/[pliva-si]/vade/1083.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1083.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>BETRION </title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>BETRION </b>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; mupirocinum<br>
10 mazilo<br>
11 <br>
12 <b>Sestava</b><br>
13 1 g mazila vsebuje 20 mg mupirocina.<br>
14 Pomo&#382;na snov je polietilenglikol.<br>
15 <br>
16 <b>Lastnosti in delovanje</b><br>
17 Mupirocin je antibiotik &#353;irokega spektra delovanja za lokalno uporabo na
18 ko&#382;i.<br>
19 Ima enkraten mehanizem delovanja, ki ni podoben nobenemu doslej znanemu antibiotiku.
20 Mupirocin se reverzibilno in specifi&#269;no ve&#382;e na bakterijski encim izolevcil-prena&#353;alno
21 RNK sintetazo (kompetitivni zaviralec izolevcina), s &#269;imer zavira stvarjanje
22 RNK in beljakovin. Zaradi tega mehanizma delovanja mupirocina je pogostost
23 pojava proti mupirocinu odpornih stafilokokov zelo majhna, prav tako se ne
24 razvije navzkri&#382;na odpornost proti drugim antibiotikom za lokalno uporabo.
25 Deluje tudi na stafilokoke, odporne proti meticilinu (MRSA). Ne deluje na
26 oku&#382;be s psevdomonasom.<br>
27 <br>
28 <b>Indikacije</b><br>
29 zdravljenje bakterijskih oku&#382;b ko&#382;e pri bolnikih vseh starosti<br>
30 <br>
31 primarne bakterijske oku&#382;be ko&#382;e<br>
32 &middot; &nbsp;&nbsp; impetigo<br>
33 &middot; &nbsp;&nbsp; folikulitis <br>
34 &middot; &nbsp;&nbsp; furunkuloza<br>
35 &nbsp;&nbsp; <br>
36 &nbsp;&nbsp; sekundarne bakterijske oku&#382;be<br>
37 &middot; &nbsp;&nbsp; dermatoze (ekcem, nevrodermitis)<br>
38 &middot; &nbsp;&nbsp; razli&#269;ne po&#353;kodbe ko&#382;e (abrazije, pooperacijske rane,
39 razjede na goleni)<br>
40 &nbsp;&nbsp; <br>
41 <b> &nbsp;&nbsp; Kontraindikacije</b><br>
42 &nbsp;&nbsp; preob&#269;utljivost za mupirocin ali polietilenglikol<br>
43 <b> &nbsp;&nbsp; <br>
44 &nbsp;&nbsp; Previdnostni ukrepi</b><br>
45 &nbsp;&nbsp; Ve&#269; kot 10 dnevno zdravljenje z Betrionom (kot tudi drugih
46 protimikrobnih zdravil) ni priporo&#269;ljivo, ker lahko povzro&#269;i rast odpornih
47 povzro&#269;iteljev, tudi glivic.<br>
48 &nbsp;&nbsp; Izogibati se je treba uporabi Betriona na ve&#269;jih povr&#353;inah
49 ko&#382;e. Previdno ga uporabljamo pri zmernem in hudem ledvi&#269;nem odpovedovanju.<br>
50 &nbsp;&nbsp; <br>
51 &nbsp;<b>&nbsp; Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil</b><br>
52 &nbsp;&nbsp; Ni znano.<br>
53 &nbsp;&nbsp; <br>
54 <b> &nbsp;&nbsp; Posebna opozorila</b><br>
55 &nbsp;&nbsp; Mazilo ne sme priti v stik z o&#269;esno veznico in nosno sluznico;
56 ne smemo ga nana&#353;ati na po&#353;kodovano ko&#382;o.<br>
57 &nbsp;&nbsp; <br>
58 <b> &nbsp;&nbsp; Nose&#269;nost in dojenje</b><br>
59 &nbsp;&nbsp; Zaradi pomanjkljivih klini&#269;nih izku&#353;enj uporabe Betriona med
60 nose&#269;nostjo ne priporo&#269;amo, razen tedaj, ko je to nujno potrebno. &#268;e uporabljamo
61 Betrion za zdravljenje oku&#382;be bradavice na dojki, je treba mleko izsesati
62 in zavre&#269;i. <br>
63 &nbsp;&nbsp; <br>
64 <b>Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti</b><br>
65 Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost na upravljanje vozil ali
66 strojev. <br>
67 <br>
68 <b> &nbsp;&nbsp; Odmerjanje in uporaba</b><br>
69 &nbsp;&nbsp; Obolelo mesto na ko&#382;i dva- do trikrat na dan nama&#382;emo z mazilom.
70 <br>
71 &nbsp;&nbsp; Zdravimo 5 do 10 dni.<br>
72 &nbsp;&nbsp; &#268;e se po 5 dneh ne pojavijo znaki izbolj&#353;anja, moramo opraviti
73 nadaljnje klini&#269;ne preiskave.<br>
74 &nbsp;&nbsp; Glede na indikacijo in mesto oku&#382;be uporabljamo Betrion brez
75 povoja, z njim ali po potrebi z okluzijskim povojem.<br>
76 &nbsp;&nbsp; <br>
77 <b> &nbsp;&nbsp; Preveliko odmerjanje</b><br>
78 &nbsp;&nbsp; Sistemsko se absorbira zelo majhna koli&#269;ina mupirocina, katera
79 se hitro razgradi. Preveliko odmerjanje je mo&#382;no, vendar so ne&#382;eljeni u&#269;inki
80 prevelikih odmerkov ali pri zau&#382;itju kreme le malo verjetni. Zdravljenje
81 je simptomati&#269;no. <br>
82 &nbsp;&nbsp; <br>
83 <b> &nbsp;&nbsp; Stranski u&#269;inki</b><br>
84 &nbsp;&nbsp; Pri nekaterih bolnikih lahko pride do prehodnega lokalnega
85 dra&#382;e&#269;ega delovanja (srbenje, peko&#269; ob&#269;utek in bole&#269;ina), zaradi katerega
86 je treba le v redkih primerih prekiniti z zdravljenjem. <br>
87 &nbsp;&nbsp; Preob&#269;utljivostne reakcije, kontaktni alergijski dermatitis
88 (rde&#269;ina, edem, srbenje) in izpu&#353;&#269;aji so redki in po prenehanju zdravljenja
89 hitro izginejo.<br>
90 <b> &nbsp;&nbsp; <br>
91 &nbsp;&nbsp; Izdajanje zdravila</b><br>
92 &nbsp;&nbsp; Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
93 &nbsp;&nbsp; <br>
94 <b> &nbsp;&nbsp; Oprema</b><br>
95 &nbsp;&nbsp; zlo&#382;enka, tuba s 15 g mazila<br>
96 &nbsp;&nbsp; <br>
97 <br>
98 <br>
99 </body>
100 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26