/[pliva-si]/vade/1030.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1030.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>LANITOP</b><b><sup></sup></b><b> tablete</b> metildigoxinum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 Tableta vsebuje 0,1 mg metildigoksina.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127 Pomo¾ne snovi: laktoza, natrijev &scaron;krobglikolat, mikrokristalna celuloza, povidon, koloidni silikagel, magnezijev stearat, barva: E 102.
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 <b></b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 <b>Lastnosti in delovanje</b>
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184 Lanitop vsebuje digoksinov derivat betametildigoksin - uèinkovit kardiotonièni glikozid, ki zaène hitro delovati. Zveèuje kontrakcijsko sposobnost srène mi&scaron;ice, katere delovanje je zmanj&scaron;ano, zmanj&scaron;uje srèno frekvenco in upoèasnjuje prevajanje impulzov skozi srèni prevodni sistem. Deluje tudi zmerno diuretièno.
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 <b>Indikacije</b>
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 akutna in kronièna srèna dekompenzacija
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 supraventriklne aritmije (fibrilacija in undulacija preddvorov in paroksizmalna supraventriklna tahikardija)
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 <b>Kontraindikacije</b>
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 ventriklna fibrilacija, preobèutljivost za digitalis, zastrupitev z drugimi digitalisovimi glikozidi, hiperkalciemija, hipokaliemija, hipertrofijska obstrukcijska kardiopatija, motnje pri AV-prevajanju (AV-blok II. ali III. stopnje), ventriklna tahikardija, anevrizma torakalne aorte, sindrom WPW, &scaron;e posebej ob fibrilaciji preddvorov, sindrom karotidnega sinusa, bolezen sinusnega vozla
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 <b>Previdnostni ukrepi</b>
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374 Lanitopova terapevtska &scaron;irina je sorazmerno majhna. Veèina odraslih bolnikov je primerno digitaliziranih (brez znakov zastrupitve), kadar je serumska koncentracija metildigoksina 0,8 do 2,0 ng/ml. Vzorec krvi za doloèitev serumske koncentracije zdravila je treba odvzeti najpozneje 6 do 8 ur po zadnjem odmerku, in to ne glede na naèin uporabe in obliko zdravila. Pri bolnikih, ki dobivajo Lanitop, je treba redno ugotavljati serumsko koncentracijo elektrolitov in preverjati delovanje ledvic.
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 Kalcijevi pripravki in simpatikomimetiki delujejo s kardiotoniènimi zdravili sinergijsko in lahko povzroèijo aritmije. Pripravki, ki vsebujejo rauvolfijo in gvanetidin, prehodno zvi&scaron;ajo raven kateholaminov, zato se lahko pojavi aritmija.
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450 Blokatorji beta ali rezerpin lahko med hkratno uporabo digitalisa povzroèijo &scaron;e huj&scaron;o bradikardijo.
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469 Diuretiki, kortikosteroidi in amfotericin B zaradi poslediène hipokaliemije zveèujejo digitalisovo toksiènost.
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 Kinidin, kalcijevi antagonisti (verapamil, diltiazem), kaptopril, amiodaron in spironolakton zveèujejo plazemsko koncentracijo metildigoksina.
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 Antacidi, holestiramin in aktivno oglje zmanj&scaron;ujejo èrevesno absorpcijo digitalisovih glikozidov, zato mora biti med zau¾itjem enih in drugih dveurni premor.
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526 Fenitoin, fenobarbiton, rifampicin in drugi induktorji jetrnih encimov lahko zmanj&scaron;ajo metildigoksinovo plazemsko koncentracijo in tako tudi njegovo terapevtsko uèinkovitost.
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 <b>Posebna opozorila</b>
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583 Bolnikom z ledvièno okvaro je treba odmerek Lanitopa zmanj&scaron;ati in ga prilagoditi izèistku kreatinina. Bolnikom z jetrno okvaro dajemo zdravilo zelo previdno. Èe se njegova koncentracija v krvi zveèa in postane veèja od terapevtske, je treba odmerek Lanitopa zmanj&scaron;ati. Pred vsakim spreminjanjem odmerka je treba natanèno oceniti bolnikovo klinièno stanje.
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 Lanitop dajemo &scaron;e posebej previdno bolnikom po miokardnem infarktu, bolnikom z miokarditisom (tudi revmatskim in virusnim) in motnjami elektrolitskega ravnote¾ja.
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 Zelo previdno ga dajemo tudi bolnikom z bradikardnimi aritmijami, pljuènim srcem in pred kardioverzijo.
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640 Pri bolnikih s hipotireoidizmom je treba odmerek metildigoksina zmanj&scaron;ati, pri bolnikih s hipertireoidizmom pa zveèati; prilagoditev je odvisna od serumske koncentracije hormonov.
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 Zdravilo dajemo zelo previdno tudi starej&scaron;im bolnikom in tistim s hipoksemijo. Ti so namreè za digitalisove glikozide bolj obèutljivi, stranski uèinki in zastrupitev pri njih pa so pogostej&scaron;i.
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 <i>Noseènost in dojenje</i>
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716 Uporaba Lanitopa med noseènostjo in dojenjem zaradi mo¾nosti &scaron;kodljivega delovanja na plod in dojenèka ni primerna. Zdravljenje z njim je dovoljeno samo v primerih, ko je prièakovana koristnost veèja od morebitnega tveganja za plod oz. otroka.
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773 Priporoèeni odmerki so povpreèni in jih lahko prilagodimo posameznikovi obèutljivosti ali njegovemu stanju. Odmerek Lanitopa zato doloèa zdravnik za vsakega bolnika posebej. Zaèetni odmerek je veèji (do stopnje nasièenosti - digitalizacije), vzdr¾evalni pa manj&scaron;i.
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 <i>Odrasli</i>
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830 Hitro digitalizacijo dose¾emo z dva- do &scaron;tiridnevnim peroralnim dajanjem 0,2 mg Lanitopa trikrat na dan. Za poèasno digitalizacijo uporabljamo tri do pet dni manj&scaron;e odmerke (0,4 mg na dan).
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 Vzdr¾evalna doza je 0,05 do 0,3 mg na dan (najpogosteje 0,15 do 0,2 mg na dan), bodisi v enem obroku bodisi razdeljena na veè odmerkov.
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887 <i></i>
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 Otroci
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925 Odmerek, s katerim dose¾emo digitalizacijo, je 0,01 mg/kg na vsakih 6 ur (2 do 4 doze). Vzdr¾evalni odmerek zna&scaron;a 0,01 mg/kg/dan.
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963 Zdravljenje s tabletami je primerno za otroke, stare veè kot dve leti.
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001 <i>Odmerjanje pri bolnikih z ledvièno okvaro</i>
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 Bolnikom z zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic je treba odmerek prilagoditi okvari in ga natanèno doloèiti s titriranjem. Odmerek je treba bodisi zmanj&scaron;ati skladno z izèistkom kreatinina (serumsko vrednostjo kreatinina) bodisi podalj&scaron;ati obdobja med dvema odmerkoma, tako kot to ponazarja preglednica:
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058 <b>serumska koncentracija kreatinina izèistek kreatinina </b><b> odmerek</b>
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077 &lt; 1,2 mg/100 ml (106 mol/l) &gt; 70 ml/min obièajen
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 &lt; 2,0 mg/100 ml (176 mol/l) &gt; 45 ml/min
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 &lt; 3,0 mg/100 ml (264 mol/l) &gt; 30 ml/min tretjina
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 &gt; 3,0 mg/100 ml (264 mol/l) &lt; 30 ml/min
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191 Metildigoksinova terapevtska &scaron;irina ni velika. Simptomi zastrupitve so pogostej&scaron;i, kadar je serumska vrednost veèja od 2 ng/ml.
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229 <i>Znaki</i>
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267 Znakov zastrupitve z digitalisom je veliko. Najpomembnej&scaron;i med njimi so srèni: poslab&scaron;anje dekompenzacije in vse znane motnje srènega ritma, med katerimi so najpogostej&scaron;e ekstrasistole bigeminega in trigeminega tipa. Pojavijo se lahko tudi bradikardija, AV-disociacija, pospe&scaron;en nodalni ritem, atrijska tahikardija z blokom, plapolanje in trepetanje preddvorov ter asistola. Drugi mo¾ni znaki so slabost, bruhanje, boleèine v trebuhu, driska ali zaprtje, glavobol, nespeènost, zmedenost, vrtoglavica in motnje vida. Kako huda je zastrupitev, je odvisno od kolièine uporabljenih glikozidov ter tkivne in znotrajceliène koncentracije kalija.
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="justify">
1284 <p style="text-align: justify;">
1285
1286
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305 <i>Zdravljenje</i>
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="justify">
1322 <p style="text-align: justify;">
1323
1324 Najpozneje &scaron;tiri ure po zau¾itju zdravila je bolniku treba izprati ¾elodec in mu dati aktivno oglje. Èe se pojavi hipokaliemija, je treba kalij nadomestiti (razen v primeru srènega bloka), popraviti moteno ravnovesje preostalih elektrolitov in hipoksemijo ter po potrebi uporabiti antiaritmik. Metildigoksin damo lahko bolniku &scaron;ele takrat, ko ni veè znakov zastrupitve. V primeru smrtno nevarne zastrupitve se uporabljajo specifièna protitelesa za digoksin (Fab).
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="justify">
1341 <p style="text-align: justify;">
1342
1343
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="justify">
1360 <p style="text-align: justify;">
1361
1362 <b></b>
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="justify">
1379 <p style="text-align: justify;">
1380
1381 Stranski uèinki
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="justify">
1398 <p style="text-align: justify;">
1399
1400 Stranski uèinki se pojavijo zaradi majhne meje med terapevtskimi in toksiènimi odmerki. Zaradi tega so nekateri stranski uèinki tudi simptomi predoziranja.
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="justify">
1417 <p style="text-align: justify;">
1418
1419 Med stranskimi uèinki so najpomembnej&scaron;i srèni. Pojavijo se lahko vse motnje srènega ritma: ventriklne aritmije, tudi ekstrasistole, ventriklna tahikardija, supraventriklna tahikardija, tudi atrijska tahikardija z blokom, sinusna bradikardija, sinuatrijski blok, AV-blok.
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435 <div align="justify">
1436 <p style="text-align: justify;">
1437
1438 Pojavijo se lahko tudi neje&scaron;ènost, slabost in bruhanje, redkeje pa boleèine v trebuhu in driska. Obèasno se lahko pojavijo glavobol, slabotnost, vrtoglavica, zaspanost, zmedenost, depresija in motnje vida (zamegljen vid, spremembe barv). Redko se lahko pojavi tudi ginekomastija.
1439
1440 </p>
1441 </div>
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454 <div align="justify">
1455 <p style="text-align: justify;">
1456
1457 Preobèutljivostne reakcije (izpu&scaron;èaji, koprivnica) so redke.
1458
1459 </p>
1460 </div>
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473 <div align="justify">
1474 <p style="text-align: justify;">
1475
1476
1477
1478 </p>
1479 </div>
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492 <div align="justify">
1493 <p style="text-align: justify;">
1494
1495
1496
1497 </p>
1498 </div>
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511 <div align="justify">
1512 <p style="text-align: justify;">
1513
1514 <b>Izdajanje zdravila</b>
1515
1516 </p>
1517 </div>
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530 <div align="justify">
1531 <p style="text-align: justify;">
1532
1533 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept
1534
1535 </p>
1536 </div>
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549 <div align="justify">
1550 <p style="text-align: justify;">
1551
1552
1553
1554 </p>
1555 </div>
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568 <div align="justify">
1569 <p style="text-align: justify;">
1570
1571 <b>Oprema</b>
1572
1573 </p>
1574 </div>
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587 <div align="justify">
1588 <p style="text-align: justify;">
1589
1590 &scaron;katlica s 50 tabletami
1591
1592 </p>
1593 </div>
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606 <div align="justify">
1607 <p style="text-align: justify;">
1608
1609
1610
1611 </p>
1612 </div>
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625 <div align="justify">
1626 <p style="text-align: justify;">
1627
1628
1629
1630 </p>
1631 </div>
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639 <!--Section Ends-->
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26