/[pliva-si]/vade/1081.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1081.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 10 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 dpavlin 1.1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2     <html>
3     <head>
4     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5     <title>ATENOLOL</title>
6     </head>
7     <body>
8     <b>ATENOLOL </b>PLIVA<b> </b>tablete 50 mg &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9     &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; atenololum<br>
10     tableta<br>
11     <br>
12     Sestava<br>
13     1 tableta vsebuje 50 mg oziroma 100 mg atenolola.<br>
14     <br>
15     Pomo&#382;ne snovi so: mikrokristalna celuloza, natrijeva karboksimetilceluloza,
16     natrijev lavrilsulfat, polietilenglikol, silikagel, koloidni, smukec, magnezijev
17     stearat.<br>
18     <br>
19     Lastnosti in delovanje<br>
20     Atenolol je kardioselektivni blokator adrenergi&#269;nih receptorjev beta1. Nima
21     delno agonisti&#269;nega u&#269;inka in ne stabilizira membrane.<br>
22     Tako v mirovanju kot pri naporu zmanj&#353;a sr&#269;no frekvenco, utripni volumen,
23     sistoli&#269;ni in diastoli&#269;ni krvni tlak ter potrebo miokarda po kisiku, s &#269;imer
24     omogo&#269;a precej bolj&#353;e delovanje srca.<br>
25     <br>
26     Indikacije<br>
27     arterijska hipertenzija, angina pektoris (dolgotrajno zdravljenje), tahiaritmije<br>
28     <br>
29     Kontraindikacije<br>
30     sinusna bradikardija, atrioventriklski blok II. in III. stopnje, kardiogeni
31     &#353;ok, izrazita sr&#269;na insuficienca<br>
32     <br>
33     Previdnostni ukrepi<br>
34     Med zdravljenjem z Atenololom je treba redno nadzorovati delovanje srca,
35     sr&#269;no frekvenco in krvni tlak.<br>
36     <br>
37     Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
38     Zdravila z antiadrenergi&#269;nim delovanjem (npr. rezerpin) zve&#269;ajo delovanje
39     atenolola, kar lahko povzro&#269;i bradikardijo in hipotenzijo.<br>
40     Previdnost je potrebna pri so&#269;asnem zdravljenju z atenololom in antiaritmiki
41     I. skupine.<br>
42     Po koncu kombiniranega zdravljenja z atenololom in klonidinom je treba slednjega
43     bolniku dajati &#353;e nekaj dni.<br>
44     Med zdravljenjem z atenololom je potrebna previdnost pri uporabi anestetikov,
45     ki depresivno delujejo na miokard.<br>
46     <br>
47     Posebna opozorila<br>
48     Kljub atenololovi kardioselektivnosti je potrebna previdnost pri bolnikih
49     s kroni&#269;no obstrukcijsko boleznijo dihal. <br>
50     Atenolol je treba previdno uporabljati pri ljudeh z zmanj&#353;anim delovanjem
51     srca, ki dobivajo tudi sr&#269;ni glikozid in/ali diuretik (atenolol in digitalis
52     upo&#269;asnujeta atrioventriklsko prevajanje). &#268;e se pri teh bolnikih pojavi
53     bradikardija ali poslab&#353;a stanje sr&#269;ne insuficience, je treba odmerek atenolola
54     zmanj&#353;ati ali povsem prenehati z njegovo uporabo.<br>
55     Pri bolnikih s sladkorno boleznijo ali hipertireozo lahko atenolol prikrije
56     simptome osnovne bolezni. <br>
57     Ker se atenolol izlo&#269;a prek ledvic, ga moramo pri bolnikih z zmanj&#353;anim delovanjem
58     ledvic previdno odmerjati in skrbno kontrolirati serumsko vrednost kreatinina
59     oziroma njegovega iz&#269;istka (glej Odmerjanje in na&#269;in uporabe). <br>
60     Zdravljenja z atenololom ne smemo hitro ustaviti. To velja &#353;e zlasti za bolnike
61     z ishemi&#269;no boleznijo sr&#269;ne mi&#353;ice, ker lahko pride do hudega poslab&#353;anja
62     angine pektoris, pojava miokardnega infarkta in prekatnih aritmij. Med postopnim
63     zmanj&#353;evanjem odmerkov atenolola naj bolnik telesno dejavnost omeji na najmanj&#353;o
64     mo&#382;no mero.<br>
65     Pri bolnikih z anafilakti&#269;no reakcijo v anamnezi je naslednja anafilakti&#269;na
66     reakcija na alergene lahko huj&#353;a in dalj&#353;a.<br>
67     Atenolol lahko poslab&#353;a miastenijo gravis, psoriazo in stanje bolnikov z
68     Raynaudevo boleznijo ali drugimi perifernimi vaskularnimi boleznimi.<br>
69     Ne&#353;kodljivost in u&#269;inkovitost atenolola pri otrocih nista raziskani.<br>
70     <br>
71     Nose&#269;nost in dojenje<br>
72     Ni ustreznih in dobro nadzorovanih raziskovanj o uporabi atenolola med nose&#269;nostjo.
73     Zato uporabljamo atenolol med nose&#269;nostjo le, &#269;e njegovo koristno delovanje
74     upravi&#269;uje morebitno tveganje za plod.<br>
75     Atenolol previdno uporabljamo pri doje&#269;ih materah. Pri dojen&#269;kih mater, ki
76     se zdravijo z atenololom, lahko namre&#269; pride do klini&#269;no pomembne bradikardije.<br>
77     <br>
78     Odmerjanje in uporaba<br>
79     Odmerjanje je treba prilagoditi vsakemu bolniku posebej. Priporo&#269;ljivo je
80     zdravljenje za&#269;eti s 50 mg na dan, nato pa po potrebi odmerek zve&#269;amo na
81     100 mg na dan. Optimalen antihipertenzijski u&#269;inek se pojavi po dveh tednih
82     zdravljenja. &#268;e se po dveh tednih zdravljenja krvni tlak ne zni&#382;a na ustrezno
83     vrednost, lahko u&#269;inek okrepimo s so&#269;asno uporabo drugih antihipertenzivnih
84     zdravil. Nekateri bolniki z angino pektoris potrebujejo odmerek po 200 mg
85     na dan.<br>
86     Pri zdravljenju hipertenzije z dnevnim odmerkom po 25 mg atenolola je treba
87     u&#269;inkovitost zdravljenja ugotoviti z merjenjem krvnega tlaka neposredno pred
88     uporabo naslednjega odmerka.<br>
89     Pri bolnikih z zmanj&#353;anim delovanjem ledvic je treba uporabiti manj&#353;e odmerke
90     atenolola, ki so razvidni iz preglednice:<br>
91     <br>
92     iz&#269;istek kreatinina(ml/min/1,73 m2) &nbsp;&nbsp; serumska koncentracija kreatinina(mmol/l)
93     &nbsp;&nbsp; odmerek atenolola<br>
94     35 do 15 &nbsp;&nbsp; 300 do 600 &nbsp;&nbsp; 50 mg na dan<br>
95     &lt; 15 &nbsp;&nbsp; &gt; 600 &nbsp;&nbsp; 50 mg vsaki drugi dan<br>
96     <br>
97     Bolnikom na hemodializi je treba po vsaki dializi dodajati po 25 do 50 mg
98     atenolola; potrebujejo tudi zdravni&#353;ki nadzor v zdravstveni ustanovi, ker
99     se jim lahko zni&#382;a krvni tlak.<br>
100     <br>
101     Preveliko odmerjanje<br>
102     Znaki predoziranja atenolola so bradikardija, vrtoglavica ali slabotnost,
103     hipotenzija, sr&#269;ni blok, aritmije, zmanj&#353;ano delovanje srca, te&#382;ave pri dihanju,
104     modro obarvani nohti ali dlani, konvulzije.<br>
105     &#268;im prej je treba sprazniti &#382;elodec z izpiranjem in uporabiti aktivno oglje.
106     &#268;e se pojavi huj&#353;a bradikardija s hipotenzijo, damo bolniku intravensko atropin
107     ali glukagon. Pri hudi hipotenziji mu damo vazopresorna zdravila (dopamin,
108     dobutamin, epinefrin ali norepinefrin). Pri AV-bloku II. in III. stopnje
109     mu damo izoproterenol ali se odlo&#269;imo za transvensko elektrostimulacijo srca.
110     Pri pojavu sr&#269;ne insuficience uporabimo furosemid ali digitalisov glikozid,
111     pri bronhospazmu pa spodbujevalec adrenergi&#269;nih receptorjev b2. &#268;e se pojavi
112     hipoglikemija, damo bolniku intravensko glukozo.<br>
113     <br>
114     Stranski u&#269;inki<br>
115     Stranski u&#269;inki atenolola so ve&#269;inoma blagi in prehodni.<br>
116     Od kardiovaskularnih stranskih u&#269;inkov lahko atenolol redko povzro&#269;i bradikardijo,
117     kongestivno popu&#353;&#269;anje delovanja srca in hladne okon&#269;ine (zaradi zmanj&#353;anja
118     perifernega krvnega pretoka), &#353;e redkeje pa ortostatsko hipotenzijo in aritmije.<br>
119     Kljub kardioselektivnosti lahko atenolol le redko povzro&#269;i bronhospazem.<br>
120     Atenolol lahko zmanj&#353;a seksualno sposobnost, povzro&#269;i zaspanost, motnje spanja,
121     utrujenost ali slabotnost, &#382;iv&#269;nost in nazalno kongestijo. Od stranskih u&#269;inkov
122     v prebavilih se lahko pojavijo zaprtje, driska, slabost, bruhanje in neugoden
123     ob&#269;utek v trebuhu.<br>
124     Redko se lahko pojavijo depresija, zmedenost (predvsem pri starej&#353;ih bolnikih),
125     halucinacije, alergijske reakcije, hepatotoksi&#269;nost in hematolo&#353;ke reakcije
126     (levkopenija in trombocitopenija).<br>
127     Po prenehanju zdravljenja z Atenololom se lahko pojavijo aritmije, bole&#269;ine
128     v prsnem ko&#353;u, splo&#353;en neugoden ob&#269;utek, slabotnost, glavobol, hitro dihanje,
129     znojenje in drhtenje.<br>
130     <br>
131     Izdajanje zdravila<br>
132     Rp &#8211; izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
133     <br>
134     Oprema<br>
135     &#353;katlica s 30 tabletami po 50 mg<br>
136     &#353;katlica s 14 tabletami po 100 mg<br>
137     <br>
138     <br>
139     </body>
140     </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26