/[pliva-si]/vade/1003.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1003.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (21 years, 1 month ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +600 -2065 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6 <br>
7
8 <div align="Left">
9 <p style="text-align: left; "> <b>Anafranil</b><b><sup></sup></b><b> </b><b>
10 injekcije </b>clomipraminum </p>
11 </div>
12
13 <div align="Left">
14 <p style="text-align: left; "> raztopina za injiciranje ali raztopina za
15 intravensko infundiranje </p>
16 </div>
17
18 <div align="Left">
19 <p style="text-align: left; "> </p>
20 </div>
21
22 <div align="Left">
23 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
24 </div>
25
26 <div align="Left">
27 <p style="text-align: left; "> 2 ml raztopine vsebuje 25 mg klomipraminijevega
28 klorida. </p>
29 </div>
30
31 <div align="Left">
32 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
33 </div>
34
35 <div align="Left">
36 <p style="text-align: left; "> Pomo¾ni snovi sta: glicerol, voda za injekcije.
37 </p>
38 </div>
39
40 <div align="Left">
41 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
42 </div>
43
44 <div align="Left">
45 <p style="text-align: left; "> Lastnosti in delovanje </p>
46 </div>
47
48 <div align="Justify">
49 <p style="text-align: justify; "> Anafranil je triciklièni antidepresiv,
50 ki deluje na vse depresivne sindrome, tudi na znaèilne oblike, kot so psihomotorne
51 retardacije, depresivno razpolo¾enje in anksioznost. Njegovo delovanje temelji
52 verjetno na zaviranju privzema spro¹èenega noradrenalina in serotonina iz
53 sinaptiène ¹pranje v ¾ivèni konèiè. Klinièno izbolj¹anje se navadno poka¾e
54 po 2 do 3 tednih zdravljenja. </p>
55 </div>
56
57 <div align="Left">
58 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
59 </div>
60
61 <div align="Left">
62 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
63 </div>
64
65 <div align="Justify">
66 <p style="text-align: justify; "> zdravljenje depresivnih stanj vseh oblik
67 in vzrokov: </p>
68 </div>
69
70 <div align="Justify">
71 <p style="text-align: justify; "> endogene, reaktivne, nevrotiène, organske,
72 larvirane in involucijske depresije </p>
73 </div>
74
75 <div align="Justify">
76 <p style="text-align: justify; "> depresije, povezane s shizofrenijo in
77 motnjami osebnosti </p>
78 </div>
79
80 <div align="Justify">
81 <p style="text-align: justify; "> depresivnih sindromov zaradi presenilnosti
82 in senilnosti, kroniènih boleèinskih stanj in kroniènih somatskih bolezni
83 </p>
84 </div>
85
86 <div align="Justify">
87 <p style="text-align: justify; "> depresivnih motenj razpolo¾enja zaradi
88 reaktivnih, nevrotiènih in psihopatskih vzrokov </p>
89 </div>
90
91 <div align="Justify">
92 <p style="text-align: justify; "> <b>obsesivni-kompulzivni sindrom</b> </p>
93 </div>
94
95 <div align="Justify">
96 <p style="text-align: justify; "> kronièna boleèinska stanja </p>
97 </div>
98
99 <div align="Justify">
100 <p style="text-align: justify; "> zdravljenje fobij </p>
101 </div>
102
103 <div align="Justify">
104 <p style="text-align: justify; "> </p>
105 </div>
106
107 <div align="Left">
108 <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
109 </div>
110
111 <div align="Justify">
112 <p style="text-align: justify; "> Anafranil je kontraindiciran pri preobèutljivosti
113 za klomipramin in druge sestavine zdravila ter pri navzkri¾ni preobèutljivosti
114 za tricikliène antidepresive dibenzazepinske skupine. </p>
115 </div>
116
117 <div align="Justify">
118 <p style="text-align: justify; "> Soèasna uporaba Anafranila in zaviralcev
119 MAO (zaviralcev monoaminooksidaze) je kontraindicirana, kot tudi uporaba
120 Anafranila 14 dni pred zaèetkom zdravljenja z zaviralci MAO in 14 dni po
121 njem. </p>
122 </div>
123
124 <div align="Justify">
125 <p style="text-align: justify; "> Anafranil je kontraindiciran pri bolnikih
126 z akutnim miokardnim infarktom, ozkozakotnim glavkomom, s hudo jetrno okvaro
127 in pri tistih, ki imajo motnje AV prevajanja (npr. AV-blok I. in III. stopnje).
128 </p>
129 </div>
130
131 <div align="Left">
132 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
133 </div>
134
135 <div align="Left">
136 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
137 </div>
138
139 <div align="Left">
140 <p style="text-align: left; "> Med dolgotrajnim zdravljenjem z Anafranilom
141 je treba predvsem v prvih mesecih zdravljenja obèasno preverjati krvno sliko.
142 </p>
143 </div>
144
145 <div align="Justify">
146 <p style="text-align: justify; "> Posebno previdno je treba uporabljati
147 Anafranil ob soèasnem elektrokonvulzivnem zdravljenju. </p>
148 </div>
149
150 <div align="Justify">
151 <p style="text-align: justify; "> Med dolgotrajnim zdravljenjem s tricikliènimi
152 antidepresivi se nekoliko pogosteje pojavlja karies, zato je treba redno
153 pregledovati zobe. </p>
154 </div>
155
156 <div align="Justify">
157 <p style="text-align: justify; "> Zaradi antiholinergiènega delovanja Anafranila
158 lahko pride pri bolnikih, ki nosijo kontaktne leèe, do po¹kodb epitelija
159 ro¾enice. </p>
160 </div>
161
162 <div align="Justify">
163 <p style="text-align: justify; "> Odsvetujemo hitro prenehanje zdravljenja
164 z Anafranilom (glej Stranske uèinke). </p>
165 </div>
166
167 <div align="Justify">
168 <p style="text-align: justify; "> <b>Medsebojna uèinkovanja </b><b>zdravil</b>
169 </p>
170 </div>
171
172 <div align="Justify">
173 <p style="text-align: justify; "> Zaradi tveganja, da pride do hudih znakov
174 (hipertenzijska kriza, hiperpireksija, mioklonus, napadi vznemirjenosti,
175 delirij, koma), je soèasno zdravljenje z Anafranilom in zaviralci MAO kontraindicirano
176 kot tudi uporaba Anafranila 14 dni pred zdravljenjem z zaviralci MAO in 14
177 dni po njem. </p>
178 </div>
179
180 <div align="Justify">
181 <p style="text-align: justify; "> Anafranil lahko zmanj¹a ali ustavi antihipertenzijsko
182 delovanje blokatorjev adrenergiènih nevronov (gvanetidina, betanidina, rezerpina,
183 klonidina in -metildope). </p>
184 </div>
185
186 <div align="Justify">
187 <p style="text-align: justify; "> Anafranil lahko zveèa kardiovaskularno
188 delovanje adrenalina, izoprenalina, efedrina in fenilefrina (lokalnih anestetikov).
189 </p>
190 </div>
191
192 <div align="Justify">
193 <p style="text-align: justify; "> Triciklièni antidepresivi lahko zveèajo
194 delovanje alkohola ali depresorjev osrednjega ¾ivèevja (barbituratov, benzodiazepina
195 in splo¹nih anestetikov) ter antiholinergiènih zdravil (fenotiazinov, antiparkinsonikov,
196 antihistaminikov, atropina) na oèi, osrednje ¾ivèevje, debelo èrevo in seèni
197 mehur. </p>
198 </div>
199
200 <div align="Justify">
201 <p style="text-align: justify; "> Anafranila ne smemo uporabljati soèasno
202 s kinidinskimi antiaritmiki. </p>
203 </div>
204
205 <div align="Justify">
206 <p style="text-align: justify; "> Soèasna uporaba s selektivnimi zaviralci
207 ponovnega privzema serotonina lahko zveèa delovanje na serotoninergièni sistem.
208 Fluoksetin in fluvoksamin prav tako lahko zveèata plazemsko koncentracijo
209 Anafranila in pogostost njegovih stranskih uèinkov. </p>
210 </div>
211
212 <div align="Justify">
213 <p style="text-align: justify; "> Zdravila, ki inducirajo jetrne encime
214 (barbiturati, karbamazepin, fenitoin, nikotin in peroralni kontraceptivi)
215 lahko pospe¹ijo presnovo ter tako zmanj¹ajo plazemsko koncentracijo in uèinkovitost
216 klomipramina. Plazemske koncentracije fenitoina in karbamazepina se lahko
217 zveèajo, zaradi èesar se pojavijo stranski uèinki. Zato je treba med soèasnim
218 zdravljenjem s temi zdravili in Anafranilom prilagoditi odmerek. </p>
219 </div>
220
221 <div align="Justify">
222 <p style="text-align: justify; "> Med hkratnim zdravljenjem z nevroleptiki
223 se lahko zveèajo plazemske koncentracije klomipramina in zni¾a prag za pojav
224 konvulzij. Pri kombinaciji s tioridazinom lahko pride do hude srène aritmije.
225 </p>
226 </div>
227
228 <div align="Justify">
229 <p style="text-align: justify; "> Zaradi zaviranja jetrne presnove lahko
230 triciklièni antidepresivi zveèajo uèinek kumarinskih antikoagulantov, zato
231 je priporoèljivo preverjati vrednosti protrombina v plazmi. </p>
232 </div>
233
234 <div align="Justify">
235 <p style="text-align: justify; "> Cimetidin, metilfenidat in estrogeni zveèajo
236 plazemske koncentracije tricikliènih antidepresivov, zato je treba zmanj¹ati
237 njihove odmerke med soèasnim zdravljenjem z Anafranilom. </p>
238 </div>
239
240 <div align="Left">
241 <p style="text-align: left; "> </p>
242 </div>
243
244 <div align="Left">
245 <p style="text-align: left; "> Posebna opozorila </p>
246 </div>
247
248 <div align="Left">
249 <p style="text-align: left; "> Uporaba injekcij je indicirana samo, kadar
250 peroralno dajanje ni mo¾no oz. ni uèinkovito. </p>
251 </div>
252
253 <div align="Justify">
254 <p style="text-align: justify; "> Zaradi mo¾nosti, da pride do zni¾anja
255 krvnega tlaka, je priporoèljivo bolnikom z ortostatsko hipotenzijo izmeriti
256 krvni tlak pred zaèetkom zdravljenja z Anafranilom. </p>
257 </div>
258
259 <div align="Justify">
260 <p style="text-align: justify; "> Zaradi morebitne kardiotoksiènosti je
261 potrebna previdnost pri bolnikih s hipertirozo in pri bolnikih, ki se zdravijo
262 s ¹èitniènimi hormoni. </p>
263 </div>
264
265 <div align="Justify">
266 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih z jetrnimi boleznimi je priporoèljivo
267 obèasno preveriti vrednosti jetrnih encimov. </p>
268 </div>
269
270 <div align="Justify">
271 <p style="text-align: justify; "> Zaradi morebitnega zni¾anja praga za nastanek
272 konvulzij je treba Anafranil posebno previdno dajati bolnikom z epilepsijo
273 in drugimi predisponirajoèimi dejavniki (mo¾ganske okvare razliène etiologije,
274 soèasna uporaba nevroleptikov, zdravljenje alkoholizma ali zdravila s prokonvulzivnimi
275 lastnostmi). </p>
276 </div>
277
278 <div align="Justify">
279 <p style="text-align: justify; "> Anafranil dajemo posebno previdno bolnikom
280 s srènimi boleznimi, predvsem èe bolehajo zaradi srènega popu¹èanja, motenj
281 pri prevajanju (npr. AV-blok I. in III. stopnje) in aritmij. Pri teh in starej¹ih
282 bolnikih je treba med zdravljenjem spremljati EKG in delovanje srca. </p>
283 </div>
284
285 <div align="Justify">
286 <p style="text-align: justify; "> Anafranil je treba zaradi njegovih antiholinergiènih
287 lastnosti previdno dajati bolnikom z zvi¹anim oèesnim tlakom, ¹irokozakotnim
288 glavkomom ali z zastajanjem seèa (npr. zaradi bolezni prostate) v anamnezi.
289 </p>
290 </div>
291
292 <div align="Justify">
293 <p style="text-align: justify; "> Previdnost pri uporabi Anafranila je potrebna
294 pri bolnikih s tumorjem sredice nadledviène ¾leze (npr. feokromocitom, nevroblastom),
295 pri katerih lahko Anafranil povzroèi hipertenzivno krizo. </p>
296 </div>
297
298 <div align="Justify">
299 <p style="text-align: justify; "> Bolniki s paniènimi motnjami so lahko
300 v prvih dneh zdravljenja z Anafranilom nekoliko bolj anksiozni, vendar ta
301 pojav navadno izgine v dveh tednih. Pri bolnikih s shizofrenijo, ki se zdravijo
302 s tricikliènimi antidepresivi, se lahko obèasno opazi aktivacijo psihoze,
303 pri bolnikih s cikliènimi afektivnimi motnjami med depresivno fazo pa hipomaniène
304 ali maniène epizode. V takih primerih je treba odmerek Anafranila zmanj¹ati
305 ali prenehati z zdravljanjem in uporabiti antipsihotik. Ko te epizode izginejo,
306 lahko nadaljujemo zdravljenje z Anafranilom v manj¹ih odmerkih. </p>
307 </div>
308
309 <div align="Justify">
310 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih s hudo depresijo so mogoèi
311 samomorilni poskusi, kar lahko traja do remisije, zato je vèasih potrebno
312 kombinirano zdravljenje z benzodiazepini ali nevroleptiki. </p>
313 </div>
314
315 <div align="Justify">
316 <p style="text-align: justify; "> Previdnost je potrebna pri bolnikih s
317 kroniènim zaprtjem, ker lahko triciklièni antidepresivi povzroèijo paralitièni
318 ileus, predvsem pri starej¹ih bolnikih in bolnikih, ki le¾ijo. </p>
319 </div>
320
321 <div align="Justify">
322 <p style="text-align: justify; "> Pri starej¹ih in predisponiranih bolnikih
323 lahko triciklièni antidepresivi povzroèijo farmakogene psihoze, predvsem
324 ponoèi. Simptomi izginejo nekaj dni po prenehanju jemanja zdravila. </p>
325 </div>
326
327 <div align="Justify">
328 <p style="text-align: justify; "> Starej¹i bolniki in adolescenti se na
329 zdravljenje z Anafaranilom moèneje odzivajo kot bolnikih v drugih starostnih
330 obdobjih, zato je pri njih potrebna previdnost, zlasti pri poveèanju odmerkov.
331 Injekcij Anafranila ne dajemo otrokom. </p>
332 </div>
333
334 <div align="Justify">
335 <p style="text-align: justify; "> </p>
336 </div>
337
338 <div align="Justify">
339 <p style="text-align: justify; "> <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
340 </p>
341 </div>
342
343 <div align="Justify">
344 <p style="text-align: justify; "> Prepovedano je upravljanje avtomobilov
345 in strojev zaradi moèno zmanj¹ane psihofiziène sposobnosti.<b></b> </p>
346 </div>
347
348 <div align="Justify">
349 <p style="text-align: justify; "> </p>
350 </div>
351
352 <div align="Justify">
353 <p style="text-align: justify; "> <i>Noseènost</i><i> in dojenje</i> </p>
354 </div>
355
356 <div align="Justify">
357 <p style="text-align: justify; "> Uporaba zdravila med noseènostjo zaradi
358 njegovega mo¾nega ¹kodljivega uèinka na plod ni dovoljena. Klomipramin prehaja
359 v mleko, zato je treba med zdravljenjem z njim prenehati dojiti. </p>
360 </div>
361
362 <div align="Justify">
363 <p style="text-align: justify; "> </p>
364 </div>
365
366 <div align="Left">
367 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerjanje in uporaba</b> </p>
368 </div>
369
370 <div align="Justify">
371 <p style="text-align: justify; "> Odmerek Anafranila in naèin njegove uporabe
372 je treba prilagoditi vsakemu bolniku posebej glede na njegovo bolezensko
373 stanje. Optimalni uèinek je treba doseèi s èim manj¹im odmerkom. </p>
374 </div>
375
376 <div align="Justify">
377 <p style="text-align: justify; "> </p>
378 </div>
379
380 <div align="Justify">
381 <p style="text-align: justify; "> Intramuskularna uporaba </p>
382 </div>
383
384 <div align="Justify">
385 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje zaènemo z 1 do 2 ampulama
386 po 25 mg na dan. Odmerek lahko poveèujemo za 1 ampulo na dan, in sicer do
387 skupnega dnevnega odmerka 4 do 6 ampul. Ko dose¾emo ¾eleni uèinek, zaènemo
388 odmerek postopno zmanj¹evati in hkrati preidemo na peroralni vzdr¾evalni
389 odmerek. </p>
390 </div>
391
392 <div align="Left">
393 <p style="text-align: left; "> </p>
394 </div>
395
396 <div align="Left">
397 <p style="text-align: left; "> <i>Intravenska infuzija</i> </p>
398 </div>
399
400 <div align="Justify">
401 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje zaènemo z 2 do 3 ampulami
402 (50 75 mg) enkrat na dan. Vsebino ampul je treba razredèiti in dobro preme¹ati
403 z 250 do 500 ml fiziolo¹ke raztopine ali izotoniène raztopine glukoze; infundiramo
404 poldrugo uro do tri ure. Med infuzijo je treba bolnika skrbno nadzorovati
405 zaradi morebitnega pojava stranskih uèinkov. Posebno pozorni moramo biti
406 na krvni tlak, ker lahko pride do posturalne hipotenzije. </p>
407 </div>
408
409 <div align="Justify">
410 <p style="text-align: justify; "> Zdravilo infundiramo ¹e tri do pet dni
411 po dosegi terapijskega uèinka, nato pa postopno preidemo na peroralno obliko
412 vzdr¾evalnega zdravljenja; 2 tableti po 25 mg sta navadno enakovredni eni
413 ampuli po 25 mg. Postopen prehod z infuzijskega zdravljenja na peroralno
414 vzdr¾evanje terapijskega uèinka lahko dose¾emo tudi s prehodom na intramuskularno
415 zdravljenje pred peroralno uporabo zdravila. </p>
416 </div>
417
418 <div align="Left">
419 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
420 </div>
421
422 <div align="Left">
423 <p style="text-align: left; "> Preveliko odmerjanje </p>
424 </div>
425
426 <div align="Justify">
427 <p style="text-align: justify; "> Preveliko odmerjanje pri uporabi injekcij
428 Anafranil ni omenjeno v strokovni literaturi. Èeprav se znaki, ki jih omenjamo
429 v nadaljevanju, nana¹ajo na preveliko odmerjanje pri peroralni uporabi, jih
430 lahko predvidevamo tudi pri parenteralni uporabi. Znaki prevelikega odmerjanja,
431 ki se lahko pojavijo pri osrednjem ¾ivèevju, so zaspanost, stupor, koma,
432 ataksija, nemirnost, vznemirjenost, izrazitej¹i refleksi, otrplost mi¹ic
433 ter koreoatetoidni gibi in krèi. </p>
434 </div>
435
436 <div align="Justify">
437 <p style="text-align: justify; "> Kardiovaskularni znaki prevelikega odmerjanja
438 so hipotenzija, tahikardija, aritmije, motnje pri prevajanju, ¹ok, srèno
439 popu¹èanje, zelo redko pa tudi srèni zastoj. Pride lahko tudi do depresije
440 dihanja, cianoze, bruhanja, vroèice, midriaze, moènej¹ega znojenja, oligurije
441 ali anurije. </p>
442 </div>
443
444 <div align="Justify">
445 <p style="text-align: justify; "> <i></i> </p>
446 </div>
447
448 <div align="Justify">
449 <p style="text-align: justify; "> Ker ni specifiènega antidota, je zdravljenje
450 simptomatsko. Èe je bolnik pri zavesti, je treba èim prej izzvati bruhanje
451 ali izprati ¾elodec; uporabimo lahko tudi aktivno oglje. Èe bolnik </p>
452 </div>
453
454 <div align="Left">
455 <p style="text-align: left; "> Ni pri zavesti, je treba pred izpiranjem
456 ¾elodca zagotoviti prost dohod zraka. Uporabiti je treba vse intenzivne ukrepe
457 za nadzor nad delovanjem srca, plini v krvi in elektroliti, po potrebi pa
458 uporabimo tudi antikonvulzivna zdravila, umetno dihanje in o¾ivljanje. Bolnika
459 je potrebno nadzorovati v intenzivni enoti najmanj 6 ur po zau¾itju, z nadzorom
460 nadaljujemo najmanj 24 ur po zadnjih znakih zastrupitve. Spremembe, ki nakazujejo
461 zveèano tveganje nevarnih motenj srènega ritma pri zastrupitvi s tricikliènimi
462 antidepresivi se ka¾ejo kot AV prevodne motnje, ¹irok kompleks QRS, podalj¹ana
463 doba QT in izrazita desna os v EKG. Uporaba natrijevega hidrogenkarbonata
464 pomembno zmanj¹a tveganje za nastanek motenj srènega ritma. Izogibamo se
465 uporabi kinidina, zaviralcev adrenergiènih receptorjev beta in simpatomimetikov<b>
466 .</b> </p>
467 </div>
468
469 <div align="Left">
470 <p style="text-align: left; "> </p>
471 </div>
472
473 <div align="Left">
474 <p style="text-align: left; "> Stranski uèinki </p>
475 </div>
476
477 <div align="Justify">
478 <p style="text-align: justify; "> Stranski uèinki Anafranila so navadno
479 blagi in prehodni ter izginejo ¾e med zdravljenjem ali po zmanj¹anju odmerka.
480 Stranski uèinki niso vedno odvisni od plazemskih koncentracij ali od odmerka
481 zdravila, pogosto jih tudi te¾ko loèimo od simptomov depresije. Za stranske
482 uèinke zdravila so ¹e posebno obèutljivi starej¹i bolniki. </p>
483 </div>
484
485 <div align="Justify">
486 <p style="text-align: justify; "> Od stranskih uèinkov <i>na osrednje ¾ivèevje</i>
487 so pogosti zaspanost, utrujenost, nemirnost in zveèan tek; obèasni pa so
488 zmedenost, dezorientiranost, halucinacije (predvsem pri starej¹ih bolnikih
489 s Parkinsonovo boleznijo), anksiozna stanja, vznemirjenost, motnje spanja,
490 manija, hipomanija, agresivnost, motnje pomnjenja, depersonalizacija, poslab¹anje
491 depresije, motnje zbranosti, nespeènost, noène more in zehanje. </p>
492 </div>
493
494 <div align="Justify">
495 <p style="text-align: justify; "> Bolnik ima lahko pogosto vrtoglavico,
496 tremor, glavobole in mioklonus, obèasno pa se lahko pojavijo delirij, motnje
497 govora, parestezije, mi¹ièna oslabelost in mi¹ièna hipertonija. </p>
498 </div>
499
500 <div align="Justify">
501 <p style="text-align: justify; "> Pogosta so suha usta, znojenje, zaprtje,
502 motnje akomodacije, zamegljen vid in motnje pri uriniranju, obèasno pa se
503 lahko pojavijo vroèinski oblivi in midriaza. </p>
504 </div>
505
506 <div align="Justify">
507 <p style="text-align: justify; "> Od stranskih uèinkov na <i>kardiovaskularni
508 sistem</i> se lahko obèasno pojavijo sinusna tahikardija, palpitacije, posturalna
509 hipotenzija ter pri bolnikih z normalnim stanjem srca klinièno nepomembne
510 spremembe EKG. </p>
511 </div>
512
513 <div align="Justify">
514 <p style="text-align: justify; "> Antidepresivi pogosto povzroèajo hiponatriemijo
515 in z njo povezano zaspanost, zmedenost in tudi konvulzije. </p>
516 </div>
517
518 <div align="Justify">
519 <p style="text-align: justify; "> Pri stranskih uèinkih na <i>prebavila
520 </i>je pogosta slabost, obèasni pojavi pa so bruhanje, abdominalne motnje,
521 driska in anoreksija. Zveèajo se lahko vrednosti jetrnih transaminaz, na
522 ko¾i pa nastanejo alergijske ko¾ne reakcije (ko¾ni izpu¹èaji, koprivnica),
523 pojavita se preobèutljivost za svetlobo in srbenje ter lokalne reakcije po
524 intravenski uporabi (tromboflebitis, limfangitis in pekoè obèutek). </p>
525 </div>
526
527 <div align="Justify">
528 <p style="text-align: justify; "> Bolnikom se lahko zveèa telesna masa in
529 spremeni libido ali potenca, obèasno so opazili tudi galaktorejo in zveèanje
530 prsi. Sprememba okusa in zvonjenje v u¹esih sta redkej¹a pojava. </p>
531 </div>
532
533 <div align="Justify">
534 <p style="text-align: justify; "> Vèasih lahko bolniki pri hitrem prenehanju
535 jemanja Anafranila ali po hitrem zmanj¹anju odmerka obèutijo slabost in bruhajo,
536 pojavijo pa se lahko tudi boleèine v trebuhu, driska, nespeènost, glavobol,
537 nervoza ali anksioznost. </p>
538 </div>
539
540 <div align="Justify">
541 <p style="text-align: justify; "> </p>
542 </div>
543
544 <div align="Left">
545 <p style="text-align: left; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
546 </div>
547
548 <div align="Justify">
549 <p style="text-align: justify; "> H/Rp - Uporaba samo v bolni¹nicah, izjemoma
550 se izdaja na zdravni¹ki recept pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu
551 iz bolni¹nice in nadaljnjem zdravljenju. </p>
552 </div>
553
554 <div align="Left">
555 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
556 </div>
557
558 <div align="Left">
559 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
560 </div>
561
562 <div align="Left">
563 <p style="text-align: left; "> zlo¾enka z 10 steklenimi ampulami z 2 ml
564 raztopine za injiciranje (25 mg/2 ml) </p>
565 </div>
566
567 <div align="Left">
568 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
569 </div>
570
571 <div align="Left">
572 <p style="text-align: left; "> </p>
573 </div>
574
575 <div align="Left">
576 <p style="text-align: left; "> </p>
577 </div>
578
579 <div align="Left">
580 <p style="text-align: left; "> </p>
581 </div>
582
583 <div align="Left">
584 <p style="text-align: left; "> </p>
585 </div>
586
587 <div align="Left">
588 <p style="text-align: left; "> </p>
589 </div>
590
591 <div align="Left">
592 <p style="text-align: left; "> </p>
593 </div>
594
595 <div align="Left">
596 <p style="text-align: left; "> </p>
597 </div>
598 <!--Section Ends-->
599 </body>
600 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26