/[pliva-si]/vade/1071.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1071.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (22 years, 3 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>TIAREN</b><b><sup></sup></b><b> </b>triamterenum, hydrochlorothiazidum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 kapsula
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 Ena kapsula vsebuje 50 mg triamterena in 25 mg hidroklorotiazida.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 <b>Lastnosti in delovanje</b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 Tiaren vsebuje dve aktivni uèinkovini: triamteren in hidroklorotiazid, ki medsebojno dopolnjujeta diuretièno in antihipertenzijsko delovanje.
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 <i>Triamteren </i>je diuretik, ki zadr¾uje kalij. Interferira z reabsorpcijo natrija (neposredno inhibicijo) in tako zveèa njegovo izloèanje skozi ledvice in izloèanje vode, zmanj&scaron;a pa izloèanje kalija. Triamteren zmanj&scaron;uje plazemski in zunajcelièni volumen tekoèin in tako zni¾uje krvni tlak. Diuretièni uèinek je najveèji èez dve do &scaron;tiri ure po enem odmerku, in èez en do nekaj dni po veèkratnem odmerjanju.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 <i>Hidroklorotiazid</i> je tiazidni diuretik. Zavira reabsorpcijo natrija v distalnih ledviènih tubulih in tako zveèa izloèanje natrija in vode. Pospe&scaron;uje tudi pretok tubulne tekoèine z elektroliti distalno do mesta izloèanja vodika in kalija. Zaradi zmanj&scaron;anja plazemskega volumna se zveèa izloèanje aldosterona, zato se zveèa reabsorpcija natrija ter izguba kalija in vodika. Antihipertenzijsko deluje tako, da zmanj&scaron;uje plazemsko in zunajcelièno prostornino tekoèine, med dolgotrajno uporabo pa tudi periferni ¾ilni upor. Uèinek je najveèji &scaron;tiri ure po peroralnem zau¾itju in traja &scaron;est do 12 ur.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 <b>Indikacije</b>
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274 <ul>
275 <li>
276
277 <div align="justify">
278 <p style="text-align: justify;">
279
280 zdravljenje hipertenzije ali edema pri bolnikih, pri katerih je pojav morebitne hipokaliemije tvegan
281
282 </p>
283 </div>
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294 </ul>
295
296 <div align="justify">
297 <p style="text-align: justify;">
298
299
300
301 </p>
302 </div>
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313 <ul>
314 <li>
315
316 <div align="justify">
317 <p style="text-align: justify;">
318
319 zdravljenje hipertenzije ali edema pri bolnikih s hipokaliemijo
320
321 </p>
322 </div>
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 </ul>
334
335 <div align="justify">
336 <p style="text-align: justify;">
337
338
339
340 </p>
341 </div>
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354 <div align="justify">
355 <p style="text-align: justify;">
356
357 <b>Kontraindikacije</b>
358
359 </p>
360 </div>
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373 <div align="justify">
374 <p style="text-align: justify;">
375
376 preobèutljivost za hidroklorotiazid, triamteren in derivate sulfonamidov, hiperkaliemija, huj&scaron;a ledvièna ali jetrna okvara, presnovna ali respiracijska acidoza; Tiaren se ne sme uporabljati soèasno z zdravili, ki lahko zveèajo serumsko koncentracijo kalija (gl. Medsebojna uèinkovanja zdravil).
377
378 </p>
379 </div>
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392 <div align="justify">
393 <p style="text-align: justify;">
394
395
396
397 </p>
398 </div>
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411 <div align="justify">
412 <p style="text-align: justify;">
413
414 <b>Pre</b><b>vidnostni ukrepi</b>
415
416 </p>
417 </div>
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430 <div align="justify">
431 <p style="text-align: justify;">
432
433 Med zdravljenjem s Tiarenom je treba redno spremljati bolnikov krvni tlak, doloèati serumske koncentracije elektrolitov, zlasti kalija, serumske koncentracije glukoze, seènine, kreatinina in seène kisline ter krvno sliko.
434
435 </p>
436 </div>
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449 <div align="justify">
450 <p style="text-align: justify;">
451
452
453
454 </p>
455 </div>
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468 <div align="justify">
469 <p style="text-align: justify;">
470
471 <b>Medsebojna uèink</b><b>ovanja zdravil</b>
472
473 </p>
474 </div>
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487 <div align="justify">
488 <p style="text-align: justify;">
489
490 Po soèasni uporabi Tiarena in drugih antihipertenzijskih zdravil se lahko antihipertenzijski uèinek &scaron;e zveèa, zato je treba odmerke prilagoditi. Tiarena se ne sme uporabljati hkrati z zdravili, ki lahko zveèajo serumsko koncentracijo kalija. Hiperkaliemija se lahko pojavi po soèasni uporabi kalijevih pripravkov, diuretikov, ki zadr¾ujejo kalij (spironolakton, amilorid), zaviralcev ACE, nesteroidnih protivnetnih zdravil (posebej z indometacinom), ciklosporinov in zdravil, ki vsebujejo kalij. Uèinkovini Tiarena lahko zmanj&scaron;ata uèinkovitost peroralnih antikoagulantov in heparina. Zmanj&scaron;ajo lahko tudi uèinkovitost peroralnih hipoglikemikov, inzulina in urikozurikov. Vplivajo tudi na zmanj&scaron;anje ledviènega izèistka litija in amantadina, s èimer se zveèa njihova toksiènost. Simpatikomimetiki lahko antagonizirajo antihipertenzijsko delovanje Tiarena. Nesteroidni antirevmatiki lahko zmanj&scaron;ajo uèinkovitost Tiarena in zveèajo nevarnost pojava ledviène odpovedi.
491
492 </p>
493 </div>
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506 <div align="justify">
507 <p style="text-align: justify;">
508
509
510
511 </p>
512 </div>
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525 <div align="justify">
526 <p style="text-align: justify;">
527
528 <b>Posebna opozorila</b>
529
530 </p>
531 </div>
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544 <div align="justify">
545 <p style="text-align: justify;">
546
547 Tiaren je treba dajati posebej previdno bolnikom z ledvièno okvaro, &scaron;e posebej med dolgotrajnim zdravljenjem, ko je priporoèeno redno spremljanje serumskih vrednosti elektrolitov, seènine in kreatinina. Zdravilo je treba dajati zelo previdno tudi bolnikom s podatkom o ledviènih kamnih v anamnezi (zaradi mo¾nosti kopièenja triamterena) in bolnikom s hiperurikemijo ali protinom (zaradi mo¾nosti zveèanja serumske koncentracije seène kisline).
548
549 </p>
550 </div>
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563 <div align="justify">
564 <p style="text-align: justify;">
565
566 Ljudi s sladkorno boleznijo je treba spremljati zaradi mo¾nosti pojava hiperglikemije, &scaron;e posebej pa zaradi zveèane mo¾nosti pojava hiperkaliemije bolnike z diabetesno nefropatijo.
567
568 </p>
569 </div>
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582 <div align="justify">
583 <p style="text-align: justify;">
584
585 Tiaren je treba dajati zelo previdno tudi bolnikom z jetrno okvaro. Obstaja namreè mo¾nost dehidracije. Ti bolniki so tudi bolj obèutljivi za spremembe serumskih vrednosti elektrolitov.
586
587 </p>
588 </div>
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601 <div align="justify">
602 <p style="text-align: justify;">
603
604 Prav tako je treba biti previden pri hudih bolnikih in tistih, ki izloèajo sorazmerno malo seèa - pri njih je veèja nevarnost pojava hiperkaliemije.
605
606 </p>
607 </div>
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620 <div align="justify">
621 <p style="text-align: justify;">
622
623 Tiaren je treba dajati previdno tudi bolnikom z drugimi elektrolitskimi motnjami, zlasti bolnikom s hiponatriemijo.
624
625 </p>
626 </div>
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639 <div align="justify">
640 <p style="text-align: justify;">
641
642
643
644 </p>
645 </div>
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658 <div align="justify">
659 <p style="text-align: justify;">
660
661 <i>Noseènost in dojenje</i>
662
663 </p>
664 </div>
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677 <div align="justify">
678 <p style="text-align: justify;">
679
680
681
682 </p>
683 </div>
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696 <div align="justify">
697 <p style="text-align: justify;">
698
699 Uporaba Tiarena med noseènostjo in dojenjem ni priporoèena.
700
701 </p>
702 </div>
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715 <div align="justify">
716 <p style="text-align: justify;">
717
718
719
720 </p>
721 </div>
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734 <div align="justify">
735 <p style="text-align: justify;">
736
737 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
738
739 </p>
740 </div>
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753 <div align="justify">
754 <p style="text-align: justify;">
755
756 Kapsule Tiaren je treba vzeti po jedi z malo tekoèine.
757
758 </p>
759 </div>
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772 <div align="justify">
773 <p style="text-align: justify;">
774
775
776
777 </p>
778 </div>
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791 <div align="justify">
792 <p style="text-align: justify;">
793
794 <i>Edemi</i>
795
796 </p>
797 </div>
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810 <div align="justify">
811 <p style="text-align: justify;">
812
813 Zaèetni odmerek je ena kapsula dvakrat na dan, vzdr¾evalni pa ena kapsula na dan ali vsak drugi dan.
814
815 </p>
816 </div>
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829 <div align="justify">
830 <p style="text-align: justify;">
831
832
833
834 </p>
835 </div>
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848 <div align="justify">
849 <p style="text-align: justify;">
850
851 <i>Hipertenzija</i>
852
853 </p>
854 </div>
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867 <div align="justify">
868 <p style="text-align: justify;">
869
870 Odmerek je treba prilagoditi bolniku. Priporoèen zaèetni odmerek je ena kapsula na dan (zjutraj). Èe uèinka po enem do dveh tednih zdravljenja ni, se odmerek lahko zveèa na dve kapsuli enkrat na dan (zjutraj).
871
872 </p>
873 </div>
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886 <div align="justify">
887 <p style="text-align: justify;">
888
889
890
891 </p>
892 </div>
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905 <div align="justify">
906 <p style="text-align: justify;">
907
908 Obièajen vzdr¾evalni odmerek je ena kapsula na dan.
909
910 </p>
911 </div>
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924 <div align="justify">
925 <p style="text-align: justify;">
926
927
928
929 </p>
930 </div>
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943 <div align="justify">
944 <p style="text-align: justify;">
945
946 Ledvièna insuficienca
947
948 </p>
949 </div>
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962 <div align="justify">
963 <p style="text-align: justify;">
964
965 Bolnikom z zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic je priporoèeno odmerek zdravila zmanj&scaron;ati.
966
967 </p>
968 </div>
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981 <div align="justify">
982 <p style="text-align: justify;">
983
984
985
986 </p>
987 </div>
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000 <div align="justify">
1001 <p style="text-align: justify;">
1002
1003 Preveliko odmerjanje
1004
1005 </p>
1006 </div>
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019 <div align="justify">
1020 <p style="text-align: justify;">
1021
1022 Znaki predoziranja Tiarena so poru&scaron;eno elektrolitsko ravnote¾je, poliurija, dehidracija, slabost, bruhanje, splo&scaron;na oslabelost in hipotenzija (gl. Stranske uèinke).
1023
1024 </p>
1025 </div>
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038 <div align="justify">
1039 <p style="text-align: justify;">
1040
1041 Pri zastrupljenem je treba èimprej izzvati bruhanje ali mu izprati ¾elodec. Zdravljenje je simptomatsko. Zagotoviti je treba delovanje vitalnih organov in spremljati serumske koncentracije elektrolitov ter delovanje ledvic.
1042
1043 </p>
1044 </div>
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057 <div align="justify">
1058 <p style="text-align: justify;">
1059
1060
1061
1062 </p>
1063 </div>
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076 <div align="justify">
1077 <p style="text-align: justify;">
1078
1079 &Scaron;kodljivi ne¾eleni uèinki
1080
1081 </p>
1082 </div>
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095 <div align="justify">
1096 <p style="text-align: justify;">
1097
1098 Stranski uèinki med zdravljenjem s Tiarenom so lahko posledica poru&scaron;enega elektrolitskega ravnote¾ja (hiperkaliemija, hipokloremijska alkaloza, hiponatriemija). Simptomi <i>hiperkaliemije</i> so zmedenost, aritmije, nervoza, odrevenelost ali drhtenje rok ali stopal, te¾ave pri dihanju, utrujenost in slabotnost. Simptomi <i>hiponatriemije</i> so zmedenost, konvulzije, zmanj&scaron;anje mentalnih sposobnosti, utrujenost, potrtost, razdra¾ljivost, mi&scaron;ièni krèi, slabost, bruhanje in slaboten utrip.
1099
1100 </p>
1101 </div>
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114 <div align="justify">
1115 <p style="text-align: justify;">
1116
1117 Redkej&scaron;i stranski uèinki so glavobol, vrtoglavica, dra¾enje prebavil (slabost, bruhanje, neje&scaron;ènost, trebu&scaron;ni krèi, driska), ortostatska hipotenzija in preobèutljivost za svetlobo.
1118
1119 </p>
1120 </div>
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133 <div align="justify">
1134 <p style="text-align: justify;">
1135
1136 Zelo redko se lahko pojavijo agranulocitoza, alergijske reakcije, ledvièni kamni, hiperurikemija ali protin, motnje pri delovanju jeter, trombocitopenija, vnetje ¾olènika ali trebu&scaron;ne slinavke in megaloblastoza.
1137
1138 </p>
1139 </div>
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152 <div align="justify">
1153 <p style="text-align: justify;">
1154
1155
1156
1157 </p>
1158 </div>
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171 <div align="justify">
1172 <p style="text-align: justify;">
1173
1174 Izdajanje zdravila
1175
1176 </p>
1177 </div>
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190 <div align="justify">
1191 <p style="text-align: justify;">
1192
1193 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
1194
1195 </p>
1196 </div>
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209 <div align="justify">
1210 <p style="text-align: justify;">
1211
1212 <b></b>
1213
1214 </p>
1215 </div>
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228 <div align="justify">
1229 <p style="text-align: justify;">
1230
1231 <b>Oprema</b>
1232
1233 </p>
1234 </div>
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247 <div align="justify">
1248 <p style="text-align: justify;">
1249
1250 Zlo¾enka s 4 pretisnimi omoti po 10 kapsul.
1251
1252 </p>
1253 </div>
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266 <div align="justify">
1267 <p style="text-align: justify;">
1268
1269 <b></b>
1270
1271 </p>
1272 </div>
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280 <!--Section Ends-->
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26