/[pliva-si]/vade/1007.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1007.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Mon Nov 19 09:11:36 2001 UTC (22 years, 6 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
vademecum

1
2
3 <!--Section Begins--><br>
4
5
6
7
8
9
10 <div align="justify">
11 <p style="text-align: justify;">
12
13 <b>CRYSTACILLIN</b><b><sup></sup></b> benzylpenicillinum
14
15 </p>
16 </div>
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <div align="left">
30 <p style="text-align: left;">
31
32 pra&scaron;ek za raztopino za injiciranje
33
34 </p>
35 </div>
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48 <div align="justify">
49 <p style="text-align: justify;">
50
51
52
53 </p>
54 </div>
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67 <div align="justify">
68 <p style="text-align: justify;">
69
70 <b>Sestava</b>
71
72 </p>
73 </div>
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86 <div align="justify">
87 <p style="text-align: justify;">
88
89 Steklenièka vsebuje 1 000 000 I.E.. benzilpenicilina v obliki kalijeve soli.
90
91 </p>
92 </div>
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105 <div align="justify">
106 <p style="text-align: justify;">
107
108 Pomo¾nih snovi ni.
109
110 </p>
111 </div>
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124 <div align="justify">
125 <p style="text-align: justify;">
126
127
128
129 </p>
130 </div>
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143 <div align="justify">
144 <p style="text-align: justify;">
145
146 <b>Lastnosti in delovanje</b>
147
148 </p>
149 </div>
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162 <div align="justify">
163 <p style="text-align: justify;">
164
165 Crystacillin vsebuje baktericidni, lahko topen kristalni benzilpenicilin (penicilin G), ki zavira nastajanje mukopeptidov v bakterijski steni (tako, da inhibira njeno sintezo). Celièna stena je oslabljena, zato je mo¾na bakterijska liza.
166
167 </p>
168 </div>
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181 <div align="justify">
182 <p style="text-align: justify;">
183
184
185
186 </p>
187 </div>
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 <div align="justify">
201 <p style="text-align: justify;">
202
203 Spekter Crystacillinovega delovanja je sorazmerno ozek, vendar pa na mikroorganizme, ki so zanj obèutljivi, deluje bolje kot drugi antibiotiki. Zaradi tega je zdravilo izbire za vse oku¾be, ki jih povzroèata Streptococcus pyogenes skupine A in Streptococcus pneumoniae. Uèinkovit je tudi pri zdravljenju oku¾b, ki jih povzroèajo naslednji, obièajno na crystacillin obèutljivi mikroorganizmi: Streptococcus agalactiae, nekateri sevi Streptococcus viridans, Corynebacterium diphteriae, Clostridium sp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Peptostreptococcus sp., Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Pasteurella multocida, Spirillum minus, Streptobacillus moniliformis, Bacillus anthracis, Actinomyces israelli, Bacteroides sp., Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, Leptospira sp., Prevotella in Fusobacterium sp.
204
205 </p>
206 </div>
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219 <div align="justify">
220 <p style="text-align: justify;">
221
222
223
224 </p>
225 </div>
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238 <div align="justify">
239 <p style="text-align: justify;">
240
241 Najmanj&scaron;a inhibicijska koncentracija (MIK) za veèino obèutljivih sevov je
242
243 </p>
244 </div>
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257 <div align="justify">
258 <p style="text-align: justify;">
259
260 0,005 g/ml (0,01 I.E./ml) do 0,3 g/ml (0,5 I.E./ml). Najmanj&scaron;a baktericidna koncentracija (MBK) je enaka &scaron;tirikratni vrednosti MIK. Mikroorganizmi, ki izloèajo penicilinazo ali druge betalaktamaze, so proti benzilpenicilinu odporni. Pri obèutljivih stafilokokih, vèasih pa tudi streptokokih, se lahko razvije toleranca, zato jih benzilpenicilin samo zavira. V takem primeru je MBK veliko veèja.
261
262 </p>
263 </div>
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276 <div align="justify">
277 <p style="text-align: justify;">
278
279
280
281 </p>
282 </div>
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295 <div align="justify">
296 <p style="text-align: justify;">
297
298 <b>Indikacije</b>
299
300 </p>
301 </div>
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314 <div align="justify">
315 <p style="text-align: justify;">
316
317 Hude oku¾be, ki jih povzroèajo mikroorganizmi, obèutljivi za benzilpenicilin, ko je treba hitro doseèi veliko koncentracijo zdravila: sepsa, pljuènica, empiem, bakterijski endokarditis in perikarditis, meningitis, mo¾ganski absces, nevroborelioza, antraks, aktinomikoza, &scaron;en, erizipeloid, oku¾be, ki jih povzroèajo klostridiji, davica, oku¾be ¾rela, sifilis (tudi prirojeni), gonokokni endokarditis in artritis, listerioza, sodoku (podganja mrzlica).
318
319 </p>
320 </div>
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 <div align="justify">
334 <p style="text-align: justify;">
335
336
337
338 </p>
339 </div>
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 <div align="justify">
353 <p style="text-align: justify;">
354
355 <b>Kontraindikacije</b>
356
357 </p>
358 </div>
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371 <div align="justify">
372 <p style="text-align: justify;">
373
374 preobèutljivost za penicilinske antibiotike
375
376 </p>
377 </div>
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390 <div align="justify">
391 <p style="text-align: justify;">
392
393
394
395 </p>
396 </div>
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409 <div align="justify">
410 <p style="text-align: justify;">
411
412 <b>Previdnostni ukrepi</b>
413
414 </p>
415 </div>
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428 <div align="justify">
429 <p style="text-align: justify;">
430
431 Zaradi mo¾nosti pojava hiperkaliemije je treba velike intravenske odmerke zdravila dajati zelo previdno. Dnevne odmerke 10 000 000 I.E. ali veèje je treba dajati poèasi intravensko in tako prepreèiti morebitno poru&scaron;enje elektrolitskega ravnote¾ja. Med dolgotrajnim zdravljenjem z veèjimi odmerki Crystacillina je treba redno preverjati serumske vrednosti elektrolitov, &scaron;e posebej kalija, ter delovanje ledvic in kontrolirati krvno sliko.
432
433 </p>
434 </div>
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447 <div align="justify">
448 <p style="text-align: justify;">
449
450
451
452 </p>
453 </div>
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466 <div align="justify">
467 <p style="text-align: justify;">
468
469 Veèje odmerke benzilpenicilina dobiva bolnik intravensko, ponavadi v obliki infuzije. Nenamerno vbrizganje v arterijo ali ¾ivec povzroèi hude ¾ilne oziroma nevrolo&scaron;ke okvare.
470
471 </p>
472 </div>
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485 <div align="justify">
486 <p style="text-align: justify;">
487
488
489
490 </p>
491 </div>
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504 <div align="justify">
505 <p style="text-align: justify;">
506
507 <b>Medsebojna uèinkovanja zdravil</b>
508
509 </p>
510 </div>
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523 <div align="justify">
524 <p style="text-align: justify;">
525
526 Bakteriostatski antibiotiki (kloramfenikol, eritromicin, sulfonamidi, tetraciklini) zmanj&scaron;ujejo baktericidni uèinek penicilina. Probenecid zmanj&scaron;uje izloèanje penicilinov skozi ledvice, podalj&scaron;uje razpolovno dobo njihovega izloèanja in zveèuje njihovo serumsko koncentracijo. Penicilini in aminoglikozidi delujejo sinergijsko. Zaradi vzajemnega inaktiviranja se benzilpenicilina in aminoglikozidov ne sme me&scaron;ati v istem dozirniku.
527
528 </p>
529 </div>
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542 <div align="justify">
543 <p style="text-align: justify;">
544
545 Med hkratno uporabo Crystacillina in zaviralcev ACE, diuretikov, ki zadr¾ujejo izplavljanje kalija, ali kalijevih pripravkov se lahko zveèa nevarnost nastanka hiperkaliemije.
546
547 </p>
548 </div>
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561 <div align="justify">
562 <p style="text-align: justify;">
563
564 Penicilini zmanj&scaron;ujejo izèistek metotreksata, zato se zveèa njegova toksiènost.
565
566 </p>
567 </div>
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580 <div align="justify">
581 <p style="text-align: justify;">
582
583
584
585 </p>
586 </div>
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 <div align="justify">
600 <p style="text-align: justify;">
601
602 <b>Posebna opozorila</b>
603
604 </p>
605 </div>
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618 <div align="justify">
619 <p style="text-align: justify;">
620
621 Bolnikom z ledvièno okvaro odmerka zdravila ponavadi ni treba zmanj&scaron;ati, razen pri tistih, ki imajo hudo okvaro. Pri teh je treba tudi upo&scaron;tevati, da Crystacillin vsebuje tudi kalij.
622
623 </p>
624 </div>
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637 <div align="justify">
638 <p style="text-align: justify;">
639
640
641
642 </p>
643 </div>
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656 <div align="justify">
657 <p style="text-align: justify;">
658
659 Zaradi mo¾nosti pojava psevdomembranoznega kolitisa je treba zdravilo dajati zelo previdno tudi ljudem z boleznimi prebavil v anamnezi, ki so povezane z uporabo antibiotikov.
660
661 </p>
662 </div>
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675 <div align="justify">
676 <p style="text-align: justify;">
677
678
679
680 </p>
681 </div>
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694 <div align="justify">
695 <p style="text-align: justify;">
696
697 Zelo previdno ga je treba dajati tudi novorojenèkom in dojenèkom, pri katerih delovanje ledvic &scaron;e ni zadostno.
698
699 </p>
700 </div>
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713 <div align="justify">
714 <p style="text-align: justify;">
715
716
717
718 </p>
719 </div>
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732 <div align="justify">
733 <p style="text-align: justify;">
734
735 <i>Noseènost in dojenje</i>
736
737 </p>
738 </div>
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751 <div align="justify">
752 <p style="text-align: justify;">
753
754 Med zdravljenjem noseènic z benzilpenicilinom doslej niso ugotovili njegovega &scaron;kodljivega delovanja na plod. Benzilpenicilin se izloèa v mleko; znani so primeri senzibilizacije dojenèkov, zato ga je treba materam, ki dojijo, dajati zelo previdno.
755
756 </p>
757 </div>
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770 <div align="justify">
771 <p style="text-align: justify;">
772
773
774
775 </p>
776 </div>
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789 <div align="justify">
790 <p style="text-align: justify;">
791
792 <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
793
794 </p>
795 </div>
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808 <div align="justify">
809 <p style="text-align: justify;">
810
811 Podatkov o vplivu na sposobnost upravljanja vozil in strojev ni.
812
813 </p>
814 </div>
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827 <div align="justify">
828 <p style="text-align: justify;">
829
830
831
832 </p>
833 </div>
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846 <div align="justify">
847 <p style="text-align: justify;">
848
849 <i>Vpliv na laboratorijske preiskave</i>
850
851 </p>
852 </div>
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865 <div align="justify">
866 <p style="text-align: justify;">
867
868 Med zdravljenjem s Crystacillinom sta lahko izvida Coombsovega testa in doloèanja vrednosti glukoze v seèu (test z bakrovim sulfatom) la¾no pozitivna.
869
870 </p>
871 </div>
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884 <div align="justify">
885 <p style="text-align: justify;">
886
887
888
889 </p>
890 </div>
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903 <div align="justify">
904 <p style="text-align: justify;">
905
906
907
908 </p>
909 </div>
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922 <div align="justify">
923 <p style="text-align: justify;">
924
925 <b>Odmerjanje in uporaba</b>
926
927 </p>
928 </div>
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941 <div align="justify">
942 <p style="text-align: justify;">
943
944 Crystacillin se uporablja intramuskularno ali intravensko. Odmerek se doloèa na podlagi vrste in obèutljivosti povzroèitelja oku¾be, njenega mesta in resnosti kliniène slike.
945
946 </p>
947 </div>
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960 <div align="justify">
961 <p style="text-align: justify;">
962
963
964
965 </p>
966 </div>
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979 <div align="justify">
980 <p style="text-align: justify;">
981
982 <i><u>Intramuskularna uporaba</u></i>
983
984 </p>
985 </div>
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998 <div align="justify">
999 <p style="text-align: justify;">
1000
1001 <i><u></u></i>
1002
1003 </p>
1004 </div>
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017 <div align="justify">
1018 <p style="text-align: justify;">
1019
1020 <i>odrasli:</i> 200 000 - 400 000 I.E.: osemkrat na dan
1021
1022 </p>
1023 </div>
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036 <div align="justify">
1037 <p style="text-align: justify;">
1038
1039 <i>otroci:</i> 50 000 I.E./kg/dan, razdeljeno na 8 obrokov
1040
1041 </p>
1042 </div>
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055 <div align="justify">
1056 <p style="text-align: justify;">
1057
1058
1059
1060 </p>
1061 </div>
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074 <div align="justify">
1075 <p style="text-align: justify;">
1076
1077 <i><u>Intravenska uporaba</u></i>
1078
1079 </p>
1080 </div>
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093 <div align="justify">
1094 <p style="text-align: justify;">
1095
1096 <i></i>
1097
1098 </p>
1099 </div>
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112 <div align="justify">
1113 <p style="text-align: justify;">
1114
1115 odrasli: " 5 000 000 I.E. na dan, razdeljeno na 4 - 6 obrokov
1116
1117 </p>
1118 </div>
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131 <div align="justify">
1132 <p style="text-align: justify;">
1133
1134 <i>otroci: </i> 150 000 - 250 000 I.E./kg/dan, razdeljeno na 4 - 6 obrokov
1135
1136 </p>
1137 </div>
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150 <div align="justify">
1151 <p style="text-align: justify;">
1152
1153 <i>starej&scaron;i novorojenèki in dojenèki: </i> 75 000 - 200 000 I.E./kg/dan, razdeljeno na 3 - 4 obroke
1154
1155 </p>
1156 </div>
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169 <div align="justify">
1170 <p style="text-align: justify;">
1171
1172 <i>novorojenèki, stari manj kot en teden:</i> 50 000 - 150 000 I.E./kg/dan, razdeljeno na 2 - 3 obroke
1173
1174 </p>
1175 </div>
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188 <div align="justify">
1189 <p style="text-align: justify;">
1190
1191
1192
1193 </p>
1194 </div>
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207 <div align="justify">
1208 <p style="text-align: justify;">
1209
1210 Odmerki za odrasle " 24 000 000 I.E. na dan oziroma 400 000 I.E./kg/dan za otroke, razdeljeni na &scaron;tiri do &scaron;est obrokov, so namenjeni zdravljenju endokarditisa, gnojnega pnevmokoknega meningitisa, torakalne ali abdominalne aktinomikoze in oku¾b, ki jih je povzroèil Clostridium perfringens.
1211
1212 </p>
1213 </div>
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226 <div align="justify">
1227 <p style="text-align: justify;">
1228
1229
1230
1231 </p>
1232 </div>
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245 <div align="justify">
1246 <p style="text-align: justify;">
1247
1248 Najveèji dnevni odmerek benzilpenicilina za bolnike <i>z ledvièno okvaro</i> (izèistek kreatinina &lt; 10 ml/min) je 1 600 000 I.E., razdeljen na &scaron;tiri obroke, ki jih bolnik dobi na vsakih &scaron;est ur.
1249
1250 </p>
1251 </div>
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264 <div align="justify">
1265 <p style="text-align: justify;">
1266
1267
1268
1269 </p>
1270 </div>
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283 <div align="justify">
1284 <p style="text-align: justify;">
1285
1286 Po <i>hemodializi</i> je treba dati bolnikom &scaron;e dodatno 500 000 do 1 000 000 I.E.
1287
1288 </p>
1289 </div>
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 <div align="justify">
1303 <p style="text-align: justify;">
1304
1305
1306
1307 </p>
1308 </div>
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321 <div align="justify">
1322 <p style="text-align: justify;">
1323
1324 <i>PRIPRAVA RAZTOPINE IN NAÈIN NJENE UPORABE</i>
1325
1326 </p>
1327 </div>
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340 <div align="justify">
1341 <p style="text-align: justify;">
1342
1343
1344
1345 </p>
1346 </div>
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359 <div align="justify">
1360 <p style="text-align: justify;">
1361
1362 Raztopino pripravimo s fiziolo&scaron;ko raztopino, vodo za injekcije ali pet odstotno glukozo. Bolnik jo dobiva v obliki poèasne intravenske injekcije (1 000 000 I.E. v 20 do 30 ml) ali mikroinfuzije (200 ml raztopine v 20 minutah). Dobi jo lahko tudi s trajnim intravenskim infundiranjem, pri tem pa je treba spremljati elektrolite, kontrolirati ledvièno funkcijo in krvno sliko. Pri pripravi intramuskularne injekcije je treba dodati 1,5 do 2 ml topila.
1363
1364 </p>
1365 </div>
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378 <div align="justify">
1379 <p style="text-align: justify;">
1380
1381 Raztopino je treba uporabiti takoj po pripravi, da se tako izognemo imunolo&scaron;kim reakcijam, ki jih povzroèajo penicilinovi razgradni produkti.
1382
1383 </p>
1384 </div>
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397 <div align="justify">
1398 <p style="text-align: justify;">
1399
1400
1401
1402 </p>
1403 </div>
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416 <div align="justify">
1417 <p style="text-align: justify;">
1418
1419 <b>Preveliko odmerjanje</b>
1420
1421 </p>
1422 </div>
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435 <div align="justify">
1436 <p style="text-align: justify;">
1437
1438 Zaradi uporabe velikih intravenskih odmerkov se lahko pojavijo konvulzije in drugi znaki zastrupitve osrednjega ¾ivèevja. Zelo veliki odmerki lahko povzroèijo pojav nevarne, tudi smrtne hiperkaliemije.
1439
1440 </p>
1441 </div>
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454 <div align="justify">
1455 <p style="text-align: justify;">
1456
1457
1458
1459 </p>
1460 </div>
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473 <div align="justify">
1474 <p style="text-align: justify;">
1475
1476 Zdravljenje je simptomatsko. Vzdr¾evati je treba delovanje vitalnih organov. S hemodializo lahko penicilin odstranimo iz krvnega obtoka.
1477
1478 </p>
1479 </div>
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492 <div align="justify">
1493 <p style="text-align: justify;">
1494
1495
1496
1497 </p>
1498 </div>
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511 <div align="justify">
1512 <p style="text-align: justify;">
1513
1514 <b>Stranski uèink</b><b>i</b>
1515
1516 </p>
1517 </div>
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530 <div align="justify">
1531 <p style="text-align: justify;">
1532
1533 Pojavijo se lahko preobèutljivostne reakcije na penicilin (ko¾ni izpu&scaron;èaji, koprivnica, srbeèica, anafilaktiène reakcije), &scaron;e posebej pri ljudeh, ki so preobèutljivi za veè alergenov.
1534
1535 </p>
1536 </div>
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549 <div align="justify">
1550 <p style="text-align: justify;">
1551
1552 Veèina drugih stranskih uèinkov je povezana z velikimi intravenskimi odmerki: pojavijo se lahko konvulzije, pa tudi hiperkaliemija (gl. Preveliko odmerjanje). Mo¾ni so tudi stranski uèinki s strani krvotvornih organov: hemolitièna anemija, trombocitopenija ali disfunkcija trombocitov, levkopenija ali nevtropenija - zlasti med dolgotrajnim zdravljenjem ali pri bolnikih s hudo jetrno okvaro.
1553
1554 </p>
1555 </div>
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568 <div align="justify">
1569 <p style="text-align: justify;">
1570
1571 Psevdomembranozni kolitis se lahko pojavi med zdravljenjem z veèino antibiotikov, zato se lahko (èeprav redko) pojavi tudi med uporabo Crystacillina.
1572
1573 </p>
1574 </div>
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587 <div align="justify">
1588 <p style="text-align: justify;">
1589
1590 Med intravensko uporabo se lahko pojavi tromboflebitis, med intramuskularno pa lokalne boleèine in pekoè obèutek. To se zgodi predvsem, kadar vsebuje raztopina veè kot 100 000 I.E./ml.
1591
1592 </p>
1593 </div>
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606 <div align="justify">
1607 <p style="text-align: justify;">
1608
1609
1610
1611 </p>
1612 </div>
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625 <div align="justify">
1626 <p style="text-align: justify;">
1627
1628 <b>Izdajanje zdravila</b>
1629
1630 </p>
1631 </div>
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644 <div align="justify">
1645 <p style="text-align: justify;">
1646
1647 ZZ - uporaba samo v javnih zdravstvenih ustanovah ter pri pravnih in fiziènih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
1648
1649 </p>
1650 </div>
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663 <div align="justify">
1664 <p style="text-align: justify;">
1665
1666
1667
1668 </p>
1669 </div>
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682 <div align="justify">
1683 <p style="text-align: justify;">
1684
1685 <b>Oprema</b>
1686
1687 </p>
1688 </div>
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701 <div align="justify">
1702 <p style="text-align: justify;">
1703
1704 Zlo¾enka s 50 steklenièkami s pra&scaron;kom za pripravo raztopine za injiciranje
1705
1706 </p>
1707 </div>
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720 <div align="justify">
1721 <p style="text-align: justify;">
1722
1723
1724
1725 </p>
1726 </div>
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739 <div align="justify">
1740 <p style="text-align: justify;">
1741
1742
1743
1744 </p>
1745 </div>
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753 <!--Section Ends-->
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26