/[pliva-si]/vade/1053.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1053.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:37 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>PLIVIT</b><b><sup></sup></b><b> B1</b><b><sub> </sub></b><b>injekcije 100 mg</b> thiaminum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 raztopina za injiciranje
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>PLIVIT</b><b><sup></sup></b><b> B1</b> <b>injekcije 250 mg</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 raztopina za injiciranje
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 <b>Sestava</b>
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 100 mg tiaminijevega klorida.
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 2 ml raztopine za injiciranje vsebuje 250 mg tiaminijevega klorida.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 Pomo¾ni snovi: metilparahidroksibenzoat, voda za injekcije.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 <b>Lastnosti in delovanje</b>
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 Plivit B<sub>1</sub> vsebuje vitamin B<sub>1</sub> (tiamin). Tiamin sodeluje v &scaron;tevilnih biokemiènih reakcijah kot koencim karboksilaze in transketolaze. Nujen je pri presnovi ogljikovih hidratov, ima pomembno vlogo v ¾ivènem sistemu, in sicer pri nastajanju dra¾ljajev, pa tudi pri nevromuskularni transmisiji.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 Posamiène potrebe za tiaminom so razliène in so odvisne od intezitete presnove.
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 <b>Indikacije</b>
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 Prepreèevanje pomanjkanja vitamina B<sub>1 </sub>med stanji, v katerih je poveèana potreba po njem<sub> </sub>(noseènost in dojenje, dolgotrajna<sub> </sub>poveèana telesna aktivnost ali stres, hipertiroza, dolgotrajne nalezljive bolezni, jetrne ali èrevesne bolezni, kronièna hemodializa, prete¾no prehranjevanje z ogljikovimi hidrati, alkoholizem) in zaradi nezadostnega vnosa hrane.
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 Zdravljenje bolezni nastalih zaradi pomanjkanja tiamina (beri-beri in Wernickejeva encefalopatija).
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 Metabolna korekcija pri boleznih nastalih zaradi prirojenega pomanjkanja encimov (subakutna nekrotizirajoèa encefalomielopatija - Leightova bolezen, ketoacidurija kisline razèlenjene verige, mleèna acidoza zdru¾ena s pomanjkanjem piruvatne karboksilaze in hiperalaninemija).
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374 Tiamin dajemo alkoholikom s spremenjenim stanjem zavesti ter bolnikom v komi ali s hipotermijo neznanega izvora.
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 <b>Kontraindikacije</b>
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 Preobèutljivost na tiamin in druge sestavine zdravila.
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450 <b></b>
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469 Previdnostni ukrepi
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 Intravenske injekcije moramo dajati zelo poèasi (veè kot 10 minut) ali s kapalno infuzijo, da prepreèimo mo¾nost razvoja &scaron;oka ali anafilaktiène reakcije.
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 Pri bolnikih z Wernickejevo encefalopatijo lahko intravensko dajanje glukoze poslab&scaron;a bolnikovo stanje (lahko se pojavijo zmedenost, ataksija, nistagmus, paraliza VI. mo¾ganskega ¾ivca). Zato je potrebno dati tiamin pred glukozo ali soèasno z glukozo zaradi poveèanja deplecije zaloge tiamina pri poveèanju metabolizma ogljikovih hidratov.
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545 <b></b>
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 Medsebojna uèinkovanja zdravil
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583 Tiamin je nestabilen v nevtralnih in alkalnih raztopinah. Zato ne priporoèamo me&scaron;anje tiamina s karbonati, citrati, barbiturati in ioni bakra. Nestabilen je tudi v raztopinah za i.v. uporabo, ki vsebuje natrijev bisulfit kot antioksidant ali konzervans. Èe te raztopine moramo uporabiti, jih damo takoj po dodatku tiamina.
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 Tiamin je kemièno inkompatibilen s Fe <sup>3+ </sup>, Fe <sup>2+ </sup>, Ca <sup>2+ </sup>ioni, ker v raztopinah za i.v. uporabo v prisotnosti le-teh razpade v inaktivne snovi.
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640 <b>Posebna opozorila</b>
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 Zdravilo dajemo intramuskularno ali intravensko samo na zaèetku zdravljenja hudih stanj; bolnikom, ki zdravila ne morejo zau¾iti (nezavestni bolniki, bolniki z moèno zmanj&scaron;ano enteralno absorpcijo) ali so na popolni parenteralni prehrani.
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 Imeti moramo pripravljena zdravila proti anafilaktiènem &scaron;oku.<b></b>
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716 <i>Noseènost in dojenje</i>
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 Zdravilo je dovoljeno jemati med noseènostjo in dojenjem. Predpisanih odmerkov ne smemo prekoraèiti.
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 Zdravljenje huj&scaron;ih oblik bolezni beri-beri zaènemo z intramuskularno in poèasno intravensko 50 do 100 mg injekcijo trikrat na dan, nadaljujemo pa ga s peroralnim jemanjem do popolnega prenehanja znakov pomanjkanja tiamina.
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 Zdravljenje Wernickejeve encefalopatije zaènemo intravensko z najmanj 100 mg odmerkom tiamina dnevno in traja tri dni. Prvi dan je lahko potrebno do 1000 mg tiamina. Po parenteralnem dajanju zdravila nadaljujemo zdravljenje s tabletami.
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830 Bolnikom v komi ali s hipotermijo neznanega izvora dajemo parenteralno 50 do 100 mg tiamina z i.m. injekcijo, hospitaliziranim alkoholikom s spremenjenim stanjem zavesti pa en odmerek z i.v. ali i.m. injekcijo.
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 Odmerjanje pri prirojenem pomanjkanju tiamina zaradi motenj presnove, se razlikuje pri posameznikih in je odvisno od vrste bolezni. Pomanjkanje vitamina B<sub>1 </sub>pri otrocih zdravimo z 10 do 25 mg dnevno (i.m. ali s poèasno i.v. infuzijo).<sub></sub>
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887 <b>Preveliko odmerjanje</b>
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 Intravenska uporaba zelo velikih odmerkov lahko zavira ¾ivèno-mi&scaron;ièni prenos dra¾ljajev.
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925 <b></b>
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 Stranski uèinki
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963 Tiamin ni toksièen, stranski uèinki so mo¾ni zaradi preobèutljivosti na zdravilo. Preobèutljivostne reakcije niso pogoste in skoraj vse so opisane pri paranteralnem zdravljenju. Ka¾ejo se lahko z dispnejo, slabostjo, bruhanjem, prekordialno boleèino, arterijsko hipotonijo in s ko¾nimi spremembami. Anafilaktiène reakcije so bolj redke in mo¾ne predvsem pri ponovnem paranteralnem zdravljenju.
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982 Na mestu intramuskularne injekcije zdravila se lahko pojavi lokalno dra¾enje. Lahko se pojavita srbe¾, pordelost.
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 <b>Izdajanje zdravila</b>
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fiziènih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077 <b>Oprema</b>
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 zlo¾enka s 50 ampulami
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 steklena ampula z 1 ml raztopine za injiciranje (100 mg/1 ml)
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153 zlo¾enka s 50 ampulami
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172 steklena ampula z 2 ml raztopine za injiciranje (250 mg/2 ml)
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="left">
1208 <p style="text-align: left;">
1209
1210
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221 <!--Section Ends-->
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26