/[pliva-si]/vade/1086.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1086.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>ENAZIL</title>
6 </head>
7 <body>
8 <big><b>POVZETEK GLAVNIH ZNA&#268;ILNOSTI ZDRAVILA</b></big><br>
9 <br>
10 <br>
11 1. IME ZDRAVILA<br>
12 ENAZIL&reg; tablete 5 mg<br>
13 2. KAKOVOSTNA IN KOLI&#268;INSKA SESTAVA<br>
14 Vsaka tableta vsebuje 5 mg enalapril maleata.<br>
15 (Pomo&#382;ne snovi: glej poglavje 6.1.)<br>
16 3. FARMACEVTSKA OBLIKA<br>
17 Tableta.<br>
18 4. KLINI&#268;NI PODATKI<br>
19 4.1. Terapevtske indikacije<br>
20 Zdravljenje hipertenzije: Enazil je indiciran za zdravljenje vseh stopenj
21 esencialne hipertenzije in renovaskularne hipertenzije.<br>
22 Zdravljenje sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja: Enazil je indiciran tudi za zdravljenje kroni&#269;nega
23 sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja, obi&#269;ajno kot dodatno zdravilo ob zdravljenju z glikozidi
24 digitalisa in/ali diuretiki.&nbsp; <br>
25 Prepre&#269;evanje simptomatskega sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja: Enazil je indiciran za zdravljenje
26 klini&#269;no stabilnih asimptomatskih bolnikov z disfunkcijo levega ventrikla
27 (izstisna frakcija &#321;35 %) za prepre&#269;evanje razvoja simptomatskega sr&#269;nega
28 popu&#353;&#269;anja in zmanj&#353;anje &#353;tevila hospitalizacij zaradi sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja.<br>
29 Prepre&#269;evanje koronarnih ishemi&#269;nih dogodkov pri bolnikih z disfunkcijo levega
30 ventrikla: Enazil zni&#382;uje tako pojavnost miokardnega infarkta kot &#353;tevilo
31 hospitalizacij zaradi nestabilne angine pektoris.<br>
32 4.2. Odmerjanje in na&#269;in uporabe<br>
33 Najve&#269;ji dnevni odmerek Enazila je 40 mg. Ker u&#382;ivanje hrane ne vpliva na
34 absorpcijo Enazila, ga lahko jemljemo pred obrokom ali po njem.<br>
35 Esencialna hipertenzija in renovaskularna hipertenzija: Priporo&#269;ljiv za&#269;etni
36 odmerek je 5 mg Enazila enkrat dnevno. Obi&#269;ajni odmerek Enazila je 10-40
37 mg dnevno, kar se lahko vzame naenkrat ali pa v dveh lo&#269;enih odmerkih. Pri
38 nekaterih bolnikih, ki zdravilo jemljejo enkrat dnevno, se lahko antihipertenzivni
39 u&#269;inek zmanj&#353;a proti koncu dozirnega intervala, zato je pri njih potrebno
40 razmisliti o pove&#269;anju odmerka ali pa predpisati dva odmerka dnevno. &#268;e krvnega
41 tlaka ne nadzorujemo izklju&#269;no z Enazilom, mu lahko dodamo diuretik. Takrat
42 ko so&#269;asno zdravimo z diuretikom, je priporo&#269;ljiv za&#269;etni odmerek Enazila
43 2,5 mg (glej: Kombinirano zdravljenje z diuretiki). &nbsp;&nbsp; <br>
44 Kombinirano zdravljenje z diuretiki: Priporo&#269;ljiv za&#269;etni odmerek Enazila
45 je 2,5 mg. Po za&#269;etnih odmerkih Enazila se lahko pojavijo simptomi hipotenzije,
46 kar pa je bolj verjetno takrat, ko pri zdravljenju z diuretiki predpi&#353;emo
47 &#353;e Enazil. Tu je potrebna previdnost, saj imajo lahko ti bolniki zmanj&#353;an
48 volumen vode ali koli&#269;ino soli. &#268;e je mo&#382;no, je treba zdravljenje z diuretiki
49 prekiniti dva do tri dni pred za&#269;etkom zdravljenja z enalaprilom.<br>
50 Enalapril minimalizira razvoj hipokaliemije in hiperurikemije, ki ju povzro&#269;a
51 tiazid.<br>
52 Uporaba pri starej&#353;ih (nad 65 let): Za&#269;etni odmerek mora biti 2,5 mg. Nekateri
53 starej&#353;i bolniki so lahko bolj dovzetni za Enalapril kot mlaj&#353;i.<br>
54 Odmerek je potrebno titrirati glede na potrebo po nadzorovanju krvnega tlaka.<br>
55 Sr&#269;no popu&#353;&#269;anje/Asimptomatska disfunkcija levega ventrikla: Priporo&#269;ljiv
56 za&#269;etni odmerek pri bolnikih s simptomatskim sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem ali asimptomatsko
57 disfunkcijo levega ventrikla je 2,5 mg enkrat dnevno, vendar pa mora biti
58 odmerjanje na za&#269;etku pod strogim zdravni&#353;kim nadzorom. Pri bolnikih s hudim
59 sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem je z zdravljenjem potrebno pri&#269;eti v bolni&#353;nici. <br>
60 Od za&#269;etka zdravljenja je odmerek potrebno postopoma titrirati, dokler ne
61 dose&#382;emo obi&#269;ajnega vzdr&#382;evalnega odmerka 20 mg, kar predpisujemo kot enkraten
62 odmerek ali v dveh lo&#269;enih odmerkih, odvisno od tolerance bolnika.<br>
63 Titriranje odmerka lahko izvajamo v obdobju dveh do &#353;tirih tednov ali tudi
64 hitreje, kar nam indicira prisotnost rezidualnih znakov ali simptomi sr&#269;nega
65 popu&#353;&#269;anja. Pred zdravljenjem z enalaprilom in med njim je potrebno natan&#269;no
66 spremljati krvni tlak in ledvi&#269;no funkcijo. Prav tako je potrebno spremljati
67 serumsko raven kalija.<br>
68 Da bi zmanj&#353;ali mo&#382;nost hipotenzije pri bolnikih, ki so bili predhodno zdravljeni
69 z visokimi odmerki diuretikov, je potrebno odmerek diuretika zmanj&#353;ati preden
70 za&#269;nemo z jemanjem Enazila.<br>
71 Motnje ledvi&#269;ne funkcije: Pri bolnikih z ledvi&#269;no okvaro je potrebno odmerek&nbsp;
72 zmanj&#353;ati, kar je odvisno od ledvi&#269;nega o&#269;istka. Zdravilo je priporo&#269;ljivo
73 odmerjati v skladu z naslednjimi urniki:<br>
74 <br>
75 Stanje ledvic &nbsp;&nbsp; Kreatininski o&#269;istek &nbsp;&nbsp; Za&#269;etni odmerek<br>
76 Normalna ledvi&#269;na funkcija &nbsp;&nbsp; &gt;1,33 ml/s &nbsp;&nbsp; 5 mg<br>
77 Blaga okvara &nbsp;&nbsp; =1,33 &#8211; 0,5 ml/s &nbsp;&nbsp; 5 mg<br>
78 Zmerna do huda okvara &nbsp;&nbsp; =0,5 ml/s &nbsp;&nbsp; 2,5 mg<br>
79 Bolniki na dializi* &nbsp;&nbsp; -- &nbsp;&nbsp; 2,5 mg na dan dialize*<br>
80 *Odmerek na dan, ko bolnik ni podvr&#382;en dializi, je potrebno prilagoditi glede
81 na odzivanje krvnega tlaka.<br>
82 <br>
83 Odmerek je potrebno titrirati glede na odziv bolnika in mora biti &#269;im ni&#382;ji,
84 da bi ohranili ustrezen nadzor nad krvnim tlakom ali sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem.<br>
85 4.3. Kontraindikacije<br>
86 Enazil je kontraindiciran pri bolnikih, ki so preob&#269;utljivi na izdelek ali
87 katerokoli drugo sestavino in pri bolnikih z anamnezo angionevroti&#269;nega edema,
88 ki je povezan s predhodnim zdravljenjem z ACE-zaviralcem. Enazil je prav
89 tako kontraindiciran med nose&#269;nostjo. <br>
90 4.4. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi<br>
91 Simptomatska hipotenzija<br>
92 Simptomatska hipotenzija se pojavi redko, zlasti pri bolnikih, pri katerih
93 pride do pove&#269;anega izlo&#269;anja natrija ali zmanj&#353;anja krvnega volumna v povezavi
94 s stanji kot so bruhanje ali driska, predhodno zdravljenje z diuretiki, dieta
95 z malo natrija, &#269;ezmerno potenje ali po hemodializi. <br>
96 Zve&#269;anem tveganju hipotenzije zlasti po prvem odmerku se lahko izognemo tako,
97 da priporo&#269;amo prvi odmerek zve&#269;er pred po&#269;itkom. Potrebne so redne kontrole
98 krvnega tlaka, zlasti na za&#269;etku zdravljenja in ob vsaki spremembi terapije.
99 <br>
100 <br>
101 Okvara ledvic<br>
102 Pri bolnikih z okvaro ledvic moramo odmerek prilagajati glede na kreatininski
103 o&#269;istek. Uporabi enalaprila se izogibamo pri bolnikih z obojestransko zo&#382;itvijo
104 ledvi&#269;nih arterij ali zo&#382;itvijo arterije pri solitarno delujo&#269;i ledvici ter
105 po transplataciji ledvic. Namre&#269;, pri le-teh bolnikih se lahko pri jemanju
106 enalaprila povi&#353;a se&#269;nina v krvi in serumski kreatinin. So&#269;asno zdravljenje
107 z enalaprilom in diuretiki, ki var&#269;ujejo s kalijem, s spironolaktonom, triamterenom
108 in amiloridom lahko pri bolnikih z okvaro ledvic pove&#269;a raven serumskega
109 kalija.<br>
110 Kirur&#353;ki poseg<br>
111 Pri bolnikih, ki prestajajo ve&#269;ji kirur&#353;ki poseg ali so anestezirani z u&#269;inkovinami,
112 ki povzro&#269;ajo hipotenzijo, lahko enalapril blokira formacijo angitenzina
113 II zaradi kompenzatornega izlo&#269;anja renina. &#268;e se pojavi hipotenzija, jo
114 lahko zdravimo z infuzijskimi teko&#269;inami, vklju&#269;no s plazemskimi nadomestki.<br>
115 Bolniki na hemodializi<br>
116 Pri bolnikih na hemodializi z akrilonitrilnimi, visokoprepustnimi membranami,
117 ki so so&#269;asno jemali ACE-zaviralec, so poro&#269;ali o veliki pojavnosti anafilaktoidnih
118 reakcij. Tej kombinaciji se je torej treba izogibati. Previdnost je potrebna
119 tudi pri aferezi lipidov z dekstransulfatom.<br>
120 Otroci<br>
121 Varnosti in u&#269;inkovitosti uporabe zdravila pri otrocih niso dokazovali.<br>
122 <br>
123 Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, hudim sr&#269;nim
124 popu&#353;&#269;anjem in napredovani aterosklerozi, zlasti koronarnih in mo&#382;ganskih
125 &#382;il. Uporabi Enazila se izogibamo pri hudi aortni stenozi oziroma hipertrofi&#269;ni
126 kardiomiopatiji.<br>
127 Zaradi pove&#269;anega tveganja anafilaktoidne reakcije enalaprila ne dajemo bolnikom
128 neposredno pred desenzibilizacijo.<br>
129 4.5. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij<br>
130 Kombinacija z drugimi antihipertenzivi kot npr. beta zaviralci, metildopa,
131 kalcijevi antagonisti in diuretiki lahko pove&#269;a antihipertenzivno u&#269;inkovitost.
132 Blokatorje beta lahko kombiniramo z enalaprilom le pod skrbnim nadzorom.
133 So&#269;asno jemanje propranolola lahko zmanj&#353;a biolo&#353;ko uporabnost enalaprila,
134 vendar pa to nima nobenega klini&#269;nega pomena. <br>
135 So&#269;asno zdravljenje z litijem lahko pove&#269;a serumsko koncentracijo litija.<br>
136 &#268;e enalapril predpisujemo skupaj z diuretikom, ki pospe&#353;uje izlo&#269;anje kalija,
137 lahko zmanj&#353;amo verjetnost pojava z diuretikom povzro&#269;ene hipokaliemije.
138 Dodatki kalija, diuretiki, ki var&#269;ujejo s kalijem in nadomestki soli, ki
139 vsebujejo kalij, niso priporo&#269;ljivi, &#353;e zlasti pri bolnikih z motnjami ledvi&#269;ne
140 funkcije, saj lahko povzro&#269;ijo znatno povi&#353;anje plazemskega kalija. Vendar
141 pa &#269;e menimo, da je so&#269;asna uporaba teh u&#269;inkovin ustrezna, jih moramo predpisovati
142 previdno in pogosto spremljati raven kalija v plazmi. <br>
143 Posturalna hipotenzija se lahko pojavi ob so&#269;asnem zdravljenju z ACE-zaviralci
144 in narkotiki, antipsihotiki ali cikli&#269;ni antidepresivi<br>
145 Alopurinol, citostatske ali imunosupresivne u&#269;inkovine, sistemski kortikosteroidi
146 ali&nbsp; prokainamid lahko pove&#269;ajo tveganje za levkopenijo. So&#269;asno jemanje
147 nesteroidnega antirevmatika lahko zmanj&#353;a antihipertenziven u&#269;inek ACE-zaviralca.<br>
148 Antacidi povzro&#269;ijo zni&#382;anje biolo&#353;ke uporabnosti ACE-zaviralcev.<br>
149 Simpatomimetiki lahko zmanj&#353;ajo antihipertenziven u&#269;inek ACE-zaviralcev.
150 Bolnike je potrebno skrbno nadzorovati, zato da lahko potrdimo, ali dosegajo
151 &#382;eljen u&#269;inek. <br>
152 U&#382;ivanje alkohola z ACE-zaviralci okrepi hipotenziven u&#269;inek.<br>
153 Ciklosporin skupaj z ACE-zaviralci zvi&#353;uje tveganje za hiperkaliemijo.<br>
154 4.6. Uporaba med nose&#269;nostjo in dojenjem<br>
155 Enazil je kontraindiciran pri nose&#269;nosti. ACE-zaviralci prehajajo preko placente
156 in domnevno povzro&#269;ajo motnje v mehanizmih fetusa za reguliranje krvnega
157 tlaka. Pri novorojencih so poro&#269;ali o oligohidramnionu, hipotenziji in oliguriji/anuriji.
158 <br>
159 Ker ni znano ali se enalapril izlo&#269;a v materino mleko, ga doje&#269;im &#382;enskam
160 ne smemo predpisovati.&nbsp; <br>
161 4.7. Vpliv na sposobnost vo&#382;nje in upravljanja s stroji<br>
162 Pri posameznih bolnikih lahko, zlasti na za&#269;etku zdravljenja, pride do zni&#382;anja
163 krvnega tlaka, utrujenosti, omotice in sinkope, kar za&#269;asno zmanj&#353;a sposobnost
164 za upravljanje vozil ali strojev.<br>
165 4.8. Ne&#382;eleni &#353;kodljivi u&#269;inki<br>
166 Najpogostej&#353;a sta glavobol in omotica, medtem ko se utrujenost, telesna slabost,
167 hipotenzija, ortostatska hipotenzija, tahikardija, palpitacije, zmedenost,
168 &#353;umenje v u&#353;esih, omedlevica, siljenje na bruhanje, driska, mi&#353;i&#269;ni kr&#269;i,
169 izpu&#353;&#269;aj, srbenje, koprivnica, bronhospazem, angioedem, suh, dra&#382;e&#269; ka&#353;elj
170 redko pojavijo. Prav tako se redko pojavi sinuzitis, rinitis, pankreatitis,
171 alopecija in motnje potence. &#352;e redkeje pa pride do zmanj&#353;anega ledvi&#269;nega
172 delovanja, odpovedi ledvic in oligurije.<br>
173 Mo&#382;no je rahlo reverzibilno zve&#269;anje vrednosti serumskega kreatinina ali
174 se&#269;nine, jetrnih encimov in/ali serumskih bilirubinov, kot tudi zni&#382;anje
175 hemoglobina, hematokrita in/ali &#353;tevila levkocitov.<br>
176 4.9. Preveliko odmerjanje<br>
177 Preveliki odmerki lahko povzro&#269;ijo predvsem tahikardijo in hipotenzijo z
178 omotico in sinkopo. Ponavadi zado&#353;&#269;a kratkotrajna prekinitev zdravljenja
179 z enalaprilom in le&#382;e&#269; polo&#382;aj z nizkim vzglavjem. Bolniku skrbno nadzorujemo
180 krvni tlak ter ledvi&#269;no delovanje. Pri hudi hipotenziji damo infuzijo 0,9%
181 raztopine natrijevega klorida.<br>
182 &#268;e je do zau&#382;itja ve&#269;jega &#353;tevila tablet pri&#353;lo pred kratkim, priporo&#269;amo
183 izpiranje &#382;elodca in aktivno oglje. &#268;e obstaja indikacija, se enalaprilat
184 (aktivna oblika enalaprila) lahko deloma odstrani iz telesa s hemodializo.<br>
185 <br>
186 5. &nbsp;&nbsp; FARMAKOLO&#352;KE LASTNOSTI<br>
187 <br>
188 5.1. Farmakodinami&#269;ne lastnosti <br>
189 Enazil vsebuje maleatno sol enalaprila, ki je derivat dveh aminokislin: L-alanin
190 in L-prolin. Encim ACE (angl. angiotensin-converting enzyme) je peptidil
191 dipeptidaze, ki katalizira pretvorbo angiotenzina I v presorsko substanco
192 angiotenzin II. Po absorpciji se enalapril hidrolizira v enalaprilat, ki
193 zavira encime ACE. Zaviranje ACE povzro&#269;i zmanj&#353;anje aktivnosti plazemskega
194 renina (ker ni ve&#269; negativne povratne zveze spro&#353;&#269;anja renina) in zni&#382;a izlo&#269;anje
195 aldosterona.<br>
196 Za mehanizem, s katerim enalapril zni&#382;uje krvni tlak, velja predvsem, da
197 zavira sistem renin-angiotensin-aldosteron, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju
198 krvnega tlaka,&nbsp; medtem ko ima enalapril antihipertenziven u&#269;inek celo
199 pri bolnikih s hipertenzijo z nizkim reninom.<br>
200 <br>
201 5.2. Farmakokineti&#269;ne lastnosti <br>
202 Enalapril se hitro absorbira, pri &#269;emer se najvi&#353;ja serumska koncentracija
203 enalaprila pojavi v eni uri. Na osnovi vsebnosti v urinu, je absorpcija enalaprila
204 pribli&#382;no 60 %.<br>
205 Po absorpciji se enalapril hitro in v veliki meri hidrolizira v enalaprilat.
206 Najvi&#353;je serumske koncentracije enalaprilata se pojavijo v 3 do 4 urah po
207 oralnem odmerku enalaprila. Enalapril se izlo&#269;a predvsem preko ledvic. Glavni
208 sestavini v urinu sta enalaprilat, ki predstavlja okrog 40 % odmerka, in
209 nespremenjen enalapril. Pri bolnikih z normalno ledvi&#269;no funkcijo so bile
210 serumske koncentracije enalaprilata v stabilnem stanju dose&#382;ene v obdobju
211 do &#353;tirih dni jemanja. Po ve&#269; odmerkih enalaprila je u&#269;inkovit razpolovni
212 &#269;as za akumulacijo enalaprilata enajst ur. Vendar pa se akumulacija lahko
213 pojavi pri bolnikih z resnimi motnjami ledvi&#269;ne funkcije in je zato potrebno
214 odmerek enalaprila ustrezno prilagoditi. Prisotnost hrane v prebavilih ne
215 vpliva na absorpcijo enalaprila. Stopnja absorpcije in hidrolize enalaprila
216 je podobna pri razli&#269;nih odmerkih v okviru priporo&#269;ljivega terapevtskega
217 razpona. <br>
218 5.3. Predklini&#269;ni podatki o varnosti <br>
219 Pri morskih pra&#353;i&#269;kih je Enalapril v odmerku 10 mg/kg pomembno zvi&#353;al &#353;tevilo
220 ka&#353;ljev, ki jih povzro&#269;a capsaicin.<br>
221 Enalaprilat, aktivni metabolit enalaprila, je potenciral vnetni odgovor,
222 ki ga povzro&#269;a ovalbumin, pri eksperimentalnem testiranju lokalnega u&#269;inka
223 na eksperimentalni dermatitis pri morskih pra&#353;i&#269;kih, ob&#269;utljivih na ovalbumin.<br>
224 Pri podganjih samicah, ki so oralno dobivale enalapril v odmerkih 10 in 30
225 mg/kg (v obdobju 6 do 16 dni brejosti), je pri&#353;lo do pomembnega zni&#382;anja
226 &#353;tevila implantatov, velikosti zaroda in primerov reabsorbiranih zarodkov,
227 kot tudi manj&#353;e neonatalne rasti. Rahlo pove&#269;anje skeletnih variacij je bilo
228 opa&#382;eno pri skupini, ki je dobivala najve&#269;ji odmerek (30 mg/kg).<br>
229 6. FARMACEVTSKI PODATKI<br>
230 6.1. Seznam pomo&#382;nih snovi<br>
231 Koruzni &#353;krob, laktoza monohidrat, povidon, natrijev hidrogenkarbonat, magnezijev
232 stearat, natrijev karboksimetil&#353;krob, barvilo Tartrazine (E102).<br>
233 6.2. Inkompatibilnosti<br>
234 Inkompatibilnosti niso ugotovili.<br>
235 6.3. Rok uporabnosti<br>
236 48 mesecev.<br>
237 6.4. Posebna navodila za shranjevanje<br>
238 Zdravilo hranimo pri temperaturi do 25 &deg;C, za&#353;&#269;iteno pred svetlobo.<br>
239 6.5. Vrsta ovojnine in vsebina<br>
240 Al/Al pretisni omot; 2 pretisna omota; v vsakem je 10 tablet.<br>
241 6.6. Navodila za pripravo in ravnanje z zdravilom<br>
242 Ni posebnih navodil.<br>
243 7.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET<br>
244 PLIVA LJUBLJANA, farmacevtska industrija, d.o.o.<br>
245 Dunajska 51,<br>
246 1000 Ljubljana, Slovenija<br>
247 8. &#352;TEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET <br>
248 488/01<br>
249 9. DATUM DOVOLJENJA ZA PROMET<br>
250 14.12.2001<br>
251 10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA<br>
252 7.12.2001<br>
253 <br>
254 POVZETEK GLAVNIH ZNA&#268;ILNOSTI ZDRAVILA<br>
255 <br>
256 1. IME ZDRAVILA<br>
257 ENAZIL&reg; tablete 10 mg<br>
258 2. KAKOVOSTNA IN KOLI&#268;INSKA SESTAVA<br>
259 Vsaka tableta vsebuje 10 mg enalapril maleata.<br>
260 (Pomo&#382;ne snovi: glej poglavje 6.1.)<br>
261 3. FARMACEVTSKA OBLIKA<br>
262 Tableta.<br>
263 4. KLINI&#268;NI PODATKI<br>
264 4.1. Terapevtske indikacije<br>
265 Zdravljenje hipertenzije: Enazil je indiciran za zdravljenje vseh stopenj
266 esencialne hipertenzije in renovaskularne hipertenzije.<br>
267 Zdravljenje sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja: Enazil je indiciran tudi za zdravljenje kroni&#269;nega
268 sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja, obi&#269;ajno kot dodatno zdravilo ob zdravljenju z glikozidi
269 digitalisa in/ali diuretiki.&nbsp; <br>
270 Prepre&#269;evanje simptomatskega sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja: Enazil je indiciran za zdravljenje
271 klini&#269;no stabilnih asimptomatskih bolnikov z disfunkcijo levega ventrikla
272 (izstisna frakcija &#321;35 %) za prepre&#269;evanje razvoja simptomatskega sr&#269;nega
273 popu&#353;&#269;anja in zmanj&#353;anje &#353;tevila hospitalizacij zaradi sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja.<br>
274 Prepre&#269;evanje koronarnih ishemi&#269;nih dogodkov pri bolnikih z disfunkcijo levega
275 ventrikla: Enazil zni&#382;uje tako pojavnost miokardnega infarkta kot &#353;tevilo
276 hospitalizacij zaradi nestabilne angine pektoris.<br>
277 4.2. Odmerjanje in na&#269;in uporabe<br>
278 Najve&#269;ji dnevni odmerek Enazila je 40 mg. Ker u&#382;ivanje hrane ne vpliva na
279 absorpcijo Enazila, ga lahko jemljemo pred obrokom ali po njem.<br>
280 Esencialna hipertenzija in renovaskularna hipertenzija: Priporo&#269;ljiv za&#269;etni
281 odmerek je 5 mg Enazila enkrat dnevno. Obi&#269;ajni odmerek Enazila je 10-40
282 mg dnevno, kar se lahko vzame naenkrat ali pa v dveh lo&#269;enih odmerkih. Pri
283 nekaterih bolnikih, ki zdravilo jemljejo enkrat dnevno, se lahko antihipertenzivni
284 u&#269;inek zmanj&#353;a proti koncu dozirnega intervala, zato je pri njih potrebno
285 razmisliti o pove&#269;anju odmerka ali pa predpisati dva odmerka dnevno. &#268;e krvnega
286 tlaka ne nadzorujemo izklju&#269;no z Enazilom, mu lahko dodamo diuretik. Takrat
287 ko so&#269;asno zdravimo z diuretikom, je priporo&#269;ljiv za&#269;etni odmerek Enazila
288 2,5 mg (glej: Kombinirano zdravljenje z diuretiki). &nbsp;&nbsp; <br>
289 Kombinirano zdravljenje z diuretiki: Priporo&#269;ljiv za&#269;etni odmerek Enazila
290 je 2,5 mg. Po za&#269;etnih odmerkih Enazila se lahko pojavijo simptomi hipotenzije,
291 kar pa je bolj verjetno takrat, ko pri zdravljenju z diuretiki predpi&#353;emo
292 &#353;e Enazil. Tu je potrebna previdnost, saj imajo lahko ti bolniki zmanj&#353;an
293 volumen vode ali koli&#269;ino soli. &#268;e je mo&#382;no, je treba zdravljenje z diuretiki
294 prekiniti dva do tri dni pred za&#269;etkom zdravljenja z enalaprilom.<br>
295 Enalapril minimalizira razvoj hipokaliemije in hiperurikemije, ki ju povzro&#269;a
296 tiazid.<br>
297 Uporaba pri starej&#353;ih (nad 65 let): Za&#269;etni odmerek mora biti 2,5 mg. Nekateri
298 starej&#353;i bolniki so lahko bolj dovzetni za enalapril kot mlaj&#353;i.<br>
299 Odmerek je potrebno titrirati glede na potrebo po nadzorovanju krvnega tlaka.<br>
300 Sr&#269;no popu&#353;&#269;anje/Asimptomatska disfunkcija levega ventrikla: Priporo&#269;ljiv
301 za&#269;etni odmerek pri bolnikih s simptomatskim sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem ali asimptomatsko
302 disfunkcijo levega ventrikla je 2,5 mg enkrat dnevno, vendar pa mora biti
303 odmerjanje na za&#269;etku pod strogim zdravni&#353;kim nadzorom. Pri bolnikih s hudim
304 sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem je z zdravljenjem potrebno pri&#269;eti v bolni&#353;nici. <br>
305 Od za&#269;etka zdravljenja je odmerek potrebno postopoma titrirati, dokler ne
306 dose&#382;emo obi&#269;ajnega vzdr&#382;evalnega odmerka 20 mg, kar predpisujemo kot enkraten
307 odmerek ali v dveh lo&#269;enih odmerkih, odvisno od tolerance bolnika.<br>
308 Titriranje odmerka lahko izvajamo v obdobju dveh do &#353;tirih tednov ali tudi
309 hitreje, kar nam indicira prisotnost rezidualnih znakov ali simptomi sr&#269;nega
310 popu&#353;&#269;anja. Pred zdravljenjem z enalaprilom in med njim je potrebno natan&#269;no
311 spremljati krvni tlak in ledvi&#269;no funkcijo. Prav tako je potrebno spremljati
312 serumsko raven kalija.<br>
313 Da bi zmanj&#353;ali mo&#382;nost hipotenzije pri bolnikih, ki so bili predhodno zdravljeni
314 z visokimi odmerki diuretikov, je potrebno odmerek diuretika zmanj&#353;ati preden
315 za&#269;nemo z jemanjem Enazila.<br>
316 Motnje ledvi&#269;ne funkcije: Pri bolnikih z ledvi&#269;no okvaro je potrebno odmerek&nbsp;
317 zmanj&#353;ati, kar je odvisno od ledvi&#269;nega o&#269;istka. Zdravilo je priporo&#269;ljivo
318 odmerjati v skladu z naslednjimi urniki:<br>
319 Stanje ledvic &nbsp;&nbsp; Kreatininski o&#269;istek &nbsp;&nbsp; Za&#269;etni odmerek<br>
320 Normalna ledvi&#269;na funkcija &nbsp;&nbsp; &gt;1,33 ml/s &nbsp;&nbsp; 5 mg<br>
321 Blaga okvara &nbsp;&nbsp; =1,33 &#8211; 0,5 ml/s &nbsp;&nbsp; 5 mg<br>
322 Zmerna do huda okvara &nbsp;&nbsp; =0,5 ml/s &nbsp;&nbsp; 2,5 mg<br>
323 Bolniki na dializi* &nbsp;&nbsp; -- &nbsp;&nbsp; 2,5 mg na dan dialize*<br>
324 *Odmerek na dan, ko bolnik ni podvr&#382;en dializi, je potrebno prilagoditi glede
325 na odzivanje krvnega tlaka.<br>
326 <br>
327 Odmerek je potrebno titrirati glede na odziv bolnika in mora biti &#269;im ni&#382;ji,
328 da bi ohranili ustrezen nadzor nad krvnim tlakom ali sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem.<br>
329 4.3. Kontraindikacije<br>
330 Enazil je kontraindiciran pri bolnikih, ki so preob&#269;utljivi na izdelek ali
331 katerokoli drugo sestavino in pri bolnikih z anamnezo angionevroti&#269;nega edema,
332 ki je povezan s predhodnim zdravljenjem z ACE-zaviralcem. Enazil je prav
333 tako kontraindiciran med nose&#269;nostjo. <br>
334 4.4. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi<br>
335 Simptomatska hipotenzija<br>
336 Simptomatska hipotenzija se pojavi redko, zlasti pri bolnikih, pri katerih
337 pride do pove&#269;anega izlo&#269;anja natrija ali zmanj&#353;anja krvnega volumna v povezavi
338 s stanji kot so bruhanje ali driska, predhodno zdravljenje z diuretiki, dieta
339 z malo natrija, &#269;ezmerno potenje ali po hemodializi. Zve&#269;anem tveganju hipotenzije
340 zlasti po prvem odmerku se lahko izognemo tako, da priporo&#269;amo prvi odmerek
341 zve&#269;er pred po&#269;itkom. Potrebne so redne kontrole krvnega tlaka, zlasti na
342 za&#269;etku zdravljenja in ob vsaki spremembi terapije. <br>
343 <br>
344 Okvara ledvic<br>
345 Pri bolnikih z okvaro ledvic moramo odmerek prilagajati glede na kreatininski
346 o&#269;istek. Uporabi enalaprila se izogibamo pri bolnikih z obojestransko zo&#382;itvijo
347 ledvi&#269;nih arterij ali zo&#382;itvijo arterije pri solitarno delujo&#269;i ledvici ter
348 po transplataciji ledvic. Namre&#269;, pri le-teh bolnikih se lahko pri jemanju
349 enalaprila povi&#353;a se&#269;nina v krvi in serumski kreatinin. So&#269;asno zdravljenje
350 z enalaprilom in diuretiki, ki var&#269;ujejo s kalijem, s spironolaktonom, triamterenom
351 in amiloridom lahko pri bolnikih z okvaro ledvic pove&#269;a raven serumskega
352 kalija.<br>
353 Kirur&#353;ki poseg<br>
354 Pri bolnikih, ki prestajajo ve&#269;ji kirur&#353;ki poseg ali so anestezirani z u&#269;inkovinami,
355 ki povzro&#269;ajo hipotenzijo, lahko enalapril blokira formacijo angitenzina
356 II zaradi kompenzatornega izlo&#269;anja renina. &#268;e se pojavi hipotenzija, jo
357 lahko zdravimo z infuzijskimi teko&#269;inami, vklju&#269;no s plazemskimi nadomestki.<br>
358 Bolniki na hemodializi<br>
359 Pri bolnikih na hemodializi z akrilonitrilnimi, visokoprepustnimi membranami,
360 ki so so&#269;asno jemali ACE-zaviralec, so poro&#269;ali o veliki pojavnosti anafilaktoidnih
361 reakcij. Tej kombinaciji se je torej treba izogibati. Previdnost je potrebna
362 tudi pri aferezi lipidov z dekstransulfatom.<br>
363 Otroci<br>
364 Varnosti in u&#269;inkovitosti uporabe zdravila pri otrocih niso dokazovali.<br>
365 <br>
366 Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, hudim sr&#269;nim
367 popu&#353;&#269;anjem in napredovani aterosklerozi, zlasti koronarnih in mo&#382;ganskih
368 &#382;il. Uporabi Enazila se izogibamo pri hudi aortni stenozi oziroma hipertrofi&#269;ni
369 kardiomiopatiji.<br>
370 Zaradi pove&#269;anega tveganja anafilaktoidne reakcije enalaprila ne dajemo bolnikom
371 neposredno pred desenzibilizacijo.<br>
372 <br>
373 4.5. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij<br>
374 Kombinacija z drugimi antihipertenzivi kot npr. beta zaviralci, metildopa,
375 kalcijevi antagonisti in diuretiki lahko pove&#269;a antihipertenzivno u&#269;inkovitost.
376 Blokatorje beta lahko kombiniramo z enalaprilom le pod skrbnim nadzorom.
377 So&#269;asno jemanje propranolola lahko zmanj&#353;a biolo&#353;ko uporabnost enalaprila,
378 vendar pa to nima nobenega klini&#269;nega pomena. <br>
379 So&#269;asno zdravljenje z litijem lahko pove&#269;a serumsko koncentracijo litija.<br>
380 &#268;e enalapril predpisujemo skupaj z diuretikom, ki pospe&#353;uje izlo&#269;anje kalija,
381 lahko zmanj&#353;amo verjetnost pojava z diuretikom povzro&#269;ene hipokaliemije.
382 Dodatki kalija, diuretiki, ki var&#269;ujejo s kalijem in nadomestki soli, ki
383 vsebujejo kalij, niso priporo&#269;ljivi, &#353;e zlasti pri bolnikih z motnjami ledvi&#269;ne
384 funkcije, saj lahko povzro&#269;ijo znatno povi&#353;anje plazemskega kalija. Vendar
385 pa &#269;e menimo, da je so&#269;asna uporaba teh u&#269;inkovin ustrezna, jih moramo predpisovati
386 previdno in pogosto spremljati raven kalija v plazmi. <br>
387 Posturalna hipotenzija se lahko pojavi ob so&#269;asnem zdravljenju z ACE-zaviralci
388 in narkotiki, antipsihotiki ali cikli&#269;ni antidepresivi<br>
389 Alopurinol, citostatske ali imunosupresivne u&#269;inkovine, sistemski kortikosteroidi
390 ali&nbsp; prokainamid lahko pove&#269;ajo tveganje za levkopenijo. So&#269;asno jemanje
391 nesteroidnega antirevmatika lahko zmanj&#353;a antihipertenziven u&#269;inek ACE-zaviralca.<br>
392 Antacidi povzro&#269;ijo zni&#382;anje biolo&#353;ke uporabnosti ACE-zaviralcev.<br>
393 Simpatomimetiki lahko zmanj&#353;ajo antihipertenziven u&#269;inek ACE-zaviralcev.
394 Bolnike je potrebno skrbno nadzorovati, zato da lahko potrdimo, ali dosegajo
395 &#382;eljen u&#269;inek. <br>
396 U&#382;ivanje alkohola z ACE-zaviralci okrepi hipotenziven u&#269;inek.<br>
397 Ciklosporin skupaj z ACE-zaviralci zvi&#353;uje tveganje za hiperkaliemijo.<br>
398 4.6. Uporaba med nose&#269;nostjo in dojenjem<br>
399 Enazil je kontraindiciran pri nose&#269;nosti. ACE-zaviralci prehajajo preko placente
400 in domnevno povzro&#269;ajo motnje v mehanizmih fetusa za reguliranje krvnega
401 tlaka. Pri novorojencih so poro&#269;ali o oligohidramnionu, hipotenziji in oliguriji/anuriji.
402 <br>
403 Ker ni znano ali se enalapril izlo&#269;a v materino mleko, ga doje&#269;im &#382;enskam
404 ne smemo predpisovati.&nbsp; <br>
405 4.7. Vpliv na sposobnost vo&#382;nje in upravljanja s stroji<br>
406 Pri posameznih bolnikih lahko, zlasti na za&#269;etku zdravljenja, pride do zni&#382;anja
407 krvnega tlaka, utrujenosti, omotice in sinkope, kar za&#269;asno zmanj&#353;a sposobnost
408 za upravljanje vozil ali strojev.<br>
409 4.8. Ne&#382;eleni &#353;kodljivi u&#269;inki<br>
410 Najpogostej&#353;a sta glavobol in omotica, medtem ko se utrujenost, telesna slabost,
411 hipotenzija, ortostatska hipotenzija, tahikardija, palpitacije, zmedenost,
412 &#353;umenje v u&#353;esih, omedlevica, siljenje na bruhanje, driska, mi&#353;i&#269;ni kr&#269;i,
413 izpu&#353;&#269;aj, srbenje, koprivnica, bronhospazem, angioedem, suh, dra&#382;e&#269; ka&#353;elj
414 redko pojavijo. Prav tako se redko pojavi sinuzitis, rinitis, pankreatitis,
415 alopecija in motnje potence. &#352;e redkeje pa pride do zmanj&#353;anega ledvi&#269;nega
416 delovanja, odpovedi ledvic in oligurije.<br>
417 Mo&#382;no je rahlo reverzibilno zve&#269;anje vrednosti serumskega kreatinina ali
418 se&#269;nine, jetrnih encimov in/ali serumskih bilirubinov, kot tudi zni&#382;anje
419 hemoglobina, hematokrita in/ali &#353;tevila levkocitov.<br>
420 4.9. Preveliko odmerjanje<br>
421 Preveliki odmerki lahko povzro&#269;ijo predvsem tahikardijo in hipotenzijo z
422 omotico in sinkopo. Ponavadi zado&#353;&#269;a kratkotrajna prekinitev zdravljenja
423 z enalaprilom in le&#382;e&#269; polo&#382;aj z nizkim vzglavjem. Bolniku skrbno nadzorujemo
424 krvni tlak ter ledvi&#269;no delovanje. Pri hudi hipotenziji damo infuzijo 0,9%
425 raztopine natrijevega klorida.<br>
426 &#268;e je do zau&#382;itja ve&#269;jega &#353;tevila tablet pri&#353;lo pred kratkim, priporo&#269;amo
427 izpiranje &#382;elodca in aktivno oglje. &#268;e obstaja indikacija, se enalaprilat
428 (aktivna oblika enalaprila) lahko deloma odstrani iz telesa s hemodializo.<br>
429 <br>
430 5. FARMAKOLO&#352;KE LASTNOSTI<br>
431 5.1. &nbsp;&nbsp; Farmakodinami&#269;ne lastnosti <br>
432 Enazil vsebuje maleatno sol enalaprila, ki je derivat dveh aminokislin: L-alanin
433 in L-prolin. Encim ACE (angl. angiotensin-converting enzyme) je peptidil
434 dipeptidaze, ki katalizira pretvorbo angiotenzina I v presorsko substanco
435 angiotenzin II. Po absorpciji se enalapril hidrolizira v enalaprilat, ki
436 zavira encime ACE. Zaviranje ACE povzro&#269;i zmanj&#353;anje aktivnosti plazemskega
437 renina (ker ni ve&#269; negativne povratne zveze spro&#353;&#269;anja renina) in zni&#382;a izlo&#269;anje
438 aldosterona.<br>
439 Za mehanizem, s katerim enalapril zni&#382;uje krvni tlak, velja predvsem, da
440 zavira sistem renin-angiotensin-aldosteron, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju
441 krvnega tlaka,&nbsp; medtem ko ima enalapril antihipertenziven u&#269;inek celo
442 pri bolnikih s hipertenzijo z nizkim reninom.<br>
443 5.2. Farmakokineti&#269;ne lastnosti <br>
444 Enalapril se hitro absorbira, pri &#269;emer se najvi&#353;ja serumska koncentracija
445 enalaprila pojavi v eni uri. Na osnovi vsebnosti v urinu, je absorpcija enalaprila
446 pribli&#382;no 60 %.<br>
447 Po absorpciji se enalapril hitro in v veliki meri hidrolizira v enalaprilat.
448 Najvi&#353;je serumske koncentracije enalaprilata se pojavijo v 3 do 4 urah po
449 oralnem odmerku enalaprila. Enalapril se izlo&#269;a predvsem preko ledvic. Glavni
450 sestavini v urinu sta enalaprilat, ki predstavlja okrog 40 % odmerka, in
451 nespremenjen enalapril. Pri bolnikih z normalno ledvi&#269;no funkcijo so bile
452 serumske koncentracije enalaprilata v stabilnem stanju dose&#382;ene v obdobju
453 do &#353;tirih dni jemanja. Po ve&#269; odmerkih enalaprila je u&#269;inkovit razpolovni
454 &#269;as za akumulacijo enalaprilata enajst ur. Vendar pa se akumulacija lahko
455 pojavi pri bolnikih z resnimi motnjami ledvi&#269;ne funkcije in je zato potrebno
456 odmerek enalaprila ustrezno prilagoditi. Prisotnost hrane v prebavilih ne
457 vpliva na absorpcijo enalaprila. Stopnja absorpcije in hidrolize enalaprila
458 je podobna pri razli&#269;nih odmerkih v okviru priporo&#269;ljivega terapevtskega
459 razpona. <br>
460 5.3. Predklini&#269;ni podatki o varnosti <br>
461 Pri morskih pra&#353;i&#269;kih je enalapril v odmerku 10 mg/kg pomembno zvi&#353;al &#353;tevilo
462 ka&#353;ljev, ki jih povzro&#269;a capsaicin.<br>
463 Enalaprilat, aktivni metabolit enalaprila, je potenciral vnetni odgovor,
464 ki ga povzro&#269;a ovalbumin, pri eksperimentalnem testiranju lokalnega u&#269;inka
465 na eksperimentalni dermatitis pri morskih pra&#353;i&#269;kih, ob&#269;utljivih na ovalbumin.
466 <br>
467 Pri podganjih samicah, ki so oralno dobivale enalapril v odmerkih 10 in 30
468 mg/kg (v obdobju 6 do 16 dni brejosti), je pri&#353;lo do pomembnega zni&#382;anja
469 &#353;tevila implantatov, velikosti zaroda in primerov reabsorbiranih zarodkov,
470 kot tudi manj&#353;e neonatalne rasti. Rahlo pove&#269;anje skeletnih variacij je bilo
471 opa&#382;eno pri skupini, ki je dobivala najve&#269;ji odmerek (30 mg/kg).<br>
472 6. FARMACEVTSKI PODATKI<br>
473 6.1. Seznam pomo&#382;nih snovi<br>
474 Koruzni &#353;krob, laktoza monohidrat, povidon, natrijev hidrogenkarbonat, magnezijev
475 stearat, natrijev karboksimetil&#353;krob.<br>
476 6.2. Inkompatibilnosti<br>
477 Inkompatibilnosti niso ugotovili.<br>
478 6.3. Rok uporabnosti<br>
479 48 mesecev.<br>
480 6.4. Posebna navodila za shranjevanje<br>
481 Zdravilo hranimo pri temperaturi do 25 &deg;C, za&#353;&#269;iteno pred svetlobo.<br>
482 6.5. Vrsta ovojnine in vsebina<br>
483 Al/Al pretisni omot; 2 pretisna omota; v vsakem je 10 tablet.<br>
484 6.6. Navodila za pripravo in ravnanje z zdravilom<br>
485 Ni posebnih navodil.<br>
486 7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET <br>
487 PLIVA LJUBLJANA, farmacevtska industrija, d.o.o.<br>
488 Dunajska 51,<br>
489 1000 Ljubljana, Slovenija<br>
490 8. &#352;TEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET <br>
491 487/01<br>
492 9. DATUM DOVOLJENJA ZA PROMET<br>
493 14.12.2001<br>
494 10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA<br>
495 7.12.2001<br>
496 <br>
497 POVZETEK GLAVNIH ZNA&#268;ILNOSTI ZDRAVILA<br>
498 <br>
499 1. IME ZDRAVILA<br>
500 ENAZIL&reg; tablete 20 mg<br>
501 2. KAKOVOSTNA IN KOLI&#268;INSKA SESTAVA<br>
502 Vsaka tableta vsebuje 20 mg enalapril maleata.<br>
503 (Pomo&#382;ne snovi: glej poglavje 6.1.)<br>
504 3. FARMACEVTSKA OBLIKA<br>
505 Tableta.<br>
506 4. KLINI&#268;NI PODATKI<br>
507 4.1. Terapevtske indikacije<br>
508 Zdravljenje hipertenzije: Enazil je indiciran za zdravljenje vseh stopenj
509 esencialne hipertenzije in renovaskularne hipertenzije.<br>
510 Zdravljenje sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja: Enazil je indiciran tudi za zdravljenje kroni&#269;nega
511 sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja, obi&#269;ajno kot dodatno zdravilo ob zdravljenju z glikozidi
512 digitalisa in/ali diuretiki. <br>
513 Prepre&#269;evanje simptomatskega sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja: Enazil je indiciran za zdravljenje
514 klini&#269;no stabilnih asimptomatskih bolnikov z disfunkcijo levega ventrikla
515 (izstisna frakcija &#321;35 %) za prepre&#269;evanje razvoja simptomatskega sr&#269;nega
516 popu&#353;&#269;anja in zmanj&#353;anje &#353;tevila hospitalizacij zaradi sr&#269;nega popu&#353;&#269;anja.<br>
517 Prepre&#269;evanje koronarnih ishemi&#269;nih dogodkov pri bolnikih z disfunkcijo levega
518 ventrikla: Enazil zni&#382;uje tako pojavnost miokardnega infarkta kot &#353;tevilo
519 hospitalizacij zaradi nestabilne angine pektoris.<br>
520 4.2. Odmerjanje in na&#269;in uporabe<br>
521 Najve&#269;ji dnevni odmerek Enazila je 40 mg. Ker u&#382;ivanje hrane ne vpliva na
522 absorpcijo Enazila, ga lahko jemljemo pred obrokom ali po njem.<br>
523 Esencialna hipertenzija in renovaskularna hipertenzija: Priporo&#269;ljiv za&#269;etni
524 odmerek je 5 mg Enazila enkrat dnevno. Obi&#269;ajni odmerek Enazila je 10-40
525 mg dnevno, kar se lahko vzame naenkrat ali pa v dveh lo&#269;enih odmerkih. Pri
526 nekaterih bolnikih, ki zdravilo jemljejo enkrat dnevno, se lahko antihipertenzivni
527 u&#269;inek zmanj&#353;a proti koncu dozirnega intervala, zato je pri njih potrebno
528 razmisliti o pove&#269;anju odmerka ali pa predpisati dva odmerka dnevno. &#268;e krvnega
529 tlaka ne nadzorujemo izklju&#269;no z Enazilom, mu lahko dodamo diuretik. Takrat
530 ko so&#269;asno zdravimo z diuretikom, je priporo&#269;ljiv za&#269;etni odmerek Enazila
531 2,5 mg (glej: Kombinirano zdravljenje z diuretiki). &nbsp;&nbsp; <br>
532 Kombinirano zdravljenje z diuretiki: Priporo&#269;ljiv za&#269;etni odmerek Enazila
533 je 2,5 mg. Po za&#269;etnih odmerkih Enazila se lahko pojavijo simptomi hipotenzije,
534 kar pa je bolj verjetno takrat, ko pri zdravljenju z diuretiki predpi&#353;emo
535 &#353;e Enazil. Tu je potrebna previdnost, saj imajo lahko ti bolniki zmanj&#353;an
536 volumen vode ali koli&#269;ino soli. &#268;e je mo&#382;no, je treba zdravljenje z diuretiki
537 prekiniti dva do tri dni pred za&#269;etkom zdravljenja z enalaprilom.<br>
538 Enalapril minimalizira razvoj hipokaliemije in hiperurikemije, ki ju povzro&#269;a
539 tiazid.<br>
540 Uporaba pri starej&#353;ih (nad 65 let): Za&#269;etni odmerek mora biti 2,5 mg. Nekateri
541 starej&#353;i bolniki so lahko bolj dovzetni za Enalapril kot mlaj&#353;i.<br>
542 Odmerek je potrebno titrirati glede na potrebo po nadzorovanju krvnega tlaka.<br>
543 Sr&#269;no popu&#353;&#269;anje/Asimptomatska disfunkcija levega ventrikla: Priporo&#269;ljiv
544 za&#269;etni odmerek pri bolnikih s simptomatskim sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem ali asimptomatsko
545 disfunkcijo levega ventrikla je 2,5 mg enkrat dnevno, vendar pa mora biti
546 odmerjanje na za&#269;etku pod strogim zdravni&#353;kim nadzorom. Pri bolnikih s hudim
547 sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem je z zdravljenjem potrebno pri&#269;eti v bolni&#353;nici. <br>
548 Od za&#269;etka zdravljenja je odmerek potrebno postopoma titrirati, dokler ne
549 dose&#382;emo obi&#269;ajnega vzdr&#382;evalnega odmerka 20 mg, kar predpisujemo kot enkraten
550 odmerek ali v dveh lo&#269;enih odmerkih, odvisno od tolerance bolnika.<br>
551 Titriranje odmerka lahko izvajamo v obdobju dveh do &#353;tirih tednov ali tudi
552 hitreje, kar nam indicira prisotnost rezidualnih znakov ali simptomi sr&#269;nega
553 popu&#353;&#269;anja. Pred zdravljenjem z enalaprilom in med njim je potrebno natan&#269;no
554 spremljati krvni tlak in ledvi&#269;no funkcijo. Prav tako je potrebno spremljati
555 serumsko raven kalija.<br>
556 Da bi zmanj&#353;ali mo&#382;nost hipotenzije pri bolnikih, ki so bili predhodno zdravljeni
557 z visokimi odmerki diuretikov, je potrebno odmerek diuretika zmanj&#353;ati preden
558 za&#269;nemo z jemanjem Enazila.<br>
559 Motnje ledvi&#269;ne funkcije: Pri bolnikih z ledvi&#269;no okvaro je potrebno odmerek&nbsp;
560 zmanj&#353;ati, kar je odvisno od ledvi&#269;nega o&#269;istka. Zdravilo je priporo&#269;ljivo
561 odmerjati v skladu z naslednjimi urniki:<br>
562 Stanje ledvic &nbsp;&nbsp; Kreatininski o&#269;istek &nbsp;&nbsp; Za&#269;etni odmerek<br>
563 Normalna ledvi&#269;na funkcija &nbsp;&nbsp; &gt;1.33 ml/s &nbsp;&nbsp; 5 mg<br>
564 Blaga okvara &nbsp;&nbsp; =1,33 &#8211; 0,5ml/s &nbsp;&nbsp; 5 mg<br>
565 Zmerna do huda okvara &nbsp;&nbsp; =0,5 ml/min &nbsp;&nbsp; 2,5 mg<br>
566 Bolniki na dializi* &nbsp;&nbsp; -- &nbsp;&nbsp; 2,5 mg na dan dialize*<br>
567 *Odmerek na dan, ko bolnik ni podvr&#382;en dializi, je potrebno prilagoditi glede
568 na odzivanje krvnega tlaka.<br>
569 <br>
570 Odmerek je potrebno titrirati glede na odziv bolnika in mora biti &#269;im ni&#382;ji,
571 da bi ohranili ustrezen nadzor nad krvnim tlakom ali sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem.<br>
572 4.3. Kontraindikacije<br>
573 Enazil je kontraindiciran pri bolnikih, ki so preob&#269;utljivi na izdelek ali
574 katerokoli drugo sestavino in pri bolnikih z anamnezo angionevroti&#269;nega edema,
575 ki je povezan s predhodnim zdravljenjem z ACE-zaviralcem. Enazil je prav
576 tako kontraindiciran med nose&#269;nostjo. <br>
577 4.4. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi<br>
578 Simptomatska hipotenzija<br>
579 Simptomatska hipotenzija se pojavi redko, zlasti pri bolnikih, pri katerih
580 pride do pove&#269;anega izlo&#269;anja natrija ali zmanj&#353;anja krvnega volumna v povezavi
581 s stanji kot so bruhanje ali driska, predhodno zdravljenje z diuretiki, dieta
582 z malo natrija, &#269;ezmerno potenje ali po hemodializi. Zve&#269;anem tveganju hipotenzije
583 zlasti po prvem odmerku se lahko izognemo tako, da priporo&#269;amo prvi odmerek
584 zve&#269;er pred po&#269;itkom. Potrebne so redne kontrole krvnega tlaka, zlasti na
585 za&#269;etku zdravljenja in ob vsaki spremembi terapije. <br>
586 <br>
587 Okvara ledvic<br>
588 Pri bolnikih z okvaro ledvic moramo odmerek prilagajati glede na kreatininski
589 o&#269;istek. Uporabi enalaprila se izogibamo pri bolnikih z obojestransko zo&#382;itvijo
590 ledvi&#269;nih arterij ali zo&#382;itvijo arterije pri solitarno delujo&#269;i ledvici ter
591 po transplataciji ledvic. Namre&#269;, pri le-teh bolnikih se lahko pri jemanju
592 enalaprila povi&#353;a se&#269;nina v krvi in serumski kreatinin. So&#269;asno zdravljenje
593 z enalaprilom in diuretiki, ki var&#269;ujejo s kalijem, s spironolaktonom, triamterenom
594 in amiloridom lahko pri bolnikih z okvaro ledvic pove&#269;a raven serumskega
595 kalija.<br>
596 Kirur&#353;ki poseg<br>
597 Pri bolnikih, ki prestajajo ve&#269;ji kirur&#353;ki poseg ali so anestezirani z u&#269;inkovinami,
598 ki povzro&#269;ajo hipotenzijo, lahko enalapril blokira formacijo angitenzina
599 II zaradi kompenzatornega izlo&#269;anja renina. &#268;e se pojavi hipotenzija, jo
600 lahko zdravimo z infuzijskimi teko&#269;inami, vklju&#269;no s plazemskimi nadomestki.<br>
601 Bolniki na hemodializi<br>
602 Pri bolnikih na hemodializi z akrilonitrilnimi, visokoprepustnimi membranami,
603 ki so so&#269;asno jemali ACE-zaviralec, so poro&#269;ali o veliki pojavnosti anafilaktoidnih
604 reakcij. Tej kombinaciji se je torej treba izogibati. Previdnost je potrebna
605 tudi pri aferezi lipidov z dekstransulfatom.<br>
606 Otroci<br>
607 Varnosti in u&#269;inkovitosti uporabe zdravila pri otrocih niso dokazovali.<br>
608 <br>
609 Previdnost je potrebna tudi pri bolnikih s sladkorno boleznijo, hudim sr&#269;nim
610 popu&#353;&#269;anjem in napredovani aterosklerozi, zlasti koronarnih in mo&#382;ganskih
611 &#382;il. Uporabi Enazila se izogibamo pri hudi aortni stenozi oziroma hipertrofi&#269;ni
612 kardiomiopatiji.<br>
613 Zaradi pove&#269;anega tveganja anafilaktoidne reakcije enalaprila ne dajemo bolnikom
614 neposredno pred desenzibilizacijo.<br>
615 4.5. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij<br>
616 Kombinacija z drugimi antihipertenzivi kot npr. beta zaviralci, metildopa,
617 kalcijevi antagonisti in diuretiki lahko pove&#269;a antihipertenzivno u&#269;inkovitost.
618 Blokatorje beta lahko kombiniramo z enalaprilom le pod skrbnim nadzorom.
619 So&#269;asno jemanje propranolola lahko zmanj&#353;a biolo&#353;ko uporabnost enalaprila,
620 vendar pa to nima nobenega klini&#269;nega pomena. <br>
621 So&#269;asno zdravljenje z litijem lahko pove&#269;a serumsko koncentracijo litija.<br>
622 &#268;e enalapril predpisujemo skupaj z diuretikom, ki pospe&#353;uje izlo&#269;anje kalija,
623 lahko zmanj&#353;amo verjetnost pojava z diuretikom povzro&#269;ene hipokaliemije.
624 Dodatki kalija, diuretiki, ki var&#269;ujejo s kalijem in nadomestki soli, ki
625 vsebujejo kalij, niso priporo&#269;ljivi, &#353;e zlasti pri bolnikih z motnjami ledvi&#269;ne
626 funkcije, saj lahko povzro&#269;ijo znatno povi&#353;anje plazemskega kalija. Vendar
627 pa &#269;e menimo, da je so&#269;asna uporaba teh u&#269;inkovin ustrezna, jih moramo predpisovati
628 previdno in pogosto spremljati raven kalija v plazmi. <br>
629 Posturalna hipotenzija se lahko pojavi ob so&#269;asnem zdravljenju z ACE-zaviralci
630 in narkotiki, antipsihotiki ali cikli&#269;ni antidepresivi<br>
631 Alopurinol, citostatske ali imunosupresivne u&#269;inkovine, sistemski kortikosteroidi
632 ali&nbsp; prokainamid lahko pove&#269;ajo tveganje za levkopenijo. So&#269;asno jemanje
633 nesteroidnega antirevmatika lahko zmanj&#353;a antihipertenziven u&#269;inek ACE-zaviralca.<br>
634 Antacidi povzro&#269;ijo zni&#382;anje biolo&#353;ke uporabnosti ACE-zaviralcev.<br>
635 Simpatomimetiki lahko zmanj&#353;ajo antihipertenziven u&#269;inek ACE-zaviralcev.
636 Bolnike je potrebno skrbno nadzorovati, zato da lahko potrdimo, ali dosegajo
637 &#382;eljen u&#269;inek. <br>
638 U&#382;ivanje alkohola z ACE-zaviralci okrepi hipotenziven u&#269;inek.<br>
639 Ciklosporin skupaj z ACE-zaviralci zvi&#353;uje tveganje za hiperkaliemijo.<br>
640 4.6. Uporaba med nose&#269;nostjo in dojenjem<br>
641 Enazil je kontraindiciran pri nose&#269;nosti. ACE-zaviralci prehajajo preko placente
642 in domnevno povzro&#269;ajo motnje v mehanizmih fetusa za reguliranje krvnega
643 tlaka. Pri novorojencih so poro&#269;ali o oligohidramnionu, hipotenziji in oliguriji/anuriji.
644 <br>
645 Ker ni znano ali se enalapril izlo&#269;a v materino mleko, ga doje&#269;im &#382;enskam
646 ne smemo predpisovati.&nbsp; <br>
647 4.7. Vpliv na sposobnost vo&#382;nje in upravljanja s stroji<br>
648 Pri posameznih bolnikih lahko, zlasti na za&#269;etku zdravljenja, pride do zni&#382;anja
649 krvnega tlaka, utrujenosti, omotice in sinkope, kar za&#269;asno zmanj&#353;a sposobnost
650 za upravljanje vozil ali strojev.<br>
651 4.8. Ne&#382;eleni &#353;kodljivi u&#269;inki<br>
652 Najpogostej&#353;a sta glavobol in omotica, medtem ko se utrujenost, telesna slabost,
653 hipotenzija, ortostatska hipotenzija, tahikardija, palpitacije, zmedenost,
654 &#353;umenje v u&#353;esih, omedlevica, siljenje na bruhanje, driska, mi&#353;i&#269;ni kr&#269;i,
655 izpu&#353;&#269;aj, srbenje, koprivnica, bronhospazem, angioedem, suh, dra&#382;e&#269; ka&#353;elj
656 redko pojavijo. Prav tako se redko pojavi sinuzitis, rinitis, pankreatitis,
657 alopecija in motnje potence. &#352;e redkeje pa pride do zmanj&#353;anega ledvi&#269;nega
658 delovanja, odpovedi ledvic in oligurije.<br>
659 Mo&#382;no je rahlo reverzibilno zve&#269;anje vrednosti serumskega kreatinina ali
660 se&#269;nine, jetrnih encimov in/ali serumskih bilirubinov, kot tudi zni&#382;anje
661 hemoglobina, hematokrita in/ali &#353;tevila levkocitov.<br>
662 4.9. Preveliko odmerjanje<br>
663 Preveliki odmerki lahko povzro&#269;ijo predvsem tahikardijo in hipotenzijo z
664 omotico in sinkopo. Ponavadi zado&#353;&#269;a kratkotrajna prekinitev zdravljenja
665 z enalaprilom in le&#382;e&#269; polo&#382;aj z nizkim vzglavjem. Bolniku skrbno nadzorujemo
666 krvni tlak ter ledvi&#269;no delovanje. Pri hudi hipotenziji damo infuzijo 0,9%
667 raztopine natrijevega klorida.<br>
668 &#268;e je do zau&#382;itja ve&#269;jega &#353;tevila tablet pri&#353;lo pred kratkim, priporo&#269;amo
669 izpiranje &#382;elodca in aktivno oglje. &#268;e obstaja indikacija, se enalaprilat
670 (aktivna oblika enalaprila) lahko deloma odstrani iz telesa s hemodializo.<br>
671 5. FARMAKOLO&#352;KE LASTNOSTI<br>
672 5.1. Farmakodinami&#269;ne lastnosti <br>
673 Enazil vsebuje maleatno sol enalaprila, ki je derivat dveh aminokislin: L-alanin
674 in L-prolin. Encim ACE (angl. angiotensin-converting enzyme) je peptidil
675 dipeptidaze, ki katalizira pretvorbo angiotenzina I v presorsko substanco
676 angiotenzin II. Po absorpciji se enalapril hidrolizira v enalaprilat, ki
677 zavira encime ACE. Zaviranje ACE povzro&#269;i zmanj&#353;anje aktivnosti plazemskega
678 renina (ker ni ve&#269; negativne povratne zveze spro&#353;&#269;anja renina) in zni&#382;a izlo&#269;anje
679 aldosterona.<br>
680 Za mehanizem, s katerim enalapril zni&#382;uje krvni tlak, velja predvsem, da
681 zavira sistem renin-angiotensin-aldosteron, ki ima pomembno vlogo pri uravnavanju
682 krvnega tlaka,&nbsp; medtem ko ima enalapril antihipertenziven u&#269;inek celo
683 pri bolnikih s hipertenzijo z nizkim reninom.<br>
684 5.2. Farmakokineti&#269;ne lastnosti <br>
685 Enalapril se hitro absorbira, pri &#269;emer se najvi&#353;ja serumska koncentracija
686 enalaprila pojavi v eni uri. Na osnovi vsebnosti v urinu, je absorpcija enalaprila
687 pribli&#382;no 60 %.<br>
688 Po absorpciji se enalapril hitro in v veliki meri hidrolizira v enalaprilat.
689 Najvi&#353;je serumske koncentracije enalaprilata se pojavijo v 3 do 4 urah po
690 oralnem odmerku enalaprila. Enalapril se izlo&#269;a predvsem preko ledvic. Glavni
691 sestavini v urinu sta enalaprilat, ki predstavlja okrog 40 % odmerka, in
692 nespremenjen enalapril. Pri bolnikih z normalno ledvi&#269;no funkcijo so bile
693 serumske koncentracije enalaprilata v stabilnem stanju dose&#382;ene v obdobju
694 do &#353;tirih dni jemanja. Po ve&#269; odmerkih enalaprila je u&#269;inkovit razpolovni
695 &#269;as za akumulacijo enalaprilata enajst ur. Vendar pa se akumulacija lahko
696 pojavi pri bolnikih z resnimi motnjami ledvi&#269;ne funkcije in je zato potrebno
697 odmerek enalaprila ustrezno prilagoditi. Prisotnost hrane v prebavilih ne
698 vpliva na absorpcijo enalaprila. Stopnja absorpcije in hidrolize enalaprila
699 je podobna pri razli&#269;nih odmerkih v okviru priporo&#269;ljivega terapevtskega
700 razpona. <br>
701 5.3. Predklini&#269;ni podatki o varnosti <br>
702 Pri morskih pra&#353;i&#269;kih je Enalapril v odmerku 10 mg/kg pomembno zvi&#353;al &#353;tevilo
703 ka&#353;ljev, ki jih povzro&#269;a capsaicin.<br>
704 Enalaprilat, aktivni metabolit enalaprila, je potenciral vnetni odgovor,
705 ki ga povzro&#269;a ovalbumin, pri eksperimentalnem testiranju lokalnega u&#269;inka
706 na eksperimentalni dermatitis pri morskih pra&#353;i&#269;kih, ob&#269;utljivih na ovalbumin.<br>
707 Pri podganjih samicah, ki so oralno dobivale enalapril v odmerkih 10 in 30
708 mg/kg (v obdobju 6 do 16 dni brejosti), je pri&#353;lo do pomembnega zni&#382;anja
709 &#353;tevila implantatov, velikosti zaroda in primerov reabsorbiranih zarodkov,
710 kot tudi manj&#353;e neonatalne rasti. Rahlo pove&#269;anje skeletnih variacij je bilo
711 opa&#382;eno pri skupini, ki je dobivala najve&#269;ji odmerek (30 mg/kg).<br>
712 6. FARMACEVTSKI PODATKI<br>
713 6.1.Seznam pomo&#382;nih snovi<br>
714 Koruzni &#353;krob, laktoza monohidrat, povidon, natrijev hidrogenkarbonat, magnezijev
715 stearat, natrijev karboksimeti&#353;krob, barvilo Tartrazine (E102) in Sunset
716 yellow FCF (E110).<br>
717 6.2. Inkompatibilnosti<br>
718 Inkompatibilnosti niso ugotovili.<br>
719 6.3. Rok uporabnosti<br>
720 48 mesecev.<br>
721 6.4. Posebna navodila za shranjevanje<br>
722 Zdravilo hranimo pri temperaturi do 25 &deg;C, za&#353;&#269;iteno pred svetlobo.<br>
723 6.5. Vrsta ovojnine in vsebina<br>
724 Al/Al pretisni omot; 2 pretisna omota; v vsakem je 10 tablet.<br>
725 6.6. Navodila za pripravo in ravnanje z zdravilom<br>
726 Ni posebnih navodil.<br>
727 7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET <br>
728 PLIVA LJUBLJANA, farmacevtska industrija, d.o.o.<br>
729 Dunajska 51,<br>
730 1000 Ljubljana, Slovenija<br>
731 8. &#352;TEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET<br>
732 486/01<br>
733 9. DATUM DOVOLJENJA ZA PROMET<br>
734 14.12.2001<br>
735 10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA<br>
736 7.12.2001<br>
737 <br>
738 </body>
739 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26