/[pliva-si]/vade/1080.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1080.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Thu May 23 10:35:42 2002 UTC (20 years, 8 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
back-end changes

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
5 <title>ASAMID&reg; </title>
6 </head>
7 <body>
8 <b>ASAMID&reg; &nbsp;&nbsp;</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ethosuximidum<br>
10 sirup<br>
11 <br>
12 Sestava<br>
13 5 ml sirupa (ena &#382;li&#269;ka) vsebuje 250 mg etosuksimida.<br>
14 Pomo&#382;ne snovi: natrijev benzoat, natrijev ciklamat, sorbitol, barve: E 123,
15 E 124, E 110<br>
16 <br>
17 Lastnosti in delovanje<br>
18 Asamid je antiepileptik, ki zvi&#353;uje prag za pojav konvulzij in zavira prevajanje
19 impulzov v motori&#269;nem korteksu ter tako zmanj&#353;uje pogostost epilepti&#269;nih
20 napadov tipa absenc.<br>
21 <br>
22 Indikacije<br>
23 Asamid je zdravilo izbora za nadzorovanje epilepti&#269;nih napadov tipa absenc
24 (petit mal). V kombinaciji z drugimi antiepileptiki se uporablja za zdravljenje
25 me&#353;anih oblik epilepsije, tudi absenc.<br>
26 <br>
27 Kontraindikacije<br>
28 preob&#269;utljivost za etosuksimid in druge sukcinimide<br>
29 <br>
30 Previdnostni ukrepi<br>
31 Pri bolnikih, ki se zdravijo z Asamidom, so potrebne redne kontrole krvne
32 slike, delovanja ledvic in jeter ter se&#269;a.<br>
33 Odmerek etosuksimida je treba ob prenehanju zdravljenja z njim postopno zmanj&#353;evati.
34 Ob zamenjavi drugega antikonvulzijskega zdravila z etosuksimidom je treba
35 odmerek drugega postopno zve&#269;evati, dozo prvega pa so&#269;asno postopno zmanj&#353;evati.<br>
36 <br>
37 Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil<br>
38 Med so&#269;asnim jemanjem etosuksimida in depresorjev osrednjega &#382;iv&#269;evja ali
39 alkohola se lahko zve&#269;ajo depresivni u&#269;inki. Med hkratno uporabo etosuksimida
40 in haloperidola se lahko spremeni na&#269;in in pogostost pojavljanja epileptoformnih
41 napadov; serumska koncentracija haloperidola se lahko bistveno zmanj&#353;a.<br>
42 <br>
43 Zaradi so&#269;asne uporabe etosuksimida in tricikli&#269;nih antidepresivov, loksapina,
44 maprotilina, molindona, zaviralcev MAO, fenotiazinov, pimozida ali tioksantenov
45 se lahko prag za pojav konvulzij zni&#382;a, antikonvulzijski u&#269;inki zmanj&#353;ajo,
46 depresivni u&#269;inek na osrednje &#382;iv&#269;evje pa zve&#269;a.<br>
47 <br>
48 Posledica indukcije jetrnih mikrosomnih encimov, ki jo povzro&#269;ijo karbamazepin,
49 fenobarbital, fenitoin in primidon, je zve&#269;ana presnova in zmanj&#353;ana serumska
50 koncentracija so&#269;asno zau&#382;itega etosuksimida. Priporo&#269;eno je spremljanje
51 serumskih vrednosti (kot orientacija za odmerjanje).<br>
52 <br>
53 Valprojska kislina lahko zaradi spremenjene presnove zmanj&#353;a ali zve&#269;a koncentracijo
54 etosuksimida. Tudi v tem primeru je zaradi la&#382;jega dolo&#269;anja ustreznega odmerka
55 etosuksimida priporo&#269;eno spremljanje njegovih serumskih koncentracij.<br>
56 <br>
57 Posebna opozorila<br>
58 Asamid je treba dajati zelo previdno bolnikom z ledvi&#269;no ali jetrno okvaro.
59 Njegova uporaba zaradi mo&#382;nosti eksacerbacij ni primerna za bolnike s krvnimi
60 diskrazijami ali porfirijo.<br>
61 <br>
62 Asamid lahko zmanj&#353;a sposobnost upravljanja vozil in strojev. Na to je treba
63 opozoriti bolnike, ki se zdravijo z njim.<br>
64 <br>
65 Nose&#269;nost in dojenje<br>
66 <br>
67 &#268;eprav med nose&#269;nostjo niso opazili &#353;kodljivega delovanja etosuksidima, je
68 treba skrbno pretehtati, kolik&#353;na je koristnost zdravljenja z njim in kolik&#353;na
69 nevarnost za plod, in dajati nose&#269;nici najmanj&#353;e odmerke zdravila ter spremljati
70 njegove serumske koncentracije.<br>
71 <br>
72 Etosuksimid se izlo&#269;a v materino mleko. &#352;kodljivih u&#269;inkov zdravila pri dojen&#269;ku
73 sicer niso opazili, kljub temu pa ga je treba materam, ki dojijo, dajati
74 zelo previdno.<br>
75 <br>
76 Odmerjanje in uporaba<br>
77 Obi&#269;ajen za&#269;etni odmerek za otroke, stare manj kot &#353;est let, je 250 mg na
78 dan (ena &#382;li&#269;ka), za otroke, stare ve&#269; kot &#353;est let, in odrasle pa 500 mg
79 na dan (dve &#382;li&#269;ki). Glede na terapevtsko u&#269;inkovitost se odmerek lahko zve&#269;a
80 za 250 mg (ena &#382;li&#269;ka) na vsake &#353;tiri do sedem dni; najve&#269;ji dnevni odmerek
81 za otroke je 1 g (&#353;tiri &#382;li&#269;ke), za odrasle pa 1,5 g (&#353;est &#382;li&#269;k). Optimalen
82 vzdr&#382;evalni dnevni odmerek za otroke je pribli&#382;no 20 mg/kg.<br>
83 <br>
84 Asamid je priporo&#269;eno jemati med jedjo ali z mlekom.<br>
85 <br>
86 Preveliko odmerjanje<br>
87 Znaki predoziranja etosuksimida so izrazita zaspanost (zaradi depresije osrednjega
88 &#382;iv&#269;evja), huda slabost in bruhanje ter te&#382;ave z dihanjem (upo&#269;asnjeno in
89 nepravilno dihanje, depresija dihanja).<br>
90 <br>
91 Specifi&#269;nega protistrupa ni. Zdravljenje je simptomatsko. Zagotoviti je treba
92 delovanje vitalnih organov. Pri bolnikih, ki so pri zavesti, je treba izzvati
93 bruhanje ali izprati &#382;elodec ter jim dati aktivno oglje in tako zmanj&#353;ati
94 absorpcijo. Izlo&#269;anje zdravila se lahko zve&#269;a s hemodializo.<br>
95 <br>
96 &#352;kodljivi ne&#382;eleni u&#269;inki<br>
97 Najpogostej&#353;i stranski u&#269;inki so neje&#353;&#269;nost, ataksija, vrtoglavica, zaspanost,
98 glavobol, kolcanje, slabost ali bruhanje, trebu&#353;ni kr&#269;i. Hudi stranski u&#269;inki,
99 ki se lahko pojavijo, so Stevens-Johnsonov sindrom in sistemski lupus eritematosus.
100 Utrujenost ali slabotnost, agresivnost, te&#382;ave pri zbranosti in depresija
101 se pojavijo redko. Izjemno redko se pojavijo krvne diskrazije (agranulocitoza,
102 aplasti&#269;na anemija, eozinofilija, levkopenija, pancitopenija), toni&#269;no-kloni&#269;ni
103 kr&#269;i, psihoza in srbe&#269;i eritematozni izpu&#353;&#269;aji.<br>
104 <br>
105 Izdajanje zdravila<br>
106 Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept<br>
107 <br>
108 Oprema<br>
109 Zlo&#382;enka s stekleni&#269;ko z 200 ml sirupa<br>
110 * V zlo&#382;enki je prilo&#382;ena tudi &#382;li&#269;ka za 5 ml sirupa.<br>
111 <br>
112 <br>
113 </body>
114 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26