/[pliva-si]/vade/1085.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1085.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (21 years, 10 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>CILAZIL&reg; </title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>CILAZIL&reg; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </b>&nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; cilazaprilum<br>
10 tablete 1 mg<br>
11 <br>
12 <br>
13 Sestava<br>
14 Ena tableta vsebuje 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg oziroma 5 mg cilazaprila.<br>
15 Pomo&#382;ne snovi: koruzni &#353;krob, hidroksipropilmetilceluloza, natrijev stearil
16 fumarat, laktoza, rumeni &#382;elezov oksid, smukec, titanov dioksid.<br>
17 <br>
18 Lastnosti in delovanje<br>
19 Cilazil je specifi&#269;ni zaviralec encimov konvertaze angiotenzina (ACE) z dolgotrajnim
20 delovanjem. Deluje na renin-angiotenzin-aldosteronski sistem tako, da zavira
21 pretvorbo inaktivnega angiotenzina I v angiotenzin II, ki je mo&#269;an vazokonstriktor.
22 Ob priporo&#269;enih odmerkih se u&#269;inek Cilazila pri bolnikih s hipertenzijo ali
23 kongestivnim sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem obdr&#382;i 24 ur.<br>
24 <br>
25 Indikacije<br>
26 &middot; &nbsp;&nbsp; esencialna hipertenzija<br>
27 &middot; &nbsp;&nbsp; renovaskularna hipertenzija<br>
28 &middot; &nbsp;&nbsp; kongestivno sr&#269;no popu&#353;&#269;anje pri bolnikih, ki bolezni
29 nimajo ustrezno uravnane z digitalisom in diuretiki ali obojimi<br>
30 <br>
31 Kontraindikacije<br>
32 Uporaba Cilazila je kontraindicirana pri preob&#269;utljivosti za cilazapril ali
33 za katerokoli sestavino zdravila ali druge zaviralce ACE, pri porfiriji ter
34 med nose&#269;nostjo in dojenjem.<br>
35 <br>
36 Previdnostni ukrepi <br>
37 Simptomati&#269;na hipotenzija<br>
38 Simptomati&#269;na hipotenzija je redek pojav; potrebna je previdnost po prvem
39 odmerku. Prvi dan se priporo&#269;a polovi&#269;ni odmerek. Nevarnost nastanka hipotenzije
40 pove&#269;ujejo zmanj&#353;ana koli&#269;ina teko&#269;ine ali soli ali obeh, diureti&#269;na terapija,
41 dieta z zmanj&#353;anim u&#382;ivanjem soli, dializa, driska in bruhanje. Pri bolnikih
42 s kongestivnim sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem, zlasti &#269;e prejemajo visoke odmerke diuretika
43 Henlejeve zanke, se lahko izrazito zni&#382;a krvni tlak kot odziv na zdravljenje
44 z zaviralcem ACE. Previdnost je potrebna pri bolnikih s hudo cerebrovaskularno
45 boleznijo ali s hudo ishemi&#269;no boleznijo srca.<br>
46 <br>
47 Okvara ledvi&#269;nega delovanja<br>
48 Pri bolnikih z ledvi&#269;no okvaro je treba Cilazil uporabljati zelo previdno
49 in odmerek zmanj&#353;ati oz. prilagoditi o&#269;istku kreatinina. Izogibamo se uporabi
50 pri obojestranski zo&#382;itvi ledvi&#269;ne arterije in zo&#382;itvi ledvi&#269;ne arterije
51 pri solitarni ledvici. Pri nekaterih bolnikih, npr. z enostransko ali obojestransko
52 zo&#382;itvijo ledvi&#269;ne arterije, zdravljenih z diuretiki in zlasti tistih z ledvi&#269;no
53 odpovedjo, ki so jih zdravili z zaviralci ACE, so opazili pove&#269;anje koncentracije
54 se&#269;nine in kreatinina. Spremembe so reverzibilne in izginejo s prekinitvijo
55 zdravljenja. Zdravljenje tovrstnih bolnikov naj poteka pod nadzorom zdravnika
56 specialista. Ob so&#269;asni uporabi Cilazila in diuretikov, ki zadr&#382;ujejo kalij,
57 se lahko pove&#269;a serumska koncentracija kalija, zlasti pri bolnikih z zmanj&#353;anim
58 ledvi&#269;nim delovanjem. Zato je potrebno redno spremljati serumsko koncentracijo
59 kalija.<br>
60 Zaviralce ACE je treba previdno uporabljati pri hemodializah s poliakrilnimi
61 visokoprepustnimi membranami. Ne dajemo jih pred postopki desenzibilizacije.<br>
62 <br>
63 Okvara jetrnega delovanja<br>
64 Pri hudi jetrni odpovedi je treba odmerek Cilazila ustrezno zmanj&#353;ati.<br>
65 <br>
66 Kirurgija, anestezija<br>
67 Uporaba zaviralcev ACE v kombinaciji z anestetiki lahko zni&#382;a krvni tlak
68 in izzove arterijsko hipotenzijo. V takih primerih je treba z intravensko
69 infuzijo nadomestiti volumen krvi.<br>
70 <br>
71 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
72 Cilazil lahko jemljemo so&#269;asno z digoksinom, nitrati, furosemidom, tiazidi,
73 peroralnimi hipoglikemiki in zaviralci receptorjev H2. V kombinaciji z drugimi
74 antihipertenzivi se lahko okrepi Cilazilov antihipertenzivni u&#269;inek. So&#269;asno
75 jemanje Cilazila z diuretiki, ki zadr&#382;ujejo kalij, lahko pove&#269;a serumsko
76 koncentracijo kalija, zlasti pri bolnikih z ledvi&#269;no odpovedjo. So&#269;asna uporaba
77 z nesteroidnimi protivnetnimi zdravili lahko zmanj&#353;a antihipertenzivni u&#269;inek
78 Cilazila.<br>
79 <br>
80 Posebna opozorila<br>
81 Uporaba pri starej&#353;ih bolnikih<br>
82 Starej&#353;i bolniki z zmanj&#353;anim ledvi&#269;nim delovanjem potrebujejo previdno odmerjanje
83 in manj&#353;e za&#269;etne odmerke, ki jih kasneje prilagajamo krvnemu tlaku.<br>
84 <br>
85 Nose&#269;nost in dojenje<br>
86 Zaviralci ACE lahko &#353;kodljivo vplivajo na plod, zlasti v drugem in tretjem
87 trimese&#269;ju, zato je njihova uporaba kontraindicirana med nose&#269;nostjo in dojenjem.<br>
88 <br>
89 Uporaba pri otrocih<br>
90 Zanesljivost uporabe zaviralcev ACE pri otrokih &#353;e ni ugotovljena.<br>
91 <br>
92 <br>
93 Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti<br>
94 Zdravilo lahko pri posameznikih v prvih dneh zdravljenja, &#353;e zlasti pa po
95 prvem odmerku in pri so&#269;asnem u&#382;ivanju alkohola, pomembno zmanj&#353;a sposobnost
96 za upravljanje z motornimi vozili ter stroji.<br>
97 <br>
98 Vpliv na laboratorijske preiskave<br>
99 Pred in med dolgotrajnim zdravljenjem so potrebne redne kontrole krvnega
100 tlaka, elektrolitov, kreatinina, krvne slike in beljakovin v urinu.<br>
101 <br>
102 Odmerjanje in uporaba<br>
103 Cilazil jemljemo enkrat dnevno. Ker jemanje hrane ne vpliva na absorpcijo,
104 lahko Cilazil jemljemo pred jedjo ali po njej. Vedno ga moramo jemati ob
105 istem &#269;asu.<br>
106 <br>
107 Esencialna hipertenzija<br>
108 Odmerjanje je individualno. Zdravljenje je priporo&#269;ljivo za&#269;eti z 1 mg Cilazila
109 enkrat dnevno. Obi&#269;ajni dnevni odmerek Cilazila je 2,5 do 5 mg. &#268;e krvnega
110 tlaka ne moremo primerno uravnavati s 5 mg Cilazila enkrat dnevno, dodamo
111 nizke odmerke diuretikov, ki ne zadr&#382;ujejo kalij, da bi okrepili antihipertenzivni
112 u&#269;inek.<br>
113 <br>
114 Renovaskularna hipertenzija<br>
115 Zdravljenje moramo za&#269;eti z odmerkom od 0,25 do 0,5 mg enkrat na dan, kasneje
116 pa odmerek prilagoditi krvnemu tlaku.<br>
117 <br>
118 Bolniki, ki jemljejo diuretike<br>
119 Na za&#269;etku zdravljenja s Cilazilom lahko nastane simptomati&#269;na hipotenzija
120 pri bolnikih, ki so na diureti&#269;nem zdravljenju. Priporo&#269;amo prekinitev diureti&#269;nega
121 zdravljenja 2 do 3 dni pred za&#269;etkom jemanja Cilazila. Zdravljenje za&#269;nemo
122 z odmerkom 0,5 mg Cilazila na dan. Odmerek nadalje usklajujemo glede na krvni
123 tlak.<br>
124 <br>
125 Kongestivna sr&#269;na odpoved<br>
126 Cilazil lahko uporabljamo kot dopolnilo k zdravljenju z digitalisi ali diuretiki
127 ali obojimi pri bolnikih s kongestivnim sr&#269;nim popu&#353;&#269;anjem. Zdravljenje je
128 priporo&#269;ljivo za&#269;eti z odmerkom 0,5 mg enkrat na dan, pod zdravni&#353;kim nadzorom.
129 Obi&#269;ajni vzdr&#382;evalni odmerek zna&#353;a 1 do 2,5 mg Cilazila na dan. Najve&#269;ji
130 odmerek je 5 mg na dan.<br>
131 <br>
132 Ledvi&#269;na odpoved<br>
133 Pri bolnikih z okvarjenim ledvi&#269;nim delovanjem mora biti odmerjanje prilagojeno
134 iz&#269;istku kreatinina, kot je dolo&#269;eno v tabeli.<br>
135 <br>
136 Iz&#269;istek kreatinina &nbsp;&nbsp; Za&#269;etni odmerek Cilazila &nbsp;&nbsp; Najve&#269;ji
137 odmerek Cilazila<br>
138 &gt;0,66 ml/s &nbsp;&nbsp; 1 mg enkrat na dan &nbsp;&nbsp; 5 mg enkrat na
139 dan<br>
140 0,16 do 0,66 ml/s &nbsp;&nbsp; 0,5 mg enkrat na dan &nbsp;&nbsp; 2,5 mg enkrat
141 na dan<br>
142 &lt;0,16 ml/s &nbsp;&nbsp; 0,25 do 0,5 mg enkratali dvakrat na teden,odvisno
143 od vi&#353;ine krvnegatlaka &nbsp;&nbsp; <br>
144 <br>
145 Jetrna ciroza<br>
146 Pri bolnikih s cirozo jeter, ki nujno potrebujejo zdravljenje s Cilazilom,
147 moramo zdravljenje za&#269;eti z odmerkom 0,5 ali 0,25 mg na dan, in sicer previdno
148 - zaradi mo&#382;ne hipotenzije.<br>
149 <br>
150 Uporaba pri starej&#353;ih bolnikih<br>
151 Zdravljenje s Cilazilom je treba za&#269;eti z 0,5 mg na dan. Vzdr&#382;evalni odmerek
152 1 do do 2,5 mg moramo prilagoditi individualnemu prena&#353;anju zdravila, bolnikovemu
153 odzivu in klini&#269;nemu stanju.<br>
154 Pri starej&#353;ih bolnikih s kongestivno odpovedjo srca, ki se zdravijo z visokimi
155 odmerki diuretikov, moramo strogo upo&#353;tevati priporo&#269;eni za&#269;etni odmerek
156 <br>
157 0,5 mg Cilazila.<br>
158 <br>
159 Preveliko odmerjanje <br>
160 Preveliki odmerki Cilazila povzro&#269;ijo predvsem hipotenzijo. Najve&#269;krat zado&#353;&#269;a
161 kratkotrajna prekinitev dajanja Cilazila, le&#382;e&#269; polo&#382;aj z nizkim vzglavjem
162 in v huj&#353;ih primerih infuzija 0,9% raztopine natrijevega klorida. Zdravljenje
163 ve&#269;inoma lahko nadaljujemo z zmanj&#353;animi odmerki.<br>
164 Pri enkratnem zau&#382;itju ve&#269;je koli&#269;ine tablet je indicirana lava&#382;a &#382;elodca
165 in adsorpcija na aktivno oglje. Skrbno moramo spremljati krvni tlak, se&#269;nino,
166 kreatinin, kalij v serumu in diurezo. Pri hipotenziji damo infuzijo 0,9%
167 raztopine natrijevega klorida, v huj&#353;ih primerih simpatikomimetike, izjemoma
168 angitenzin II. O uporabi hemodialize pri zastrupitvah &#353;e nimamo dovolj izku&#353;enj.<br>
169 <br>
170 Stranski u&#269;inki<br>
171 Bolniki Cilazil na splo&#353;no dobro prena&#353;ajo. Stranski pojavi so prehodni in
172 blagi in ve&#269;inoma ne zahtevajo prekinitev zdravljenja. Najbolj pogosta sta
173 glavobol in omotica, redkeje oslabelost, hipotenzija, ortostatska hipotenzija,
174 dispepsija, slabost, ko&#382;ni spu&#353;&#269;aj in ka&#353;elj.<br>
175 Tako kot pri uporabi drugih zaviralcev ACE, se lahko tudi ob Cilazilu, &#269;eprav
176 redko, pojavi angioedem, ki zahteva prekinitev zdravljenja. Redko se pojavljajo:
177 utrujenost, driska, mi&#353;i&#269;ni kr&#269;i, mo&#382;nost levkopenije, trombocitopenije,
178 proteinurije, otekanje stopal in goleni.<br>
179 Pove&#269;anje uree in kreatinina ter rahel padec hemoglobina in hematokrita so
180 reverzibilne spremembe, ki so le redko klini&#269;no pomembne.<br>
181 <br>
182 Izdajanje zdravil<br>
183 Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept.<br>
184 <br>
185 Oprema<br>
186 <br>
187 zlo&#382;enka s stekleni&#269;ko s 30 tabletami po 1 mg<br>
188 <br>
189 zlo&#382;enka s stekleni&#269;ko s 30 tabletami po 2,5 mg<br>
190 <br>
191 <br>
192 <br>
193 <br>
194 </body>
195 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26