/[pliva-si]/vade/1088.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1088.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>GEOMYCIN</title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>GEOMYCIN&reg; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; oxytetracyclinum <br>
10 kapsula, trda<br>
11 <br>
12 Sestava<br>
13 Kapsula vsebuje 250 mg oksitetraciklin dihidrata.<br>
14 Pomo&#382;ne snovi: povidon, smukec, magnezijev stearat, barva (E 123).<br>
15 <br>
16 Lastnosti in delovanje<br>
17 Oksitetraciklin je bakteriostatski antibiotik s &#353;irokim spektrom delovanja.
18 Sodi v skupino tetraciklinov. Protimikrobno deluje tako, da zavira nastajanje
19 beljakovin v bakterijski celici in spremeni prepustnost bakterijske stene.
20 Deluje na po Gramu pozitivne bakterije (Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae
21 in S. fecalis, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Corynebacterium
22 acnes) in na po Gramu negativne bakterije (Bordetella pertussis, Brucella,
23 Francisella tularensis, nekateri sevi Haemophilus influenzae, Haemophilus
24 ducreyi, nekateri sevi Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pasteurella
25 multocida, Shigella, Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica,
26 Y. pestis, Legionella pneumophilla, Pseudomonas mallei, P. pseudomallei,
27 Streptobacillus moniliformis, Moraxella catarrhalis, Campylobacter spp. in
28 Helicobacter pylori). Med anaerobnimi mikroorganizmi so za oksitetraciklin
29 ob&#269;utljivi Bacillus anthracis, Actinomyces israelii, Clostridium perfringens
30 in C. tetani ter Bacteroides fragilis. Ob&#269;utljive so tudi spirohete (Borrelia
31 recurrentis in B. burgdorferi, Leptospira, Treponema pallidum, T. pertenue),
32 klamidije (Chlamydia trachomatis, Ch. psittaci Ch. pneumoniae), mikoplazme
33 (Mycoplasma hominis, M. pneumoniae), ureaplazme (Ureaplasma urealyticum)
34 in rikecije (Rickettsia sp. in Coxiella burnetii). Tetraciklini delujejo
35 tudi na protozoje (Entamoeba histolytica in Plasmodium falciparum, ki je
36 odporen proti klorokinu).<br>
37 <br>
38 Indikacije<br>
39 &middot; &nbsp;&nbsp; oku&#382;be dihal (akutno poslab&#353;anje kroni&#269;nega bronhitisa,
40 atipi&#269;ne plju&#269;nice)<br>
41 &middot; &nbsp;&nbsp; oku&#382;be, ki se prena&#353;ajo s spolnim stikom (cervicitis
42 uretritis, limfogranuloma venereum, granuloma inguinale, epididimitis, sifilis,
43 razen nevrogenega)<br>
44 &middot; &nbsp;&nbsp; druge oku&#382;be: amebna gri&#382;a, lymska borelioza, rikecioze,
45 bruceloze, leptospiroza, kuga, tularemija, kolera, bartoneloza, melioidoza,
46 antraks, listerioza, aktinomikoza, tropska spru, periodontitis, inkluzivni
47 konjunktivitis, trahom, akne in rozacea <br>
48 <br>
49 Kontraindikacije<br>
50 Preob&#269;utljivost za tetraciklinske antibiotike ali druge sestavine zdravila,
51 huda ledvi&#269;na in jetrna odpoved, nose&#269;nost in dojenje.<br>
52 Uporaba Geomycina je zaradi mo&#382;nosti trajnega obarvanja zob in motenj pri
53 rasti kosti kontraindicirana pri otrocih, ki so stari manj kot 8 let.<br>
54 <br>
55 Previdnostni ukrepi<br>
56 Med dolgotrajnim zdravljenjem z oksitetraciklinom je treba ob&#269;asno kontrolirati
57 krvno sliko ter delovanje ledvic in jeter.<br>
58 Oksitetraciklin lahko spro&#382;i fotosenzibilizacijo, zato ne priporo&#269;amo son&#269;enja
59 med zdravljenjem z Geomycinom.<br>
60 <br>
61 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
62 Antacidi, ki vsebujejo kalcij, aluminij ali magnezij, peroralni &#382;elezovi
63 pripravki, odvajala, ki vsebujejo magnezij, in antidiaroiki, v katerih so
64 kaolin, pektin ali bizmut, zmanj&#353;ujejo oksitetraciklinovo absorpcijo iz prebavil.
65 Zdravilo Geomycin ne smemo jemati z mlekom in mle&#269;nimi izdelki. Oksitetraciklin
66 lahko zmanj&#353;a nastajanje in aktivnost protrombina in nastajanje vitamina
67 K v prebavilih, zato je treba pri bolnikih, ki jemljejo peroralne antikoagulante
68 kontrolirati protrombinski &#269;as oz. INR. Med dolgotrajnej&#353;o uporabo oksitetraciklina
69 se zmanj&#353;a zanesljivost peroralnih hormonskih kontracepcijskih zdravil in
70 zve&#269;a nevarnost krvavitve med menstruacijskim ciklusom. Kombinacija oksitetraciklina
71 s penicilinskimi in cefalosporinskimi antibiotiki deluje antagonisti&#269;no.
72 Mo&#382;nost pojava jetrne okvare se zve&#269;a pri hkratni uporabi oksitetraciklina
73 in klortiazida, karbamazepina, fenitoina, klorpropamida, eritromicina, kloramfenikola
74 ali izoniazida. Oksitetraciklinov nefrotoksi&#269;ni u&#269;inek se zve&#269;a pri so&#269;asni
75 uporabi diuretikov. Vitamin A lahko ob hkratnem jemanju oksitetraciklina
76 povzro&#269;i reverzibilno povi&#353;anje intrakranialnega tlaka.<br>
77 Oksitetraciklin lahko pri bolnikih, ki jemljejo inzulin ali pripravke sulfonilse&#269;nine,
78 zve&#269;a njihov hipoglikemijski u&#269;inek.<br>
79 <br>
80 Posebna opozorila<br>
81 Oksitetraciklina ne uporabljamo pri ljudeh z ledvi&#269;no okvaro (zaradi posledi&#269;nega
82 kopi&#269;enja zdravila v organizmu obstaja nevarnost pojava uremije z acidozo
83 in hiperfosfatemije ter toksi&#269;ne jetrne po&#353;kodbe). Previdni moramo biti tudi
84 pri bolnikih z jeterno okvaro.<br>
85 Oksitetraciklina ter antacidov ali preparatov &#382;eleza in/ali kalcija ne smemo
86 jemati hkrati. Drugo zdravilo lahko zau&#382;ijemo &#353;ele dve do tri ure po prvem.<br>
87 <br>
88 Nose&#269;nost in dojenje<br>
89 Uporaba Geomycina je zaradi mo&#382;nega hepatotoksi&#269;nega u&#269;inka pri nose&#269;nici,
90 trajne obarvanosti zob, hipoplazije sklenine ter upo&#269;asnjene rasti kosti
91 in nohtov pri plodu med nose&#269;nostjo kontraindicirana. Zaradi mo&#382;nosti pojava
92 na&#353;tetih u&#269;inkov pri otroku je uporaba zdravila kontraindicirana tudi med
93 dojenjem.<br>
94 <br>
95 Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti<br>
96 Ni znano, da bi zdravilo na splo&#353;no vplivalo na sposobnost za upravljanje
97 vozil in strojev. <br>
98 <br>
99 Odmerjanje in uporaba<br>
100 Geomycin jemljemo tako, da kapsulo(i) pogoltnemo in popijemo poln kozarec
101 vode. Vzamemo ga uro pred jedjo ali dve uri po njej. Zdravilo moramo jemati
102 redno, na predpisane &#269;asovne razmake.<br>
103 <br>
104 Odrasli<br>
105 Odmerek za odrasle je 1 do 2 kapsuli (250 do 500 mg) vsakih 6 ur, odvisno
106 od te&#382;e bolezni. Najve&#269;ji dnevni odmerek je 4 g. <br>
107 <br>
108 Otroci, stari ve&#269; kot 8 let<br>
109 Odmerek za otroke je 25 do 50 mg/kg/dan, razdeljeno na 4 obroke (na vsakih
110 6 ur).<br>
111 <br>
112 Bolnikom z ledvi&#269;no okvaro je treba odmerek zdravila zmanj&#353;ati ali podalj&#353;ati
113 presledek med odmerkoma. <br>
114 <br>
115 Preveliko odmerjanje<br>
116 Zau&#382;itje ve&#269;jega &#353;tevila kapsul naenkrat lahko povzro&#269;i predvsem slabost,
117 bruhanje, drisko, vnetje in razjede zgornjih prebavil; v huj&#353;ih primerih
118 tudi ledvi&#269;no in jetrno okvaro. Zdravljenje je simptomatsko.<br>
119 <br>
120 Stranski u&#269;inki<br>
121 Redki stranski u&#269;inki so prebavne motnje (slabost, bruhanje, driska, redko
122 ote&#382;eno oz. bole&#269;e po&#382;iranje zaradi vnetja in/ali razjed po&#382;iralnika, bole&#269;ine
123 v zgornjem delu trebuha), psevdomembranski kolitis, akutni pankreatitis,
124 preob&#269;utljivostne reakcije (srbe&#269;ica, izpu&#353;&#269;aji, angioedem, dispneja, redkeje
125 pa anafilakti&#269;ni &#353;ok) in superinfekcija sluznice prebavil (bakterijska ali
126 glivi&#269;na).<br>
127 Hematolo&#353;ki stranski u&#269;inki so redki; pojavijo se hemoliti&#269;na anemija, trombocitopenija,
128 eozinofilija in nevtropenija. Benigno, reverzibilno zvi&#353;anje intrakranialnega
129 tlaka, preob&#269;utljivost za sonce in diskoloracija nohtov in ro&#382;enice so zelo
130 redki. Posledice uporabe oksitetraciklina pri nose&#269;nicah in malih otrocih
131 so motnje pri rasti kosti in nohtov, trajna obarvanost zob in hipoplazija
132 sklenine. <br>
133 Oksitetraciklin lahko povzro&#269;i ledvi&#269;no okvaro in motnje pri delovanju jeter
134 (&#353;e posebej pri nose&#269;nicah).<br>
135 <br>
136 Izdajanje zdravila<br>
137 Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
138 <br>
139 Oprema<br>
140 zlo&#382;enka s 16 kapsulami po 250 mg<br>
141 2 pretisna omota po 8 kapsul<br>
142 <br>
143 <br>
144 <br>
145 </body>
146 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26