/[pliva-si]/vade/1082.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1082.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>ATROPIN PLIVA 0,5 % </title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>ATROPIN PLIVA 0,5 % </b>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; atropini sulfas<br>
10 kapljice za oko, raztopina<br>
11 <br>
12 ATROPIN PLIVA 1 % <br>
13 kapljice za oko, raztopina<br>
14 <br>
15 Sestava<br>
16 1 ml raztopine vsebuje 5 mg oziroma 10 mg atropinijevega sulfata.<br>
17 Pomo&#382;ne snovi: borova kislina, natrijev klorid, metilhidroksipropilceluloza,
18 benzalkonijev klorid, klorovodikova kislina, voda za injekcije<br>
19 <br>
20 Lastnosti in delovanje<br>
21 Atropin je u&#269;inkovit dolgo delujo&#269;i midriatik in cikloplegik. Spada v skupino
22 parasimpatolitikov oziroma antimuskarinskih zdravil (blokira muskarinske
23 receptorje).<br>
24 V o&#269;esu povzro&#269;i paralizo zeni&#269;nega sfinktra &#8211; in tako raz&#353;iri zenico (midriaza)
25 &#8211; ter paralizo ciliarne mi&#353;ice in akomodacije (cikloplegijo). Atropin se
26 iz veznice dobro absorbira. Delovati za&#269;ne po&#269;asneje kot drugi midriatiki,
27 vendar pa u&#269;inkuje dlje &#269;asa. Zenica je najbolj raz&#353;irjena 30 do 40 minut
28 po uporabi, raz&#353;irjena pa ostane 7 do 12 dni. Cikloplegija je popolna eno
29 do tri ure po uporabi in traja 6 do 12 dni.<br>
30 <br>
31 Indikacije<br>
32 &middot; &nbsp;&nbsp; midriaza in cikloplegija pri ugotavljanju o&#269;esne refrakcije
33 <br>
34 &middot; &nbsp;&nbsp; zdravljenje akutnega iritisa, iridociklitisa in uveitisa<br>
35 <br>
36 Kontraindikacije<br>
37 glavkom, nagnjenost k nastanku glavkoma ozkega zakotja, preob&#269;utljivost za
38 beladonine alkaloide, uporaba pri otrocih, ki so &#382;e kdaj imeli huj&#353;o sistemsko
39 reakcijo na atropin<br>
40 <br>
41 Previdnostni ukrepi<br>
42 Zaradi mo&#382;nosti sistemske absorpcije Atropina skozi solzne kanal&#269;ke in nosne
43 sluznice in mo&#382;nosti predoziranja, se lahko pri otrocih in starej&#353;ih ljudeh
44 pojavijo sistemski stranski u&#269;inki. Dve do tri minute po vkapanju je zato
45 priporo&#269;ena digitalna kompresija solznega me&#353;i&#269;ka (notranji o&#269;esni kot se
46 pritisne s prstom) in tako prepre&#269;i odtekanje zdravila v nos. Pred prvim
47 vkapanjem je priporo&#269;eno izmeriti o&#269;esni tlak in oceniti globino sprednje
48 o&#269;esne komore, saj lahko midriaza pri ljudeh s plitvo o&#269;esno komoro povzro&#269;i
49 napad akutnega glavkoma. <br>
50 Zaradi raz&#353;irjenja zenic je treba o&#269;i zavarovati pred mo&#269;no svetlobo (temna
51 o&#269;ala).<br>
52 Po uporabi Atropina je treba roke takoj umiti in tako z njih odstraniti vse
53 sledi zdravila.<br>
54 Lokalne motnje, ki jih povzro&#269;i Atropin (akomodacijska paraliza in midriaza),
55 trajajo osem do deset dni, oko pa je prilagojeno za gledanje na daljavo.<br>
56 <br>
57 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
58 Medsebojno u&#269;inkovanje atropina in drugih zdravil se lahko pojavi samo zaradi
59 ve&#269;je sistemske absorpcije po uporabi kapljic za oko. Zve&#269;a se lahko u&#269;inek
60 drugih antiholinergi&#269;nih zdravil, med so&#269;asno uporabo zdravil, ki depresorno
61 delujejo na osrednje &#382;iv&#269;evje, pa se lahko izjemoma pojavijo nevrolo&#353;ke motnje
62 (konvulzije, ekstrapiramidne motnje, koma).<br>
63 Atropin blokira delovanje zdravil proti glavkomu (dolgo delujo&#269;ih holinergikov),
64 mo&#382;no pa je u&#269;inkovanje s pilokarpinom, karbaholom in fizostigminom.<br>
65 <br>
66 Posebna opozorila<br>
67 Zdravilo je treba dajati posebej previdno otrokom in starej&#353;im ljudem. Med
68 uporabo kapljic pri otrocih je treba zelo paziti, da raztopina ne pride v
69 njihova usta. Atropin se ne daje dojen&#269;kom, ki &#353;e niso stari &#353;tiri mesece.<br>
70 Sposobnost adaptacije o&#269;i za gledanje na blizu je onemogo&#269;ena ali zmanj&#353;ana,
71 zato je telesno dejavnost in &#353;e posebej upravljanje motornih vozil in strojev
72 priporo&#269;eno omejiti.<br>
73 <br>
74 Nose&#269;nost in dojenje<br>
75 <br>
76 Uporaba Atropina med nose&#269;nostjo zaradi pomanjkanja podatkov ni priporo&#269;ena.
77 Atropin se izlo&#269;a v mleko in lahko med dojenjem povzro&#269;i pojav stranskih
78 u&#269;inkov. Zaradi tega je priporo&#269;eno zdravilo previdno uporabljati.<br>
79 <br>
80 Odmerjanje in uporaba<br>
81 Za diagnosti&#269;ne namene se na o&#269;esno veznico kane dva- ali trikrat na dan
82 kapljica 0,5-odstotnega Atropina (dva ali tri dni).<br>
83 <br>
84 Za terapevtske namene se na o&#269;esno veznico kane enkrat do trikrat na dan
85 kapljica enoodstotnega Atropina.<br>
86 <br>
87 Preveliko odmerjanje<br>
88 V primeru predoziranja se dve minuti po&#269;asi intravensko uporablja fizostigminijev
89 salicilat. Otroci dobivajo v petminutnih presledkih 1 do 5 ml fizostigminijevega
90 salicilata (1 mg v 5 ml fiziolo&#353;ke raztopine), do najve&#269; 2 mg. Odrasli dobivajo
91 v 30-minutnih presledkih 1 do 2 mg fizostigminovega salicilata, do najve&#269;
92 <br>
93 6 mg.<br>
94 <br>
95 &#352;kodljivi ne&#382;eleni u&#269;inki<br>
96 Med dolgotrajno uporabo atropina se lahko pojavi lokalno dra&#382;enje (hiperemija,
97 oteklina ali folikulni&nbsp; konjunktivitis), zato naj zdravljenje traja
98 &#269;im kraj&#353;i &#269;as. Pojavi se lahko tudi alergijska reakcija na o&#269;esni veznici
99 in veki, pa tudi akutni napad glavkoma. &#268;e se absorbira skozi nosno sluznico,
100 se lahko pojavijo sistemski stranski u&#269;inki: zamegljen vid, fotofobija, rde&#269;ica
101 obraza, izpu&#353;&#269;aji, tahikardija, bruhanje, evforija, kr&#269;i, napihnjenost trebuha,
102 izguba nevromuskularne koordinacije in toksi&#269;na psihoza, &#353;e posebej pri otrocih.
103 Po prenehanju zdravljenja na&#353;teti stranski u&#269;inki hitro izginejo.<br>
104 <br>
105 Izdajanje zdravila<br>
106 Rp &#8211; izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
107 <br>
108 Oprema<br>
109 Zlo&#382;enka s stekleni&#269;ko z 10 ml raztopine.<br>
110 <br>
111 <br>
112 </body>
113 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26