/[pliva-si]/vade/1081.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1081.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>ATENOLOL</title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>ATENOLOL </b>PLIVA<b> </b>tablete 50 mg &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; atenololum<br>
10 tableta<br>
11 <br>
12 Sestava<br>
13 1 tableta vsebuje 50 mg oziroma 100 mg atenolola.<br>
14 <br>
15 Pomo&#382;ne snovi so: mikrokristalna celuloza, natrijeva karboksimetilceluloza,
16 natrijev lavrilsulfat, polietilenglikol, silikagel, koloidni, smukec, magnezijev
17 stearat.<br>
18 <br>
19 Lastnosti in delovanje<br>
20 Atenolol je kardioselektivni blokator adrenergi&#269;nih receptorjev beta1. Nima
21 delno agonisti&#269;nega u&#269;inka in ne stabilizira membrane.<br>
22 Tako v mirovanju kot pri naporu zmanj&#353;a sr&#269;no frekvenco, utripni volumen,
23 sistoli&#269;ni in diastoli&#269;ni krvni tlak ter potrebo miokarda po kisiku, s &#269;imer
24 omogo&#269;a precej bolj&#353;e delovanje srca.<br>
25 <br>
26 Indikacije<br>
27 arterijska hipertenzija, angina pektoris (dolgotrajno zdravljenje), tahiaritmije<br>
28 <br>
29 Kontraindikacije<br>
30 sinusna bradikardija, atrioventriklski blok II. in III. stopnje, kardiogeni
31 &#353;ok, izrazita sr&#269;na insuficienca<br>
32 <br>
33 Previdnostni ukrepi<br>
34 Med zdravljenjem z Atenololom je treba redno nadzorovati delovanje srca,
35 sr&#269;no frekvenco in krvni tlak.<br>
36 <br>
37 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
38 Zdravila z antiadrenergi&#269;nim delovanjem (npr. rezerpin) zve&#269;ajo delovanje
39 atenolola, kar lahko povzro&#269;i bradikardijo in hipotenzijo.<br>
40 Previdnost je potrebna pri so&#269;asnem zdravljenju z atenololom in antiaritmiki
41 I. skupine.<br>
42 Po koncu kombiniranega zdravljenja z atenololom in klonidinom je treba slednjega
43 bolniku dajati &#353;e nekaj dni.<br>
44 Med zdravljenjem z atenololom je potrebna previdnost pri uporabi anestetikov,
45 ki depresivno delujejo na miokard.<br>
46 <br>
47 Posebna opozorila<br>
48 Kljub atenololovi kardioselektivnosti je potrebna previdnost pri bolnikih
49 s kroni&#269;no obstrukcijsko boleznijo dihal. <br>
50 Atenolol je treba previdno uporabljati pri ljudeh z zmanj&#353;anim delovanjem
51 srca, ki dobivajo tudi sr&#269;ni glikozid in/ali diuretik (atenolol in digitalis
52 upo&#269;asnujeta atrioventriklsko prevajanje). &#268;e se pri teh bolnikih pojavi
53 bradikardija ali poslab&#353;a stanje sr&#269;ne insuficience, je treba odmerek atenolola
54 zmanj&#353;ati ali povsem prenehati z njegovo uporabo.<br>
55 Pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali hipertireozo lahko atenolol prikrije
56 simptome osnovne bolezni. <br>
57 Ker se atenolol izlo&#269;a prek ledvic, ga moramo pri bolnikih z zmanj&#353;anim delovanjem
58 ledvic previdno odmerjati in skrbno kontrolirati serumsko vrednost kreatinina
59 oziroma njegovega iz&#269;istka (glej Odmerjanje in na&#269;in uporabe). <br>
60 Zdravljenja z atenololom ne smemo hitro ustaviti. To velja &#353;e zlasti za bolnike
61 z ishemi&#269;no boleznijo sr&#269;ne mi&#353;ice, ker lahko pride do hudega poslab&#353;anja
62 angine pektoris, pojava miokardnega infarkta in prekatnih aritmij. Med postopnim
63 zmanj&#353;evanjem odmerkov atenolola naj bolnik telesno dejavnost omeji na najmanj&#353;o
64 mo&#382;no mero.<br>
65 Pri bolnikih z anafilakti&#269;no reakcijo v anamnezi je naslednja anafilakti&#269;na
66 reakcija na alergene lahko huj&#353;a in dalj&#353;a.<br>
67 Atenolol lahko poslab&#353;a miastenijo gravis, psoriazo in stanje bolnikov z
68 Raynaudevo boleznijo ali drugimi perifernimi vaskularnimi boleznimi.<br>
69 Ne&#353;kodljivost in u&#269;inkovitost atenolola pri otrocih nista raziskani.<br>
70 <br>
71 Nose&#269;nost in dojenje<br>
72 Ni ustreznih in dobro nadzorovanih raziskovanj o uporabi atenolola med nose&#269;nostjo.
73 Zato uporabljamo atenolol med nose&#269;nostjo le, &#269;e njegovo koristno delovanje
74 upravi&#269;uje morebitno tveganje za plod.<br>
75 Atenolol previdno uporabljamo pri doje&#269;ih materah. Pri dojen&#269;kih mater, ki
76 se zdravijo z atenololom, lahko namre&#269; pride do klini&#269;no pomembne bradikardije.<br>
77 <br>
78 Odmerjanje in uporaba<br>
79 Odmerjanje je treba prilagoditi vsakemu bolniku posebej. Priporo&#269;ljivo je
80 zdravljenje za&#269;eti s 50 mg na dan, nato pa po potrebi odmerek zve&#269;amo na
81 100 mg na dan. Optimalen antihipertenzijski u&#269;inek se pojavi po dveh tednih
82 zdravljenja. &#268;e se po dveh tednih zdravljenja krvni tlak ne zni&#382;a na ustrezno
83 vrednost, lahko u&#269;inek okrepimo s so&#269;asno uporabo drugih antihipertenzivnih
84 zdravil. Nekateri bolniki z angino pektoris potrebujejo odmerek po 200 mg
85 na dan.<br>
86 Pri zdravljenju hipertenzije z dnevnim odmerkom po 25 mg atenolola je treba
87 u&#269;inkovitost zdravljenja ugotoviti z merjenjem krvnega tlaka neposredno pred
88 uporabo naslednjega odmerka.<br>
89 Pri bolnikih z zmanj&#353;anim delovanjem ledvic je treba uporabiti manj&#353;e odmerke
90 atenolola, ki so razvidni iz preglednice:<br>
91 <br>
92 iz&#269;istek kreatinina(ml/min/1,73 m2) &nbsp;&nbsp; serumska koncentracija kreatinina(mmol/l)
93 &nbsp;&nbsp; odmerek atenolola<br>
94 35 do 15 &nbsp;&nbsp; 300 do 600 &nbsp;&nbsp; 50 mg na dan<br>
95 &lt; 15 &nbsp;&nbsp; &gt; 600 &nbsp;&nbsp; 50 mg vsaki drugi dan<br>
96 <br>
97 Bolnikom na hemodializi je treba po vsaki dializi dodajati po 25 do 50 mg
98 atenolola; potrebujejo tudi zdravni&#353;ki nadzor v zdravstveni ustanovi, ker
99 se jim lahko zni&#382;a krvni tlak.<br>
100 <br>
101 Preveliko odmerjanje<br>
102 Znaki predoziranja atenolola so bradikardija, vrtoglavica ali slabotnost,
103 hipotenzija, sr&#269;ni blok, aritmije, zmanj&#353;ano delovanje srca, te&#382;ave pri dihanju,
104 modro obarvani nohti ali dlani, konvulzije.<br>
105 &#268;im prej je treba sprazniti &#382;elodec z izpiranjem in uporabiti aktivno oglje.
106 &#268;e se pojavi huj&#353;a bradikardija s hipotenzijo, damo bolniku intravensko atropin
107 ali glukagon. Pri hudi hipotenziji mu damo vazopresorna zdravila (dopamin,
108 dobutamin, epinefrin ali norepinefrin). Pri AV-bloku II. in III. stopnje
109 mu damo izoproterenol ali se odlo&#269;imo za transvensko elektrostimulacijo srca.
110 Pri pojavu sr&#269;ne insuficience uporabimo furosemid ali digitalisov glikozid,
111 pri bronhospazmu pa spodbujevalec adrenergi&#269;nih receptorjev b2. &#268;e se pojavi
112 hipoglikemija, damo bolniku intravensko glukozo.<br>
113 <br>
114 Stranski u&#269;inki<br>
115 Stranski u&#269;inki atenolola so ve&#269;inoma blagi in prehodni.<br>
116 Od kardiovaskularnih stranskih u&#269;inkov lahko atenolol redko povzro&#269;i bradikardijo,
117 kongestivno popu&#353;&#269;anje delovanja srca in hladne okon&#269;ine (zaradi zmanj&#353;anja
118 perifernega krvnega pretoka), &#353;e redkeje pa ortostatsko hipotenzijo in aritmije.<br>
119 Kljub kardioselektivnosti lahko atenolol le redko povzro&#269;i bronhospazem.<br>
120 Atenolol lahko zmanj&#353;a seksualno sposobnost, povzro&#269;i zaspanost, motnje spanja,
121 utrujenost ali slabotnost, &#382;iv&#269;nost in nazalno kongestijo. Od stranskih u&#269;inkov
122 v prebavilih se lahko pojavijo zaprtje, driska, slabost, bruhanje in neugoden
123 ob&#269;utek v trebuhu.<br>
124 Redko se lahko pojavijo depresija, zmedenost (predvsem pri starej&#353;ih bolnikih),
125 halucinacije, alergijske reakcije, hepatotoksi&#269;nost in hematolo&#353;ke reakcije
126 (levkopenija in trombocitopenija).<br>
127 Po prenehanju zdravljenja z Atenololom se lahko pojavijo aritmije, bole&#269;ine
128 v prsnem ko&#353;u, splo&#353;en neugoden ob&#269;utek, slabotnost, glavobol, hitro dihanje,
129 znojenje in drhtenje.<br>
130 <br>
131 Izdajanje zdravila<br>
132 Rp &#8211; izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
133 <br>
134 Oprema<br>
135 &#353;katlica s 30 tabletami po 50 mg<br>
136 &#353;katlica s 14 tabletami po 100 mg<br>
137 <br>
138 <br>
139 </body>
140 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26