/[pliva-si]/vade/1009.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1009.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 7 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +351 -1343 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>DILTIAZEM</b><b> tablete 60 mg </b>
10 diltiazemum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> tableta </p>
15 </div>
16
17 <div align="Left">
18 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
19 </div>
20
21 <div align="Left">
22 <p style="text-align: left; "> <b>DILTIAZEM</b><b> tablete 90 mg</b> </p>
23 </div>
24
25 <div align="Left">
26 <p style="text-align: left; "> tableta </p>
27 </div>
28
29 <div align="Left">
30 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
31 </div>
32
33 <div align="Left">
34 <p style="text-align: left; "> </p>
35 </div>
36
37 <div align="Left">
38 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
39 </div>
40
41 <div align="Justify">
42 <p style="text-align: justify; "> 1 tableta vsebuje 60 oziroma 90 mg diltiazemijevega
43 klorida. </p>
44 </div>
45
46 <div align="Justify">
47 <p style="text-align: justify; "> </p>
48 </div>
49
50 <div align="Left">
51 <p style="text-align: left; "> Pomo&frac34;ne snovi so: laktoza, polivinil
52 acetat in magnezijev stearat. </p>
53 </div>
54
55 <div align="Left">
56 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
57 </div>
58
59 <div align="Left">
60 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
61 </div>
62
63 <div align="Justify">
64 <p style="text-align: justify; "> Diltiazem je kalcijev antagonist, koronarni
65 in periferni vazodilatator. Njegov vazodilatacijski u&egrave;inek temelji
66 na upo&egrave;asnjevanju vstopa kalcijevih ionov ter zmanj&#353;evanju njihove
67 koncentracije v celicah sr&egrave;ne mi&#353;ice in krvnih &frac34;il. Diltiazem
68 tako zmanj&#353;uje delo srca in potrebo sr&egrave;ne mi&#353;ice po kisiku ter omogo&egrave;a
69 var&egrave;nej&#353;e delo srca (neposredno tako, da vpliva na celice sr&egrave;ne
70 mi&#353;ice, posredno pa tako, da zmanj&#353;uje periferni upor krvnih &frac34;il in
71 zni&frac34;a krvni tlak). Diltiazem v sr&egrave;nem prevodnem sistemu podalj&#353;uje
72 prevajanje dra&frac34;ljajev, zlasti refraktarno fazo v AV-vozlu. </p>
73 </div>
74
75 <div align="Left">
76 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
77 </div>
78
79 <div align="Left">
80 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
81 </div>
82
83 <div align="Justify">
84 <p style="text-align: justify; "> trajno zdravljenje koronarne insuficience,
85 prepre&egrave;evanje napadov angine pektoris, zdravljenje vazospasti&egrave;ne
86 (Prinzmetalove) angine pektoris, poinfarktne angine pektoris in arterijske
87 hipertenzije </p>
88 </div>
89
90 <div align="Justify">
91 <p style="text-align: justify; "> </p>
92 </div>
93
94 <div align="Left">
95 <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
96 </div>
97
98 <div align="Justify">
99 <p style="text-align: justify; "> Diltiazem je kontraindiciran pri bolnikih
100 s sindromom bolezni sr&egrave;nega vozla, AV-blokom II. ali III. stopnje
101 in Wolff-Parkinson-Whitovim sindromom z atrijsko undulacijo ali fibrilacijo
102 (razen pri bolnikih z elektri&egrave;nim sr&egrave;nim spodbujevalnikom),
103 pri bolnikih s hipotenzijo (s sistoli&egrave;nim tlakom, manj&#353;im od 90 mmHg),
104 pri bolnikih, ki so preob&egrave;utljivi za diltiazem, bolnikih z akutnim
105 miokardnim infarktom in zastojem v plju&egrave;ih, ugotovljenim z rentgenskim
106 slikanjem. </p>
107 </div>
108
109 <div align="Left">
110 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
111 </div>
112
113 <div align="Left">
114 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
115 </div>
116
117 <div align="Justify">
118 <p style="text-align: justify; "> Na za&egrave;etku zdravljenja z Diltiazmom
119 je pri titriranju odmerka ali med dodajanjem drugih zdravil, ki delujejo
120 na sr&egrave;no prevajanje ali krvni tlak, priporo&egrave;ljivo spremljati
121 krvni tlak in sr&egrave;no frekvenco ter EKG. </p>
122 </div>
123
124 <div align="Justify">
125 <p style="text-align: justify; "> Hitro prenehanje zdravljenja z Diltiazmom
126 ni priporo&egrave;ljivo. </p>
127 </div>
128
129 <div align="Justify">
130 <p style="text-align: justify; "> </p>
131 </div>
132
133 <div align="Left">
134 <p style="text-align: left; "> <b>Medsebojno u&egrave;inkovanje zdravil</b>
135 </p>
136 </div>
137
138 <div align="Justify">
139 <p style="text-align: justify; "> Pri so&egrave;asni uporabi diltiazma in
140 zdravil z morebitnim kardiodepresivnim u&egrave;inkom in/ali zdravil, ki
141 zavirajo atrioventriklno prevajanje (blokatorjev adrenergi&egrave;nih receptorjev
142 beta, digitalisovih glikozidov, anestetikov), je treba upo&#353;tevati morebitno
143 zve&egrave;ano zaviralno delovanje na sr&egrave;ni prevodni sistem, predvsem
144 na atrioventriklno prevajanje dra&frac34;ljajev, zato je pri tem potrebna
145 velika previdnost. Diltiazem lahko zve&egrave;a serumske koncentracije blokatorjev
146 adrenergi&egrave;nih receptorjev beta in digoksina, zato je treba v takem
147 primeru njihove odmerke prilagoditi. </p>
148 </div>
149
150 <div align="Justify">
151 <p style="text-align: justify; "> Zaradi zaviranja citokroma P450 lahko
152 diltiazem zve&egrave;a tudi serumske koncentracije in toksi&egrave;nost karbamazepina,
153 ciklosporina in kinidina, zato moramo njihove odmerke zmanj&#353;ati. Previdnost
154 je potrebna pri so&egrave;asni uporabi diltiazma in disopiramida. </p>
155 </div>
156
157 <div align="Justify">
158 <p style="text-align: justify; "> Previdnost je potrebna tudi pri hkratni
159 uporabi diltiazma in zdravil, ki lahko povzro&egrave;ijo hipokalemijo. </p>
160 </div>
161
162 <div align="Justify">
163 <p style="text-align: justify; "> Zaradi zaviranja presnove pri prvem prehodu
164 skozi jetra lahko cimetidin zve&egrave;a serumsko koncentracijo diltiazma.
165 </p>
166 </div>
167
168 <div align="Left">
169 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
170 </div>
171
172 <div align="Left">
173 <p style="text-align: left; "> Posebna opozorila </p>
174 </div>
175
176 <div align="Justify">
177 <p style="text-align: justify; "> Diltiazem je treba previdno uporabljati
178 pri bolnikih s hudo bradikardijo ali sr&egrave;nim popu&#353;&egrave;anjem zaradi
179 morebitnega poslab&#353;anja &frac34;e zmanj&#353;anega delovanja sinuatrijskega vozla
180 ali AV-vozla ter pri bolnikih z blago do zmerno hipotenzijo. </p>
181 </div>
182
183 <div align="Justify">
184 <p style="text-align: justify; "> Diltiazem je treba s previdnostjo uporabljati
185 tudi pri bolnikih z zmanj&#353;anim delovanjem jeter ali ledvic zaradi morebitnega
186 zmanj&#353;anega iz&egrave;istka. </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> Diltiazem dajemo previdno starej&#353;im bolnikom,
191 ker je pri njih iz&egrave;istek zmanj&#353;an in izlo&egrave;anje upo&egrave;asnjeno,
192 pa tudi stranski u&egrave;inki so pogostej&#353;i. </p>
193 </div>
194
195 <div align="Justify">
196 <p style="text-align: justify; "> </p>
197 </div>
198
199 <div align="Justify">
200 <p style="text-align: justify; "> U&egrave;inkovitost in ne&#353;kodljivost diltiazma
201 pti otrocih nista raziskana. </p>
202 </div>
203
204 <div align="Justify">
205 <p style="text-align: justify; "> </p>
206 </div>
207
208 <div align="Justify">
209 <p style="text-align: justify; "> Nose&egrave;nost in dojenje </p>
210 </div>
211
212 <div align="Justify">
213 <p style="text-align: justify; "> Uporaba diltiazma med nose&egrave;nostjo
214 in dojenjem ni priporo&egrave;ljiva. </p>
215 </div>
216
217 <div align="Justify">
218 <p style="text-align: justify; "> </p>
219 </div>
220
221 <div align="Left">
222 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
223 </div>
224
225 <div align="Justify">
226 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje obi&egrave;ajno za&egrave;nemo
227 s 60 mg diltiazma trikrat na dan ali 90 mg dvakrat na dan. Optimalni dnevni
228 odmerek je 180 do 360 mg, po potrebi pa ga lahko zve&egrave;amo do najve&egrave;jega
229 dovoljenega dnevnega odmerka 480 mg. </p>
230 </div>
231
232 <div align="Justify">
233 <p style="text-align: justify; "> </p>
234 </div>
235
236 <div align="Justify">
237 <p style="text-align: justify; "> Tablete je treba pogoltniti cele z nekaj
238 teko&egrave;ine (ne smemo jih lomiti ali &frac34;ve&egrave;iti). </p>
239 </div>
240
241 <div align="Justify">
242 <p style="text-align: justify; "> </p>
243 </div>
244
245 <div align="Left">
246 <p style="text-align: left; "> <b>Preveliko odmerjanje</b> </p>
247 </div>
248
249 <div align="Justify">
250 <p style="text-align: justify; "> Znaki prevelikega odmerjanja diltiazma
251 so hipotenzija, bradikardija ali tahikardija, AV-blok II. ali III. stopnje
252 ter sr&egrave;na insuficienca. </p>
253 </div>
254
255 <div align="Justify">
256 <p style="text-align: justify; "> </p>
257 </div>
258
259 <div align="Justify">
260 <p style="text-align: justify; "> &Egrave;im hitreje je treba izprazniti
261 &frac34;elodec in poiskati zdravni&#353;ko pomo&egrave;; bolnik mora le&frac34;ati.
262 Pri hipotenziji damo bolniku intravensko vazokonstriktorje in teko&egrave;ino,
263 pri bradikardiji atropin, pri sr&egrave;nem bloku uporabimo elektri&egrave;no
264 stimulacijo srca, prav tako pri tahikardiji (skupaj z lidokainom), pri sr&egrave;ni
265 insuficienci pa mu damo pripravke s pozitivnim inotropnim u&egrave;inkom.
266 </p>
267 </div>
268
269 <div align="Justify">
270 <p style="text-align: justify; "> <b></b> </p>
271 </div>
272
273 <div align="Left">
274 <p style="text-align: left; "> Stranski u&egrave;inki </p>
275 </div>
276
277 <div align="Justify">
278 <p style="text-align: justify; "> Bolniki zdravljenje z diltiazmom ponavadi
279 dobro prena&#353;ajo. Pojavijo se lahko periferni edemi, kongestivno popu&#353;&egrave;anje
280 delovanja srca ali plju&egrave;ni edem in hipotenzija, redkeje pa se lahko
281 pojavijo bradikardija, tahikardija, anginozna bole&egrave;ina in sr&egrave;ni
282 blok II. ali III. stopnje. </p>
283 </div>
284
285 <div align="Justify">
286 <p style="text-align: justify; "> Od drugih stranskih u&egrave;inkov se
287 lahko pojavijo: alergijski ko&frac34;ni izpu&#353;&egrave;aji, slabost, zaprtje,
288 driska, vrtoglavica, utrujenost ali slabotnost, ob&egrave;utek vro&egrave;ine
289 in glavobol, redkeje pa depresija, trombocitopenija, hiperplazija gingive,
290 prehodno zve&egrave;anje vrednosti jetrnih encimov in ekstrapiramidni simptomi.
291 </p>
292 </div>
293
294 <div align="Left">
295 <p style="text-align: left; "> </p>
296 </div>
297
298 <div align="Left">
299 <p style="text-align: left; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
300 </div>
301
302 <div align="Left">
303 <p style="text-align: left; "> Rp - izdaja samo na zdravni&#353;ki recept </p>
304 </div>
305
306 <div align="Left">
307 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
308 </div>
309
310 <div align="Left">
311 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
312 </div>
313
314 <div align="Left">
315 <p style="text-align: left; "> &#353;katlica s 30 tabletami </p>
316 </div>
317
318 <div align="Left">
319 <p style="text-align: left; "> </p>
320 </div>
321
322 <div align="Left">
323 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
324 </div>
325
326 <div align="Left">
327 <p style="text-align: left; "> </p>
328 </div>
329
330 <div align="Left">
331 <p style="text-align: left; "> </p>
332 </div>
333
334 <div align="Left">
335 <p style="text-align: left; "> </p>
336 </div>
337
338 <div align="Left">
339 <p style="text-align: left; "> </p>
340 </div>
341
342 <div align="Left">
343 <p style="text-align: left; "> </p>
344 </div>
345
346 <div align="Left">
347 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
348 </div>
349 <!--Section Ends-->
350 </body>
351 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26