavijo znaki lokalnega dra&#382;enja sluznice ali znaki preob&#269;utljivosti,
45 svetujemo prekinitev zdravljenja z Geonistinom.<br>
46 Med zdravljenjem vzdr&#382;ujte higieno in se vzdr&#382;ite spolnih odnosov ali naj
47 spolni partner uporablja kondom.<br>
48 Priporo&#269;amo isto&#269;asno zdravljenje partnerja z eno od protiglivi&#269;nih krem
49 zaradi osebne za&#353;&#269;ite in za&#353;&#269;ite bolnice pred ponovno infekcijo.<br>
50 <br>
51 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
52 Niso opisana.<br>
53 <br>
54 Posebna opozorila<br>
55 <br>
56 Nose&#269;nost in dojenje<br>
57 Uporaba Geonistina je kontraindicirana v prvem trimese&#269;ju nose&#269;nosti. Pozneje
58 pa ga uporabljamo le v primerih, kadar koristnost uporabe presega nevarnost
59 tveganja za plod (splav zaradi ne&#382;elenih u&#269;inkov zdravila) in &#269;e drugi na&#269;ini
60 zdravljenja niso uspe&#353;ni. Nose&#269;nice, pri katerih smo se odlo&#269;ili za zdravljenje
61 z Geonistinom, je treba opozoriti na previdno vstavljanje vaginalnih tablet.<br>
62 <br>
63 Odmerjanje in uporaba<br>
64 Vsak ve&#269;er namo&#269;ite v vodi eno vaginalno tableto, nato pa jo vstavite &#269;im
65 globlje v vagino.<br>
66 Zdravljenje navadno traja 6 zaporednih dni lahko pa se po potrebi podalj&#353;a
67 na 12 dni.<br>
68 <br>
69 Preveliko odmerjanje<br>
70 Pri bolnicah, ki so uporabile prevelike odmerke Geonistina, se lahko pojavijo
71 znaki lokalnega dra&#382;enja. Nistatin ne prodira v ko&#382;o in sluznico, zato ne
72 pride do razvoja sistemskih stranskih u&#269;inkov. Ni podatkov o absorpciji oksitetraciklina
73 med dajanjem vaginalnih tablet. <br>
74 &#268;e vaginalne tablete pomotoma zau&#382;ijete, lahko nastanejo gastrointestinalne
75 motnje: slabost, bruhanje, driska. Le-te so redke, ker je koli&#269;ina oksitetraciklina
76 in nistatina, ki ju vsebuje ena vaginalna tableta, mnogo manj&#353;a od odmerkov,
77 ki jih uporabljamo pri peroralnem zdravljenju.<br>
78 <br>
79 Stranski u&#269;inki<br>
80 Geonistin dobro prena&#353;ajo &#382;enske vseh starosti. Na sluznici, s katero zdravilo
81 pride v stik, se lahko v redkih primerih pojavijo&nbsp; lokalno dra&#382;enje
82 in znaki preob&#269;utljivosti.<br>
83 <br>
84 Izdajanje zdravila<br>
85 Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept.<br>
86 <br>
87 Oprema<br>
88 zlo&#382;enka s 6 vaginalnimi tabletami v dvojnem traku <br>
89 <br>
90 <br>
91 <br>
92 <br>
93 </body>
94 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26