/[pliva-si]/vade/1046.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1046.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 4 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +429 -1421 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>PHENOBARBITON</b><b><sup> </sup></b><b>
10 NATRIUM</b> <b>injekcije </b>phenobarbitalum natricum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> pra&#353;ek in vehikel za raztopino za injiciranje
15 </p>
16 </div>
17
18 <div align="Left">
19 <p style="text-align: left; "> </p>
20 </div>
21
22 <div align="Left">
23 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
24 </div>
25
26 <div align="Justify">
27 <p style="text-align: justify; "> V 2-mililitrski ampuli je 220 mg natrijevega
28 fenobarbitalata. </p>
29 </div>
30
31 <div align="Justify">
32 <p style="text-align: justify; "> Pomo&frac34;na snov je voda za injekcije
33 kot topilo. </p>
34 </div>
35
36 <div align="Left">
37 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
38 </div>
39
40 <div align="Left">
41 <p style="text-align: left; "> <b>Lastnosti in delovanje</b> </p>
42 </div>
43
44 <div align="Justify">
45 <p style="text-align: justify; "> Fenobarbital (Phenobarbiton) je barbiturat
46 z dolgotrajnim delovanjem. Deluje kot neselektivni depresor osrednjega &frac34;iv&egrave;evja.
47 Z zaviranjem motori&egrave;ne aktivnosti in senzornih funkcij mo&frac34;ganske
48 skorje povzro&egrave;a zaspanost, sedacijo in hipnozo. Antikonvulzivno delovanje
49 je posledica po&egrave;asnej&#353;ega &#353;irjenja impulzov prek osrednjega &frac34;iv&egrave;evja
50 in zvi&#353;anega praga elektri&egrave;ne stimulacije motori&egrave;nega korteksa.
51 Novej&#353;e raziskave so pokazale, da je sedativno-hipnoti&egrave;no in antikonvulzivno
52 delovanje rezultat mo&egrave;nej&#353;ega inhibicijskega delovanja gamaaminomaslene
53 kisline (GABA). </p>
54 </div>
55
56 <div align="Left">
57 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
58 </div>
59
60 <div align="Left">
61 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
62 </div>
63
64 <ul>
65
66 <li>
67 <div align="Justify">
68 <p style="text-align: justify; "> vse oblike epilepsije razen absence,
69 </p>
70 </div>
71 </li>
72 <li>
73 <div align="Justify">
74 <p style="text-align: justify; "> psihomotori&egrave;ni nemir, </p>
75 </div>
76 </li>
77 <li>
78 <div align="Justify">
79 <p style="text-align: justify; "> preventiva preprostih in zdravljenje
80 zapletenih febrilnih konvulzij pri otrocih. </p>
81 </div>
82 </li>
83 </ul>
84
85 <div align="Left">
86 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
87 </div>
88
89 <div align="Left">
90 <p style="text-align: left; "> Kontraindikacije </p>
91 </div>
92
93 <div align="Justify">
94 <p style="text-align: justify; "> Preob&egrave;utljivost za barbiturate,
95 hude motnje dihanja, delovanja ledvic in jeter, porfirija. </p>
96 </div>
97
98 <div align="Left">
99 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
100 </div>
101
102 <div align="Left">
103 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
104 </div>
105
106 <div align="Justify">
107 <p style="text-align: justify; "> Nenadno prenehanje zdravljenja s fenobarbitalom
108 lahko povzro&egrave;i epilepti&egrave;ne napade ali epilepti&egrave;ni status,
109 zato je treba odmerek zdravila zmanj&#353;evati postopno. </p>
110 </div>
111
112 <div align="Justify">
113 <p style="text-align: justify; "> Prevelikem odmerjanju ali stranskim u&egrave;inkom
114 se lahko izognemo tako, da nadzorujemo koncentracijo fenobarbitala v slini
115 ali serumu. </p>
116 </div>
117
118 <div align="Justify">
119 <p style="text-align: justify; "> Pri dolgotrajnem zdravljenju je priporo&egrave;ljivo
120 uporabljati vitamina D in folno kislino, ki prepre&egrave;ujeta pojav osteomalacije
121 ali megaloblastne anemije. </p>
122 </div>
123
124 <div align="Justify">
125 <p style="text-align: justify; "> <u>Podalj&#353;ana uporaba Phenobarbitona lahko
126 povzro&egrave;i zasvojenost!</u> </p>
127 </div>
128
129 <div align="Justify">
130 <p style="text-align: justify; "> <b><u></u></b> </p>
131 </div>
132
133 <div align="Left">
134 <p style="text-align: left; "> <b>Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil</b>
135 </p>
136 </div>
137
138 <div align="Justify">
139 <p style="text-align: justify; "> Depresorji osrednjega &frac34;iv&egrave;evja
140 (alkohol, antihistaminiki, antidepresivi, antipsihotiki, benzodiazepini,
141 hipnotiki, anestetiki, opioidi) in disufiram zve&egrave;ajo fenobarbitalov
142 sedativni u&egrave;inek. Fenobarbital zmanj&#353;a koncentracijo valproata (pospe&#353;uje
143 namre&egrave; njegovo izlo&egrave;anje). Tako kot drugi barbiturati fenobarbital
144 zmanj&#353;uje delovanje &#353;tevilnih zdravil, saj inducira mikrosomne encime v jetrih;
145 ta zdravila so: peroralni antikoagulanti, kortikosteroidi, peroralni kontraceptivi
146 in estrogen, tricikli&egrave;ni antidepresivi, zaviralci kalcijevih kanalov,
147 ciklosporin, metadon, grizeofulvin in digoksin. Fenobarbital zni&frac34;a
148 raven kloramfenikola. Rifampicin zmanj&#353;a u&egrave;inek fenobarbitala. Furosemid
149 zve&egrave;a koncentracije fenobarbitala v krvi in s tem mo&frac34;nost pojava
150 ortostatske hipotenzije pri bolnikih, ki jemljejo obe zdravili. Fenobarbital
151 zve&egrave;a toksi&egrave;ne u&egrave;inke metotreksata. Valprojska kislina,
152 fenitoin, kloramfenikol in cimetidin zavirajo biotransformacijo fenobarbitala,
153 zato se njegova koncentracija v krvi zve&egrave;a. Koncentracija fenobarbitala
154 se lahko zve&egrave;a po cepljenju proti gripi, zato je treba odmerek zdravila
155 pravo&egrave;asno zmanj&#353;ati. </p>
156 </div>
157
158 <div align="Justify">
159 <p style="text-align: justify; "> </p>
160 </div>
161
162 <div align="Left">
163 <p style="text-align: left; "> Posebna opozorila </p>
164 </div>
165
166 <div align="Justify">
167 <p style="text-align: justify; "> Phenobarbiton dajemo previdno otrokom,
168 starej&#353;im, depresivnim ljudem, bolnikom z motnjami v delovanju jeter, ledvic,
169 plju&egrave; (status astmatikus) in pri hudem sr&egrave;nem popu&#353;&egrave;anju.
170 </p>
171 </div>
172
173 <div align="Justify">
174 <p style="text-align: justify; "> Phenobarbiton je treba previdno uporabljati
175 pri bolnikih z mrzlico, hipertireozo, sladkorno boleznijo, hudo anemijo,
176 &#353;okom in uremijo. </p>
177 </div>
178
179 <div align="Justify">
180 <p style="text-align: justify; "> Phenobarbiton je treba previdno uporabljati
181 pri bolnikih s hudimi akutnimi ali kroni&egrave;nimi bole&egrave;inami, ker
182 lahko prikrije druge simptome in povzro&egrave;i paradoksno ekscitacijo.
183 </p>
184 </div>
185
186 <div align="Left">
187 <p style="text-align: left; "> Zaradi zmanj&#353;ane u&egrave;inkovitosti peroralnih
188 kontracepcijskih sredstev pri zdravljenju s fenobarbitalom je zve&egrave;ano
189 tveganje zanositve, zato priporo&egrave;amo uporabo nehormonskih metod kontracepcije.
190 </p>
191 </div>
192
193 <div align="Left">
194 <p style="text-align: left; "> </p>
195 </div>
196
197 <div align="Left">
198 <p style="text-align: left; "> <i>Nose&egrave;nost in dojenje</i> </p>
199 </div>
200
201 <div align="Justify">
202 <p style="text-align: justify; "> Phenobarbiton prehaja postelji&egrave;no
203 pregrado, majhne koli&egrave;ine zdravila pa se izlo&egrave;ajo v mleko.
204 Dokazano je, da barbiturati pri nose&egrave;nicah povzro&egrave;ajo ve&egrave;jo
205 pogostost pojava fetalnih anomalij. &Egrave;e jih uporabimo v zadnjem trimese&egrave;ju
206 nose&egrave;nosti, lahko povzro&egrave;ijo razvoj odvisnosti pri otroku,
207 ki po porodu ka&frac34;e znake odtegnitvenega sindroma. Zaradi zmanj&#353;ane
208 koncentracije vitamina K lahko povzro&egrave;i tudi neonatalne motnje koagulacije.
209 Fenobarbital uporabljamo med nose&egrave;nostjo in dojenjem samo v primerih,
210 ko je mo&frac34;na korist za mater ve&egrave;ja kot morebitno &#353;kodljivo delovanje
211 zdravila na otroka. </p>
212 </div>
213
214 <div align="Justify">
215 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
216 </div>
217
218 <div align="Justify">
219 <p style="text-align: justify; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti</i>
220 </p>
221 </div>
222
223 <div align="Left">
224 <p style="text-align: left; "> Zdravilo lahko, zlasti ob so&egrave;asnem
225 u&frac34;ivanju alkohola, pomembno zmanj&#353;a psihofizi&egrave;ne sposobnosti
226 za upravljanje vozil ali strojev. </p>
227 </div>
228
229 <div align="Left">
230 <p style="text-align: left; "> Sposobnost za upravljanje vozil oceni individualno
231 zdravnik glede na osnovno bolezen, u&egrave;inkovitost zdravljenja in ne&frac34;elene
232 u&egrave;inke zdravila. </p>
233 </div>
234
235 <div align="Left">
236 <p style="text-align: left; "> </p>
237 </div>
238
239 <div align="Left">
240 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
241 </div>
242
243 <div align="Justify">
244 <p style="text-align: justify; "> Priporo&egrave;eni parenteralni odmerki
245 za odrasle so 50 do 200 mg intramuskularno ali intravensko, ki jih lahko
246 po potrebi ponovimo po 6 urah do skupnega najve&egrave;jega odmerka 600 mg
247 na dan. </p>
248 </div>
249
250 <div align="Justify">
251 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e je nujno potrebno, dajemo dojen&egrave;kom
252 (od 4. do 12. meseca) po 25 mg natrijevega fenobarbitalata intramuskularno,
253 otrokom do 5. leta starosti po 50 mg, otrokom od 6. do 14. leta pa po 100
254 mg natrijevega fenobarbitalata intramuskularno. </p>
255 </div>
256
257 <div align="Justify">
258 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;e uporabljamo natrijev fenobarbitalat
259 parenteralno in v sklopu nujnih ukrepov pri akutnih napadih, je treba seveda
260 ra&egrave;unati z zakasnitvijo pri doseganju terapevtskih koncentracij v
261 krvi. Pri subkutani uporabi je potrebna previdnost zaradi mo&frac34;nosti
262 nekroze tkiva, intravensko injekcijo pa je treba dajati po&egrave;asi in
263 pravilno razred&egrave;eno. </p>
264 </div>
265
266 <div align="Justify">
267 <p style="text-align: justify; "> Hitro prenehanje jemanja lahko povzro&egrave;i
268 konvulzije zaradi odtegnitve. Vsako prenehanje zdravljenja s fenobarbitalom
269 ali prehod na druga&egrave;no protikonvulzijsko zdravljenje je treba izvesti
270 postopno, da prepre&egrave;imo nastanek napadov. </p>
271 </div>
272
273 <div align="Justify">
274 <p style="text-align: justify; "> </p>
275 </div>
276
277 <div align="Left">
278 <p style="text-align: left; "> <b>Preve</b><b>liko odmerjanje</b> </p>
279 </div>
280
281 <div align="Justify">
282 <p style="text-align: justify; "> Znaki akutnega prevelikega odmerjanja
283 so huda zmedenost, zmanj&#353;anje ali izguba refleksov, zaspanost, mrzlica, slabost,
284 bruhanje, hipotenzija, hipotermija, ledvi&egrave;na odpoved, bulozne spremembe
285 na ko&frac34;i, sr&egrave;no popu&#353;&egrave;anje, depresija dihanja in koma.
286 </p>
287 </div>
288
289 <div align="Justify">
290 <p style="text-align: justify; "> Uporabiti je treba ukrepe za ohranjanje
291 delovanja srca, ledvic in dihanja ter elektrolitskega ravnote&frac34;ja.
292 Izlo&egrave;anje fenobarbitala pospe&#353;imo z zve&egrave;ano diurezo pri ohranjenem
293 delovanju ledvic in alkalinizaciji urina. Hemodializo in hemoperfuzijo; uporabimo
294 le v primeru hude zastrupitve, ko pride do hude hipotenzije in odpovedi
295 ledvic. </p>
296 </div>
297
298 <div align="Justify">
299 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
300 </div>
301
302 <div align="Left">
303 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
304 </div>
305
306 <div align="Justify">
307 <p style="text-align: justify; "> Najpogostej&#353;i stranski u&egrave;inki so
308 u&egrave;inki na osrednje &frac34;iv&egrave;evje, predvsem sedacija, pri
309 starej&#353;ih bolnikih tudi zmedenost, pri otrocih pa razdra&frac34;ljivost in
310 hiperaktivnost. </p>
311 </div>
312
313 <div align="Justify">
314 <p style="text-align: justify; "> Drugi redki stranski u&egrave;inki so
315 razporejeni po organih: </p>
316 </div>
317
318 <ul>
319
320 <li>
321 <div align="Justify">
322 <p style="text-align: justify; "> <i>osrednje &frac34;iv&egrave;evje:
323 </i>zaspanost, vznemirjenost, zmedenost, hiperkineza, ataksija, omotica
324 in vrtoglavica, du&#353;evna depresija, letargija, no&egrave;ne more, sedacija,
325 paradoksna ekscitacija, &frac34;iv&egrave;nost, psihi&egrave;ne motnje, halucinacije,
326 nespe&egrave;nost, anksioznost </p>
327 </div>
328 </li>
329 <li>
330 <div align="Justify">
331 <p style="text-align: justify; "> <i>dihala:</i> hipoventilacija, apneja,
332 depresija dihanja, laringospazem, bronhospazem </p>
333 </div>
334 </li>
335 <li>
336 <div align="Justify">
337 <p style="text-align: justify; "> <i>sr&egrave;no-&frac34;ilni sistem</i>
338 : bradikardija, hipotenzija, sinkopa, cirkulacijski kolaps </p>
339 </div>
340 </li>
341 <li>
342 <div align="Justify">
343 <p style="text-align: justify; "> <i>prebavila</i>: slabost, bruhanje,
344 zapeka, driska, bole&egrave;ine v epigastriju </p>
345 </div>
346 </li>
347 <li>
348 <div align="Justify">
349 <p style="text-align: justify; "> <i>preob&egrave;utljivostne reakcije</i>
350 : izpu&#353;&egrave;aji, angioedem, simptomi podobni kot pri serumski bolezni,
351 eksfoliativni dermatitis, Stevens-Johnsonov sindrom </p>
352 </div>
353 </li>
354 <li>
355 <div align="Justify">
356 <p style="text-align: justify; "> <i>drugo</i>: jetrna okvara zaradi
357 kroni&egrave;ne uporabe, megaloblastna anemija prav tako po kroni&egrave;ni
358 uporabi; redko se pojavijo krvne diskrazije (agranulocitoza, trombocitopenija),
359 rahitis in osteomalacija pa pri podalj&#353;anem jemanju </p>
360 </div>
361 </li>
362 <li>
363 <div align="Justify">
364 <p style="text-align: justify; "> <i>na mestu injiciranja</i>: lokalne
365 bole&egrave;ine, nekroza tkiva, gangrena; spazem arterije zaradi neprimerne
366 intraarterijske uporabe; tromboflebitis; trajna po&#353;kodba &frac34;ivca, &egrave;e
367 zdravilo vbrizgamo v neposredno bli&frac34;ino &frac34;ivca. </p>
368 </div>
369 </li>
370 </ul>
371
372 <div align="Justify">
373 <p style="text-align: justify; "> </p>
374 </div>
375
376 <div align="Left">
377 <p style="text-align: left; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
378 </div>
379
380 <div align="Left">
381 <p style="text-align: left; "> ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih
382 ter pri pravnih in fizi&egrave;nih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
383 </p>
384 </div>
385
386 <div align="Left">
387 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
388 </div>
389
390 <div align="Left">
391 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
392 </div>
393
394 <div align="Left">
395 <p style="text-align: left; "> zlo&frac34;enka s 5-imi 2-mililitrskimi ampulami
396 z liofilizatom in </p>
397 </div>
398
399 <div align="Left">
400 <p style="text-align: left; "> 5-imi 2-mililitrskimi ampulami z vodo za
401 injekcije </p>
402 </div>
403
404 <div align="Left">
405 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
406 </div>
407
408 <div align="Left">
409 <p style="text-align: left; "> </p>
410 </div>
411
412 <div align="Left">
413 <p style="text-align: left; "> </p>
414 </div>
415
416 <div align="Left">
417 <p style="text-align: left; "> </p>
418 </div>
419
420 <div align="Left">
421 <p style="text-align: left; "> </p>
422 </div>
423
424 <div align="Left">
425 <p style="text-align: left; "> </p>
426 </div>
427 <!--Section Ends-->
428 </body>
429 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26