/[pliva-si]/vade/1035.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1035.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="left">
11 <p style="text-align: left;">
12
13 <b>MANIT</b><b><sup></sup></b><b> 20 %</b> mannitolum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 raztopina za intravensko infundiranje
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="left">
49 <p style="text-align: left;">
50
51 <b></b>
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="left">
68 <p style="text-align: left;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="left">
87 <p style="text-align: left;">
88
89 1000 ml raztopine vsebuje: 200 g manitola (1098 mmol).
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="left">
106 <p style="text-align: left;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="left">
125 <p style="text-align: left;">
126
127 pomo¾ni snovi: klorovodikova kislina, voda za injekcije
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="left">
144 <p style="text-align: left;">
145
146
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="left">
163 <p style="text-align: left;">
164
165 <b>Lastnosti in delovanje</b>
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 20-odstotni Manit je hipertonièna raztopina manitola, sladkornega alkohola z majhno molekulsko maso. Reagira kislo (srednja vrednost pH raztopine je 5,8). Njegova energijska vrednost je zanemarljivo majhna. Deluje kot osmozni diuretik. Zadr¾uje se v zunajceliènem prostoru; zaradi zveèane osmolarnosti preusmerja vodo iz celic v intersticij in intravaskularni prostor. Manitol se izloèa zelo hitro, zato povzroèa zelo izrazito diurezo: vzpostavi hitro glomerulno filtracijo in prepreèi ponovno absorpcijo izoosmozne vode. Zveèana osmolarnost ledviène tubulne tekoèine prepreèuje reabsorpcijo vode in natrija. Zveèa se tudi izloèanje kloridov in hidrogenkarbonatov, v manj&scaron;i meri pa kalija, kalcija in magnezija. Vrednost pH seèa se ne spremeni.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 Med zveèano diurezo se natrij izplavlja. Raztopina zato vsebuje natrij in tako vzdr¾uje elektrolitsko ravnote¾je v organizmu. Acetat, ki je v 20-odstotnem Manitu, prepreèuje pojav presnovne acidoze, ki jo povzroèa osmozna diureza.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Teoretièna osmolarnost: 1089 mosm/l.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 <b>Indikacije</b>
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274 <ul>
275 <li>
276
277 <div align="justify">
278 <p style="text-align: justify;">
279
280 Zdravljenje zveèanega intrakranialnega tlaka, mo¾ganskega edema (odmerek 1 g/kg v hitri infuziji), napad akutnega glavkoma,
281
282 </p>
283 </div>
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294 </ul>
295
296 <div align="justify">
297 <p style="text-align: justify;">
298
299
300
301 </p>
302 </div>
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313 <ul>
314 <li>
315
316 <div align="justify">
317 <p style="text-align: justify;">
318
319 prepreèevanje pojava akutne ledviène insuficience, po hipervolemijskem &scaron;oku in &scaron;oku po po&scaron;kodbi, prepreèevanje pojava oligoanurije po po&scaron;kodbi in operaciji,
320
321 </p>
322 </div>
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 </ul>
334
335 <div align="justify">
336 <p style="text-align: justify;">
337
338
339
340 </p>
341 </div>
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <ul>
353 <li>
354
355 <div align="justify">
356 <p style="text-align: justify;">
357
358 izzvana diureza, s katero se po zastrupitvi s salicilati, barbiturati, litijem, imipraminom, etilenglikolom in ogljikovim monoksidom na&scaron;tete snovi hitreje izloèajo iz organizma,
359
360 </p>
361 </div>
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372 </ul>
373
374 <div align="justify">
375 <p style="text-align: justify;">
376
377
378
379 </p>
380 </div>
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391 <ul>
392 <li>
393
394 <div align="justify">
395 <p style="text-align: justify;">
396
397 irigacijska tekoèina pri transuretrni resekciji prostate (za zmanj&scaron;evanje hemolitiènega uèinka vode in prepreèevanje vstopa hemolizirane krvi v krvni obtok).
398
399 </p>
400 </div>
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411 </ul>
412
413 <div align="justify">
414 <p style="text-align: justify;">
415
416
417
418 </p>
419 </div>
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432 <div align="justify">
433 <p style="text-align: justify;">
434
435 <b>Kontraindikacije</b>
436
437 </p>
438 </div>
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451 <div align="justify">
452 <p style="text-align: justify;">
453
454 Pljuèni edem, hudo srèno popu&scaron;èanje in ledvièna odpoved, ki se ne odziva na testni odmerek manitola (0,2 g/kg, tj. 50 ml raztopine Manit 20 % v 3 do 5 minutah), dehidracija, mo¾ganska krvavitev (razen med kraniotomijo), stanja z edemi, ki so posledica zveèane kapilarne prepustnosti, preobèutljivost za katerokoli sestavino zdravila.
455
456 </p>
457 </div>
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470 <div align="justify">
471 <p style="text-align: justify;">
472
473
474
475 </p>
476 </div>
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489 <div align="justify">
490 <p style="text-align: justify;">
491
492 <b></b>
493
494 </p>
495 </div>
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508 <div align="justify">
509 <p style="text-align: justify;">
510
511 Previdnostni ukrepi
512
513 </p>
514 </div>
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527 <div align="justify">
528 <p style="text-align: justify;">
529
530 20-odstotni Manit se tako kot drugi osmozni diuretiki uporablja za spodbujanje diureze, ne pa za odpravljanje generaliziranega edema zaradi srène, jetrne ali ledviène odpovedi.
531
532 </p>
533 </div>
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546 <div align="justify">
547 <p style="text-align: justify;">
548
549 Med uporabo raztopine Manit 20 % je treba preverjati vrednost elektrolitov v krvi in acido-bazno ravnote¾je, delovanje ledvic in izloèanje seèa.
550
551 </p>
552 </div>
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565 <div align="justify">
566 <p style="text-align: justify;">
567
568 Raztopino manitola je treba dajati skozi filter na setu za uporabo raztopin.
569
570 </p>
571 </div>
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584 <div align="justify">
585 <p style="text-align: justify;">
586
587 Med dolgotrajnej&scaron;o uporabo je raztopino priporoèeno dajati v osrednji venski kateter, in sicer zaradi manj&scaron;ega tveganja flebitisa in zaradi spremljanja osrednjega venskega tlaka. Raztopino je treba pred uporabo segreti v vodni kopeli na 60 C, kajti zaradi velike koncentracije manitola v raztopini lahko zaènejo nastajati kristali. Segreto raztopino je treba ohladiti na sobno temperaturo.
588
589 </p>
590 </div>
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603 <div align="justify">
604 <p style="text-align: justify;">
605
606
607
608 </p>
609 </div>
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622 <div align="justify">
623 <p style="text-align: justify;">
624
625 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
626
627 </p>
628 </div>
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641 <div align="justify">
642 <p style="text-align: justify;">
643
644 Manitol lahko zveèa uèinkovitost in toksiènost aminoglikozidov in ¾ivènomi&scaron;iènih zaviralcev (npr. tubokurarina in suksametonija) in zmanj&scaron;a uèinek peroralnih antikoagulantov. Manitol zmanj&scaron;uje serumsko koncentracijo litija. Med hkratno uporabo manitola in digitalisovih glikozidov se zveèa mo¾nost toksiènega delovanja digitalisa (povezano s hipokaliemijo).
645
646 </p>
647 </div>
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660 <div align="justify">
661 <p style="text-align: justify;">
662
663
664
665 </p>
666 </div>
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679 <div align="justify">
680 <p style="text-align: justify;">
681
682 <b>Posebna opozorila</b>
683
684 </p>
685 </div>
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698 <div align="justify">
699 <p style="text-align: justify;">
700
701 Manitol dajemo &scaron;e posebej previdno bolnikom s hudo ledvièno okvaro.
702
703 </p>
704 </div>
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717 <div align="justify">
718 <p style="text-align: justify;">
719
720 Raztopine manitola se ne sme dajati hkrati s krvjo.
721
722 </p>
723 </div>
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736 <div align="justify">
737 <p style="text-align: justify;">
738
739 Pri hkratni uporabi raztopine obstaja mo¾nost pojava pozitivnih izvidov pri toksikolo&scaron;kih preiskavah na prisotnost etilenglikola.
740
741 </p>
742 </div>
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755 <div align="justify">
756 <p style="text-align: justify;">
757
758
759
760 </p>
761 </div>
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774 <div align="justify">
775 <p style="text-align: justify;">
776
777 <i>Noseènost in dojenje</i>
778
779 </p>
780 </div>
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793 <div align="justify">
794 <p style="text-align: justify;">
795
796 Varnost uporabe med noseènostjo in dojenjem niso ugotovili. Dajemo le v posameznih nujnih primerih, kadar prièakovana korist upravièuje tveganje.
797
798 </p>
799 </div>
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812 <div align="justify">
813 <p style="text-align: justify;">
814
815
816
817 </p>
818 </div>
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831 <div align="justify">
832 <p style="text-align: justify;">
833
834 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
835
836 </p>
837 </div>
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850 <div align="justify">
851 <p style="text-align: justify;">
852
853 Ni znano, da bi zdravilo neposredno pomembno vplivalo na sposobnost za upravljanje vozil ali strojev.
854
855 </p>
856 </div>
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869 <div align="justify">
870 <p style="text-align: justify;">
871
872
873
874 </p>
875 </div>
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888 <div align="justify">
889 <p style="text-align: justify;">
890
891 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
892
893 </p>
894 </div>
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907 <div align="justify">
908 <p style="text-align: justify;">
909
910 <i>Odrasli</i> dobivajo po 500 ml raztopine na dan; najveèja hitrost infundiranja je 30 kapljic na minuto (1,2 ml/kg/uro). Najveèji odmerek je 7 ml/kg/24 ur.
911
912 </p>
913 </div>
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926 <div align="justify">
927 <p style="text-align: justify;">
928
929
930
931 </p>
932 </div>
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945 <div align="justify">
946 <p style="text-align: justify;">
947
948 20-odstotni Manit je treba dajati skozi filter na setu za uporabo raztopin.
949
950 </p>
951 </div>
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964 <div align="justify">
965 <p style="text-align: justify;">
966
967
968
969 </p>
970 </div>
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983 <div align="justify">
984 <p style="text-align: justify;">
985
986 Priporoèeno je infundiranje skozi osrednji venski kateter.
987
988 </p>
989 </div>
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002 <div align="justify">
1003 <p style="text-align: justify;">
1004
1005
1006
1007 </p>
1008 </div>
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021 <div align="justify">
1022 <p style="text-align: justify;">
1023
1024 <i>Test diureze</i>
1025
1026 </p>
1027 </div>
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040 <div align="justify">
1041 <p style="text-align: justify;">
1042
1043 Kadar je delovanje ledvic zmanj&scaron;ano ¾e pribli¾no 24 ur, je treba i.v. infundirati 50 ml raztopine 3 do 5 minut. Hitrost infundiranja je do 200 kapljic na minuto (0,2 g/kg); pri tem je treba uporabljati kateter za seè. Èe se diureza ne pojavi ali je manj&scaron;a od 50 ml v 1 do 2 urah, dobi bolnik &scaron;e enkrat 50 ml raztopine. Èe tudi tedaj ni uèinka, se manitol ne uporablja veè. V takem primeru je treba sprejeti druge terapevtske ukrepe.
1044
1045 </p>
1046 </div>
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059 <div align="justify">
1060 <p style="text-align: justify;">
1061
1062
1063
1064 </p>
1065 </div>
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078 <div align="justify">
1079 <p style="text-align: justify;">
1080
1081 <b></b>
1082
1083 </p>
1084 </div>
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097 <div align="justify">
1098 <p style="text-align: justify;">
1099
1100 Preveliko odmerjanje
1101
1102 </p>
1103 </div>
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116 <div align="justify">
1117 <p style="text-align: justify;">
1118
1119 Ob upo&scaron;tevanju navodila za uporabo je malo mo¾nosti za pojav znakov prevelikega odmerjanja. Pojavijo se lahko izrazitej&scaron;a dehidracija, izplavljanje elektrolitov in hipotenzija. Èe je plazemska koncentracija manitola zelo velika ali ima bolnik acidozo, lahko preide skozi krvno-mo¾gansko pregrado in povzroèi zveèanje intrakranialnega tlaka. Zdravljenje je simptomatièno, nadomestiti je treba tekoèinski in elektrolitski primanjkljaj.
1120
1121 </p>
1122 </div>
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135 <div align="justify">
1136 <p style="text-align: justify;">
1137
1138
1139
1140 </p>
1141 </div>
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154 <div align="justify">
1155 <p style="text-align: justify;">
1156
1157 <b>Stranski uèinki</b>
1158
1159 </p>
1160 </div>
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173 <div align="justify">
1174 <p style="text-align: justify;">
1175
1176 Stranskim uèinkom se lahko izognemo ali pa jih vsaj zmanj&scaron;amo, kadar uporabljamo predpisane odmerke raztopine in upo&scaron;tevamo navodilo za uporabo.
1177
1178 </p>
1179 </div>
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192 <div align="justify">
1193 <p style="text-align: justify;">
1194
1195 Zaradi dehidracije se lahko pojavijo suha usta, ¾eja, glavobol, slabost, bruhanje, mrzlica in zvi&scaron;ana telesna temperatura. Hipervolemija lahko povzroèi ledvièno odpoved, pri ljudeh s srènim popu&scaron;èanjem, vkljuèno s pljuènim edemom uporabo v nevrokirurgiji se lahko prehodno zvi&scaron;a intrakranialni tlak. Zaradi izrazitega diuretiènega uèinka se lahko poru&scaron;i elektrolitsko ravnote¾je, predvsem hiper/hiponatremija, hiperkalemija.
1196
1197 </p>
1198 </div>
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211 <div align="justify">
1212 <p style="text-align: justify;">
1213
1214 Na mestu uporabe se lahko pojavijo dra¾eè in pekoè obèutek, rdeèina, boleèine in tromboflebitis.
1215
1216 </p>
1217 </div>
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230 <div align="justify">
1231 <p style="text-align: justify;">
1232
1233 Lahko se pojavi tudi preobèutljivostna reakcija.
1234
1235 </p>
1236 </div>
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249 <div align="justify">
1250 <p style="text-align: justify;">
1251
1252 <b></b>
1253
1254 </p>
1255 </div>
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268 <div align="justify">
1269 <p style="text-align: justify;">
1270
1271 Izdajanje zdravila
1272
1273 </p>
1274 </div>
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287 <div align="justify">
1288 <p style="text-align: justify;">
1289
1290 H - uporaba samo v bolni&scaron;nicah
1291
1292 </p>
1293 </div>
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306 <div align="justify">
1307 <p style="text-align: justify;">
1308
1309
1310
1311 </p>
1312 </div>
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325 <div align="justify">
1326 <p style="text-align: justify;">
1327
1328 <b>Oprema</b>
1329
1330 </p>
1331 </div>
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344 <div align="justify">
1345 <p style="text-align: justify;">
1346
1347 zlo¾enka (transportna ovojnina) z 10 prebodnimi steklenicami po 250 ml raztopine za intravensko infundiranje
1348
1349 </p>
1350 </div>
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363 <div align="justify">
1364 <p style="text-align: justify;">
1365
1366
1367
1368 </p>
1369 </div>
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382 <div align="justify">
1383 <p style="text-align: justify;">
1384
1385
1386
1387 </p>
1388 </div>
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396 <!--Section Ends-->
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26