/[pliva-si]/vade/1008.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1008.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (21 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>DIFETOIN</b><b><sup></sup></b><b> </b>phenytoinum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="justify">
30 <p style="text-align: justify;">
31
32 tableta
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 Tableta vsebuje 100 mg natrijevega fenitoinata.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 Pomo¾ne snovi: koruzni &scaron;krob, laktoza, magnezijev stearat, povidon, smukec.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 <b>Lastnosti in delovanje</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Difetoin vsebuje fenitoin, antiepileptik hidantoinske skupine. Deluje tako, da stabilizira celiène membrane v mo¾ganih in srèni mi&scaron;ici. Ima tudi presinaptièni uèinek, zmanj&scaron;uje vstop kalcijevih ionov v celico in spro&scaron;èanje ekscitacijskih nevrotransmiterjev. Opisan je tudi fenitoinov postsinaptièni uèinek na ekcitacijsko in inhibicijsko transmisijo. V motoriènih sredi&scaron;èih, ki so v skorji velikih mo¾ganov, prepreèuje &scaron;irjenje epileptiènega potenciala in sicer tako, da prepreèuje vstop natrija v kanale in tako zmanj&scaron;uje nagnjenost k pojavu krèev. Antinevralgijsko deluje tako, da zvi&scaron;uje prag obèutljivosti za boleèine in skraj&scaron;uje èas napadov. Fenitoin tudi spro&scaron;èa skeletne mi&scaron;ice.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 <b>Indikacije</b>
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222 Difetoin je antiepileptik, ki je namenjen za nadzor tonièno-kloniènih (grand mal) in parcialnih (fokalnih) napadov z elementarno ali kompleksno simptomatiko. Uèinkovit je tudi pri varovanju pred napadi, ki se sicer lahko pojavijo med nevrokirur&scaron;kimi posegi ali po njih ali po huj&scaron;i po&scaron;kodbi glave.
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 Difetoin je razen za zdravljenje epilepsije (izjema je absenca) namenjen tudi za laj&scaron;anje migrene in nevralgije trigeminusa.
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 <b>Kontraindikacije</b>
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 preobèutljivost za fenitoin in druge hidantoinate ali katerokoli drugo sestavino zdravila, porfirija, huda jetrna okvara, AV-blok II. In III. stopnje
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 <b>Previdnostni ukrepi</b>
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374 Bolnik mora dosledno spo&scaron;tovati zdravnikova navodila o zdravljenju z Difetoinom.
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393 Po nenadnem prenehanju zdravljenja s fenitoinom se lahko pojavijo hudi epileptièni napadi, zato je treba odmerek zdravila postopno zmanj&scaron;evati.
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 Hkratna uporaba Difetoina in drugih zdravil brez dogovora z zdravnikom ni primerna.
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 Zaradi mo¾nosti hiperplazije dlesni in nadaljnjih zapletov je nujno redno umivanje zob.
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450 Periodièno je treba opravljati laboratorijske preiskave o delovanju jeter, ledvic in srca, EEG, doloèanje vrednosti glukoze in fenitoina v krvi, preiskave krvne slike (tudi doloèitev &scaron;tevila trombocitov) in ustne votline ter pregled zob, zaradi zveèane mo¾nosti pojava kariesa.
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 Veliko zdravil lahko vpliva na serumsko koncentracijo fenitoina. Klinièno pomembno je uèinkovanje z depresorji osrednjega ¾ivèevja, rifampicinom, karbamazepinom (zmanj&scaron;ajo lahko serumsko vrednost fenitoina), amiodaronom, antikoagulanti, kloramfenikolom, izoniazidom, cimetidinom, disulfiramom, fenilbutazonom, sulfonamidi, salicilati, valproinsko kislino, flukonazolom in fluoksetinom (serumsko koncentracijo fenitoina lahko zveèajo).
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526 Triciklièni antidepresivi, maprotilin, zaviralci MAO, fenotiazini, haloperidol in klozapin lahko zni¾ajo prag za pojav konvulzij in zmanj&scaron;ajo uèinek fenitoina.
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545 Fenitoin lahko zmanj&scaron;a uèinkovitost kortikosteroidov, kontracepcijskih sredstev, lidokaina, metadona, ksantinov (teofilin), karbamazepina, vitamina D, ciklosporina, doksiciklina, furosemida, digitalisovih glikozidov, levodope, kinidina in valproinske kisline.
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583 Èe bolnik popije alkoholno pijaèo, se serumska vrednost fenitoina lahko zveèa, èe pa pije dalj èasa se bistveno zmanj&scaron;a. Antacidi zmanj&scaron;ujejo biolo&scaron;ko uporabnost fenitoina, zato jih mora bolnik vzeti dve do tri ure pred zau¾itjem Difetoina ali po njem.
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 Fenitoin lahko vpliva na izvide nekaterih diagnostiènih preiskav (testi za ugotavljanje delovanja &scaron;èitnice) in laboratorijskih vrednosti (zni¾an T3, T4, zveèana koncentracija krvnega sladkorja, zveèana aktivnost alkalne fosfataze, gamaglutamil transpeptidaze). Dolgotrajno jemanje zdravila zmanj&scaron;a raven serumskega kalcija in folne kisline.
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 <b>Posebna opozorila</b>
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678 Difetoin je treba dajati &scaron;e posebej previdno bolnikom z jetrno okvaro in jih redno nadzorovati. To velja tudi za ljudi z ledvièno ali sladkorno boleznijo, z motnjami pri delovanju &scaron;èitnice, krvnimi diskrazijami, levkopenijo, sistemskim lupusom eritematozusom, sinusno tahikardijo in kardiomegalijo. Zdravljenje kroniènih alkoholikov s fenitoinom ni priporoèljivo.
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Bolniki z limfadenopatijo, ki se zdravijo dlje èasa, morajo biti zaradi mo¾nosti pojava zapletov pod zdravni&scaron;kim nadzorom.
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 <i>Noseènost in dojenje</i>
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 Tveganje ne¾elenih uèinkov ni mo¾no izkljuèiti. Uporabe med noseènostjo in dojenjem ne priporoèajo, razen v posameznih nujnih primerih, kadar prièakovana korist za matere upravièuje tveganje za plod oziroma otroka. Bolnica, ki zanosi, zdravljenja ne sme nenadoma prekiniti. Priporoèajo nadome&scaron;èanje folinske kisline, neposredno pred porodom tudin vitamin K.
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 Fenitoin deluje na osrednje ¾ivèevje, zato naj bolniki, ki se zdravijo z njim, ne bi opravljali del, pri katerih je treba biti zbran in hitro reagirati (npr. vo¾nja motornih vozil in delo s stroji). Sposobnost za upravljenja vozil ali strojev oceni leèeèi zdravnik individualno glede na stopnjo bolezni, klinièno uèinkovitost in morebitne ne¾elene uèinke zdravila.
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868 Zaèetni odmerek za odrasle je ponavadi 100 mg trikrat na dan. Odmerek po potrebi zveèamo na vsakih 7 do 10 dni. Najveèji priporoèeni odmerek je 600 mg na dan (2 tableti trikrat na dan). Najprimernej&scaron;i odmerek doloèimo tako, da bolnika na zaèetku zdravljenja pogosto kontroliramo in laboratorijsko doloèamo serumske vrednosti fenitoina.
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906 Kadar so odmerki veèji, se lahko pojavi presnovna nasièenost (tedaj so po majhnem zveèanju odmerka serumske vrednosti zdravila nesorazmerno velike); zaradi tega moramo biti pri odmerjanju zelo previdni.
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 Zaèetni odmerek za otroke je 5 mg/kg telesne mase in je razdeljen na dva do tri obroke (èetrt ali pol tablete dva- ali trikrat na dan). Najveèji odmerek je 300 mg na dan (trikrat po ena tableta). Vzdr¾evalni odmerek je 4 do 8 mg/kg na dan in je razdeljen na dva do tri obroke.
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982 Kadar je treba naèin zdravljenja spremeniti, moramo odmerek fenitoina postopno zmanj&scaron;evati.
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 Odmerjanje Difetoina lahko spremeni samo zdravnik, kajti vsako spreminjanje odmerka, prenehanje jemanja zdravila ali zaèetek zdravljenja z novim zdravilom je lahko zelo nevarno.
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077 Terapevtska koncentracija fenitoina v serumu je 40 do 80 mmol/l, vendar pa se lahko znaki prevelikega odmerjanja zaradi individualnih razlik lahko pojavijo ¾e pri teh koncentracijah. Smrtni odmerek za odrasle je 2 do 5 g (kolik&scaron;en je pri otrocih, ni znano).
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 Znaki prevelikega odmerjanja so ataksija, zamegljen vid ali diplopija, te¾ave pri govoru, zmedenost, vrtoglavica in omotica ali zaspanost, tremor, hiperfleksija, nistagmus, slabost, bruhanje in konvulzije, pojavijo pa se lahko tudi hipotenzija, koma in depresija dihanja.
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153 <i>Kako uk</i><i>repati po prevelikem odmerjanju</i>
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172 Absorpcijo zdravila zmanj&scaron;amo tako, da izzovemo bruhanje ali izperemo ¾elodec (aktivno oglje).Po potrebi lahko opravimo hemodializo, pri otrocih pa eksangvino transfuzijo. Protistrupa ni. Zdravljenje je simptomatsko. Vzdr¾evati je treba delovanje vitalnih organov. Èe se pojavi depresija osrednjega ¾ivèevja, dihal ali srca in o¾ilja, je treba dati bolniku kisik, vazopresorna sredstva in mu nuditi umetno dihanje. Ko okreva, je priporoèeno pregledati krvotvorne organe.
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210 <b>Stranski uèinki</b>
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229 Stranski uèinki se pojavijo ponavadi na zaèetku zdravljenja, in to, kadar odmerek prehitro zveèujemo ali pa je zaèetni odmerek prevelik, ter med dolgotrajnim zdravljenjem.
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248 Pogosti stranski uèinki so zaspanost, glavobol, vrtoglavica in omotica, slabost, bruhanje in zaprtje.
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267 Po dolgotrajnem zdravljenju s fenitoinom se lahko poka¾ejo njegovi toksièni uèinki v osrednjem ¾ivèevju (nistagmus, ataksija, zmedenost, nihanje razpolo¾enja in mentalne spremembe, mi&scaron;ièna oslabelost, pogostnej&scaron;i napadi krèev, te¾ave pri govoru, drhtenje rok, vznemirjenost, nervoza). Med dolgotrajnim zdravljenjem se lahko pojavi tudi periferna nevropatija (predvsem senzorna), lupus eritematozus, preobèutljivostni sindrom, Stevens-Johnsonov sindrom in toksièna epidermalna nekroliza, krvne diskrazije, zlatenica ali hepatitis, prehodno horeoatetoidni gibi, spoznavne motnje, pljuèni infiltrati, motnje ravnote¾ja vitamina D in/ali kalcija (hipokalcemija) in hipertrihoza. V posameznih primerih lahko pride do limfadenopatije, nodoznega poliarteritisa, megaloblastne anemije, levkopenije, trombocitopenije, agranulocitoze, aplastiène anemije.
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="justify">
1284 <p style="text-align: justify;">
1285
1286 Stranski uèinek fenitoina je tudi hiperplazija dlesni (pogostej&scaron;a je pri otrocih in mladih ljudeh), akne, hirzutizem in grobe poteze obraza.
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="justify">
1322 <p style="text-align: justify;">
1323
1324 <b>Izdajanje</b><b> zdravila</b>
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="justify">
1341 <p style="text-align: justify;">
1342
1343 Rp - izdaja samo na zdravni&scaron;ki recept.
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="justify">
1360 <p style="text-align: justify;">
1361
1362
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="justify">
1379 <p style="text-align: justify;">
1380
1381 <b>Oprema</b>
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="justify">
1398 <p style="text-align: justify;">
1399
1400 zlo¾enka, steklenièka s 100 tabletami
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="justify">
1417 <p style="text-align: justify;">
1418
1419
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430 <!--Section Ends-->
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26