/[pliva-si]/vade/1022.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1022.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (22 years ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>HYDANPHEN</b><b><sup></sup></b><b><sup> </sup></b>phenytoinum natricum, phenobarbitalum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 kapsula, trda
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 Ena kapsula vsebuje 50 mg natrijevega fenitoinata in 100 mg fenobarbitala.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 Pomo¾na snov: laktoza.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 Lastnosti in delovanje
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Mehanizem delovanja in farmakolo&scaron;ke lastnosti Hydanphena temeljijo na preverjeni uèinkovitosti dveh antiepileptikov, ki ju vsebuje: fenitoina in fenobarbitala.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 Fenitoin stabilizira membrano ¾ivènih celic in omejuje &scaron;irjenje nevronskih ali konvulzijskih dra¾ljajev. V ¾ivènih celicah zavira vstop natrijevih in kalcijevih ionov, in sicer tako, da podalj&scaron;uje obdobje inaktiviranosti kanalov med nastajanjem ¾ivènih dra¾ljajev. V celicah glija in ne¾ivènih celicah lahko zveèa izstop natrijevih ionov in vstop kalijevih. V sinapsah zmanj&scaron;uje potetanièno sposobnost in ponavljajoèe se praznjenje. Na male mo¾gane deluje ekscitacijsko: aktivira inhibicijske poti proti skorji velikih mo¾ganov. Tudi zaradi tega so lahko konvulzije, povezane z zveèanim praznjenjem Purkynìjevih celic v malih mo¾ganih, redkej&scaron;e.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 Fenobarbital deluje kot neselektivni depresor osrednjega ¾ivèevja. Vpliva na spremembo zavesti: od ekscitacije do blage sedacije, hipnoze in globoke kome. Deprimira senzorni del mo¾ganske skorje, zmanj&scaron;uje motorno aktivnost, spreminja delovanje mo¾ganov in povzroèa zaspanost, sedacijo in hipnozo. Njegov mehanizem delovanja ni popolnoma znan, zdi pa se, da na poseben naèin uèinkuje na talamus, v katerem zavira vstopno prevajanje v retikulni formaciji. Tako interferira s prenosom dra¾ljajev v skorjo. Sedativno-hipnotièno in antikonvulzijsko delovanje barbituratov je lahko povezano z njihovo sposobnostjo podpore in/ali opona&scaron;anja inhibicijskega sinaptiènega uèinkovanja gamaaminomaslene kisline (GABA); na tem temelji selektivno antikonvulzijsko delovanje.
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279 Indikacije
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 Hydanphen je namenjen zdravljenju epilepsije razliène vrste in vzroka.
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336 Kontraindikacije
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 preobèutljivost za fenitoin in druge uèinkovine iz skupine hidantoinatov, preobèutljivost za barbiturate, hude okvare dihal, ledvic in jeter, porfirija
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 Previdnostni ukrepi
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 Periodièno je treba opravljati naslednje laboratorijske preiskave: ugotavljati pokazatelje delovanja jeter in ledvic, EEG, vrednost glukoze, fenitoina in fenobarbitala v krvi, popolno krvno sliko, tudi &scaron;tevilo trombocitov, ter pregledovati zobe in ustno votlino.
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450 Hydanphen zmanj&scaron;uje psihomotoriène sposobnosti (predvsem zaradi sedativnega uèinka). Bolniki, ki ga jemljejo, zato ne bi smeli opravljati del, pri katerih sta potrebni zbranost in hitro odzivanje.
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 Medsebojno uèinkovanje zdravil
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 Fenobarbital in fenitoin vplivata na psihofiziène sposobnosti, &scaron;e posebej, èe se ju vzame z alkoholom.
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545 Uèinkovini interferirata z veliko zdravili. Najpogostej&scaron;i mehanizem je indukcija jetrnih mikrosomnih encimov. Klinièno znaèilno je uèinkovanje med fenitoinom in depresorji osrednjega ¾ivèevja, tricikliènimi antidepresivi, karbamazepinom, valproièno kislino, fluoksetinom, disulfiramom, lidokainom, amiodaronom, antikoagulanti, antacidi, cimetidinom, kloramfenikolom, izoniazidom, rifampicinom, sulfonamidi, flokonazolom, metadonom, fenilbutazonom, estrogeni, kortikosteroidi, ACTH, kalcijem, streptozocinom in ksantini. Veèina na&scaron;tetih zdravil interferira tudi s fenobarbitalom.
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583 Medsebojno lahko uèinkujeta tudi fenobarbital in fenitoin, vendar je na podlagi novih farmakolo&scaron;kih ugotovitev racionalno uporabljanje te kombinacije mo¾no.
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 Posebna opozorila
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640 Hydanphen je treba dajati posebej previdno ljudem, ki imajo srèno bolezen, krvne diskrazije, bla¾je jetrne ali ledviène okvare, akutne ali kroniène boleèine, sladkorno bolezen ali hipertireozo ali druge motnje pri delovanju &scaron;èitnice.
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 &Scaron;e posebej previdno je treba zdravilo dajati bolnikom z mentalno depresijo in drugimi du&scaron;evnimi motnjami ter tistim, ki imajo samomorilsko nagnjenje. Na&scaron;teta stanja se lahko poslab&scaron;ajo, zato je potreben skrben zdravni&scaron;ki nadzor.
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Hydanphen je treba dajati zelo previdno tudi oslabelim bolnikom in alkoholikom.
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 Uporaba zdravila med noseènostjo in dojenjem ni priporoèena.
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773 Odmerjanje in uporaba
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 Na zaèetku zdravljenja jemlje bolnik majhne odmerke, ki mu jih postopno zveèujemo. Optimalni dnevni odmerek je treba prilagoditi vsakemu bolniku posebej: tako la¾je nadzorujemo pojav napadov in se izognemo stranskim uèinkom.
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 Bolniki najpogosteje jemljejo po eno kapsulo enkrat do trikrat na dan z malo tekoèine.
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 Zdravljenje je treba vedno postopno ustavljati, in sicer tako, da bolnikom en do dva tedna zmanj&scaron;ujemo odmerek. Izjema so le nujna stanja, ki so posledica zau¾itja prevelikega odmerka ali pojava stranskih uèinkov.
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887 Preveliko odmerjanje
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 Simptomi akutnega predoziranja fenitoina so ataksija, zamegljen ali dvojni vid, huda zmedenost, huda vrtoglavica ali zaspanost, te¾ave pri govoru, hiperrefleksija, slabost in bruhanje, nistagmus, tremor, utrujenost ali slabotnost.
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 Simptomi akutnega peroralnega predoziranja fenobarbitala so huda zmedenost, oslabljeni ali izginuli refleksi, vroèica ali hipotermija, te¾ave z govorom, zaspanost, te¾ave pri dihanju, upoèasnjeno delo srca, negotova hoja, nenavadno premikanje oèi, slabotnost.
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982 Simptomi kroniènega predoziranja fenobarbitala so huda zmedenost, razdra¾ljivost, zmanj&scaron;ana razsodnost in te¾ave s spanjem.
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 Po akutnem predoziranju je treba èimprej izprati ¾elodec in pospe&scaron;iti izloèanje (izzvana diureza, alkalizacija seèa). Zagotoviti je treba delovanje vitalnih organov. Zdravljenje je simptomatsko.
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058 Fenobarbital utegne povzroèiti zasvojenost, zato se lahko zaradi hitrega prenehanja zdravljenja s Hydanphenom pojavi odtegnitveni sindrom (anksioznost ali nemirnost, trzanje mi&scaron;ic, drhtenje rok, slabotnost, vrtoglavica, te¾ave z vidom, slabost, bruhanje, te¾ave s spanjem, noèna mora, ortostatska hipotenzija, konvulzije in halucinacije).
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 &Scaron;kodljivi ne¾eleni uèinki
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 Stranski uèinki se pojavijo najveèkrat na zaèetku zdravljenja, kadar odmerek prehitro zveèujemo ali pa je zaèetna doza prevelika in med dolgotrajnim zdravljenjem z njim.
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 Pogostej&scaron;i stranski uèinki, ki se pojavijo med zdravljenjem s fenitoinom in fenobarbitalom, so zaspanost, glavobol, vrtoglavica, slabost, bruhanje in zaprtje.
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153 Med dolgotrajnim zdravljenjem se lahko pojavi toksièno delovanje fenitoina na osrednje ¾ivèevje (nistagmus, ataksija, zmedenost, razpolo¾enjske ali mentalne spremembe, mi&scaron;ièna oslabelost, pogostej&scaron;i napadi, te¾ave pri govoru, drhtenje rok, vznemirjenost, ¾ivènost). Ti stranski uèinki so lahko odvisni od odmerka. Med dolgotrajno uporabo fenitoina se lahko pojavi tudi periferna nevropatija (v glavnem senzorna). Zaradi jemanja fenitoina se lahko pojavi tudi hiperplazija dlesni (pogostej&scaron;a je pri otrocih in mlaj&scaron;ih ljudeh), prav tako pa tudi lupus eritematosus, sindrom preobèutljivosti za fenitoin, Stevens-Johnsonov sindrom ali toksièna epidermna nekroliza. Krvne diskrazije, zlatenica ali hepatitis, prehodni horeoatetoidni gibi, spoznavne te¾ave, pljuèni infiltrati, motnje pri ravnote¾ju vitamina D in/ali kalcija in hipertrihoza se pojavijo redkeje. Za delovanje fenobarbitala so bolj obèutljivi starej&scaron;i in oslabeli bolniki, ki so tudi bolj nagnjeni k pojavu mentalne depresije in paradoksne reakcije. Med jemanjem fenobarbitala se redkeje pojavijo agranulocitoza, alergijske reakcije (&scaron;e posebej pri bolnikih, ki so k temu nagnjeni), eksfoliantni dermatitis, halucinacije, hipotenzija, megaloblastna anemija, Stevens-Johnsonov sindrom, trombocitopenija in tromboflebitis. Dolgotrajnej&scaron;e jemanje fenobarbitala lahko povzroèi jetrno okvaro, osteopenijo ali rahitis.
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191 Bolniki, ki jemljejo fenobarbital, lahko postanejo od njega odvisni. Po hitrem prenehanju jemanja Hydanphena se lahko pojavi odtegnitveni sindrom (gl. odstavek o ustavitvi uporabe).
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229 <b>Izdajanje zdravila</b>
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="justify">
1284 <p style="text-align: justify;">
1285
1286 <b>Oprema</b>
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305 Zlo¾enka s steklenièko s100 kapsulami
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="justify">
1322 <p style="text-align: justify;">
1323
1324
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="left">
1341 <p style="text-align: left;">
1342
1343 1
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="left">
1360 <p style="text-align: left;">
1361
1362
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="left">
1379 <p style="text-align: left;">
1380
1381
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="left">
1398 <p style="text-align: left;">
1399
1400 3
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="left">
1417 <p style="text-align: left;">
1418
1419
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435 <div align="left">
1436 <p style="text-align: left;">
1437
1438
1439
1440 </p>
1441 </div>
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454 <div align="left">
1455 <p style="text-align: left;">
1456
1457
1458
1459 </p>
1460 </div>
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473 <div align="justify">
1474 <p style="text-align: justify;">
1475
1476
1477
1478 </p>
1479 </div>
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487 <!--Section Ends-->
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26