/[pliva-si]/vade/1072.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1072.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +389 -1419 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>TINIDIL</b><b><sup> </sup></b><sup>
10 isosorbidi dinitras</sup> </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> podjezi&egrave;na tableta </p>
15 </div>
16
17 <div align="Left">
18 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
23 </div>
24
25 <div align="Left">
26 <p style="text-align: left; "> 1 podjezi&egrave;na tableta vsebuje 5 mg
27 izosorbid dinitrata. </p>
28 </div>
29
30 <div align="Left">
31 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
32 </div>
33
34 <div align="Left">
35 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;ni snovi sta: laktoza, natrijeva
36 kroskarmeloza. </p>
37 </div>
38
39 <div align="Left">
40 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
41 </div>
42
43 <div align="Left">
44 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
45 </div>
46
47 <div align="Justify">
48 <p style="text-align: justify; "> Tinidil vsebuje izosorbidov dinitrat,
49 organski nitrat, ki neposredno spro&#353;&egrave;a gladke mi&#353;ice, predvsem krvnih
50 &frac34;il. Zbolj&#353;uje predvsem pretok v venah, zato vpliva na sistemsko venodilatacijo
51 in zmanj&#353;uje volumensko obremenitev srca. V levem prekatu zni&frac34;uje
52 tlak ob koncu diastole. Tako zbolj&#353;uje pretok v globljih plasteh sr&egrave;ne
53 mi&#353;ice ter zmanj&#353;a volumen v levem prekatu in porabo kisika. Zaradi sistemske
54 arterijske dilatacije se zmanj&#353;a tla&egrave;na obremenitev srca (s tem pa
55 tudi poraba kisika v sr&egrave;ni mi&#353;ici), zaradi sistemske arteriolne dilatacije
56 pa se zmanj&#353;a periferni odpor in zni&frac34;a plju&egrave;ni kapilarni tlak.
57 V srcu raz&#353;irja predvsem velike epikardne krvne &frac34;ile, zato se zve&egrave;a
58 dotok krvi v ishemi&egrave;ne in neishemi&egrave;ne predele. </p>
59 </div>
60
61 <div align="Justify">
62 <p style="text-align: justify; "> Po sublingvalni uporabi za&egrave;ne Tinidil
63 delovati &egrave;ez tri do pet minut, u&egrave;inek pa traja do dve uri.
64 Lingvalete lahko tudi pogoltnemo. V tem primeru za&egrave;ne zdravilo delovati
65 &egrave;ez pol ure, u&egrave;inkuje pa do osem ur. </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> </p>
70 </div>
71
72 <div align="Left">
73 <p style="text-align: left; "> <b>Indikacije</b> </p>
74 </div>
75
76 <div align="Left">
77 <p style="text-align: left; "> zdravljenje in prepre&egrave;evanje angine
78 pektoris<b> </b> </p>
79 </div>
80
81 <div align="Left">
82 <p style="text-align: left; "> </p>
83 </div>
84
85 <div align="Left">
86 <p style="text-align: left; "> Kontraindikacije </p>
87 </div>
88
89 <div align="Justify">
90 <p style="text-align: justify; "> preob&egrave;utljivost za nitrate in druge
91 sestavine zdravila, sistoli&egrave;ni tlak, ni&frac34;ji kot 100 mmHg (13,3
92 kPa), obstrukcijska hipertrofi&egrave;na kardiomiopatija, akutni sr&egrave;ni
93 infarkt z nizkim tlakom polnjenja, huda aortna in mitralna stenoza, sr&egrave;na
94 tamponada in konstriktivni perikarditis, zvi&#353;an intrakranialni tlak (npr.
95 pri po&#353;kodbah glave, mo&frac34;ganskih krvavitvah ali tumorjih v glavi),
96 anemija huj&#353;e stopnje, ozkokotni glavkom </p>
97 </div>
98
99 <div align="Left">
100 <p style="text-align: left; "> </p>
101 </div>
102
103 <div align="Left">
104 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
105 </div>
106
107 <div align="Justify">
108 <p style="text-align: justify; "> Med dolgotrajnim zdravljenjem s Tinidilom
109 se lahko njegova u&egrave;inkovitost zaradi pojava tolerance za izosorbid
110 dinitrat zmanj&#353;a. V tem primeru zdravilo za nekaj &egrave;asa prenehamo uporabljati
111 (najbolje pono&egrave;i za 10 do 12 ur). Bolniku predpi&#353;emo zdravilo za zdravljenje
112 angine pektoris, ki ima druga&egrave;en na&egrave;in delovanja (glej Odmerjanje
113 in na&egrave;in uporabe). </p>
114 </div>
115
116 <div align="Left">
117 <p style="text-align: left; "> Na za&egrave;etku zdravljenja se lahko kljub
118 uporabi majhnih odmerkov krvni tlak zni&frac34;a, zato ni priporo&egrave;ljivo
119 hitro vstati iz le&frac34;e&egrave;ega ali sede&egrave;ega polo&frac34;aja.
120 </p>
121 </div>
122
123 <div align="Left">
124 <p style="text-align: left; "> Zdravljenje s Tinidilom ustavljamo previdno
125 s postopnim zmanj&#353;evanjem odmerkov. </p>
126 </div>
127
128 <div align="Left">
129 <p style="text-align: left; "> Zdravilo dajemo previdno pri hudi jetrni
130 ali ledvi&egrave;ni odpovedi in hipotirozi. </p>
131 </div>
132
133 <div align="Left">
134 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
135 </div>
136
137 <div align="Left">
138 <p style="text-align: left; "> Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil </p>
139 </div>
140
141 <div align="Justify">
142 <p style="text-align: justify; "> Zdravila z antihipertenzijskim delovanjem
143 (blokatorji adrenergi&egrave;nih receptorjev beta, diuretiki, antagonisti
144 receptorjev angiotenzina II, zaviralci ACE, zaviralci kalcijevih kanal&egrave;kov),
145 drugi vazodilatatorji in tricikli&egrave;ni antidepresivi lahko zve&egrave;ajo
146 hipotenzijski u&egrave;inek podjezi&egrave;nih tablet Tinidil. So&egrave;asno
147 pitje alkoholnih pija&egrave; lahko povzro&egrave;i mo&egrave;an glavobol
148 in hipotenzijo. Bolniki, ki se zdravijo z nitrati, ne smejo jemati sildenafila
149 (Viagre). </p>
150 </div>
151
152 <div align="Left">
153 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
154 </div>
155
156 <div align="Left">
157 <p style="text-align: left; "> Posebna opozorila </p>
158 </div>
159
160 <div align="Justify">
161 <p style="text-align: justify; "> Na za&egrave;etku zdravljenja se lahko
162 kljub uporabi majhnih odmerkov zni&frac34;a krvni tlak (predvsem v stoje&egrave;em
163 polo&frac34;aju). Zdravilo dajemo zato &#353;e posebej previdno bolnikom z zmanj&#353;anim
164 volumnom krvi (npr. pri zdravljenju z diuretiki, dehidraciji) in ni&frac34;jim
165 sistoli&egrave;nim tlakom. </p>
166 </div>
167
168 <div align="Justify">
169 <p style="text-align: justify; "> Tinidil ni primeren za zdravljenje akutnega
170 napada angine pektoris. </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> Zdravilo lahko pri hudi koronarni bolezni
175 izzove paradoksno angino pektoris. </p>
176 </div>
177
178 <div align="Left">
179 <p style="text-align: left; "> O varnosti in u&egrave;inkovitosti uporabe
180 Tinidila pri otrocih &#353;e nimamo dovolj podatkov. </p>
181 </div>
182
183 <div align="Left">
184 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
185 </div>
186
187 <div align="Justify">
188 <p style="text-align: justify; "> <i>Nose&egrave;nost in dojenje</i><b><i></i></b>
189 </p>
190 </div>
191
192 <div align="Justify">
193 <p style="text-align: justify; "> Ni poro&egrave;il o ne&frac34;elenih u&egrave;inkih
194 uporabe izosorbidovega dinitrata med nose&egrave;nostjo ali dojenjem, zato
195 zdravilo dajemo le v nujnih primerih, pod zdravni&#353;kim nadzorom, kadar pri&egrave;akovana
196 koristnost za mater opravi&egrave;uje tveganja za plod. </p>
197 </div>
198
199 <div align="Justify">
200 <p style="text-align: justify; "> Podatkov o izlo&egrave;anju zdravila v
201 materino mleko ni, zato ga dajemo doje&egrave;im materam zelo previdno. </p>
202 </div>
203
204 <div align="Left">
205 <p style="text-align: left; "> </p>
206 </div>
207
208 <div align="Left">
209 <p style="text-align: left; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;no sposobnost</i>
210 </p>
211 </div>
212
213 <div align="Left">
214 <p style="text-align: left; "> Pri posameznih bolnikih lahko zdravilo, zlasti
215 na za&egrave;etku zdravljenja, povzro&egrave;i zni&frac34;anje krvnega tlaka
216 in omoti&egrave;nost ter prehodno zmanj&#353;a sposobnost za upravljanje vozil
217 in strojev. </p>
218 </div>
219
220 <div align="Left">
221 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
222 </div>
223
224 <div align="Left">
225 <p style="text-align: left; "> Odmerjanje in uporaba </p>
226 </div>
227
228 <div align="Justify">
229 <p style="text-align: justify; "> Za prepre&egrave;evanje akutnega napada
230 angine pektoris je primerna podjezi&egrave;na uporaba Tinidila (podjezi&egrave;no
231 tableto polo&frac34;imo pod jezik) 5 do 10 minut pred predvidenim dogodkom,
232 ki bi lahko povzro&egrave;il napad angine pektoris. Eno do dve podjezi&egrave;ni
233 tableti (5 do 10 mg) uporabimo na dve do tri ure; odmerek lahko zve&egrave;ujemo,
234 dokler simptomi ne izginejo ali se ne pojavijo stranski u&egrave;inki. Podjezi&egrave;na
235 tableta naj se pod jezikom raztopi, zato v tem &egrave;asu ni priporo&egrave;ljivo
236 jesti niti piti. </p>
237 </div>
238
239 <div align="Justify">
240 <p style="text-align: justify; "> </p>
241 </div>
242
243 <div align="Justify">
244 <p style="text-align: justify; "> Za kroni&egrave;no prepre&egrave;evanje
245 angine pektoris je obi&egrave;ajen odmerek 5 do 20 mg Tinidila na &#353;est ur
246 podnevi. Da prepre&egrave;imo toleranco za zdravilo, je priporo&egrave;ljivo
247 12-urno obdobje brez Tinidila (najbolje pono&egrave;i). Bolnik naj l podjezi&egrave;no
248 tableto pogoltne po jedi z malo teko&egrave;ine. </p>
249 </div>
250
251 <div align="Left">
252 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
253 </div>
254
255 <div align="Left">
256 <p style="text-align: left; "> Preveliko odmerjanje </p>
257 </div>
258
259 <div align="Left">
260 <p style="text-align: left; "> <i>Znaki prevelikega odmerjanja</i> </p>
261 </div>
262
263 <div align="Justify">
264 <p style="text-align: justify; "> Znaki prevelikega odmerjanja izosorbid
265 dinitrata so hipotenzija, refleksna tahikardija, omoti&egrave;nost, v huj&#353;ih
266 primerih tudi kratkotrajna izguba zavesti, izredno redko pa methemoglobinemija
267 s cianozo in tahipnejo, kasneje pa z dispnejo in bradipnejo. </p>
268 </div>
269
270 <div align="Justify">
271 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje </p>
272 </div>
273
274 <div align="Justify">
275 <p style="text-align: justify; "> Bolnika pole&frac34;emo tako, da ima noge
276 in roke vi&#353;je kot telo. Tako se zbolj&#353;a venski dotok krvi v srce. Pomaga
277 tudi pasivno premikanje okon&egrave;in. Dajemo infuzije teko&egrave;in. Pri
278 methemoglobinemiji uporabimo intravensko metilensko modrilo (1-odstotno raztopino)
279 v odmerku 1 do 2 mg/kg telesne mase. </p>
280 </div>
281
282 <div align="Left">
283 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
284 </div>
285
286 <div align="Left">
287 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
288 </div>
289
290 <div align="Justify">
291 <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki so posledica &#353;irjenja
292 krvnih &frac34;il. Najpogostej&#353;i so: rde&egrave;ica na obrazu in vratu, glavobol,
293 slabost ali bruhanje in ortostatska hipotenzija, &#353;umenje in zvonjenje v u&#353;esih
294 ter omotica. Palpitacije, tahikardija in neprijeten ob&egrave;utek za prsnico
295 so posledica vazodilatacije, ki povzro&egrave;a dra&frac34;enje simpatikusa.
296 Ve&egrave;ina stranskih u&egrave;inkov je odvisna od velikosti odmerka, zato
297 jih lahko ubla&frac34;imo ali prepre&egrave;imo, &egrave;e odmerke zve&egrave;ujemo
298 postopno. </p>
299 </div>
300
301 <div align="Justify">
302 <p style="text-align: justify; "> V strokovni literaturi je omenjen tudi
303 primer odtegnitvenega sindroma (predvsem pri bolnikih z napredovano obliko
304 koronarne bolezni) - naglo poslab&#353;anje motenj po prenehanju zdravljenja.
305 </p>
306 </div>
307
308 <div align="Justify">
309 <p style="text-align: justify; "> Redko se lahko pojavijo motnje vida, suha
310 usta in ko&frac34;ni izpu&#353;&egrave;aji. </p>
311 </div>
312
313 <div align="Justify">
314 <p style="text-align: justify; "> Blag peko&egrave; ob&egrave;utek pod jezikom
315 je znak, da podjezi&egrave;na tableta u&egrave;inkuje. </p>
316 </div>
317
318 <div align="Justify">
319 <p style="text-align: justify; "> </p>
320 </div>
321
322 <div align="Left">
323 <p style="text-align: left; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
324 </div>
325
326 <div align="Left">
327 <p style="text-align: left; "> Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept </p>
328 </div>
329
330 <div align="Left">
331 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
332 </div>
333
334 <div align="Left">
335 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
336 </div>
337
338 <div align="Left">
339 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka s 40 podjezi&egrave;nimi
340 tabletami po 5 mg </p>
341 </div>
342
343 <div align="Left">
344 <p style="text-align: left; "> 4x10 podjezi&egrave;nih tablet v pretisnem
345 omotu </p>
346 </div>
347
348 <div align="Left">
349 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
350 </div>
351
352 <div align="Left">
353 <p style="text-align: left; "> </p>
354 </div>
355
356 <div align="Left">
357 <p style="text-align: left; "> </p>
358 </div>
359
360 <div align="Left">
361 <p style="text-align: left; "> </p>
362 </div>
363
364 <div align="Left">
365 <p style="text-align: left; "> </p>
366 </div>
367
368 <div align="Left">
369 <p style="text-align: left; "> </p>
370 </div>
371
372 <div align="Left">
373 <p style="text-align: left; "> </p>
374 </div>
375
376 <div align="Left">
377 <p style="text-align: left; "> </p>
378 </div>
379
380 <div align="Left">
381 <p style="text-align: left; "> </p>
382 </div>
383
384 <div align="Left">
385 <p style="text-align: left; "> </p>
386 </div>
387 <!--Section Ends-->
388 </body>
389 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26