/[pliva-si]/vade/1029.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Annotation of /vade/1029.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (hide annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1 dpavlin 1.1
2    
3     <!--Section Begins--><br>
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10     <div align="justify">
11     <p style="text-align: justify;">
12    
13     <b>LANITOP</b><b><sup></sup></b><b> injekcije</b> metildigoxinum
14    
15     </p>
16     </div>
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29     <div align="justify">
30     <p style="text-align: justify;">
31    
32     raztopina za injiciranje
33    
34     </p>
35     </div>
36    
37    
38    
39    
40    
41    
42    
43    
44    
45    
46    
47    
48     <div align="justify">
49     <p style="text-align: justify;">
50    
51    
52    
53     </p>
54     </div>
55    
56    
57    
58    
59    
60    
61    
62    
63    
64    
65    
66    
67     <div align="justify">
68     <p style="text-align: justify;">
69    
70     <b>Sestava</b>
71    
72     </p>
73     </div>
74    
75    
76    
77    
78    
79    
80    
81    
82    
83    
84    
85    
86     <div align="justify">
87     <p style="text-align: justify;">
88    
89     2 ml raztopine za injiciranje vsebuje 0,2 mg metildigoksina.
90    
91     </p>
92     </div>
93    
94    
95    
96    
97    
98    
99    
100    
101    
102    
103    
104    
105     <div align="justify">
106     <p style="text-align: justify;">
107    
108     Pomo¾ne snovi: dinatrijev hidrogenfosfat dodekahidrat, natrijev dihidrogenfosfat monohidrat, 96% etanol, propilenglikol, voda za injekcije<b>.</b>
109    
110     </p>
111     </div>
112    
113    
114    
115    
116    
117    
118    
119    
120    
121    
122    
123    
124     <div align="justify">
125     <p style="text-align: justify;">
126    
127    
128    
129     </p>
130     </div>
131    
132    
133    
134    
135    
136    
137    
138    
139    
140    
141    
142    
143     <div align="justify">
144     <p style="text-align: justify;">
145    
146     <b>Lastnosti in delovanje</b>
147    
148     </p>
149     </div>
150    
151    
152    
153    
154    
155    
156    
157    
158    
159    
160    
161    
162     <div align="justify">
163     <p style="text-align: justify;">
164    
165     Lanitop vsebuje digoksinov derivat metildigoksin (betametildigoksin). Le-ta je uèinkovit kardiotonièni glikozid, ki zaène hitro delovati. Zveèuje kontrakcijsko sposobnost srène mi&scaron;ice, katere delovanje je zmanj&scaron;ano, zmanj&scaron;uje srèno frekvenco in upoèasnjuje prevajanje impulzov skozi srèni prevodni sistem. Deluje tudi zmerno diuretièno.
166    
167     </p>
168     </div>
169    
170    
171    
172    
173    
174    
175    
176    
177    
178    
179    
180    
181     <div align="justify">
182     <p style="text-align: justify;">
183    
184    
185    
186     </p>
187     </div>
188    
189    
190    
191    
192    
193    
194    
195    
196    
197    
198    
199    
200     <div align="justify">
201     <p style="text-align: justify;">
202    
203     <b>Indikacije</b>
204    
205     </p>
206     </div>
207    
208    
209    
210    
211    
212    
213    
214    
215    
216    
217    
218    
219     <div align="justify">
220     <p style="text-align: justify;">
221    
222     akutna in kronièna srèna dekompenzacija (srèno popu&scaron;èanje)
223    
224     </p>
225     </div>
226    
227    
228    
229    
230    
231    
232    
233    
234    
235    
236    
237    
238     <div align="justify">
239     <p style="text-align: justify;">
240    
241     supraventriklna aritmija (migetanje in plapolanje preddvorov in paroksizmalna nadprekatna tahikardija)
242    
243     </p>
244     </div>
245    
246    
247    
248    
249    
250    
251    
252    
253    
254    
255    
256    
257     <div align="justify">
258     <p style="text-align: justify;">
259    
260    
261    
262     </p>
263     </div>
264    
265    
266    
267    
268    
269    
270    
271    
272    
273    
274    
275    
276     <div align="justify">
277     <p style="text-align: justify;">
278    
279     <b>Kontraindikacije</b>
280    
281     </p>
282     </div>
283    
284    
285    
286    
287    
288    
289    
290    
291    
292    
293    
294    
295     <div align="justify">
296     <p style="text-align: justify;">
297    
298     prekatna fibrilacija, preobèutljivost za metildigoksin, druge srène glikozide ali druge sestavine zdravila, hiperdigitalizacija in akutne zastrupitve s srènim glikozidi, hiperkalciemija, huda hipokaliemija, hipertrofijska obstrukcijska kardiopatija, motnje pri AV-prevajanju (AV-blok II. ali III. stopnje), razen èe bolnik nima vstavljenega srènega spodbujevalnika, prekatna tahikardija, anevrizma torakalne aorte, preekscitacijski sindrom (npr. sindrom WPW), &scaron;e posebej pri bolnikih s plapolanjem ali migetanjem preddvorov, sindrom karotidnega sinusa, bolezen sinusnega vozla (èe bolnik nima srènega spodbujevalnika)
299    
300     </p>
301     </div>
302    
303    
304    
305    
306    
307    
308    
309    
310    
311    
312    
313    
314     <div align="justify">
315     <p style="text-align: justify;">
316    
317    
318    
319     </p>
320     </div>
321    
322    
323    
324    
325    
326    
327    
328    
329    
330    
331    
332    
333     <div align="justify">
334     <p style="text-align: justify;">
335    
336     <b>Previdnostni ukrepi</b>
337    
338     </p>
339     </div>
340    
341    
342    
343    
344    
345    
346    
347    
348    
349    
350    
351    
352     <div align="justify">
353     <p style="text-align: justify;">
354    
355     Lanitopova terapevtska &scaron;irina je sorazmerno majhna. Veèina odraslih bolnikov je primerno digitaliziranih (brez znakov zastrupitve), kadar je serumska koncentracija metildigoksina od 0,8 do 2,0 ng/ml (1-2,5 nmol/l). Vzorec krvi za doloèitev serumske koncentracije zdravila je treba odvzeti najpozneje 6 do 8 ur po zadnjem odmerku, oziroma neposredno pred naslednjim odmerkom.
356    
357     </p>
358     </div>
359    
360    
361    
362    
363    
364    
365    
366    
367    
368    
369    
370    
371     <div align="justify">
372     <p style="text-align: justify;">
373    
374     Lanitop dajemo &scaron;e posebej previdno bolnikom po miokardnem infarktu, bolnikom z miokarditisom (tudi revmatskim in virusnim) in motnjami elektrolitskega ravnote¾ja.
375    
376     </p>
377     </div>
378    
379    
380    
381    
382    
383    
384    
385    
386    
387    
388    
389    
390     <div align="justify">
391     <p style="text-align: justify;">
392    
393     Zelo previdno ga dajemo tudi bolnikom z bradikardnimi aritmijami, pljuènim srcem, elektrokonverzijo motenj srènega ritma.
394    
395     </p>
396     </div>
397    
398    
399    
400    
401    
402    
403    
404    
405    
406    
407    
408    
409     <div align="justify">
410     <p style="text-align: justify;">
411    
412    
413    
414     </p>
415     </div>
416    
417    
418    
419    
420    
421    
422    
423    
424    
425    
426    
427    
428     <div align="justify">
429     <p style="text-align: justify;">
430    
431     Previdnost pri zdravljenju z Lanitopom je potrebna pri bradikardiji in AV bloku I. stopnje, srèni amiloidozi in konstriktivnem perikarditisu. Prav tako zdravilo dajemo previdno bolnikom s hudo hipomagneziemijo, hudo acidozo ali alkalozo.
432    
433     </p>
434     </div>
435    
436    
437    
438    
439    
440    
441    
442    
443    
444    
445    
446    
447     <div align="justify">
448     <p style="text-align: justify;">
449    
450     Zdravilo dajemo zelo previdno tudi starej&scaron;im bolnikom in tistim s hipoksemijo. Ti so namreè za digitalisove glikozide bolj obèutljivi, stranski uèinki in zastrupitev pri njih pa so pogostej&scaron;i.
451    
452     </p>
453     </div>
454    
455    
456    
457    
458    
459    
460    
461    
462    
463    
464    
465    
466     <div align="justify">
467     <p style="text-align: justify;">
468    
469     Lanitop je treba &scaron;e posebej previdno dajati nedono&scaron;enèkom in novorojenèkom.
470    
471     </p>
472     </div>
473    
474    
475    
476    
477    
478    
479    
480    
481    
482    
483    
484    
485     <div align="justify">
486     <p style="text-align: justify;">
487    
488    
489    
490     </p>
491     </div>
492    
493    
494    
495    
496    
497    
498    
499    
500    
501    
502    
503    
504     <div align="justify">
505     <p style="text-align: justify;">
506    
507     <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
508    
509     </p>
510     </div>
511    
512    
513    
514    
515    
516    
517    
518    
519    
520    
521    
522    
523     <div align="justify">
524     <p style="text-align: justify;">
525    
526     Kalcijevi pripravki in simpatikomimetiki delujejo s kardiotoniènimi zdravili sinergijsko in lahko povzroèijo aritmije. Pripravki, ki vsebujejo rauvolfijo in gvanetidin, prehodno zvi&scaron;ajo raven kateholaminov, zato se lahko pojavi aritmija.
527    
528     </p>
529     </div>
530    
531    
532    
533    
534    
535    
536    
537    
538    
539    
540    
541    
542     <div align="justify">
543     <p style="text-align: justify;">
544    
545     Zaviralci adrenergiènih receptorjev beta ali rezerpin lahko med hkratno uporabo digitalisa povzroèijo &scaron;e huj&scaron;o bradikardijo.
546    
547     </p>
548     </div>
549    
550    
551    
552    
553    
554    
555    
556    
557    
558    
559    
560    
561     <div align="justify">
562     <p style="text-align: justify;">
563    
564     Diuretiki, zlasti tiazidi in furosemid, kortikosteroidi in amfotericin B zaradi poslediène hipokaliemije zveèujejo digitalisovo toksiènost.
565    
566     </p>
567     </div>
568    
569    
570    
571    
572    
573    
574    
575    
576    
577    
578    
579    
580     <div align="justify">
581     <p style="text-align: justify;">
582    
583     Kinidin, kalcijevi antagonisti (verapamil, diltiazem), kaptopril, amiodaron in spironolakton zveèujejo plazemsko koncentracijo medigoksina. Propafenon, itrakonazol, flekainid, tetraciklini, eritromicin prav tako zveèajo plazemsko koncentracijo metildigoksina.
584    
585     </p>
586     </div>
587    
588    
589    
590    
591    
592    
593    
594    
595    
596    
597    
598    
599     <div align="justify">
600     <p style="text-align: justify;">
601    
602     Fenitoin, fenobarbiton, rifampicin in drugi induktorji jetrnih encimov lahko zmanj&scaron;ajo metildigoksinovo plazemsko koncentracijo in tako tudi njegovo terapevtsko uèinkovitost.
603    
604     </p>
605     </div>
606    
607    
608    
609    
610    
611    
612    
613    
614    
615    
616    
617    
618     <div align="justify">
619     <p style="text-align: justify;">
620    
621     Antacidi, holestiramin in holestipol zmanj&scaron;ajo absorpcijo digoksina iz prebavil.
622    
623     </p>
624     </div>
625    
626    
627    
628    
629    
630    
631    
632    
633    
634    
635    
636    
637     <div align="justify">
638     <p style="text-align: justify;">
639    
640    
641    
642     </p>
643     </div>
644    
645    
646    
647    
648    
649    
650    
651    
652    
653    
654    
655    
656     <div align="justify">
657     <p style="text-align: justify;">
658    
659     <b>Posebna opozorila</b>
660    
661     </p>
662     </div>
663    
664    
665    
666    
667    
668    
669    
670    
671    
672    
673    
674    
675     <div align="justify">
676     <p style="text-align: justify;">
677    
678     Bolnikom z ledvièno okvaro je treba odmerek Lanitopa zmanj&scaron;ati in ga prilagoditi izèistku kreatinina. Zmanj&scaron;ano delovanje jeter ne vpliva na njegovo biolo&scaron;ko razpolovno dobo. Èe se njegova koncentracija v krvi zveèa in postane veèja od terapevtske, je treba odmerek Lanitopa zmanj&scaron;ati. Pred vsakim spreminjanjem odmerka je treba natanèno oceniti bolnikovo klinièno stanje.
679    
680     </p>
681     </div>
682    
683    
684    
685    
686    
687    
688    
689    
690    
691    
692    
693    
694     <div align="justify">
695     <p style="text-align: justify;">
696    
697     Vzorec krvi za doloèitev serumske koncentracije zdravila je treba odvzeti najpozneje 6 do 8 ur po zadnjem odmerku, oziroma neposredno pred naslednjim odmerkom in to ne glede na naèin uporabe in obliko zdravila. Pri bolnikih, ki dobivajo Lanitop, je treba redno ugotavljati serumsko koncentracijo elektrolitov, zlasti kalija.<b></b>
698    
699     </p>
700     </div>
701    
702    
703    
704    
705    
706    
707    
708    
709    
710    
711    
712    
713     <div align="justify">
714     <p style="text-align: justify;">
715    
716     Pri bolnikih s hipotirozo je treba odmerek metildigoksina zmanj&scaron;ati, pri bolnikih s hipertirozo pa zveèati; prilagoditev je odvisna od serumske koncentracije hormonov.
717    
718     </p>
719     </div>
720    
721    
722    
723    
724    
725    
726    
727    
728    
729    
730    
731    
732     <div align="justify">
733     <p style="text-align: justify;">
734    
735     Uèinkovitost srènih glikozidov je zmanj&scaron;ana pri hipokalcemiji.
736    
737     </p>
738     </div>
739    
740    
741    
742    
743    
744    
745    
746    
747    
748    
749    
750    
751     <div align="justify">
752     <p style="text-align: justify;">
753    
754    
755    
756     </p>
757     </div>
758    
759    
760    
761    
762    
763    
764    
765    
766    
767    
768    
769    
770     <div align="justify">
771     <p style="text-align: justify;">
772    
773     <i>Noseènost in dojenje</i>
774    
775     </p>
776     </div>
777    
778    
779    
780    
781    
782    
783    
784    
785    
786    
787    
788    
789     <div align="justify">
790     <p style="text-align: justify;">
791    
792     Uporaba Lanitopa med noseènostjo in dojenjem zaradi mo¾nosti &scaron;kodljivega delovanja na plod in dojenèka ni primerna. Zdravljenje z njim je dovoljeno samo v primerih, ko je prièakovana koristnost veèja od morebitnega tveganja za plod oz. otroka.
793    
794     </p>
795     </div>
796    
797    
798    
799    
800    
801    
802    
803    
804    
805    
806    
807    
808     <div align="justify">
809     <p style="text-align: justify;">
810    
811     Zdravilo se z mlekom izloèa le v majhnih kolièinah, ki verjetno ne vplivajo na dojenèka.
812    
813     </p>
814     </div>
815    
816    
817    
818    
819    
820    
821    
822    
823    
824    
825    
826    
827     <div align="justify">
828     <p style="text-align: justify;">
829    
830    
831    
832     </p>
833     </div>
834    
835    
836    
837    
838    
839    
840    
841    
842    
843    
844    
845    
846     <div align="justify">
847     <p style="text-align: justify;">
848    
849     <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
850    
851     </p>
852     </div>
853    
854    
855    
856    
857    
858    
859    
860    
861    
862    
863    
864    
865     <div align="justify">
866     <p style="text-align: justify;">
867    
868     Ni znano, da bi srèni glikozidi neposredno vplivali na sposobnost za upravljanje vozil in strojev.
869    
870     </p>
871     </div>
872    
873    
874    
875    
876    
877    
878    
879    
880    
881    
882    
883    
884     <div align="justify">
885     <p style="text-align: justify;">
886    
887     <b></b>
888    
889     </p>
890     </div>
891    
892    
893    
894    
895    
896    
897    
898    
899    
900    
901    
902    
903     <div align="justify">
904     <p style="text-align: justify;">
905    
906     Odmerjanje in uporaba
907    
908     </p>
909     </div>
910    
911    
912    
913    
914    
915    
916    
917    
918    
919    
920    
921    
922     <div align="justify">
923     <p style="text-align: justify;">
924    
925     Priporoèeni odmerki so povpreèni in jih lahko prilagodimo posameznikovi obèutljivosti ali njegovemu stanju. Odmerek Lanitopa zato doloèa zdravnik za vsakega bolnika posebej. Zaèetni odmerek je veèji (do stopnje nasièenosti - digitalizacije), vzdr¾evalni pa manj&scaron;i.
926    
927     </p>
928     </div>
929    
930    
931    
932    
933    
934    
935    
936    
937    
938    
939    
940    
941     <div align="justify">
942     <p style="text-align: justify;">
943    
944    
945    
946     </p>
947     </div>
948    
949    
950    
951    
952    
953    
954    
955    
956    
957    
958    
959    
960     <div align="justify">
961     <p style="text-align: justify;">
962    
963     <i>Odrasli</i>
964    
965     </p>
966     </div>
967    
968    
969    
970    
971    
972    
973    
974    
975    
976    
977    
978    
979     <div align="justify">
980     <p style="text-align: justify;">
981    
982     Peroralni in intravenski odmerki Lanitopa so enaki. Hitro digitalizacijo dose¾emo z dva- do &scaron;tiridnevno uporabo 0,2 mg Lanitopa trikrat na dan. Za poèasno digitalizacijo uporabljamo tri do pet dni manj&scaron;e odmerke (0,4 mg na dan).
983    
984     </p>
985     </div>
986    
987    
988    
989    
990    
991    
992    
993    
994    
995    
996    
997    
998     <div align="justify">
999     <p style="text-align: justify;">
1000    
1001    
1002    
1003     </p>
1004     </div>
1005    
1006    
1007    
1008    
1009    
1010    
1011    
1012    
1013    
1014    
1015    
1016    
1017     <div align="justify">
1018     <p style="text-align: justify;">
1019    
1020     Vzdr¾evalni intravenski odmerek je 0,05 do 0,3 mg na dan (najpogosteje 0,15 do 0,2 mg na dan), bodisi v enem obroku bodisi razdeljena na veè odmerkov.
1021    
1022     </p>
1023     </div>
1024    
1025    
1026    
1027    
1028    
1029    
1030    
1031    
1032    
1033    
1034    
1035    
1036     <div align="justify">
1037     <p style="text-align: justify;">
1038    
1039    
1040    
1041     </p>
1042     </div>
1043    
1044    
1045    
1046    
1047    
1048    
1049    
1050    
1051    
1052    
1053    
1054    
1055     <div align="justify">
1056     <p style="text-align: justify;">
1057    
1058     <i>Otroci</i>
1059    
1060     </p>
1061     </div>
1062    
1063    
1064    
1065    
1066    
1067    
1068    
1069    
1070    
1071    
1072    
1073    
1074     <div align="justify">
1075     <p style="text-align: justify;">
1076    
1077     Odmerek, s katerim dose¾emo digitalizacijo, je 0,01 mg/kg na vsakih 6 ur (2 do 4 doze). Vzdr¾evalni odmerek zna&scaron;a 0,01 mg/kg/dan.
1078    
1079     </p>
1080     </div>
1081    
1082    
1083    
1084    
1085    
1086    
1087    
1088    
1089    
1090    
1091    
1092    
1093     <div align="justify">
1094     <p style="text-align: justify;">
1095    
1096    
1097    
1098     </p>
1099     </div>
1100    
1101    
1102    
1103    
1104    
1105    
1106    
1107    
1108    
1109    
1110    
1111    
1112     <div align="justify">
1113     <p style="text-align: justify;">
1114    
1115     <i>Odmerjanje pri bolnikih z ledvièno okvaro</i>
1116    
1117     </p>
1118     </div>
1119    
1120    
1121    
1122    
1123    
1124    
1125    
1126    
1127    
1128    
1129    
1130    
1131     <div align="justify">
1132     <p style="text-align: justify;">
1133    
1134     Bolnikom z zmanj&scaron;anim delovanjem ledvic je treba odmerek prilagoditi okvari in ga natanèno doloèiti s titriranjem. Odmerek je treba bodisi zmanj&scaron;ati skladno z oèistkom kreatinina (serumsko vrednostjo kreatinina) bodisi podalj&scaron;ati obdobja med dvema odmerkoma, tako kot to ponazarja preglednica:
1135    
1136     </p>
1137     </div>
1138    
1139    
1140    
1141    
1142    
1143    
1144    
1145    
1146    
1147    
1148    
1149    
1150     <div align="justify">
1151     <p style="text-align: justify;">
1152    
1153    
1154    
1155     </p>
1156     </div>
1157    
1158    
1159    
1160    
1161    
1162    
1163    
1164    
1165    
1166    
1167    
1168    
1169     <div align="justify">
1170     <p style="text-align: justify;">
1171    
1172     <b>serumska koncentracija kreatinina oèistek kreatinina odmerek</b>
1173    
1174     </p>
1175     </div>
1176    
1177    
1178    
1179    
1180    
1181    
1182    
1183    
1184    
1185    
1186    
1187    
1188     <div align="justify">
1189     <p style="text-align: justify;">
1190    
1191     &lt; 1,2 mg/100 ml (106 mol/l) &gt; 1,167 ml/s obièajen
1192    
1193     </p>
1194     </div>
1195    
1196    
1197    
1198    
1199    
1200    
1201    
1202    
1203    
1204    
1205    
1206    
1207     <div align="justify">
1208     <p style="text-align: justify;">
1209    
1210     &lt; 2,0 mg/100 ml (176 mol/l) &gt; 0,75 ml/s ½
1211    
1212     </p>
1213     </div>
1214    
1215    
1216    
1217    
1218    
1219    
1220    
1221    
1222    
1223    
1224    
1225    
1226     <div align="justify">
1227     <p style="text-align: justify;">
1228    
1229     &lt; 3,0 mg/100 ml (264 mol/l) &gt; 0,50 ml/s tretjina
1230    
1231     </p>
1232     </div>
1233    
1234    
1235    
1236    
1237    
1238    
1239    
1240    
1241    
1242    
1243    
1244    
1245     <div align="justify">
1246     <p style="text-align: justify;">
1247    
1248     &gt; 3,0 mg/100 ml (264 mol/l) &lt; 0,50 ml/s ¥
1249    
1250     </p>
1251     </div>
1252    
1253    
1254    
1255    
1256    
1257    
1258    
1259    
1260    
1261    
1262    
1263    
1264     <div align="justify">
1265     <p style="text-align: justify;">
1266    
1267    
1268    
1269     </p>
1270     </div>
1271    
1272    
1273    
1274    
1275    
1276    
1277    
1278    
1279    
1280    
1281    
1282    
1283     <div align="justify">
1284     <p style="text-align: justify;">
1285    
1286     <b>Preveliko odmerjanje</b>
1287    
1288     </p>
1289     </div>
1290    
1291    
1292    
1293    
1294    
1295    
1296    
1297    
1298    
1299    
1300    
1301    
1302     <div align="justify">
1303     <p style="text-align: justify;">
1304    
1305     Metildigoksinova terapevtska &scaron;irina ni velika. Znaki zastrupitve so pogostej&scaron;i, kadar je serumska vrednost veèja od 2 ng/ml (2,5 nmol/l).
1306    
1307     </p>
1308     </div>
1309    
1310    
1311    
1312    
1313    
1314    
1315    
1316    
1317    
1318    
1319    
1320    
1321     <div align="justify">
1322     <p style="text-align: justify;">
1323    
1324    
1325    
1326     </p>
1327     </div>
1328    
1329    
1330    
1331    
1332    
1333    
1334    
1335    
1336    
1337    
1338    
1339    
1340     <div align="justify">
1341     <p style="text-align: justify;">
1342    
1343     <i>Znaki</i>
1344    
1345     </p>
1346     </div>
1347    
1348    
1349    
1350    
1351    
1352    
1353    
1354    
1355    
1356    
1357    
1358    
1359     <div align="justify">
1360     <p style="text-align: justify;">
1361    
1362     Znakov zastrupitve z digitalisom je veliko. Najpomembnej&scaron;i med njimi so srèni: poslab&scaron;anje dekompenzacije in vse znane motnje srènega ritma, med katerimi so prezgodnji prekatni utripi, najpogosteje kot bigeminus ali trigeminus. Pojavijo se lahko tudi bradikardija, AV-disociacija, pospe&scaron;en nodalni ritem, atrijska tahikardija z blokom, plapolanje in migetanje preddvorov ter asistola. Drugi mo¾ni znaki so slabost, bruhanje, boleèine v trebuhu, driska ali zaprtje, glavobol, nespeènost, zmedenost, vrtoglavica in motnje vida. Lahko se pojavijo halucinacije, delirij in krèi. Kako huda je zastrupitev, je odvisno od kolièine uporabljenih glikozidov ter tkivne in znotrajceliène koncentracije kalija.
1363    
1364     </p>
1365     </div>
1366    
1367    
1368    
1369    
1370    
1371    
1372    
1373    
1374    
1375    
1376    
1377    
1378     <div align="justify">
1379     <p style="text-align: justify;">
1380    
1381    
1382    
1383     </p>
1384     </div>
1385    
1386    
1387    
1388    
1389    
1390    
1391    
1392    
1393    
1394    
1395    
1396    
1397     <div align="justify">
1398     <p style="text-align: justify;">
1399    
1400     <i>Zdravljenje</i>
1401    
1402     </p>
1403     </div>
1404    
1405    
1406    
1407    
1408    
1409    
1410    
1411    
1412    
1413    
1414    
1415    
1416     <div align="justify">
1417     <p style="text-align: justify;">
1418    
1419     Èe se pojavi hipokaliemija, je treba kalij nadomestiti (razen v primeru srènega bloka), popraviti moteno ravnovesje preostalih elektrolitov, acidobazno ravnovesje in hipoksemijo ter po potrebi uporabiti antiaritmik. V teh primerih bolnikove osnovne ¾ivljenske funkcije skrbno nadzorujemo v intenzivni enoti, dokler ne izginejo vsi znaki zastrupitve. Metildigoksin damo lahko bolniku &scaron;ele takrat, ko ni veè znakov zastrupitve. V primeru smrtno nevarne zastrupitve se uporabljajo specifièna protitelesa za metildigoksin (Fab).
1420    
1421     </p>
1422     </div>
1423    
1424    
1425    
1426    
1427    
1428    
1429    
1430    
1431    
1432    
1433    
1434    
1435     <div align="justify">
1436     <p style="text-align: justify;">
1437    
1438     <b></b>
1439    
1440     </p>
1441     </div>
1442    
1443    
1444    
1445    
1446    
1447    
1448    
1449    
1450    
1451    
1452    
1453    
1454     <div align="justify">
1455     <p style="text-align: justify;">
1456    
1457    
1458    
1459     </p>
1460     </div>
1461    
1462    
1463    
1464    
1465    
1466    
1467    
1468    
1469    
1470    
1471    
1472    
1473     <div align="justify">
1474     <p style="text-align: justify;">
1475    
1476    
1477    
1478     </p>
1479     </div>
1480    
1481    
1482    
1483    
1484    
1485    
1486    
1487    
1488    
1489    
1490    
1491    
1492     <div align="justify">
1493     <p style="text-align: justify;">
1494    
1495     Stranski uèinki
1496    
1497     </p>
1498     </div>
1499    
1500    
1501    
1502    
1503    
1504    
1505    
1506    
1507    
1508    
1509    
1510    
1511     <div align="justify">
1512     <p style="text-align: justify;">
1513    
1514     Stranski uèinki se pojavijo zaradi majhne meje med terapevtskimi in toksiènimi odmerki. Zaradi tega so nekateri stranski uèinki tudi znaki prevelikega odmerjanja.
1515    
1516     </p>
1517     </div>
1518    
1519    
1520    
1521    
1522    
1523    
1524    
1525    
1526    
1527    
1528    
1529    
1530     <div align="justify">
1531     <p style="text-align: justify;">
1532    
1533     Med stranskimi uèinki so najpomembnej&scaron;i srèni. Pojavijo se lahko vse motnje srènega ritma: prekatne motnje srènega ritma, tudi prezgodnji prekatni utripi, najpogosteje kot bigeminus ali trigeminus, prekatna tahikardija, zelo redko tudi migetanje prekatov, nadprekatna tahikardija, tudi atrijska tahikardija z blokom, sinusna bradikardija, sinuatrijski blok, AV-blok.
1534    
1535     </p>
1536     </div>
1537    
1538    
1539    
1540    
1541    
1542    
1543    
1544    
1545    
1546    
1547    
1548    
1549     <div align="justify">
1550     <p style="text-align: justify;">
1551    
1552     Pojavijo se lahko tudi neje&scaron;ènost, slabost in bruhanje, redkeje pa boleèine v trebuhu in driska. Obèasno se lahko pojavijo glavobol, slabotnost, vrtoglavica, zaspanost, zmedenost, depresija in motnje vida (zamegljen vid, spremembe barv). Lahko se pojavijo halucinacije, delirij in krèi. Redko se lahko pojavi tudi ginekomastija.
1553    
1554     </p>
1555     </div>
1556    
1557    
1558    
1559    
1560    
1561    
1562    
1563    
1564    
1565    
1566    
1567    
1568     <div align="justify">
1569     <p style="text-align: justify;">
1570    
1571     Preobèutljivostne reakcije (izpu&scaron;èaji, koprivnica) so redke.
1572    
1573     </p>
1574     </div>
1575    
1576    
1577    
1578    
1579    
1580    
1581    
1582    
1583    
1584    
1585    
1586    
1587     <div align="justify">
1588     <p style="text-align: justify;">
1589    
1590     Pojavijo se lahko tudi lokalne reakcije, kot sta boleèina in flebitis.
1591    
1592     </p>
1593     </div>
1594    
1595    
1596    
1597    
1598    
1599    
1600    
1601    
1602    
1603    
1604    
1605    
1606     <div align="justify">
1607     <p style="text-align: justify;">
1608    
1609     <b></b>
1610    
1611     </p>
1612     </div>
1613    
1614    
1615    
1616    
1617    
1618    
1619    
1620    
1621    
1622    
1623    
1624    
1625     <div align="justify">
1626     <p style="text-align: justify;">
1627    
1628     Izdajanje zd<b>ravila</b>
1629    
1630     </p>
1631     </div>
1632    
1633    
1634    
1635    
1636    
1637    
1638    
1639    
1640    
1641    
1642    
1643    
1644     <div align="justify">
1645     <p style="text-align: justify;">
1646    
1647     ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fiziènih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.
1648    
1649     </p>
1650     </div>
1651    
1652    
1653    
1654    
1655    
1656    
1657    
1658    
1659    
1660    
1661    
1662    
1663     <div align="justify">
1664     <p style="text-align: justify;">
1665    
1666    
1667    
1668     </p>
1669     </div>
1670    
1671    
1672    
1673    
1674    
1675    
1676    
1677    
1678    
1679    
1680    
1681    
1682     <div align="justify">
1683     <p style="text-align: justify;">
1684    
1685     <b>Oprema</b>
1686    
1687     </p>
1688     </div>
1689    
1690    
1691    
1692    
1693    
1694    
1695    
1696    
1697    
1698    
1699    
1700    
1701     <div align="justify">
1702     <p style="text-align: justify;">
1703    
1704     zlo¾enka z 10 steklenimi ampulami
1705    
1706     </p>
1707     </div>
1708    
1709    
1710    
1711    
1712    
1713    
1714    
1715    
1716    
1717    
1718    
1719    
1720     <div align="justify">
1721     <p style="text-align: justify;">
1722    
1723     steklena ampula z 2 ml raztopine za injiciranje
1724    
1725     </p>
1726     </div>
1727    
1728    
1729    
1730    
1731    
1732    
1733    
1734    
1735    
1736    
1737    
1738    
1739     <div align="justify">
1740     <p style="text-align: justify;">
1741    
1742    
1743    
1744     </p>
1745     </div>
1746    
1747    
1748    
1749    
1750    
1751    
1752    
1753    
1754    
1755    
1756    
1757    
1758     <div align="justify">
1759     <p style="text-align: justify;">
1760    
1761    
1762    
1763     </p>
1764     </div>
1765    
1766    
1767    
1768    
1769    
1770    
1771    
1772     <!--Section Ends-->
1773    
1774    
1775    
1776    
1777    
1778    
1779    
1780    

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26