/[pliva-si]/vade/1064.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1064.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>SOLUDEKS</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b><b>40 </b>dextranum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 raztopina za intravensko infundiranje
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70 Sestava
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 1000 ml raztopine vsebuje 100 g dekstrana s srednjo molekulsko maso 40 000.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 Pomo¾ne snovi so: natrijev klorid*, klorovodikova kislina, natrijev hidroksid, voda za injekcije.
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 1000 ml raztopine vsebuje 9 g natrijevega klorida (154 mmol Na<sup>+</sup> in 154 mmol Cl<sup>-</sup>)
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="left">
182 <p style="text-align: left;">
183
184 Lastnosti in delovanje
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 Soludeks 40 je 10-odstotna koloidna raztopina dekstrana s srednjo molekulsko maso pribli¾no 40 000. Raztopina reagira kislo (srednja vrednost pH je 5,0). Dekstrani so polisaharidi glukoze, ki nastanejo po encimski cepitvi saharoze ob prisotnosti bakterij. S koloidno-osmoznim delovanjem (KOT 2300 cm H<sub>2</sub>O) Soludeks 40 preusmeri vodo iz intersticija v ¾ilni prostor, zato se pri hitrem infundiranju volumen glede na infundirano kolièino celo podvoji. Zaradi tega je raztopina zelo primerna za hitro nadome&scaron;èanje plazemskega volumna. Na volumen uèinkuje tri do &scaron;tiri ure. Po dajanju v o¾ilje se izbolj&scaron;a suspenzijska stabilnost krvi, ker prepreèuje agregacijo eritrocitov in trombocitov. Zmanj&scaron;uje viskoznost krvi, povzroèa hemodilucijo in vzpostavlja normalen obtok v kapilarah.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 Teoretièna osmolarnost: 330 mosm/l.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 Indikacije
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293 <ul>
294 <li>
295
296 <div align="justify">
297 <p style="text-align: justify;">
298
299 hipovolemièni &scaron;ok (prepreèevanje in zdravljenje)
300
301 </p>
302 </div>
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313 <li>
314
315 <div align="justify">
316 <p style="text-align: justify;">
317
318 motena mikrocirkulacija (npr. zaradi &scaron;oka, opeklin, ma&scaron;èobne embolije, vnetja trebu&scaron;ne slinavke, peritonitisa in paralitiènega ileusa) - prepreèevanje in zdravljenje
319
320 </p>
321 </div>
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332 <li>
333
334 <div align="justify">
335 <p style="text-align: justify;">
336
337 motnje arterijskega in venskega krvnega obtoka (npr. nevarnost gangrene, venska razjeda, Raynaudeva bolezen, nehemoragièni mo¾ganski inzult)
338
339 </p>
340 </div>
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351 <li>
352
353 <div align="justify">
354 <p style="text-align: justify;">
355
356 prepreèevanje tromboembolije po operaciji in po&scaron;kodbi
357
358 </p>
359 </div>
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370 <li>
371
372 <div align="justify">
373 <p style="text-align: justify;">
374
375 pospe&scaron;evanje lokalnega krvnega obtoka in prepreèevanje nastanka tromboze v presadkih (v vaskularni in plastièni kirurgiji)
376
377 </p>
378 </div>
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389 <li>
390
391 <div align="justify">
392 <p style="text-align: justify;">
393
394 dodatek tekoèini za polnjenje aparature za zunajtelesni krvni obtok (pri kirur&scaron;kih posegih na odprtem srcu)
395
396 </p>
397 </div>
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408 </ul>
409
410 <div align="justify">
411 <p style="text-align: justify;">
412
413
414
415 </p>
416 </div>
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429 <div align="justify">
430 <p style="text-align: justify;">
431
432 Kontraindikacije
433
434 </p>
435 </div>
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448 <div align="justify">
449 <p style="text-align: justify;">
450
451 Izrazita nagnjenost h krvavitvam, zlasti zaradi trombocitopenije in hipofibrinogenemije, huda ledvièna odpoved z oligurijo in anurijo, hipervolemija, hiperhidracijska stanja, mo¾ganska krvavitev (zdravnik mora oceniti, kolik&scaron;na je koristnost in kolik&scaron;no tveganje pri uporabi raztopine), pljuèni edem in preobèutljivost za dekstran.
452
453 </p>
454 </div>
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467 <div align="justify">
468 <p style="text-align: justify;">
469
470
471
472 </p>
473 </div>
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486 <div align="justify">
487 <p style="text-align: justify;">
488
489
490
491 </p>
492 </div>
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505 <div align="justify">
506 <p style="text-align: justify;">
507
508
509
510 </p>
511 </div>
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524 <div align="justify">
525 <p style="text-align: justify;">
526
527
528
529 </p>
530 </div>
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543 <div align="justify">
544 <p style="text-align: justify;">
545
546 <b>Previdnostni ukrepi</b>
547
548 </p>
549 </div>
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562 <div align="justify">
563 <p style="text-align: justify;">
564
565 Obièajen previdnostni ukrep je uporaba raztopine Soludeks 1 pred infundiranjem Soludeksa 40, s èemer lahko zmanj&scaron;amo tveganje nastanka anafilaktiène reakcije. Pred uporabo pa moramo zagotoviti tudi mo¾nost takoj&scaron;njega ukrepanja, èe do anafilaktiène reakcije vseeno pride.
566
567 </p>
568 </div>
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581 <div align="justify">
582 <p style="text-align: justify;">
583
584 Vsak gram dekstrana 40 ve¾e v krvnem obtoku 20 do 25 ml vode, zato se lahko volumen glede na infundirano kolièino celo podvoji. Kolièino raztopine in hitrost njenega infundiranja doloèimo glede na bolnikovo klinièno stanje. Pri hudi ali dalj èasa trajajoèi izgubi beljakovin (npr. pri opeklinah ali peritonitisu) je treba nadomestiti beljakovine. Med infundiranjem moramo spremljati klinièno sliko in osrednji venski tlak.
585
586 </p>
587 </div>
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600 <div align="justify">
601 <p style="text-align: justify;">
602
603 Èe se med infundiranjem pojavi oligurija zaradi poveèane viskoznosti seèa, je treba diurezo spodbuditi z intenzivnim infundiranjem elektrolitskih raztopin. Èe tudi to ni uèinkovito, je treba uporabiti diuretik (furosemid) ali infuzijo manitola.
604
605 </p>
606 </div>
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619 <div align="justify">
620 <p style="text-align: justify;">
621
622
623
624 </p>
625 </div>
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638 <div align="justify">
639 <p style="text-align: justify;">
640
641 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
642
643 </p>
644 </div>
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657 <div align="justify">
658 <p style="text-align: justify;">
659
660 Zaradi mo¾nega sinergiènega delovanja je treba odmerke peroralnih antikoagulantov in heparina zmanj&scaron;ati, kadar jih dajemo soèasno z dekstranom. Soludeks 40 lahko me&scaron;amo samo s pripravki, katerih kompatibilnost je zanesljivo preverjena.
661
662 </p>
663 </div>
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676 <div align="justify">
677 <p style="text-align: justify;">
678
679 Soludeks 40 lahko vpliva na vrednosti nekaterih laboratorijskih preiskav, zato je treba vzorce krvi vzeti pred njegovim infundiranjem. Èe jih vzamemo po infuziji, je to treba oznaèiti, da lahko pri njihovi analizi uporabimo ustrezne laboratorijske metode. Med zdravljenjem z dekstranom se lahko zveèa specifièna masa seèa. Doloèanje glukoze v krvi in seèu z neencimskimi metodami da lahko la¾no pozitivne rezultate.
680
681 </p>
682 </div>
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695 <div align="justify">
696 <p style="text-align: justify;">
697
698 Dekstran v krvi lahko vpliva na rezultate preiskav o celokupnih beljakovinah in bilirubinu, ne vpliva pa na doloèanje faktorja Rh v krvi, na Coombsov test in navzkri¾ne reakcije.
699
700 </p>
701 </div>
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714 <div align="justify">
715 <p style="text-align: justify;">
716
717 Eritrociti, obdelani s proteolitiènimi encimi (papain, ficin, bromelin), so v serumu, ki vsebuje dekstran, nagnjeni k psevdoaglutinaciji.
718
719 </p>
720 </div>
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733 <div align="justify">
734 <p style="text-align: justify;">
735
736
737
738 </p>
739 </div>
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752 <div align="justify">
753 <p style="text-align: justify;">
754
755 Posebna opozorila
756
757 </p>
758 </div>
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771 <div align="justify">
772 <p style="text-align: justify;">
773
774 Soludeks 40 je onkotsko delujoèa raztopina (KOT 2300 cm H<sub>2</sub>O), zato lahko povzroèi volumsko obremenitev krvnega obtoka. To je &scaron;e posebej treba upo&scaron;tevati pri bolnikih s srènim popu&scaron;èanjem.
775
776 </p>
777 </div>
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790 <div align="justify">
791 <p style="text-align: justify;">
792
793 Da prepreèimo morebitno okvaro tubulov (osmozna nefroza), je treba pri dehidriranih bolnikih vzpostaviti ravnovesje vode in elektrolitov z dajanjem elektrolitskih infuzijskih raztopin.
794
795 </p>
796 </div>
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809 <div align="justify">
810 <p style="text-align: justify;">
811
812 Bolnikom s hipofibrinogenemijo in afibrinogenemijo dajemo Soludeks 40 samo v izjemno nujnih primerih. Kadar je bolnik izgubil veè kot 30 % krvi, mu je treba poleg infuzije Soludeksa 40 dati tudi transfuzijo krvi. Primernost uporabe dekstrana je treba temeljito pretehtati pri bolnikih z mo¾gansko krvavitvijo ali hemoragièno diatezo.
813
814 </p>
815 </div>
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828 <div align="justify">
829 <p style="text-align: justify;">
830
831 Soludeksa 40 ne dajemo novorojenèkom in dojenèkom zaradi fiziolo&scaron;ko zmanj&scaron;anega delovanja ledvic. Prav tako ga dajemo zelo previdno starej&scaron;im bolnikom.
832
833 </p>
834 </div>
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847 <div align="justify">
848 <p style="text-align: justify;">
849
850
851
852 </p>
853 </div>
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866 <div align="justify">
867 <p style="text-align: justify;">
868
869 Noseènost in dojenje
870
871 </p>
872 </div>
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885 <div align="left">
886 <p style="text-align: left;">
887
888 Varnost uporabe dekstranov med noseènostjo in dojenjem niso ugotovili. Zdravilo dajemo samo v posameznih nujnih primerih, kadar prièakovana korist upravièuje tveganje.
889
890 </p>
891 </div>
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904 <div align="justify">
905 <p style="text-align: justify;">
906
907 Noseènicam in materam, ki dojijo, dajemo Soludeks 40 izredno previdno in kadar je zares nujno (zdravnik mora oceniti, kolik&scaron;na je koristnost in kolik&scaron;no tveganje morebitne uporabe raztopine).
908
909 </p>
910 </div>
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923 <div align="justify">
924 <p style="text-align: justify;">
925
926 Pred tem morajo dobiti Soludeks 1, kajti posledice morebitne preobèutljivostne reakcije so pri noseènici lahko usodne za njo in za otroka.
927
928 </p>
929 </div>
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942 <div align="justify">
943 <p style="text-align: justify;">
944
945 Dekstran 40 ne prehaja skozi posteljico in ni poroèil o teratogenih uèinkih. Ni znano, ali se izloèa tudi z mlekom.
946
947 </p>
948 </div>
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961 <div align="justify">
962 <p style="text-align: justify;">
963
964 <b></b>
965
966 </p>
967 </div>
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980 <div align="justify">
981 <p style="text-align: justify;">
982
983 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
984
985 </p>
986 </div>
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999 <div align="justify">
1000 <p style="text-align: justify;">
1001
1002 Ni znano, da bi dekstran neposredno vplival na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
1003
1004 </p>
1005 </div>
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018 <div align="justify">
1019 <p style="text-align: justify;">
1020
1021 <b></b>
1022
1023 </p>
1024 </div>
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037 <div align="justify">
1038 <p style="text-align: justify;">
1039
1040 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
1041
1042 </p>
1043 </div>
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056 <div align="justify">
1057 <p style="text-align: justify;">
1058
1059 <i>Odrasli</i>
1060
1061 </p>
1062 </div>
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075 <div align="justify">
1076 <p style="text-align: justify;">
1077
1078 Dajemo Soludeks 40 v intravenski kapalni infuziji.
1079
1080 </p>
1081 </div>
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094 <div align="justify">
1095 <p style="text-align: justify;">
1096
1097 Odmerjanje je treba individualno prilagoditi bolnikovemu kliniènemu stanju. Eno do dve minuti pred zaèetkom infundiranja raztopine dekstrana 40 je treba poèasi vensko vbrizgati Soludeks 1.
1098
1099 </p>
1100 </div>
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113 <div align="justify">
1114 <p style="text-align: justify;">
1115
1116 Najveèji odmerek je 1,5 g/kg/24 ur ali 20 ml/kg/24 ur. Hitrost infundiranja je 15 do 50 kapljic na minuto.
1117
1118 </p>
1119 </div>
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132 <div align="justify">
1133 <p style="text-align: justify;">
1134
1135 Kadar obstaja mo¾nost preobremenitve krvnega obtoka, je treba raztopino infundirati zelo poèasi (gl. Previdnostne ukrepe in opozorila).
1136
1137 </p>
1138 </div>
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151 <div align="justify">
1152 <p style="text-align: justify;">
1153
1154
1155
1156 </p>
1157 </div>
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170 <div align="justify">
1171 <p style="text-align: justify;">
1172
1173 <i>Otroci</i>
1174
1175 </p>
1176 </div>
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189 <div align="justify">
1190 <p style="text-align: justify;">
1191
1192 Odmerek je 5 do 10 ml/kg/24 ur. Hitrost infundiranja je 8 do 10 kapljic na minuto. Odmerek pri hipovolemiènem &scaron;oku zna&scaron;a 5 do 20 ml/kg/24 ur. Hitrost infundiranja v prvi uri je 15 kapljic na minuto.
1193
1194 </p>
1195 </div>
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208 <div align="justify">
1209 <p style="text-align: justify;">
1210
1211
1212
1213 </p>
1214 </div>
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227 <div align="justify">
1228 <p style="text-align: justify;">
1229
1230 <i>Odmerjanje pri ledvièni okvari</i>
1231
1232 </p>
1233 </div>
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246 <div align="justify">
1247 <p style="text-align: justify;">
1248
1249
1250
1251 </p>
1252 </div>
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261 <table width="84.86%" border="1" cols="3" rows="4">
1262 <tr>
1263 <td bgcolor="White" width="26.19%" rowspan="1" colspan="1">
1264
1265 <div align="center">
1266 <p style="text-align: center;">
1267
1268 Oèistek kreatinina
1269
1270 </p>
1271 </div>
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284 <div align="center">
1285 <p style="text-align: center;">
1286
1287 (ml/min)
1288
1289 </p>
1290 </div>
1291
1292
1293
1294
1295 </td>
1296
1297
1298
1299
1300
1301 <td bgcolor="White" width="39.83%" rowspan="1" colspan="1">
1302
1303 <div align="center">
1304 <p style="text-align: center;">
1305
1306 serumska vrednost kreatinina
1307
1308 </p>
1309 </div>
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322 <div align="center">
1323 <p style="text-align: center;">
1324
1325 (mmol/l)
1326
1327 </p>
1328 </div>
1329
1330
1331
1332
1333 </td>
1334
1335
1336
1337
1338
1339 <td bgcolor="White" width="33.98%" rowspan="1" colspan="1">
1340
1341 <div align="center">
1342 <p style="text-align: center;">
1343
1344 Soludeks 40
1345
1346 </p>
1347 </div>
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360 <div align="center">
1361 <p style="text-align: center;">
1362
1363 (odmerek)
1364
1365 </p>
1366 </div>
1367
1368
1369
1370
1371 </td>
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379 </tr>
1380
1381
1382
1383 <tr>
1384 <td bgcolor="White" width="26.19%" rowspan="1" colspan="1">
1385
1386 <div align="center">
1387 <p style="text-align: center;">
1388
1389 30
1390
1391 </p>
1392 </div>
1393
1394
1395
1396
1397 </td>
1398
1399
1400
1401
1402
1403 <td bgcolor="White" width="39.83%" rowspan="1" colspan="1">
1404
1405 <div align="center">
1406 <p style="text-align: center;">
1407
1408 227
1409
1410 </p>
1411 </div>
1412
1413
1414
1415
1416 </td>
1417
1418
1419
1420
1421
1422 <td bgcolor="White" width="33.98%" rowspan="1" colspan="1">
1423
1424 <div align="center">
1425 <p style="text-align: center;">
1426
1427 500 ml na dan
1428
1429 </p>
1430 </div>
1431
1432
1433
1434
1435 </td>
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443 </tr>
1444
1445
1446
1447 <tr>
1448 <td bgcolor="White" width="26.19%" rowspan="1" colspan="1">
1449
1450 <div align="center">
1451 <p style="text-align: center;">
1452
1453 10 30
1454
1455 </p>
1456 </div>
1457
1458
1459
1460
1461 </td>
1462
1463
1464
1465
1466
1467 <td bgcolor="White" width="39.83%" rowspan="1" colspan="1">
1468
1469 <div align="center">
1470 <p style="text-align: center;">
1471
1472 227 454
1473
1474 </p>
1475 </div>
1476
1477
1478
1479
1480 </td>
1481
1482
1483
1484
1485
1486 <td bgcolor="White" width="33.98%" rowspan="1" colspan="1">
1487
1488 <div align="center">
1489 <p style="text-align: center;">
1490
1491 500 ml vsak drugi dan
1492
1493 </p>
1494 </div>
1495
1496
1497
1498
1499 </td>
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507 </tr>
1508
1509
1510
1511 <tr>
1512 <td bgcolor="White" width="26.19%" rowspan="1" colspan="1">
1513
1514 <div align="center">
1515 <p style="text-align: center;">
1516
1517 10
1518
1519 </p>
1520 </div>
1521
1522
1523
1524
1525 </td>
1526
1527
1528
1529
1530
1531 <td bgcolor="White" width="39.83%" rowspan="1" colspan="1">
1532
1533 <div align="center">
1534 <p style="text-align: center;">
1535
1536 454
1537
1538 </p>
1539 </div>
1540
1541
1542
1543
1544 </td>
1545
1546
1547
1548
1549
1550 <td bgcolor="White" width="33.98%" rowspan="1" colspan="1">
1551
1552 <div align="center">
1553 <p style="text-align: center;">
1554
1555 250 ml dvakrat na teden
1556
1557 </p>
1558 </div>
1559
1560
1561
1562
1563 </td>
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571 </tr>
1572
1573 </table>
1574
1575
1576
1577
1578 <div align="justify">
1579 <p style="text-align: justify;">
1580
1581
1582
1583 </p>
1584 </div>
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597 <div align="justify">
1598 <p style="text-align: justify;">
1599
1600 <i>&Scaron;ok in motena mikrocirkulacija</i>
1601
1602 </p>
1603 </div>
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616 <div align="justify">
1617 <p style="text-align: justify;">
1618
1619 Zaèetni odmerek je 500 do 1000 ml (10 do 20 ml/kg telesne te¾e). Usklajujemo ga s kolièino infuzije drugih raztopin. Prvih 500 ml raztopine damo bolniku hitro v 30 minutah s hitrostjo infundiranja 40 do 50 kapljic na minuto. V naslednjih 24 urah mu damo &scaron;e enkrat 500 ml raztopine (10 ml/kg). Po potrebi lahko odmerek 500 ml ponovljamo (najveè pet dni).
1620
1621 </p>
1622 </div>
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635 <div align="justify">
1636 <p style="text-align: justify;">
1637
1638
1639
1640 </p>
1641 </div>
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654 <div align="justify">
1655 <p style="text-align: justify;">
1656
1657 <i>Motnje arterijskega in venskega krvnega obtok</i><i>a</i>
1658
1659 </p>
1660 </div>
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673 <div align="justify">
1674 <p style="text-align: justify;">
1675
1676 Prvih 24 ur damo bolniku 500 do 1000 ml (10 do 20 ml/kg), naslednji dan 500 ml, nato pa vsak drugi dan po 500 ml najveè dva tedna.
1677
1678 </p>
1679 </div>
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692 <div align="justify">
1693 <p style="text-align: justify;">
1694
1695
1696
1697 </p>
1698 </div>
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711 <div align="justify">
1712 <p style="text-align: justify;">
1713
1714 <i></i>
1715
1716 </p>
1717 </div>
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730 <div align="justify">
1731 <p style="text-align: justify;">
1732
1733 Prepreèevanje nastanka tromboembolije po operaciji in po&scaron;kodbi
1734
1735 </p>
1736 </div>
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749 <div align="justify">
1750 <p style="text-align: justify;">
1751
1752 Bolniku je najbolje ¾e med operacijo oziroma èimprej po po&scaron;kodbi dati 500 do 1000 ml raztopine (10 do 20 ml/kg/24 ur). Naslednjega dne mu damo lahko &scaron;e 500 ml.
1753
1754 </p>
1755 </div>
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768 <div align="justify">
1769 <p style="text-align: justify;">
1770
1771 Kadar je velika nevarnost nastanka tromboze (npr. pri prelomu vratu stegnenice, malignomu prostate ali tumorju v trebuhu, pri dolgotrajni imobilizaciji in pri trombozi v anamnezi), dajemo Soludeks 40 &scaron;e dva tedna, in sicer po 500 ml vsak drugi dan.
1772
1773 </p>
1774 </div>
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787 <div align="justify">
1788 <p style="text-align: justify;">
1789
1790
1791
1792 </p>
1793 </div>
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806 <div align="justify">
1807 <p style="text-align: justify;">
1808
1809 <i>®ilna in plastièna kirurgija</i>
1810
1811 </p>
1812 </div>
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825 <div align="justify">
1826 <p style="text-align: justify;">
1827
1828 Med operacijo dobi bolnik 500 ml (pribli¾no 10 ml/kg) raztopine, po njej pa &scaron;e enkrat prav toliko. Tudi naslednji dan in nato najveè dva tedna dobiva vsak drugi dan po 500 ml Soludeksa 40.
1829
1830 </p>
1831 </div>
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844 <div align="justify">
1845 <p style="text-align: justify;">
1846
1847
1848
1849 </p>
1850 </div>
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863 <div align="justify">
1864 <p style="text-align: justify;">
1865
1866 <i>Kirur&scaron;ki posegi na odprtem srcu</i>
1867
1868 </p>
1869 </div>
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882 <div align="justify">
1883 <p style="text-align: justify;">
1884
1885 Kot dodatek tekoèini za polnjenje aparature za zunajtelesni krvni obtok damo 10 do 20 ml/kg. V perfuzijski raztopini je lahko najveè 30 % dekstrana 40.
1886
1887 </p>
1888 </div>
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901 <div align="justify">
1902 <p style="text-align: justify;">
1903
1904 Pooperacijsko odmerjanje Soludeksa 40 je enako kot pri moteni mikrocirkulaciji.
1905
1906 </p>
1907 </div>
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920 <div align="justify">
1921 <p style="text-align: justify;">
1922
1923
1924
1925 </p>
1926 </div>
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939 <div align="justify">
1940 <p style="text-align: justify;">
1941
1942 Preveliko odmerjanje
1943
1944 </p>
1945 </div>
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958 <div align="justify">
1959 <p style="text-align: justify;">
1960
1961 Preveliki odmerki lahko povzroèijo predvsem preobremenitev krvnega obtoka s srènim popu&scaron;èanjem, motnjami krvnega strjevanja in ledvièno okvaro. Zdravljenje je simptomatièno.
1962
1963 </p>
1964 </div>
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977 <div align="justify">
1978 <p style="text-align: justify;">
1979
1980
1981
1982 </p>
1983 </div>
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 <div align="justify">
1997 <p style="text-align: justify;">
1998
1999 Stranski uèinki
2000
2001 </p>
2002 </div>
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 <div align="justify">
2016 <p style="text-align: justify;">
2017
2018 Preobèutljivostne reakcije so redke. Ko¾ni izpu&scaron;èaji, rdeèica, koprivnica, zveèanje telesne temperature, srbenje, bronhospazem, prebavne motnje, tahikardija in anafilaktièni &scaron;ok so verjetno posledica spro&scaron;èanja vazoaktivnih snovi (histamina in bradikinina). Njihov uèinek zmanj&scaron;amo z antihistaminiki (posebna previdnost je potrebna pri bolnikih z boleznimi srca) in kortikosteroidi. Vedno se pojavijo v prvih minutah infundiranja, zato je treba bolnika skrbno opazovati in po potrebi pravoèasno ustaviti infuzijo. Volumski primanjkljaj je treba v takem primeru nadomestiti z drugo infuzijsko raztopino.
2019
2020 </p>
2021 </div>
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034 <div align="justify">
2035 <p style="text-align: justify;">
2036
2037 Anafilaktièna reakcija z morebitno smrtjo je zelo redka. Èe pride do anafilaktiène reakcije, so potrebni ukrepi avtotransfuzije, dajanja kisika preko maske, adrenalina in dajanja velikih odmerkov kortikosteroidov. Bolniki s hudo anafilaktièno reakcijo imajo zveèan titer protiteles proti dekstranu (DRA), ki z dekstranom 40 in dekstranom 70 tvorijo &scaron;kodljive imunske komplekse.
2038
2039 </p>
2040 </div>
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053 <div align="justify">
2054 <p style="text-align: justify;">
2055
2056 Kapilarna krvavitev, npr. na povr&scaron;ini rane, je znak zvi&scaron;anega kapilarnega perfuzijskega tlaka in pospe&scaron;ene mikrocirkulacije.
2057
2058 </p>
2059 </div>
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072 <div align="justify">
2073 <p style="text-align: justify;">
2074
2075 Pri nezadostno hidriranih bolnikih lahko pride do ledviène okvare. Pojavita se lahko trombocitopenija in poveèanje vrednosti jetrnih transaminaz.
2076
2077 </p>
2078 </div>
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091 <div align="justify">
2092 <p style="text-align: justify;">
2093
2094 Na mestu infundiranja se lahko pojavi lokalna preobèutljivostna reakcija.
2095
2096 </p>
2097 </div>
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110 <div align="justify">
2111 <p style="text-align: justify;">
2112
2113
2114
2115 </p>
2116 </div>
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129 <div align="justify">
2130 <p style="text-align: justify;">
2131
2132 Izdajanje zdravila
2133
2134 </p>
2135 </div>
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148 <div align="justify">
2149 <p style="text-align: justify;">
2150
2151 ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fiziènih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
2152
2153 </p>
2154 </div>
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167 <div align="justify">
2168 <p style="text-align: justify;">
2169
2170 <b></b>
2171
2172 </p>
2173 </div>
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186 <div align="justify">
2187 <p style="text-align: justify;">
2188
2189 Oprema
2190
2191 </p>
2192 </div>
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205 <div align="justify">
2206 <p style="text-align: justify;">
2207
2208 zlo¾enka z 10 prebodnimi steklenicami po 500 ml raztopine za intravensko infundiranje
2209
2210 </p>
2211 </div>
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224 <div align="justify">
2225 <p style="text-align: justify;">
2226
2227
2228
2229 </p>
2230 </div>
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243 <div align="justify">
2244 <p style="text-align: justify;">
2245
2246 <b></b>
2247
2248 </p>
2249 </div>
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257 <!--Section Ends-->
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26