/[pliva-si]/vade/1074.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1074.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +481 -1761 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>TRASICOR</b><b><sup></sup></b><b> 80 </b>
10 oxprenololum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> filmsko oblo&frac34;ena tableta </p>
15 </div>
16
17 <div align="Left">
18 <p style="text-align: left; "> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> <b>Sestava</b> </p>
23 </div>
24
25 <div align="Left">
26 <p style="text-align: left; "> Ena tableta vsebuje 80 mg oksprenololijevega
27 klorida. </p>
28 </div>
29
30 <div align="Left">
31 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
32 </div>
33
34 <div align="Left">
35 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;ne snovi so: </p>
36 </div>
37
38 <div align="Left">
39 <p style="text-align: left; "> Jedro: silikagel, koloidni, brezvodni, koruzni
40 &#353;krob, natrijev karboksimetil&#353;krob, kalcijev fosfat, povidon, magnezijev
41 stearat, smukec. </p>
42 </div>
43
44 <div align="Left">
45 <p style="text-align: left; "> Obloga: metilhidroksipropilceluloza, polisorbat
46 80, smukec, titanov dioksid (E 171), rumeni &frac34;elezov oksid (E 172).
47 </p>
48 </div>
49
50 <div align="Left">
51 <p style="text-align: left; "> </p>
52 </div>
53
54 <div align="Left">
55 <p style="text-align: left; "> <b>Lastnosti in delovanje</b> </p>
56 </div>
57
58 <div align="Justify">
59 <p style="text-align: justify; "> Oksprenolol, u&egrave;inkovina Trasicora
60 80, je neselektivni blokator adrenergi&egrave;nih receptorjev beta z delnim
61 agonisti&egrave;nim delovanjem. </p>
62 </div>
63
64 <div align="Justify">
65 <p style="text-align: justify; "> Oksprenolol uspe&#353;no blokira aritmogene
66 u&egrave;inke kateholaminov, zmanj&#353;uje sr&egrave;no frekvenco ter podalj&#353;uje
67 atrioventriklni prenos dra&frac34;ljajev in refraktarno obdobje AV-vozla.
68 Srce varuje pred adrenergi&egrave;nim dra&frac34;enjem, ki ga povzro&egrave;ajo
69 telesni in du&#353;evni napori, ter tako zmanj&#353;uje obremenitev in porabo kisika
70 v sr&egrave;ni mi&#353;ici. </p>
71 </div>
72
73 <div align="Justify">
74 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih z angino pektoris oksprenolol
75 zmanj&#353;a pogostost in jakost anginoznih napadov ter omogo&egrave;a prena&#353;anje
76 ve&egrave;jih naporov. </p>
77 </div>
78
79 <div align="Justify">
80 <p style="text-align: justify; "> Oksprenolol zni&frac34;uje zvi&#353;an krvni
81 tlak ter zmanj&#353;uje zbolevnost in smrtnost po sr&egrave;nem infarktu. </p>
82 </div>
83
84 <div align="Left">
85 <p style="text-align: left; "> </p>
86 </div>
87
88 <div align="Left">
89 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
90 </div>
91
92 <div align="Justify">
93 <p style="text-align: justify; "> - hipertenzija </p>
94 </div>
95
96 <div align="Justify">
97 <p style="text-align: justify; "> - angina pektoris (za dolgotrajno profilakso)
98 </p>
99 </div>
100
101 <div align="Justify">
102 <p style="text-align: justify; "> - sekundarna preventiva po miokardnem
103 infarktu (&egrave;e v anamnezi ni podatkov o sr&egrave;ni insuficienci, bradikardiji
104 in hipotenziji) </p>
105 </div>
106
107 <div align="Justify">
108 <p style="text-align: justify; "> - motnje sr&egrave;nega ritma (supraventriklna
109 tahikardija, fibrilacija preddvorov, aritmije, ki jih povzro&egrave;ajo digitalisovi
110 glikozidi, ventriklna tahikardija) </p>
111 </div>
112
113 <div align="Justify">
114 <p style="text-align: justify; "> - funkcionalne motnje (hiperkineti&egrave;ni
115 sindrom) </p>
116 </div>
117
118 <div align="Left">
119 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
120 </div>
121
122 <div align="Left">
123 <p style="text-align: left; "> Kontraindikacije </p>
124 </div>
125
126 <div align="Justify">
127 <p style="text-align: justify; "> preob&egrave;utljivost za oksprenolol
128 in njegove derivate ter druge sestavine zdravila, hudo sr&egrave;no popu&#353;&egrave;anje,
129 AV-blok II. ali III. stopnje, sindrom bolnega sinusnega vozla, huda bradikardija,
130 huda hipotenzija, &#353;ok, kardiogeni &#353;ok, huda periferna angiopatija, bronhialna
131 astma </p>
132 </div>
133
134 <div align="Justify">
135 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
136 </div>
137
138 <div align="Left">
139 <p style="text-align: left; "> Medsebojna u&egrave;in<b>kovanja zdravil</b>
140 </p>
141 </div>
142
143 <div align="Justify">
144 <p style="text-align: justify; "> Antihipertenzivni u&egrave;inek oksprenolola
145 se lahko okrepi pri so&egrave;asni uporabi drugih antihipertenzivnih zdravil.
146 </p>
147 </div>
148
149 <div align="Justify">
150 <p style="text-align: justify; "> Bolniki, ki jemljejo Trasicor 80, zaradi
151 nevarnosti pojava sr&egrave;ne odpovedi ne smejo intravensko dobivati verapamila
152 in diltiazema. Previdnost je potrebna pri so&egrave;asni uporabi peroralnih
153 oblik verapamila ter drugih kalcijevih antagonistov in/ali antiaritmikov.
154 Oksprenolol lahko zve&egrave;a negativno inotropno in negativno dromotropno
155 delovanje antiaritmikov kinidina in amiodarona. </p>
156 </div>
157
158 <div align="Justify">
159 <p style="text-align: justify; "> Pri so&egrave;asnem zdravljenju z oksprenololom
160 in rezerpinom ali gvanetidinom ali zaviralci monoaminooksidaze je treba bolnika
161 skrbno nadzorovati. </p>
162 </div>
163
164 <div align="Justify">
165 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih, ki se zdravijo z oksprenololom,
166 je treba upo&#353;tevati kardiodepresijsko delovanje inhalacijskih anestetikov
167 (halotan). </p>
168 </div>
169
170 <div align="Justify">
171 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e je treba prenehati s kombinirano
172 uporabo oksprenolola in klonidina, bolniku prenehamo dajati oksprenolol nekaj
173 dni pred ustavitvijo zdravljenja s klonidinom. </p>
174 </div>
175
176 <div align="Justify">
177 <p style="text-align: justify; "> Oksprenolol lahko zve&egrave;a depresivno
178 delovanje alkohola, analgetikov, antihistaminikov in psihoaktivnih zdravil
179 (tricikli&egrave;nih antidepresivov, sedativov, antipsihotikov) na osrednje
180 &frac34;iv&egrave;evje. </p>
181 </div>
182
183 <div align="Justify">
184 <p style="text-align: justify; "> Pri hkratni uporabi oksprenolola in adrenalina
185 ali drugih simpatikomimeti&egrave;nih zdravil lahko pride do hipertenzijske
186 reakcije ali paradoksne hipotenzije. </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> Oksprenolol lahko zve&egrave;a hipoglikemijski
191 u&egrave;inek inzulina in peroralnih hipoglikemikov. Cimetidin zve&egrave;a
192 biolo&#353;ko uporabnost oksprenolola, zato lahko okrepi tudi njegovo delovanje.
193 </p>
194 </div>
195
196 <div align="Justify">
197 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
198 </div>
199
200 <div align="Left">
201 <p style="text-align: left; "> <b>Posebna opozorila</b> </p>
202 </div>
203
204 <div align="Justify">
205 <p style="text-align: justify; "> Zaradi mo&frac34;nosti pojava bronhokonstrikcije
206 dajemo Trasicor 80 previdno bolnikom s kroni&egrave;nim bronhitisom, emfizemom
207 in astmati&egrave;nimi napadi v anamnezi. </p>
208 </div>
209
210 <div align="Justify">
211 <p style="text-align: justify; "> Trasicor 80 lahko pri bolnikih z AV blokom
212 I. stopnje te&frac34;ave &#353;e zve&egrave;a. Zdravilo ni primerno za bolnike
213 z zmanj&#353;anim delovanjem desnega srca (plju&egrave;no srce). Trasicor 80 lahko
214 prikrije znake hipertiroze, pri diabetikih pa znake hipoglikemije. </p>
215 </div>
216
217 <div align="Justify">
218 <p style="text-align: justify; "> Koncentracija zdravila v krvi se lahko
219 zve&egrave;a zaradi okvarjenega delovanja jeter, zato je treba odmerek zdravila
220 prilagoditi. Pri bolnikih s kompenzirano ledvi&egrave;no insuficienco se
221 koncentracija zdravila v krvi ne spremeni pomembneje. </p>
222 </div>
223
224 <div align="Justify">
225 <p style="text-align: justify; "> Trasicor 80 lahko poslab&#353;a bolezenske
226 znake pri ljudeh z motnjami perifernega krvnega obtoka (Raynaudova bolezen).
227 </p>
228 </div>
229
230 <div align="Justify">
231 <p style="text-align: justify; "> Bolnikom s feokromocitomom smemo dajati
232 Trasicor 80 samo so&egrave;asno z blokatorjem adrenergi&egrave;nih receptorjev
233 alfa. </p>
234 </div>
235
236 <div align="Justify">
237 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenja z oksprenololom ne smemo hitro
238 ustaviti, ker obstaja mo&frac34;nost povratnega poslab&#353;anja klini&egrave;ne
239 slike (rebound fenomena), temve&egrave; odmerke zdravila zmanj&#353;ujemo postopno.
240 To velja &#353;e posebej za bolnike z ishemi&egrave;no sr&egrave;no boleznijo.
241 </p>
242 </div>
243
244 <div align="Justify">
245 <p style="text-align: justify; "> Oksprenolol lahko povzro&egrave;i huj&#353;i
246 potek anafilakti&egrave;nih reakcij. </p>
247 </div>
248
249 <div align="Justify">
250 <p style="text-align: justify; "> Pri otrocih &#353;e ni dovolj izku&#353;enj z uporabo
251 Trasicorja 80. </p>
252 </div>
253
254 <div align="Left">
255 <p style="text-align: left; "> </p>
256 </div>
257
258 <div align="Left">
259 <p style="text-align: left; "> Nose&egrave;nost in dojenje<b><i></i></b>
260 </p>
261 </div>
262
263 <div align="Justify">
264 <p style="text-align: justify; "> Oksprenolol prehaja v posteljico in materino
265 mleko, zato dajemo nose&egrave;nicam zdravilo le pod skrbnim zdravni&#353;kim
266 nadzorom, v posameznih nujnih primerih, kadar pri&egrave;akovana korist za
267 mater opravi&egrave;uje tveganje za otroka. Previdnost je potrebna zaradi
268 morebitnega delovanja oksprenolola (npr. upo&egrave;asnitev sr&egrave;ne
269 frekvence) na plod, novorojen&egrave;ka ali dojen&egrave;ka matere, ki se
270 zdravi s Trasicorjem 80. </p>
271 </div>
272
273 <div align="Justify">
274 <p style="text-align: justify; "> </p>
275 </div>
276
277 <div align="Left">
278 <p style="text-align: left; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti
279 </i> </p>
280 </div>
281
282 <div align="Left">
283 <p style="text-align: left; "> Oksprenolol lahko vpliva na bolnikovo sposobnost
284 za vo&frac34;njo in upravljanje strojev, predvsem na za&egrave;etku zdravljenja
285 (prva dva tedna), zato je treba na to opozoriti voznike. </p>
286 </div>
287
288 <div align="Justify">
289 <p style="text-align: justify; "> </p>
290 </div>
291
292 <div align="Left">
293 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
294 </div>
295
296 <div align="Justify">
297 <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje je individualno. Pred zve&egrave;anjem
298 odmerka je treba izmeriti bolnikov sr&egrave;ni utrip v mirovanju. &Egrave;e
299 je manj&#353;i kot 55 utripov na minuto, ni priporo&egrave;ljivo zve&egrave;ati
300 odmerka. </p>
301 </div>
302
303 <div align="Justify">
304 <p style="text-align: justify; "> Tablete je treba popiti s teko&egrave;ino.
305 </p>
306 </div>
307
308 <div align="Justify">
309 <p style="text-align: justify; "> </p>
310 </div>
311
312 <div align="Justify">
313 <p style="text-align: justify; "> <i>Hipertenzija</i> </p>
314 </div>
315
316 <div align="Justify">
317 <p style="text-align: justify; "> Obi&egrave;ajni dnevni odmerek je 80 do
318 160 mg (1 tableta do 2 tableti) v enkratnem odmerku (zjutraj) ali v dveh
319 obrokih (zjutraj in zve&egrave;er). Po potrebi se lahko odmerek v presledkih
320 po 1 do 2 tedna zve&egrave;a do 320 mg na dan. Najve&egrave;ji dnevni odmerek
321 oksprenolola je 480 mg. </p>
322 </div>
323
324 <div align="Justify">
325 <p style="text-align: justify; "> <i></i> </p>
326 </div>
327
328 <div align="Justify">
329 <p style="text-align: justify; "> Angina pektoris </p>
330 </div>
331
332 <div align="Justify">
333 <p style="text-align: justify; "> Odmerek je 80 do 160 mg na dan, razdeljen
334 na dva ali tri obroke. Po potrebi se lahko odmerek zve&egrave;a na 320 mg
335 na dan, le izjemoma tudi na ve&egrave;. </p>
336 </div>
337
338 <div align="Justify">
339 <p style="text-align: justify; "> </p>
340 </div>
341
342 <div align="Justify">
343 <p style="text-align: justify; "> <i>Sekundarna preventiva po miokardnem
344 infarktu</i> </p>
345 </div>
346
347 <div align="Justify">
348 <p style="text-align: justify; "> Odmerek je 80 mg, razdeljen na dva obroka
349 na dan. Trasicor 80 je treba dati bolniku &egrave;imprej po infarktu, takoj
350 ko se stabilizirajo vrednosti hemodinami&egrave;nih parametrov. </p>
351 </div>
352
353 <div align="Left">
354 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
355 </div>
356
357 <div align="Left">
358 <p style="text-align: left; "> <i>Motnje sr&egrave;nega ritma in tahikardija</i>
359 </p>
360 </div>
361
362 <div align="Left">
363 <p style="text-align: left; "> 80 do 240 mg na dan, razdeljeno na dva ali
364 tri odmerke. </p>
365 </div>
366
367 <div align="Left">
368 <p style="text-align: left; "> Funkcionalne motnje </p>
369 </div>
370
371 <div align="Left">
372 <p style="text-align: left; "> 40 do 80 mg na dan v enem odmerku ali razdeljeno
373 na dva obroka. </p>
374 </div>
375
376 <div align="Left">
377 <p style="text-align: left; "> </p>
378 </div>
379
380 <div align="Left">
381 <p style="text-align: left; "> <b>Preveliko odmerjanje</b> </p>
382 </div>
383
384 <div align="Left">
385 <p style="text-align: left; "> Preveliki odmerki lahko povzro&egrave;ijo
386 predvsem po&egrave;asen sr&egrave;ni utrip, zmanj&#353;an krvni tlak in sr&egrave;no
387 popu&#353;&egrave;anje, v huj&#353;ih primerih tudi zastoj srca in dihanja. Bolnika,
388 ki je zau&frac34;il ve&egrave;jo koli&egrave;ino tablet je treba skrbno opazovati
389 v bolni&#353;nici. </p>
390 </div>
391
392 <div align="Left">
393 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
394 </div>
395
396 <div align="Left">
397 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
398 </div>
399
400 <div align="Justify">
401 <p style="text-align: justify; "> Bolniki Trasicor 80 (tako kot druge blokatorje
402 adrenergi&egrave;nih receptorjev beta) dobro prena&#353;ajo. Stranski u&egrave;inki
403 so obi&egrave;ajno redki, nastanejo lahko predvsem na za&egrave;etku zdravljenja
404 in po ve&egrave;jih odmerkih; najpogosteje so prehodne narave. Pojavijo se
405 lahko utrujenost, oslabelost, hladne okon&egrave;ine, motnje spanja, depresija,
406 zmedenost, halucinacije, glavobol, vrtoglavica omotica, prebavne motnje (slabost,
407 bruhanje, driska ali zapeka, suha usta), zmanj&#353;ano izlo&egrave;anje solz
408 (pomembno za tiste, ki nosijo kontaktne le&egrave;e), zmanj&#353;ani libido in
409 motnje potence, mo&frac34;ne pa so tudi alergijske reakcije (izpu&#353;&egrave;aji,
410 srbenje) in poslab&#353;anje angine pektoris. Bronhospazem, sr&egrave;no popu&#353;&egrave;anje,
411 hipotenzija, bradikardija in motnje pri AV-prevajanju dra&frac34;ljajev so
412 redki stranski u&egrave;inki (&egrave;e upo&#353;tevamo opozorila in kontraindikacije).
413 </p>
414 </div>
415
416 <div align="Justify">
417 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
418 </div>
419
420 <div align="Left">
421 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
422 </div>
423
424 <div align="Left">
425 <p style="text-align: left; "> Izdajanje zdravila </p>
426 </div>
427
428 <div align="Left">
429 <p style="text-align: left; "> Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept </p>
430 </div>
431
432 <div align="Left">
433 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
434 </div>
435
436 <div align="Left">
437 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
438 </div>
439
440 <div align="Left">
441 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka z 20 tabletami po 80 mg </p>
442 </div>
443
444 <div align="Left">
445 <p style="text-align: left; "> 2x10 tablet v pretisnem omotu </p>
446 </div>
447
448 <div align="Left">
449 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
450 </div>
451
452 <div align="Left">
453 <p style="text-align: left; "> </p>
454 </div>
455
456 <div align="Left">
457 <p style="text-align: left; "> </p>
458 </div>
459
460 <div align="Left">
461 <p style="text-align: left; "> </p>
462 </div>
463
464 <div align="Left">
465 <p style="text-align: left; "> </p>
466 </div>
467
468 <div align="Left">
469 <p style="text-align: left; "> </p>
470 </div>
471
472 <div align="Left">
473 <p style="text-align: left; "> </p>
474 </div>
475
476 <div align="Left">
477 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
478 </div>
479 <!--Section Ends-->
480 </body>
481 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26