/[pliva-si]/vade/1071.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1071.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (22 years, 3 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="justify">
11     <p style="text-align: justify;">
12    
13     <b>TIAREN</b><b><sup></sup></b><b> </b>triamterenum, hydrochlorothiazidum
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="justify">
30     <p style="text-align: justify;">
31    
32     kapsula
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="justify">
49     <p style="text-align: justify;">
50    
51    
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="justify">
68     <p style="text-align: justify;">
69    
70     <b>Sestava</b>
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="justify">
87     <p style="text-align: justify;">
88    
89     Ena kapsula vsebuje 50 mg triamterena in 25 mg hidroklorotiazida.
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="justify">
106     <p style="text-align: justify;">
107    
108    
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="justify">
125     <p style="text-align: justify;">
126    
127     <b>Lastnosti in delovanje</b>
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="justify">
144     <p style="text-align: justify;">
145    
146     Tiaren vsebuje dve aktivni uèinkovini: triamteren in hidroklorotiazid, ki medsebojno dopolnjujeta diuretièno in antihipertenzijsko delovanje.
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="justify">
163     <p style="text-align: justify;">
164    
165    
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="justify">
182     <p style="text-align: justify;">
183    
184     <i>Triamteren </i>je diuretik, ki zadr¾uje kalij. Interferira z reabsorpcijo natrija (neposredno inhibicijo) in tako zveèa njegovo izloèanje skozi ledvice in izloèanje vode, zmanj&scaron;a pa izloèanje kalija. Triamteren zmanj&scaron;uje plazemski in zunajcelièni volumen tekoèin in tako zni¾uje krvni tlak. Diuretièni uèinek je najveèji èez dve do &scaron;tiri ure po enem odmerku, in èez en do nekaj dni po veèkratnem odmerjanju.
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="justify">
201     <p style="text-align: justify;">
202    
203    
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="justify">
220     <p style="text-align: justify;">
221    
222     <i>Hidroklorotiazid</i> je tiazidni diuretik. Zavira reabsorpcijo natrija v distalnih ledviènih tubulih in tako zveèa izloèanje natrija in vode. Pospe&scaron;uje tudi pretok tubulne tekoèine z elektroliti distalno do mesta izloèanja vodika in kalija. Zaradi zmanj&scaron;anja plazemskega volumna se zveèa izloèanje aldosterona, zato se zveèa reabsorpcija natrija ter izguba kalija in vodika. Antihipertenzijsko deluje tako, da zmanj&scaron;uje plazemsko in zunajcelièno prostornino tekoèine, med dolgotrajno uporabo pa tudi periferni ¾ilni upor. Uèinek je najveèji &scaron;tiri ure po peroralnem zau¾itju in traja &scaron;est do 12 ur.
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238     <div align="justify">
239     <p style="text-align: justify;">
240    
241    
242    
243     </p>
244     </div>
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257     <div align="justify">
258     <p style="text-align: justify;">
259    
260     <b>Indikacije</b>
261    
262     </p>
263     </div>
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274     <ul>
275     <li>
276    
277     <div align="justify">
278     <p style="text-align: justify;">
279    
280     zdravljenje hipertenzije ali edema pri bolnikih, pri katerih je pojav morebitne hipokaliemije tvegan
281    
282     </p>
283     </div>
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294     </ul>
295    
296     <div align="justify">
297     <p style="text-align: justify;">
298    
299    
300    
301     </p>
302     </div>
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313     <ul>
314     <li>
315    
316     <div align="justify">
317     <p style="text-align: justify;">
318    
319     zdravljenje hipertenzije ali edema pri bolnikih s hipokaliemijo
320    
321     </p>
322     </div>
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331    
332    
333     </ul>
334    
335     <div align="justify">
336     <p style="text-align: justify;">
337    
338    
339    
340     </p>
341     </div>
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350    
351    
352    
353    
354     <div align="justify">
355     <p style="text-align: justify;">
356    
357     <b>Kontraindikacije</b>
358    
359     </p>
360     </div>
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370    
371    
372    
373     <div align="justify">
374     <p style="text-align: justify;">
375    
376     preobèutljivost za hidroklorotiazid, triamteren in derivate sulfonamidov, hiperkaliemija, huj&scaron;a ledvièna ali jetrna okvara, presnovna ali respiracijska acidoza; Tiaren se ne sme uporabljati soèasno z zdravili, ki lahko zveèajo serumsko koncentracijo kalija (gl. Medsebojna uèinkovanja zdravil).
377    
378     </p>
379     </div>
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389    
390    
391    
392     <div align="justify">
393     <p style="text-align: justify;">
394    
395    
396    
397     </p>
398     </div>
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408    
409    
410    
411     <div align="justify">
412     <p style="text-align: justify;">
413    
414     <b>Pre</b><b>vidnostni ukrepi</b>
415    
416     </p>
417     </div>
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427    
428    
429    
430     <div align="justify">
431     <p style="text-align: justify;">
432    
433     Med zdravljenjem s Tiarenom je treba redno spremljati bolnikov krvni tlak, doloèati serumske koncentracije elektrolitov, zlasti kalija, serumske koncentracije glukoze, seènine, kreatinina in seène kisline ter krvno sliko.
434    
435     </p>
436     </div>
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447    
448    
449     <div align="justify">
450     <p style="text-align: justify;">
451    
452    
453    
454     </p>
455     </div>
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466    
467    
468     <div align="justify">
469     <p style="text-align: justify;">
470    
471     <b>Medsebojna uèink</b><b>ovanja zdravil</b>
472    
473     </p>
474     </div>
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485    
486    
487     <div align="justify">
488     <p style="text-align: justify;">
489    
490     Po soèasni uporabi Tiarena in drugih antihipertenzijskih zdravil se lahko antihipertenzijski uèinek &scaron;e zveèa, zato je treba odmerke prilagoditi. Tiarena se ne sme uporabljati hkrati z zdravili, ki lahko zveèajo serumsko koncentracijo kalija. Hiperkaliemija se lahko pojavi po soèasni uporabi kalijevih pripravkov, diuretikov, ki zadr¾ujejo kalij (spironolakton, amilorid), zaviralcev ACE, nesteroidnih protivnetnih zdravil (posebej z indometacinom), ciklosporinov in zdravil, ki vsebujejo kalij. Uèinkovini Tiarena lahko zmanj&scaron;ata uèinkovitost peroralnih antikoagulantov in heparina. Zmanj&scaron;ajo lahko tudi uèinkovitost peroralnih hipoglikemikov, inzulina in urikozurikov. Vplivajo tudi na zmanj&scaron;anje ledviènega izèistka litija in amantadina, s èimer se zveèa njihova toksiènost. Simpatikomimetiki lahko antagonizirajo antihipertenzijsko delovanje Tiarena. Nesteroidni antirevmatiki lahko zmanj&scaron;ajo uèinkovitost Tiarena in zveèajo nevarnost pojava ledviène odpovedi.
491    
492     </p>
493     </div>
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504    
505    
506     <div align="justify">
507     <p style="text-align: justify;">
508    
509    
510    
511     </p>
512     </div>
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523    
524    
525     <div align="justify">
526     <p style="text-align: justify;">
527    
528     <b>Posebna opozorila</b>
529    
530     </p>
531     </div>
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542    
543    
544     <div align="justify">
545     <p style="text-align: justify;">
546    
547     Tiaren je treba dajati posebej previdno bolnikom z ledvièno okvaro, &scaron;e posebej med dolgotrajnim zdravljenjem, ko je priporoèeno redno spremljanje serumskih vrednosti elektrolitov, seènine in kreatinina. Zdravilo je treba dajati zelo previdno tudi bolnikom s podatkom o ledviènih kamnih v anamnezi (zaradi mo¾nosti kopièenja triamterena) in bolnikom s hiperurikemijo ali protinom (zaradi mo¾nosti zveèanja serumske koncentracije seène kisline).
548    
549     </p>
550     </div>
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561    
562    
563     <div align="justify">
564     <p style="text-align: justify;">
565    
566     Ljudi s sladkorno boleznijo je treba spremljati zaradi mo¾nosti pojava hiperglikemije, &scaron;e posebej pa zaradi zveèane mo¾nosti pojava hiperkaliemije bolnike z diabetesno nefropatijo.
567    
568     </p>
569     </div>
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580    
581    
582     <div align="justify">
583     <p style="text-align: justify;">
584    
585     Tiaren je treba dajati zelo previdno tudi bolnikom z jetrno okvaro. Obstaja namreè mo¾nost dehidracije. Ti bolniki so tudi bolj obèutljivi za spremembe serumskih vrednosti elektrolitov.
586    
587     </p>
588     </div>
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599    
600    
601     <div align="justify">
602     <p style="text-align: justify;">
603    
604     Prav tako je treba biti previden pri hudih bolnikih in tistih, ki izloèajo sorazmerno malo seèa - pri njih je veèja nevarnost pojava hiperkaliemije.
605    
606     </p>
607     </div>
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618    
619    
620     <div align="justify">
621     <p style="text-align: justify;">
622    
623     Tiaren je treba dajati previdno tudi bolnikom z drugimi elektrolitskimi motnjami, zlasti bolnikom s hiponatriemijo.
624    
625     </p>
626     </div>
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637    
638    
639     <div align="justify">
640     <p style="text-align: justify;">
641    
642    
643    
644     </p>
645     </div>
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656    
657    
658     <div align="justify">
659     <p style="text-align: justify;">
660    
661     <i>Noseènost in dojenje</i>
662    
663     </p>
664     </div>
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675    
676    
677     <div align="justify">
678     <p style="text-align: justify;">
679    
680    
681    
682     </p>
683     </div>
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694    
695    
696     <div align="justify">
697     <p style="text-align: justify;">
698    
699     Uporaba Tiarena med noseènostjo in dojenjem ni priporoèena.
700    
701     </p>
702     </div>
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713    
714    
715     <div align="justify">
716     <p style="text-align: justify;">
717    
718    
719    
720     </p>
721     </div>
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732    
733    
734     <div align="justify">
735     <p style="text-align: justify;">
736    
737     <b>Odmerjanje in uporaba</b>
738    
739     </p>
740     </div>
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751    
752    
753     <div align="justify">
754     <p style="text-align: justify;">
755    
756     Kapsule Tiaren je treba vzeti po jedi z malo tekoèine.
757    
758     </p>
759     </div>
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770    
771    
772     <div align="justify">
773     <p style="text-align: justify;">
774    
775    
776    
777     </p>
778     </div>
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789    
790    
791     <div align="justify">
792     <p style="text-align: justify;">
793    
794     <i>Edemi</i>
795    
796     </p>
797     </div>
798    
799    
800    
801    
802    
803    
804    
805    
806    
807    
808    
809    
810     <div align="justify">
811     <p style="text-align: justify;">
812    
813     Zaèetni odmerek je ena kapsula dvakrat na dan, vzdr¾evalni pa ena kapsula na dan ali vsak drugi dan.
814    
815     </p>
816     </div>
817    
818    
819    
820    
821    
822    
823    
824    
825    
826    
827    
828    
829     <div align="justify">
830     <p style="text-align: justify;">
831    
832    
833    
834     </p>
835     </div>
836    
837    
838    
839    
840    
841    
842    
843    
844    
845    
846    
847    
848     <div align="justify">
849     <p style="text-align: justify;">
850    
851     <i>Hipertenzija</i>
852    
853     </p>
854     </div>
855    
856    
857    
858    
859    
860    
861    
862    
863    
864    
865    
866    
867     <div align="justify">
868     <p style="text-align: justify;">
869    
870     Odmerek je treba prilagoditi bolniku. Priporoèen zaèetni odmerek je ena kapsula na dan (zjutraj). Èe uèinka po enem do dveh tednih zdravljenja ni, se odmerek lahko zveèa na dve kapsuli enkrat na dan (zjutraj).
871    
872     </p>
873     </div>
874    
875    
876    
877    
878    
879    
880    
881    
882    
883    
884    
885    
886     <div align="justify">
887     <p style="text-align: justify;">
888    
889    
890    
891     </p>
892     </div>
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    
903    
904    
905     <div align="justify">
906     <p style="text-align: justify;">
907    
908     Obièajen vzdr¾evalni odmerek je ena kapsula na dan.
909    
910     </p>
911     </div>
912    
913    
914    
915    
916    
917    
918    
919    
920    
921    
922    
923    
924     <div align="justify">
925     <p style="text-align: justify;">
926    
927    
928    
929     </p>
930     </div>
931    
932    
933    
934    
935    
936    
937    
938    
939    
940    
941    
942    
943     <div align="justify">
944     <p style="text-align: justify;">
945    
946     Ledvièna insuficienca
947    
948     </p>
949     </div>
950    
951    
952    
953    
954    
955    
956    
957    
958    
959    
960    
961    
962     <div align="justify">
963     <p style="text-align: justify;">
964    
965     Bolnikom z zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic je priporoèeno odmerek zdravila zmanj&scaron;ati.
966    
967     </p>
968     </div>
969    
970    
971    
972    
973    
974    
975    
976    
977    
978    
979    
980    
981     <div align="justify">
982     <p style="text-align: justify;">
983    
984    
985    
986     </p>
987     </div>
988    
989    
990    
991    
992    
993    
994    
995    
996    
997    
998    
999    
1000     <div align="justify">
1001     <p style="text-align: justify;">
1002    
1003     Preveliko odmerjanje
1004    
1005     </p>
1006     </div>
1007    
1008    
1009    
1010    
1011    
1012    
1013    
1014    
1015    
1016    
1017    
1018    
1019     <div align="justify">
1020     <p style="text-align: justify;">
1021    
1022     Znaki predoziranja Tiarena so poru&scaron;eno elektrolitsko ravnote¾je, poliurija, dehidracija, slabost, bruhanje, splo&scaron;na oslabelost in hipotenzija (gl. Stranske uèinke).
1023    
1024     </p>
1025     </div>
1026    
1027    
1028    
1029    
1030    
1031    
1032    
1033    
1034    
1035    
1036    
1037    
1038     <div align="justify">
1039     <p style="text-align: justify;">
1040    
1041     Pri zastrupljenem je treba èimprej izzvati bruhanje ali mu izprati ¾elodec. Zdravljenje je simptomatsko. Zagotoviti je treba delovanje vitalnih organov in spremljati serumske koncentracije elektrolitov ter delovanje ledvic.
1042    
1043     </p>
1044     </div>
1045    
1046    
1047    
1048    
1049    
1050    
1051    
1052    
1053    
1054    
1055    
1056    
1057     <div align="justify">
1058     <p style="text-align: justify;">
1059    
1060    
1061    
1062     </p>
1063     </div>
1064    
1065    
1066    
1067    
1068    
1069    
1070    
1071    
1072    
1073    
1074    
1075    
1076     <div align="justify">
1077     <p style="text-align: justify;">
1078    
1079     &Scaron;kodljivi ne¾eleni uèinki
1080    
1081     </p>
1082     </div>
1083    
1084    
1085    
1086    
1087    
1088    
1089    
1090    
1091    
1092    
1093    
1094    
1095     <div align="justify">
1096     <p style="text-align: justify;">
1097    
1098     Stranski uèinki med zdravljenjem s Tiarenom so lahko posledica poru&scaron;enega elektrolitskega ravnote¾ja (hiperkaliemija, hipokloremijska alkaloza, hiponatriemija). Simptomi <i>hiperkaliemije</i> so zmedenost, aritmije, nervoza, odrevenelost ali drhtenje rok ali stopal, te¾ave pri dihanju, utrujenost in slabotnost. Simptomi <i>hiponatriemije</i> so zmedenost, konvulzije, zmanj&scaron;anje mentalnih sposobnosti, utrujenost, potrtost, razdra¾ljivost, mi&scaron;ièni krèi, slabost, bruhanje in slaboten utrip.
1099    
1100     </p>
1101     </div>
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
1108    
1109    
1110    
1111    
1112    
1113    
1114     <div align="justify">
1115     <p style="text-align: justify;">
1116    
1117     Redkej&scaron;i stranski uèinki so glavobol, vrtoglavica, dra¾enje prebavil (slabost, bruhanje, neje&scaron;ènost, trebu&scaron;ni krèi, driska), ortostatska hipotenzija in preobèutljivost za svetlobo.
1118    
1119     </p>
1120     </div>
1121    
1122    
1123    
1124    
1125    
1126    
1127    
1128    
1129    
1130    
1131    
1132    
1133     <div align="justify">
1134     <p style="text-align: justify;">
1135    
1136     Zelo redko se lahko pojavijo agranulocitoza, alergijske reakcije, ledvièni kamni, hiperurikemija ali protin, motnje pri delovanju jeter, trombocitopenija, vnetje ¾olènika ali trebu&scaron;ne slinavke in megaloblastoza.
1137    
1138     </p>
1139     </div>
1140    
1141    
1142    
1143    
1144    
1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150    
1151    
1152     <div align="justify">
1153     <p style="text-align: justify;">
1154    
1155    
1156    
1157     </p>
1158     </div>
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168    
1169    
1170    
1171     <div align="justify">
1172     <p style="text-align: justify;">
1173    
1174     Izdajanje zdravila
1175    
1176     </p>
1177     </div>
1178    
1179    
1180    
1181    
1182    
1183    
1184    
1185    
1186    
1187    
1188    
1189    
1190     <div align="justify">
1191     <p style="text-align: justify;">
1192    
1193     Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
1194    
1195     </p>
1196     </div>
1197    
1198    
1199    
1200    
1201    
1202    
1203    
1204    
1205    
1206    
1207    
1208    
1209     <div align="justify">
1210     <p style="text-align: justify;">
1211    
1212     <b></b>
1213    
1214     </p>
1215     </div>
1216    
1217    
1218    
1219    
1220    
1221    
1222    
1223    
1224    
1225    
1226    
1227    
1228     <div align="justify">
1229     <p style="text-align: justify;">
1230    
1231     <b>Oprema</b>
1232    
1233     </p>
1234     </div>
1235    
1236    
1237    
1238    
1239    
1240    
1241    
1242    
1243    
1244    
1245    
1246    
1247     <div align="justify">
1248     <p style="text-align: justify;">
1249    
1250     Zlo¾enka s 4 pretisnimi omoti po 10 kapsul.
1251    
1252     </p>
1253     </div>
1254    
1255    
1256    
1257    
1258    
1259    
1260    
1261    
1262    
1263    
1264    
1265    
1266     <div align="justify">
1267     <p style="text-align: justify;">
1268    
1269     <b></b>
1270    
1271     </p>
1272     </div>
1273    
1274    
1275    
1276    
1277    
1278    
1279    
1280     <!--Section Ends-->
1281    
1282    
1283    
1284    
1285    
1286    
1287    
1288    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26