/[pliva-si]/vade/1011.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1011.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 11 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +331 -1077 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Left">
8 <p style="text-align: left; "> <b>EUGLUCON</b><b><sup> </sup></b><b> &nbsp;
9 &nbsp; &nbsp; </b>glibenclamidum&nbsp; </p>
10 </div>
11
12 <div align="Left">
13 <p style="text-align: left; "> tableta </p>
14 </div>
15
16 <div align="Left">
17 <p style="text-align: left; "> </p>
18 </div>
19
20 <div align="Left">
21 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
22 </div>
23
24 <div align="Left">
25 <p style="text-align: left; "> 1 tableta vsebuje 5 mg glibenklamida. </p>
26 </div>
27
28 <div align="Left">
29 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;ne snovi so laktoza, koruzni
30 &#353;krob, &frac34;elatirani koruzni &#353;krob, smukec, koloidni silicijev dioksid
31 in magnezijev stearat. </p>
32 </div>
33
34 <div align="Left">
35 <p style="text-align: left; "> </p>
36 </div>
37
38 <div align="Left">
39 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
40 </div>
41
42 <div align="Justify">
43 <p style="text-align: justify; "> Euglucon je antidiabetik iz skupine sulfonilse&egrave;nine.
44 Pospe&#353;uje izlo&egrave;anje inzulina iz trebu&#353;ne slinavke tako, da se ve&frac34;e
45 na receptorje ohranjenih  celic Langerhansovih oto&egrave;kov. </p>
46 </div>
47
48 <div align="Justify">
49 <p style="text-align: justify; "> Delovati za&egrave;ne pribli&frac34;no
50 30 minut po zau&frac34;itju, najmo&egrave;nej&#353;i u&egrave;inek dose&frac34;e
51 po 2 do 6 urah, delovanje pa traja najmanj 24 ur. </p>
52 </div>
53
54 <div align="Justify">
55 <p style="text-align: justify; "> </p>
56 </div>
57
58 <div align="Justify">
59 <p style="text-align: justify; "> Indikacije </p>
60 </div>
61
62 <div align="Justify">
63 <p style="text-align: justify; "> sladkorna bolezen tipa 2 (od inzulina
64 neodvisna sladkorna bolezen), kadar dietna prehrana in telesna dejavnost
65 ne uravnavata dovolj ravni glukoze v krvi </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> </p>
70 </div>
71
72 <div align="Justify">
73 <p style="text-align: justify; "> Kontraindikacije </p>
74 </div>
75
76 <div align="Justify">
77 <p style="text-align: justify; "> preob&egrave;utljivost za glibenklamid,
78 druge sulfonilse&egrave;nine, sulfonamide ali katerokoli drugo sestavino
79 zdravila; huj&#353;i akutni zapleti, kot so npr. diabeti&egrave;ni hiperozmolarni
80 sindrom, diabeti&egrave;na acidoza ali diabeti&egrave;na koma; sladkorna
81 bolezen tipa 1 (od inzulina odvisna oblika sladkorne bolezni), huj&#353;a interkurentna
82 oku&frac34;ba, huj&#353;a ledvi&egrave;na ali jetrna insuficienca, nose&egrave;nost,
83 dojenje </p>
84 </div>
85
86 <div align="Justify">
87 <p style="text-align: justify; "> </p>
88 </div>
89
90 <div align="Justify">
91 <p style="text-align: justify; "> Previdnostni ukrepi </p>
92 </div>
93
94 <div align="Justify">
95 <p style="text-align: justify; "> Vsi preparati iz skupine sulfonilse&egrave;nine
96 lahko povzro&egrave;ijo hipoglikemijo, zato moramo redno kontrolirati krvni
97 sladkor. Bolniki naj imajo vedno s seboj nekaj glukoze. Pomemebno je ve&egrave;je
98 tveganje za hipoglikemijo pri nerednem hranjenju oziroma opu&#353;&egrave;anju
99 obrokov hrane pri podhranjenih bolnikih. Previdnost je potrebna pri jetrni,
100 ledvi&egrave;ni, nadledvi&egrave;ni in hipofizni odpovedi, visoki starosti,
101 splo&#353;ni oslabelosti bolnika in ob u&frac34;ivanju alkohola ali nekaterih
102 zdravil. Bolnika in svojce je treba pou&egrave;iti o znakih hipoglikemi&egrave;ne
103 reakcije ter o ustreznem ukrepanju v takem primeru. </p>
104 </div>
105
106 <div align="Justify">
107 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
108 </div>
109
110 <div align="Justify">
111 <p style="text-align: justify; "> Medsebojna u&egrave;inkovanja zdravil
112 </p>
113 </div>
114
115 <div align="Justify">
116 <p style="text-align: justify; "> Glibenklamid se v plazmi ve&egrave;inoma
117 ve&frac34;e na beljakovine, predvsem na albumine. Zaradi tega prihaja do
118 medsebojnega delovanja z zdravili, ki se ve&frac34;ejo na iste beljakovine.
119 Medsebojno delovanje je mogo&egrave;e tudi z zdravili, ki vplivajo na presnovo
120 glukoze, presnavljanje v jetrih in na izlo&egrave;anje prek ledvic. Hipoglikemi&egrave;ne
121 u&egrave;inke glibenklamida lahko zve&egrave;ajo blokatorji adrenergi&egrave;nih
122 receptorjev beta (propranolol), kloramfenikol, cimetidin, klofibrat, flukonazol,
123 fenfluramin, inzulin, nesteroidna protivnetna zdravila, ranitidin, veliki
124 odmerki salicilatov, sulfonamidi in alkohol. U&egrave;inke glibenklamida
125 okrepijo tudi zaviralci angiotenzinske konvertaze, bigvanidi, fluoksetin.
126 Hipoglikemi&egrave;ne u&egrave;inke glibenklamida pa zmanj&#353;ujejo peroralni
127 kontraceptivi, tiroksin, glukokortikoidi, fenobarbiton, rifampicin, izoniazid,
128 fenitoin, simpatikomimetiki, tiazidni diuretiki, glukagon in diazoksid.
129 </p>
130 </div>
131
132 <div align="Justify">
133 <p style="text-align: justify; "> </p>
134 </div>
135
136 <div align="Justify">
137 <p style="text-align: justify; "> Posebna opozorila </p>
138 </div>
139
140 <div align="Justify">
141 <p style="text-align: justify; "> V stanju poru&#353;enega uravnavanja vrednosti
142 krvnega sladkorja, ki je posledica stresa, po&#353;kodbe ali oku&frac34;be, je
143 ob&egrave;asno potrebno zdravljenje z inzulinom. </p>
144 </div>
145
146 <div align="Justify">
147 <p style="text-align: justify; "> Preverjati je treba delovanje jeter in
148 ledvic. Zaradi jetrne okvare lahko pride do neustreznega izlo&egrave;anja
149 glukoze, posledica ledvi&egrave;ne okvare pa je lahko kopi&egrave;enje zdravila
150 v organizmu. V obeh primerih se lahko zve&egrave;a hipoglikemi&egrave;ni
151 u&egrave;inek zdravila. </p>
152 </div>
153
154 <div align="Justify">
155 <p style="text-align: justify; "> Blokatorji adrenergi&egrave;nih receptorjev
156 beta lahko zakrijejo znake hipoglikemi&egrave;ne opozorilne reakcije. Predvsem
157 izostajajo znaki, kot so tremor, tahikardija, lakota. Prav tako je zmanj&#353;ana
158 odzivnost na hipoglikemijo, in sicer zmanj&#353;ano je kateholaminsko spro&#353;&egrave;anje
159 glukoze. </p>
160 </div>
161
162 <div align="Justify">
163 <p style="text-align: justify; "> Starej&#353;im bolnikom, zlasti tistim z ledvi&egrave;no
164 ali jetrno okvaro, priporo&egrave;amo jemanje antidiabetika s kraj&#353;o biolo&#353;ko
165 razpolovno dobo (t<sub>1/2</sub>), kot jo ima glibenklamid. &Egrave;e pa
166 se zdravijo z glibenklamidom, priporo&egrave;amo jemanje za&egrave;etnega
167 odmerka tablete (2,5 mg) ali tablete (1,25 mg). </p>
168 </div>
169
170 <div align="Justify">
171 <p style="text-align: justify; "> Med zdravljenjem naj bolniki ne pijejo
172 alkohola. </p>
173 </div>
174
175 <div align="Justify">
176 <p style="text-align: justify; "> </p>
177 </div>
178
179 <div align="Justify">
180 <p style="text-align: justify; "> Nose&egrave;nost in dojenje </p>
181 </div>
182
183 <div align="Justify">
184 <p style="text-align: justify; "> Med nose&egrave;nostjo in dojenjem ne
185 smemo uporabljati glibenklamida in drugih peroralnih antidiabetikov. &Egrave;e
186 bolnica zanosi ali namerava zanositi, mora obvestiti zdravnika, ki bo predpisal
187 zdravljenje z inzulinom. </p>
188 </div>
189
190 <div align="Justify">
191 <p style="text-align: justify; "> </p>
192 </div>
193
194 <div align="Justify">
195 <p style="text-align: justify; "> <i>Vpliv na psihofizi&egrave;ne sposobnosti</i>
196 </p>
197 </div>
198
199 <div align="Justify">
200 <p style="text-align: justify; "> Obdobja hipoglikemije in hiperglikemije
201 med jemanjem Euglucona (predvsem na za&egrave;etku zdravljenja ali pri nerednem
202 jemanju) lahko zmanj&#353;ajo pozornost in sposobnost odzivanja, zato je potrebna
203 previdnost pri upravljanju vozil in strojev. </p>
204 </div>
205
206 <div align="Justify">
207 <p style="text-align: justify; "> Sposobnost upravljanja vozil ali strojev
208 je tudi zmanj&#353;ana, &egrave;e bolnik ne upo&#353;teva drugih splo&#353;nih navodil glede
209 zdravljenja (prehrana, napor itd.) </p>
210 </div>
211
212 <div align="Justify">
213 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
214 </div>
215
216 <div align="Justify">
217 <p style="text-align: justify; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
218 </div>
219
220 <div align="Justify">
221 <p style="text-align: justify; "> Terapijski odmerek dolo&egrave;imo za
222 vsakega bolnika posebej. Za&egrave;etni odmerek je tablete (2,5 mg). Zdravilo
223 bolnik zau&frac34;ije 15 do 30 minut pred obrokom ali z njim. Na podlagi
224 laboratorijskih izvidov lahko odmerek zdravila na vsakih sedem dni zve&egrave;amo
225 za pol tablete, dokler ne dose&frac34;emo za&frac34;elenega u&egrave;inka.
226 &Egrave;e dnevni odmerek ni ve&egrave;ji kot 2 tableti (10 mg), ju bolnik
227 vzame naenkrat. Pri dnevnem odmerku ve&egrave;jem kot 10 mg bolnik vzame
228 zdravilo v dveh odmerkih na dan. Najve&egrave;ji dnevni odmerek je 3 do 4
229 tablete (15 do 20 mg). </p>
230 </div>
231
232 <div align="Justify">
233 <p style="text-align: justify; "> Tablete Euglucon pogoltnemo cele z nekaj
234 teko&egrave;ine. </p>
235 </div>
236
237 <div align="Justify">
238 <p style="text-align: justify; "> </p>
239 </div>
240
241 <div align="Justify">
242 <p style="text-align: justify; "> Preveliko odmerjanje </p>
243 </div>
244
245 <div align="Justify">
246 <p style="text-align: justify; "> Po zau&frac34;itju prevelikega odmerka
247 zdravila se pojavi hipoglikemija. </p>
248 </div>
249
250 <div align="Justify">
251 <p style="text-align: justify; "> Pri bla&frac34;jih oblikah hipoglikemije
252 damo bolniku sladek napitek in hrano. V primeru zau&frac34;itja ve&egrave;je
253 koli&egrave;ine tablet naenkrat pri zavestnih bolnikih v prvih tridesetih
254 minutah izzovemo bruhanje. Pri nezavestnih in pri bolnikih s konvulzijami,
255 po endotrahealni intubaciji, izperemo &frac34;elodec. Za hitro stabilizacijo
256 dajemo intravensko 50 ml 50 % glukoze, nadaljujemo pa z intravensko infuzijo
257 5 do 10 % glukoze. Za hitro mobilizacijo glukoze, skladi&#353;&egrave;ene v jetrih,
258 dajemo intramuskularno 1 do 2 mg glukagona. &Egrave;e pride do mo&frac34;ganskega
259 edema dajemo manitol in deksametazon, v primeru hipokaliemije pa kalij. Intezivno
260 spremljamo vitalne znake, pline v arterijski krvi, glukozo in elektrolite
261 v serumu, se&egrave;nino in kreatinin. </p>
262 </div>
263
264 <div align="Justify">
265 <p style="text-align: justify; "> </p>
266 </div>
267
268 <div align="Justify">
269 <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki </p>
270 </div>
271
272 <div align="Justify">
273 <p style="text-align: justify; "> Stranski u&egrave;inki so redki (pojavijo
274 se le pri 2 % bolnikov). Zdravljenje je treba prekiniti samo, &egrave;e se
275 pojavijo hude alergijske reakcije in holestazna zlatenica. Najpogostej&#353;i
276 stranski u&egrave;inek je hipoglikemija, do katere lahko pride zaradi nepravilne
277 diete, prevelike telesne dejavnosti, prevelikega odmerjanja zdravila in motenega
278 delovanja jeter ali ledvic. Znaki hipoglikemije so spremenjeno vedenje, zamegljen
279 vid, hladno znojenje, zmedenost, bledica, slabotnost, lakota, tahikardija,
280 glavobol, slabost in motnje govora. Izredno redko pride do hudih oblik hipoglikemije
281 s konvulzijami in komo. Lahko pride tudi do zve&egrave;anja telesne mase,
282 vendar je to pogostej&#353;e pri kombiniranem zdravljenju z glibenklamidom in
283 inzulinom. </p>
284 </div>
285
286 <div align="Justify">
287 <p style="text-align: justify; "> Pojavijo se lahko prebavne motnje v obliki
288 slabosti, bruhanja, zaprtja ali driske. Mogo&egrave;e je reverzibilno zve&egrave;anje
289 vrednosti jetrnih encimov. Ko&frac34;ne alergijske reakcije so redke (rde&egrave;ina,
290 srbe&egrave;ica, koprivnica, izpu&#353;&egrave;aji in preob&egrave;utljivost za
291 svetlobo). Izredno redko lahko pride do krvnih diskrazij (levkopenija, trombocitopenija,
292 aplasti&egrave;na anemija). Literatura navaja &#353;e zelo redke primere jetrne
293 odpovedi. </p>
294 </div>
295
296 <div align="Justify">
297 <p style="text-align: justify; "> </p>
298 </div>
299
300 <div align="Justify">
301 <p style="text-align: justify; "> Izdajanje zdravila </p>
302 </div>
303
304 <div align="Justify">
305 <p style="text-align: justify; "> Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept
306 </p>
307 </div>
308
309 <div align="Justify">
310 <p style="text-align: justify; "> </p>
311 </div>
312
313 <div align="Justify">
314 <p style="text-align: justify; "> Oprema </p>
315 </div>
316
317 <div align="Justify">
318 <p style="text-align: justify; "> zlo&frac34;enka s 30 tabletami po 5 mg
319 </p>
320 </div>
321
322 <div align="Justify">
323 <p style="text-align: justify; "> 3 pretisni omoti po 10 tablet </p>
324 </div>
325
326 <div align="Justify">
327 <p style="text-align: justify; "> </p>
328 </div>
329 <!--Section Ends-->
330 </body>
331 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26