/[pliva-si]/vade/1065.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1065.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +608 -2094 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>SOLUDEKS</b><b><sup></sup></b><b><sup>
10 </sup></b><b>70 </b>dextranum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> raztopina za intravensko infundiranje </p>
15 </div>
16
17 <div align="Left">
18 <p style="text-align: left; "> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
23 </div>
24
25 <div align="Justify">
26 <p style="text-align: justify; "> 1000 ml raztopine vsebuje 60 g dekstrana
27 s srednjo molekulsko maso 70 000. </p>
28 </div>
29
30 <div align="Justify">
31 <p style="text-align: justify; "> </p>
32 </div>
33
34 <div align="Justify">
35 <p style="text-align: justify; "> Pomo&frac34;ne snovi so: natrijev klorid*,
36 natrijev hidroksid, klorovodikova kislina in voda za injekcije. </p>
37 </div>
38
39 <div align="Justify">
40 <p style="text-align: justify; "> 1000 ml raztopine vsebuje 9 g natrijevega
41 klorida (154 mmol Na<sup>+</sup> in 154 mmol Cl<sup>-</sup>) </p>
42 </div>
43
44 <div align="Left">
45 <p style="text-align: left; "> </p>
46 </div>
47
48 <div align="Left">
49 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
50 </div>
51
52 <div align="Justify">
53 <p style="text-align: justify; "> Soludeks 70 je 6-odstotna koloidna raztopina
54 dekstrana s srednjo molekulsko maso pribli&frac34;no 70 000. Raztopina reagira
55 kislo (srednja vrednost pH je 5,5). Dekstrani so polisaharidi glukoze, ki
56 nastanejo po encimski cepitvi saharoze ob prisotnosti bakterij. </p>
57 </div>
58
59 <div align="Justify">
60 <p style="text-align: justify; "> Koloidno-osmozni u&egrave;inek Soludeksa
61 70 je zelo podoben u&egrave;inku humanega albumina. Spodbuja vstop vode iz
62 intersticija v &frac34;ilni prostor in tako zve&egrave;uje plazemsko prostornino.
63 Zve&egrave;anje volumna je celo ve&egrave;je od volumna infundirane raztopine
64 dekstrana. Vsak gram dekstrana namre&egrave; ve&frac34;e 20 do 25 ml vode.
65 To dodatno zve&egrave;anje volumna je odvisno od hitrosti infundiranja Soludeksa
66 70. Vpliv na volumen je najve&egrave;ji pribli&frac34;no eno uro po koncu
67 infundiranja, &egrave;ez &#353;tiri ure pa je enak koli&egrave;ini infundirane
68 raztopine. Zve&egrave;anje plazemskega volumna vpliva na hemodinamiko naslednjih
69 24 ur, zato je Soludeks 70 primeren za dolgotrajno nadome&#353;&egrave;anje plazemskega
70 volumna. </p>
71 </div>
72
73 <div align="Justify">
74 <p style="text-align: justify; "> </p>
75 </div>
76
77 <div align="Justify">
78 <p style="text-align: justify; "> Teoreti&egrave;na osmolarnost: 315 mosm/l.
79 </p>
80 </div>
81
82 <div align="Justify">
83 <p style="text-align: justify; "> </p>
84 </div>
85
86 <div align="Justify">
87 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
88 </div>
89
90 <ul>
91
92 <li>
93 <div align="Justify">
94 <p style="text-align: justify; "> hipovolemi&egrave;ni, hemoragi&egrave;ni,
95 popo&#353;kodbeni, toksi&egrave;ni in septi&egrave;ni &#353;ok, &#353;ok zaradi opeklin
96 </p>
97 </div>
98 </li>
99 <li>
100 <div align="Justify">
101 <p style="text-align: justify; "> prepre&egrave;evanje &#353;oka v kirurgiji
102 </p>
103 </div>
104 </li>
105 <li>
106 <div align="Justify">
107 <p style="text-align: justify; "> prepre&egrave;evanje tromboembolije
108 po operaciji in po&#353;kodbi </p>
109 </div>
110 </li>
111 <li>
112 <div align="Justify">
113 <p style="text-align: justify; "> na&egrave;rtovana hemodilucija pred
114 in med operacijo </p>
115 </div>
116 </li>
117 </ul>
118
119 <div align="Justify">
120 <p style="text-align: justify; "> </p>
121 </div>
122
123 <div align="Justify">
124 <p style="text-align: justify; "> Kontra<b>indikacije</b> </p>
125 </div>
126
127 <div align="Justify">
128 <p style="text-align: justify; "> Izrazita nagnjenost h krvavitvam, zlasti
129 zaradi trombocitopenije in hipofibrinogenemije, huda ledvi&egrave;na odpoved
130 z oligurijo in anurijo, hipervolemija, hiperhidracijska stanja, mo&frac34;ganska
131 krvavitev (zdravnik mora oceniti, kolik&#353;na je koristnost in kolik&#353;no tveganje
132 pri uporabi raztopine), plju&egrave;ni edem in preob&egrave;utljivost za
133 dekstran. </p>
134 </div>
135
136 <div align="Justify">
137 <p style="text-align: justify; "> </p>
138 </div>
139
140 <div align="Justify">
141 <p style="text-align: justify; "> Previdnostni ukrepi </p>
142 </div>
143
144 <div align="Justify">
145 <p style="text-align: justify; "> Obi&egrave;ajen previdnostni ukrep je
146 uporaba raztopine Soludeks 1 pred dajanjem infuzije dekstrana 70, s &egrave;imer
147 lahko zmanj&#353;amo tveganje nastanka anafilakti&egrave;ne reakcije. </p>
148 </div>
149
150 <div align="Justify">
151 <p style="text-align: justify; "> Vsak gram dekstrana 70 ve&frac34;e v krvnem
152 obtoku 20 do 25 ml vode, zato se lahko volumen glede na infundirano koli&egrave;ino
153 celo podvoji. Koli&egrave;ino raztopine in hitrost njenega infundiranja dolo&egrave;imo
154 glede na bolnikovo klini&egrave;no stanje. Pri hudi ali dalj &egrave;asa
155 trajajo&egrave;i izgubi beljakovin (npr. pri opeklinah ali peritonitisu)
156 je treba nadomestiti beljakovine. Med infundiranjem moramo spremljati klini&egrave;no
157 sliko in osrednji venski tlak. </p>
158 </div>
159
160 <div align="Justify">
161 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e se med infundiranjem pojavi
162 oligurija zaradi pove&egrave;ane viskoznosti se&egrave;a, je treba diurezo
163 spodbuditi z intenzivnim infundiranjem elektrolitskih raztopin. &Egrave;e
164 tudi to ni u&egrave;inkovito, je treba uporabiti diuretik (furosemid) ali
165 infuzijo manitola. </p>
166 </div>
167
168 <div align="Justify">
169 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
170 </div>
171
172 <div align="Justify">
173 <p style="text-align: justify; "> Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil
174 </p>
175 </div>
176
177 <div align="Justify">
178 <p style="text-align: justify; "> Zaradi mo&frac34;nega sinergi&egrave;nega
179 delovanja je treba odmerke peroralnih antikoagulantov in heparina zmanj&#353;ati,
180 kadar jih dajemo so&egrave;asno z dekstranom. Soludeks 70 lahko me&#353;amo samo
181 s pripravki, katerih kompatibilnost je zanesljivo preverjena. </p>
182 </div>
183
184 <div align="Justify">
185 <p style="text-align: justify; "> Soludeks 70 lahko vpliva na vrednosti
186 nekaterih laboratorijskih preiskav, zato je treba vzorce krvi vzeti pred
187 njegovim infundiranjem. &Egrave;e jih vzamemo po infuziji, je to treba ozna&egrave;iti,
188 da lahko pri njihovi analizi uporabimo ustrezne laboratorijske metode. Med
189 zdravljenjem z dekstranom se lahko zve&egrave;a specifi&egrave;na masa se&egrave;a.
190 Dolo&egrave;anje glukoze v krvi in se&egrave;u z neencimskimi metodami da
191 lahko la&frac34;no pozitivne rezultate. </p>
192 </div>
193
194 <div align="Justify">
195 <p style="text-align: justify; "> Dekstran 70 v krvi lahko vpliva na rezultate
196 preiskav o skupnih beljakovinah, bilirubinu, na dolo&egrave;anje krvne skupine
197 ABO in navzkri&frac34;ne reakcije ne vpliva pa na dolo&egrave;anje faktorja
198 Rh v krvi in na Coombsov test. </p>
199 </div>
200
201 <div align="Justify">
202 <p style="text-align: justify; "> Eritrociti, obdelani s proteoliti&egrave;nimi
203 encimi (papain, ficin, bromelin), so v serumu, ki vsebuje dekstran, nagnjeni
204 k psevdoaglutinaciji. </p>
205 </div>
206
207 <div align="Justify">
208 <p style="text-align: justify; "> </p>
209 </div>
210
211 <div align="Justify">
212 <p style="text-align: justify; "> Posebna opozorila </p>
213 </div>
214
215 <div align="Justify">
216 <p style="text-align: justify; "> Soludeks 70 je onkotsko delujo&egrave;a
217 raztopina, zato lahko povzro&egrave;i volumsko obremenitev krvnega obtoka.
218 To je &#353;e posebej treba upo&#353;tevati pri bolnikih s sr&egrave;nim popu&#353;&egrave;anjem.
219 </p>
220 </div>
221
222 <div align="Justify">
223 <p style="text-align: justify; "> Bolnikom s hipofibrinogenemijo in afibrinogenemijo
224 dajemo Soludeks 70 samo v izjemno nujnih primerih. Kadar je bolnik izgubil
225 ve&egrave; kot 30 % krvi, mu je treba poleg infuzije Soludeksa 70 dati tudi
226 transfuzijo krvi. </p>
227 </div>
228
229 <div align="Justify">
230 <p style="text-align: justify; "> Pri zdravljenju &#353;oka in opeklin je treba
231 poleg Soludeksa 70 bolniku dati tudi druge infuzijske raztopine (elektrolitne
232 in kalori&egrave;ne), da zadostimo zve&egrave;anim potrebam organizma. </p>
233 </div>
234
235 <div align="Justify">
236 <p style="text-align: justify; "> Dehidriranim bolnikom je priporo&egrave;ljivo
237 poleg Soludeksa 70 dajati tudi elektrolitske raztopine, da uravnamo ravnovesje
238 vode in elektrolitov. </p>
239 </div>
240
241 <div align="Justify">
242 <p style="text-align: justify; "> Soludeksa 70 ne dajemo novorojen&egrave;kom
243 in dojen&egrave;kom zaradi fiziolo&#353;ko zmanj&#353;anega delovanja ledvic. Prav
244 tako ga dajemo zelo previdno starej&#353;im bolnikom. </p>
245 </div>
246
247 <div align="Justify">
248 <p style="text-align: justify; "> </p>
249 </div>
250
251 <div align="Justify">
252 <p style="text-align: justify; "> Nose&egrave;nost in dojenje </p>
253 </div>
254
255 <div align="Left">
256 <p style="text-align: left; "> Varnost uporabe dekstranov med nose&egrave;nostjo
257 in dojenjem niso ugotovili. Zdravilo dajemo samo v posameznih nujnih primerih,
258 kadar pri&egrave;akovana korist upravi&egrave;uje tveganje. </p>
259 </div>
260
261 <div align="Justify">
262 <p style="text-align: justify; "> Nose&egrave;nicam in materam, ki dojijo,
263 dajemo Soludeks 70 izredno previdno in kadar je zares nujno (zdravnik mora
264 oceniti, kolik&#353;na je koristnost in kolik&#353;no tveganje morebitne uporabe raztopine).
265 </p>
266 </div>
267
268 <div align="Justify">
269 <p style="text-align: justify; "> Pred tem morajo dobiti Soludeks 1, kajti
270 posledice morebitne preob&egrave;utljivostne reakcije so pri nose&egrave;nici
271 lahko usodne za njo in za otroka. </p>
272 </div>
273
274 <div align="Justify">
275 <p style="text-align: justify; "> Dekstran 70 ne prehaja skozi posteljico
276 in ni poro&egrave;il o teratogenih u&egrave;inkih. Ni znano, ali se izlo&egrave;a
277 tudi z mlekom. </p>
278 </div>
279
280 <div align="Justify">
281 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
282 </div>
283
284 <div align="Justify">
285 <p style="text-align: justify; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti</i>
286 </p>
287 </div>
288
289 <div align="Justify">
290 <p style="text-align: justify; "> Ni znano, da bi dekstran neposredno vplival
291 na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev. </p>
292 </div>
293
294 <div align="Justify">
295 <p style="text-align: justify; "> </p>
296 </div>
297
298 <div align="Justify">
299 <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje in uporaba </p>
300 </div>
301
302 <div align="Justify">
303 <p style="text-align: justify; "> <i>Odrasli</i> </p>
304 </div>
305
306 <div align="Justify">
307 <p style="text-align: justify; "> Dajemo Soludeks 70 v intravenski kapalni
308 infuziji s hitrostjo 15 do 75 kapljic na minuto (50 do 300 ml/uro), pri hipovolemi&egrave;nem
309 &#353;oku lahko izjemoma tudi hitreje. </p>
310 </div>
311
312 <div align="Justify">
313 <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje je treba individualno prilagoditi
314 bolnikovemu klini&egrave;nemu stanju. Eno do dve minuti pred za&egrave;etkom
315 infundiranja raztopine dekstrana 70 je treba po&egrave;asi vensko vbrizgati
316 Soludeks 1. </p>
317 </div>
318
319 <div align="Justify">
320 <p style="text-align: justify; "> Najve&egrave;ji odmerek je 1,5 g/kg/24
321 ur ali 20 ml/kg/24 ur. Hitrost infundiranja je 15 do 50 kapljic na minuto.
322 </p>
323 </div>
324
325 <div align="Justify">
326 <p style="text-align: justify; "> Kadar obstaja mo&frac34;nost preobremenitve
327 krvnega obtoka, je treba raztopino infundirati zelo po&egrave;asi. </p>
328 </div>
329
330 <div align="Justify">
331 <p style="text-align: justify; "> </p>
332 </div>
333
334 <div align="Justify">
335 <p style="text-align: justify; "> <i>Otroci</i> </p>
336 </div>
337
338 <div align="Justify">
339 <p style="text-align: justify; "> Odmerek je<i> </i>5 do 10 ml/kg/24 ur
340 s hitrostjo infundiranja 8 do 10 kapljic na minuto. Pri hipovolemi&egrave;nem
341 &#353;oku dajemo 5 do 30 ml/kg/24 ur s hitrostjo infundiranja 15 kapljic na minuto
342 v prvi uri infuzije. </p>
343 </div>
344
345 <div align="Justify">
346 <p style="text-align: justify; "> <i></i> </p>
347 </div>
348
349 <div align="Justify">
350 <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje pri ledvi&egrave;ni okvari
351 </p>
352 </div>
353
354 <div align="Justify">
355 <p style="text-align: justify; "> </p>
356 </div>
357
358 <table width="84%" border="1" cols="3" rows="4">
359 <tbody>
360 <tr>
361 <td bgcolor="White" width="26%" rowspan="1" colspan="1">
362 <div align="Center">
363 <p style="text-align: center; "> O&egrave;istek kreatinina </p>
364 </div>
365
366 <div align="Center">
367 <p style="text-align: center; "> (ml/min) </p>
368 </div>
369 </td>
370 <td bgcolor="White" width="39%" rowspan="1" colspan="1">
371 <div align="Center">
372 <p style="text-align: center; "> serumska vrednost kreatinina </p>
373 </div>
374
375 <div align="Center">
376 <p style="text-align: center; "> (mmol/l) </p>
377 </div>
378 </td>
379 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
380 <div align="Center">
381 <p style="text-align: center; "> Soludeks 70 </p>
382 </div>
383
384 <div align="Center">
385 <p style="text-align: center; "> (odmerek) </p>
386 </div>
387 </td>
388 </tr>
389 <tr>
390 <td bgcolor="White" width="26%" rowspan="1" colspan="1">
391 <div align="Center">
392 <p style="text-align: center; "> 30 </p>
393 </div>
394 </td>
395 <td bgcolor="White" width="39%" rowspan="1" colspan="1">
396 <div align="Center">
397 <p style="text-align: center; "> 227 </p>
398 </div>
399 </td>
400 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
401 <div align="Center">
402 <p style="text-align: center; "> 500 ml na dan </p>
403 </div>
404 </td>
405 </tr>
406 <tr>
407 <td bgcolor="White" width="26%" rowspan="1" colspan="1">
408 <div align="Center">
409 <p style="text-align: center; "> 10 30 </p>
410 </div>
411 </td>
412 <td bgcolor="White" width="39%" rowspan="1" colspan="1">
413 <div align="Center">
414 <p style="text-align: center; "> 227 454 </p>
415 </div>
416 </td>
417 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
418 <div align="Center">
419 <p style="text-align: center; "> 500 ml vsak drugi dan </p>
420 </div>
421 </td>
422 </tr>
423 <tr>
424 <td bgcolor="White" width="26%" rowspan="1" colspan="1">
425 <div align="Center">
426 <p style="text-align: center; "> 10 </p>
427 </div>
428 </td>
429 <td bgcolor="White" width="39%" rowspan="1" colspan="1">
430 <div align="Center">
431 <p style="text-align: center; "> 454 </p>
432 </div>
433 </td>
434 <td bgcolor="White" width="33%" rowspan="1" colspan="1">
435 <div align="Center">
436 <p style="text-align: center; "> 250 ml dvakrat na teden </p>
437 </div>
438 </td>
439 </tr>
440
441 </tbody>
442 </table>
443
444 <div align="Justify">
445 <p style="text-align: justify; "> </p>
446 </div>
447
448 <div align="Justify">
449 <p style="text-align: justify; "> <i>Hipovolemi&egrave;ni &#353;ok in njegovo
450 prepre&egrave;evanje</i> </p>
451 </div>
452
453 <div align="Justify">
454 <p style="text-align: justify; "> Za&egrave;etni odmerek je 500 do 1000
455 ml. Skupni odmerek in hitrost infundiranja sta odvisna od koli&egrave;ine
456 izgubljene teko&egrave;ine in stopnje hemokoncentracije, upo&#353;tevati pa je
457 treba tudi arterijski in srednji venski tlak. Obi&egrave;ajen odmerek je
458 10 do 20 ml/kg/24 ur. Ve&egrave; kot 1500 ml dekstrana 70 v 24 urah lahko
459 infundiramo samo pri zelo hudi akutni krvavitvi, ko nimamo mo&frac34;nosti
460 skoraj&#353;nje transfuzije krvi. </p>
461 </div>
462
463 <div align="Justify">
464 <p style="text-align: justify; "> </p>
465 </div>
466
467 <div align="Justify">
468 <p style="text-align: justify; "> <i>Prepre&egrave;evanje pojava tromboembolije
469 po operaciji</i><i> in po po&#353;kodbi</i> </p>
470 </div>
471
472 <div align="Justify">
473 <p style="text-align: justify; "> Bolniku je najbolje &frac34;e med operacijo
474 oziroma &egrave;imprej po po&#353;kodbi dati 500 do 1000 ml raztopine (10 do 20
475 ml/kg/24 ur). Naslednjega dne mu damo lahko &#353;e 500 ml. </p>
476 </div>
477
478 <div align="Justify">
479 <p style="text-align: justify; "> Kadar je velika nevarnost nastanka tromboze
480 (npr. pri prelomu vratu stegnenice, pri malignomu prostate, pri dolgotrajni
481 imobilizaciji, trombozi v anamnezi), dajemo Soludeks 70 &#353;e dva tedna, in
482 sicer po 500 ml vsak drugi dan. </p>
483 </div>
484
485 <div align="Justify">
486 <p style="text-align: justify; "> </p>
487 </div>
488
489 <div align="Justify">
490 <p style="text-align: justify; "> <i>Na&egrave;rtovana hemodilucija med
491 operacijo</i> </p>
492 </div>
493
494 <div align="Justify">
495 <p style="text-align: justify; "> Odmerek dolo&egrave;imo na podlagi za&egrave;etnih
496 vrednosti hematokrita, hemoglobina in celokupnega volumna krvi in glede na
497 hemodilucijo, ki jo &frac34;elimo dose&egrave;i. Najve&egrave;ji dovoljeni
498 odmerek v prvih 24 urah je 20 ml/kg telesne te&frac34;e. Najve&egrave;ji
499 dnevni odmerek za vzdr&frac34;evanje za&frac34;elene stopnje hemodilucije
500 je 500 ml (najve&egrave; pet dni). </p>
501 </div>
502
503 <div align="Justify">
504 <p style="text-align: justify; "> </p>
505 </div>
506
507 <div align="Justify">
508 <p style="text-align: justify; "> Preveliko odm<b>erjanje</b> </p>
509 </div>
510
511 <div align="Justify">
512 <p style="text-align: justify; "> Preveliki odmerki povzro&egrave;ijo predvsem
513 preobremenitev krvnega obtoka s sr&egrave;nim popu&#353;&egrave;anjem, motnjami
514 krvnega strjevanja in ledvi&egrave;no okvaro. </p>
515 </div>
516
517 <div align="Justify">
518 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje je simptomati&egrave;no. </p>
519 </div>
520
521 <div align="Justify">
522 <p style="text-align: justify; "> </p>
523 </div>
524
525 <div align="Justify">
526 <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki </p>
527 </div>
528
529 <div align="Justify">
530 <p style="text-align: justify; "> Preob&egrave;utljivostne reakcije so redke.
531 Ko&frac34;ni izpu&#353;&egrave;aji, rde&egrave;ica, koprivnica, zve&egrave;anje
532 telesne temperature, srbenje, bronhospazem, prebavne motnje, tahikardija
533 in anafilakti&egrave;ni &#353;ok so verjetno posledica spro&#353;&egrave;anja vazoaktivnih
534 snovi (histamina in bradikinina). Njihov u&egrave;inek zmanj&#353;amo z antihistaminiki
535 (posebna previdnost je potrebna pri bolnikih z boleznimi srca) in kortikosteroidi.
536 Stranski u&egrave;inki se pojavijo v prvih minutah infundiranja, zato je
537 treba bolnika skrbno opazovati in po potrebi pravo&egrave;asno ustaviti infundiranje.
538 Volumski primanjkljaj je treba v takem primeru nadomestiti z drugo infuzijsko
539 raztopino. </p>
540 </div>
541
542 <div align="Justify">
543 <p style="text-align: justify; "> Anafilakti&egrave;na reakcija z morebitno
544 smrtjo je zelo redka. &Egrave;e pride do anafilakti&egrave;ne reakcije, so
545 potrebni ukrepi avtotransfuzije, dajanje kisika preko maske, adrenalina in
546 dajanje velikih odmerkov kortikosteroidov. Bolniki s hudo anafilakti&egrave;no
547 reakcijo imajo zve&egrave;an titer protiteles proti dekstranu (DRA), ki z
548 dekstranom 40 in dekstranom 70 tvorijo &#353;kodljive imunske skupke. </p>
549 </div>
550
551 <div align="Justify">
552 <p style="text-align: justify; "> Kapilarna krvavitev, npr. na povr&#353;ini
553 rane, je znak zvi&#353;anega kapilarnega perfuzijskega tlaka in pospe&#353;ene mikrocirkulacije.
554 </p>
555 </div>
556
557 <div align="Justify">
558 <p style="text-align: justify; "> Pri nezadostno hidriranih bolnikih lahko
559 pride do ledvi&egrave;ne okvare. Pojavita se lahko trombocitopenija in pove&egrave;anje
560 vrednosti jetrnih transaminaz. </p>
561 </div>
562
563 <div align="Justify">
564 <p style="text-align: justify; "> Na mestu infundiranja se lahko pojavi
565 lokalna preob&egrave;utljivostna reakcija. </p>
566 </div>
567
568 <div align="Justify">
569 <p style="text-align: justify; "> </p>
570 </div>
571
572 <div align="Left">
573 <p style="text-align: left; "> </p>
574 </div>
575
576 <div align="Justify">
577 <p style="text-align: justify; "><b> Izd</b><b>ajanje zdravila</b> </p>
578 </div>
579
580 <div align="Justify">
581 <p style="text-align: justify; "> ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih
582 zavodih ter pri pravnih in fizi&egrave;nih osebah, ki opravljajo zdravstveno
583 dejavnost </p>
584 </div>
585
586 <div align="Justify">
587 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
588 </div>
589
590 <div align="Justify">
591 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
592 </div>
593
594 <div align="Justify">
595 <p style="text-align: justify; "> zlo&frac34;enka z 10 prebodnimi steklenicami
596 po 500 ml raztopine za intravensko infundiranje </p>
597 </div>
598
599 <div align="Justify">
600 <p style="text-align: justify; "> </p>
601 </div>
602
603 <div align="Left">
604 <p style="text-align: left; "> </p>
605 </div>
606 <!--Section Ends-->
607 </body>
608 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26