/[pliva-si]/vade/1002.html
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /vade/1002.html

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.2 - (show annotations)
Fri Dec 14 11:22:03 2001 UTC (22 years, 2 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
Changes since 1.1: +686 -2426 lines
File MIME type: text/html
promjene

1 <html>
2 <head>
3 <!--Section Begins-->
4 </head>
5 <body>
6
7 <div align="Left">
8 <p style="text-align: left; "> <b>Anafranil</b> oblo¾ene tablete      clomipraminum 
9 </p>
10 </div>
11
12 <div align="Left">
13 <p style="text-align: left; "> oblo¾ena tableta </p>
14 </div>
15
16 <div align="Left">
17 <p style="text-align: left; "> </p>
18 </div>
19
20 <div align="Left">
21 <p style="text-align: left; "> Sestava </p>
22 </div>
23
24 <div align="Left">
25 <p style="text-align: left; "> 1 oblo¾ena tableta vsebuje 25 mg klomipraminijevega
26 klorida. </p>
27 </div>
28
29 <div align="Left">
30 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
31 </div>
32
33 <div align="Left">
34 <p style="text-align: left; "> Pomo¾ne snovi so: </p>
35 </div>
36
37 <div align="Left">
38 <p style="text-align: left; "> <u>Jedro:</u> </p>
39 </div>
40
41 <div align="Left">
42 <p style="text-align: left; "> Silikagel, koloidni, brezvodni, glicerol,
43 laktoza, koruzni ¹krob, magnezijev stearat, stearinska kislina, smukec </p>
44 </div>
45
46 <div align="Left">
47 <p style="text-align: left; "> Ovojnica </p>
48 </div>
49
50 <div align="Left">
51 <p style="text-align: left; "> metilhidroksipropilceluloza, kopolimer vinilpirolidina
52 in vinilacetata, smukec, titanov dioksid, mikrokristalna celuloza, barva:
53 E 171 in E 172, polietilenglikol, povidon </p>
54 </div>
55
56 <div align="Left">
57 <p style="text-align: left; "> saharoza </p>
58 </div>
59
60 <div align="Left">
61 <p style="text-align: left; "> </p>
62 </div>
63
64 <div align="Left">
65 <p style="text-align: left; "> <b>Lastnosti in delovanje</b> </p>
66 </div>
67
68 <div align="Justify">
69 <p style="text-align: justify; "> Anafranil je triciklièni antidepresiv,
70 ki deluje na vse depresivne sindrome, tudi na znaèilne oblike, kot so psihomotorne
71 retardacije, depresivno razpolo¾enje in anksioznost. Njegovo delovanje temelji
72 verjetno na zaviranju privzema spro¹èenega noradrenalina in serotonina iz
73 sinaptiène ¹pranje v ¾ivèni konèiè. Klinièno izbolj¹anje se navadno poka¾e
74 po 2 do 3 tednih zdravljenja. </p>
75 </div>
76
77 <div align="Left">
78 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
79 </div>
80
81 <div align="Left">
82 <p style="text-align: left; "> Indikacije </p>
83 </div>
84
85 <div align="Justify">
86 <p style="text-align: justify; "> zdravljenje depresivnih stanj vseh oblik
87 in vzrokov: </p>
88 </div>
89
90 <div align="Justify">
91 <p style="text-align: justify; "> endogene, reaktivne, nevrotiène, organske,
92 larvirane in involucijske depresije </p>
93 </div>
94
95 <div align="Justify">
96 <p style="text-align: justify; "> depresije, povezane s shizofrenijo in
97 motnjami osebnosti </p>
98 </div>
99
100 <div align="Justify">
101 <p style="text-align: justify; "> depresivni sindromi zaradi presenilnosti
102 in senilnosti, kroniènih boleèinskih stanj in kroniènih somatskih bolezni
103 </p>
104 </div>
105
106 <div align="Justify">
107 <p style="text-align: justify; "> depresivne motnje razpolo¾enja zaradi
108 reaktivnih, nevrotiènih in psihopatskih vzrokov </p>
109 </div>
110
111 <div align="Justify">
112 <p style="text-align: justify; "> <b>obsesivni-ko</b><b>mpulzivni sindromi</b>
113 </p>
114 </div>
115
116 <div align="Justify">
117 <p style="text-align: justify; "> kronièna boleèinska stanja </p>
118 </div>
119
120 <div align="Justify">
121 <p style="text-align: justify; "> zdravljenje fobij in napadov panike, katapleksije
122 z narkolepsijo in noène enureze (le pri otrocih, starej¹ih od 5 let, potem
123 ko smo izkljuèili organski vzrok) </p>
124 </div>
125
126 <div align="Justify">
127 <p style="text-align: justify; "> </p>
128 </div>
129
130 <div align="Left">
131 <p style="text-align: left; "> <b>Kontraindikacije</b> </p>
132 </div>
133
134 <div align="Justify">
135 <p style="text-align: justify; "> Anafranil je kontraindiciran pri preobèutljivosti
136 za klomipramin in druge sestavine zdravila ter pri navzkri¾ni preobèutljivosti
137 za tricikliène antidepresive dibenzazepinske skupine. </p>
138 </div>
139
140 <div align="Justify">
141 <p style="text-align: justify; "> Soèasna uporaba Anafranila in zaviralcev
142 MAO (zaviralcev monoaminooksidaze) je kontraindicirana, kot tudi uporaba
143 Anafranila 14 dni pred zaèetkom zdravljenja z zaviralci MAO in 14 dni po
144 njem. </p>
145 </div>
146
147 <div align="Justify">
148 <p style="text-align: justify; "> Anafranil je kontraindiciran pri bolnikih
149 z akutnim miokardnim infarktom, ozkozakotnim glavkomom, z hudo jetrno okvaro
150 in pri tistih, ki imajo motnje AV prevajanja (npr. AV-blok I. in III. stopnje).
151 </p>
152 </div>
153
154 <div align="Left">
155 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
156 </div>
157
158 <div align="Left">
159 <p style="text-align: left; "> </p>
160 </div>
161
162 <div align="Left">
163 <p style="text-align: left; "> Previdnostni ukrepi </p>
164 </div>
165
166 <div align="Left">
167 <p style="text-align: left; "> Med dolgotrajnim zdravljenjem z Anafranilom
168 je treba predvsem v prvih mesecih zdravljenja obèasno preverjati krvno sliko.
169 </p>
170 </div>
171
172 <div align="Justify">
173 <p style="text-align: justify; "> Posebno previdno je treba uporabljati
174 Anafranil ob soèasnem elektrokonvulzivnem zdravljenju. </p>
175 </div>
176
177 <div align="Justify">
178 <p style="text-align: justify; "> Med dolgotrajnim zdravljenjem s tricikliènimi
179 antidepresivi se nekoliko pogosteje pojavlja karies, zato je treba redno
180 pregledovati zobe. </p>
181 </div>
182
183 <div align="Justify">
184 <p style="text-align: justify; "> Zaradi antiholinergiènega delovanja Anafranila
185 (zmanj¹ano je izloèanje solz) lahko pride pri bolnikih, ki nosijo kontaktne
186 leèe, do po¹kodb epitelija ro¾enice. </p>
187 </div>
188
189 <div align="Justify">
190 <p style="text-align: justify; "> Odsvetujemo hitro prenehanje zdravljenja
191 z Anafranilom (glej Stranske uèinke). </p>
192 </div>
193
194 <div align="Left">
195 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
196 </div>
197
198 <div align="Left">
199 <p style="text-align: left; "> Medsebojna uèinkovanja zdravil </p>
200 </div>
201
202 <div align="Justify">
203 <p style="text-align: justify; "> Zaradi tveganja, da pride do hudih simptomov
204 (hipertenzijska kriza, hiperpireksija, mioklonus, napadi vznemirjenosti,
205 delirij, koma), je soèasno zdravljenje z Anafranilom in zaviralci MAO kontraindicirano
206 kot tudi uporaba Anafranila 14 dni pred zdravljenjem z zaviralci MAO in 14
207 dni po njem. </p>
208 </div>
209
210 <div align="Justify">
211 <p style="text-align: justify; "> Anafranil lahko zmanj¹a antihipertenzijsko
212 delovanje blokatorjev adrenergiènih nevronov (gvanetidina, betanidina, rezerpina,
213 klonidina in -metildope). </p>
214 </div>
215
216 <div align="Justify">
217 <p style="text-align: justify; "> Anafranil lahko zveèa kardiovaskularno
218 delovanje adrenalina, izoprenalina, efedrina in fenilefrina (lokalnih anestetikov).
219 </p>
220 </div>
221
222 <div align="Justify">
223 <p style="text-align: justify; "> Triciklièni antidepresivi lahko zveèajo
224 delovanje alkohola ali depresorjev osrednjega ¾ivèevja (barbituratov, benzodiazepina
225 in splo¹nih anestetikov) ter antiholinergiènih zdravil (fenotiazinov, antiparkinsonikov,
226 antihistaminikov, atropina) na oèi, osrednje ¾ivèevje, debelo èrevo in seèni
227 mehur. </p>
228 </div>
229
230 <div align="Justify">
231 <p style="text-align: justify; "> Anafranila ne smemo uporabljati soèasno
232 s kinidinskimi antiaritmiki. </p>
233 </div>
234
235 <div align="Justify">
236 <p style="text-align: justify; "> Soèasna uporaba s selektivnimi zaviralci
237 ponovnega privzema serotonina lahko zveèa delovanje na serotoninergièni sistem.
238 Fluoksetin in fluvoksamin prav tako lahko zveèata plazemsko koncentracijo
239 Anafranila in pogostost njegovih stranskih uèinkov. </p>
240 </div>
241
242 <div align="Justify">
243 <p style="text-align: justify; "> Zdravila, ki inducirajo jetrne encime
244 (barbiturati, karbamazepin, fenitoin, nikotin in peroralni kontraceptivi)
245 lahko pospe¹ijo presnovo ter tako zmanj¹ajo plazemsko koncentracijo in uèinkovitost
246 klomipramina. Plazemske koncentracije fenitoina in karbamazepina se lahko
247 zveèajo, zaradi èesar se pojavijo stranski uèinki. Zato je treba med soèasnim
248 zdravljenjem s temi zdravili in Anafranilom prilagoditi odmerek. </p>
249 </div>
250
251 <div align="Justify">
252 <p style="text-align: justify; "> Med hkratnim zdravljenjem z nevroleptiki
253 se lahko zveèajo plazemske koncentracije klomipramina in zni¾a prag za pojav
254 konvulzij. Pri kombinaciji s tioridazinom lahko pride do hude srène aritmije.
255 </p>
256 </div>
257
258 <div align="Justify">
259 <p style="text-align: justify; "> Zaradi zaviranja jetrne presnove lahko
260 triciklièni antidepresivi zveèajo uèinek kumarinskih antikoagulantov, zato
261 je priporoèljivo preverjati vrednosti protrombina v plazmi. </p>
262 </div>
263
264 <div align="Justify">
265 <p style="text-align: justify; "> Cimetidin, metilfenidat in estrogeni zveèajo
266 plazemske koncentracije tricikliènih antidepresivov, zato je treba zmanj¹ati
267 njihove odmerke med soèasnim zdravljenjem z Anafranilom. </p>
268 </div>
269
270 <div align="Left">
271 <p style="text-align: left; "> </p>
272 </div>
273
274 <div align="Left">
275 <p style="text-align: left; "> Posebna opozorila </p>
276 </div>
277
278 <div align="Left">
279 <p style="text-align: left; "> Zaradi mo¾nosti, da pride do zni¾anja krvnega
280 tlaka, je priporoèljivo bolnikom z ortostatsko hipotenzijo izmeriti krvni
281 tlak pred zaèetkom zdravljenja z Anafranilom. </p>
282 </div>
283
284 <div align="Left">
285 <p style="text-align: left; "> Zaradi morebitne kardiotoksiènosti je potrebna
286 previdnost pri bolnikih s hipertirozo in pri bolnikih, ki se zdravijo s ¹èitniènimi
287 hormoni. </p>
288 </div>
289
290 <div align="Left">
291 <p style="text-align: left; "> Pri bolnikih z jetrnimi boleznimi je priporoèljivo
292 obèasno preveriti vrednosti jetrnih encimov. </p>
293 </div>
294
295 <div align="Justify">
296 <p style="text-align: justify; "> Zaradi morebitnega zni¾anja praga za nastanek
297 konvulzij je treba Anafranil posebno previdno dajati bolnikom z epilepsijo
298 in drugimi predisponirajoèimi dejavniki (mo¾ganske okvare razliène etiologije,
299 soèasna uporaba nevroleptikov, alkoholizem in pri prekinitvi zdravljenja
300 s protikonvulzivnimi lastnostmi). </p>
301 </div>
302
303 <div align="Justify">
304 <p style="text-align: justify; "> Anafranil dajemo posebno previdno bolnikom
305 s srènimi boleznimi, predvsem èe bolehajo zaradi srènega popu¹èanja in aritmij.
306 Pri teh in starej¹ih bolnikih je treba med zdravljenjem spremljati EKG in
307 delovanje srca. </p>
308 </div>
309
310 <div align="Justify">
311 <p style="text-align: justify; "> Anafranil je treba zaradi njegovih antiholinergiènih
312 lastnosti previdno dajati bolnikom z zvi¹anim oèesnim tlakom, ¹irokozakotnim
313 glavkomom ali z zastajanjem seèa (npr. zaradi bolezni prostate) v anamnezi.
314 </p>
315 </div>
316
317 <div align="Justify">
318 <p style="text-align: justify; "> Previdnost pri uporabi Anafranila je potrebna
319 pri bolnikih z jetrnimi okvarami in tumorjem sredice nadledviène ¾leze (npr.
320 feokromocitom, nevroblastom), pri katerih lahko Anafranil povzroèi hipertenzivno
321 krizo. </p>
322 </div>
323
324 <div align="Justify">
325 <p style="text-align: justify; "> Bolniki s paniènimi motnjami so lahko
326 v prvih dneh zdravljenja z Anafranilom nekoliko bolj anksiozni, vendar ta
327 pojav navadno izgine v dveh tednih. Pri bolnikih s shizofrenijo, ki se zdravijo
328 s tricikliènimi antidepresivi, se lahko obèasno opazi aktivacijo psihoze,
329 pri bolnikih s cikliènimi afektivnimi motnjami med depresivno fazo pa hipomaniène
330 ali maniène epizode. V takih primerih je treba odmerek Anafranila zmanj¹ati
331 ali prenehati z zdravljanjem in uporabiti antipsihotik. Ko te epizode izginejo,
332 lahko nadaljujemo zdravljenje z Anafranilom v manj¹ih odmerkih. </p>
333 </div>
334
335 <div align="Justify">
336 <p style="text-align: justify; "> Pri bolnikih s hudo depresijo so mogoèi
337 samomorilni poskusi, kar lahko traja do remisije, zato je vèasih potrebno
338 kombinirano zdravljenje z benzodiazepini ali nevroleptiki. </p>
339 </div>
340
341 <div align="Justify">
342 <p style="text-align: justify; "> Previdnost je potrebna pri bolnikih s
343 kroniènim zaprtjem, ker lahko triciklièni antidepresivi povzroèijo paralitièni
344 ileus, predvsem pri starej¹ih bolnikih in bolnikih, ki le¾ijo. </p>
345 </div>
346
347 <div align="Justify">
348 <p style="text-align: justify; "> Pri starej¹ih in predisponiranih bolnikih
349 lahko triciklièni antidepresivi povzroèijo farmakogene psihoze, predvsem
350 ponoèi. Simptomi izginejo nekaj dni po prenehanju jemanja zdravila. </p>
351 </div>
352
353 <div align="Justify">
354 <p style="text-align: justify; "> Starej¹i bolniki in adolescenti se na
355 terapijo moèneje odzivajo kot bolnikih v drugih starostnih obdobjih, zato
356 je pri njih potrebna previdnost, zlasti pri zveèanju odmerkov. Zaradi pomanjkanja
357 kliniènih izku¹enj Anafranila ne dajemo otrokom, mlaj¹im od 5 let. </p>
358 </div>
359
360 <div align="Justify">
361 <p style="text-align: justify; "> </p>
362 </div>
363
364 <div align="Justify">
365 <p style="text-align: justify; "> <i>Vpliv na psihofiziène sposobnosti</i>
366 </p>
367 </div>
368
369 <div align="Justify">
370 <p style="text-align: justify; "> Sposobnost upravljanja z vozili in stroji
371 je pri bolnikih, ki se zdravijo z Anafranilom, lahko zmanj¹ana. Pri zamegljenem
372 vidu, zaspanosti in drugih uèinkih na osrednje ¾ivèevje bolniki ne smejo
373 voziti in upravljati strojev ali opravljati dela, pri katerem je potrebna
374 previdnost. Alkohol in druga zdravila lahko okrepijo te simptome. </p>
375 </div>
376
377 <div align="Justify">
378 <p style="text-align: justify; "> </p>
379 </div>
380
381 <div align="Justify">
382 <p style="text-align: justify; "> <i>Noseènost in dojenje</i> </p>
383 </div>
384
385 <div align="Justify">
386 <p style="text-align: justify; "> Uporaba zdravila med noseènostjo, zaradi
387 njegovega mo¾nega ¹kodljivega uèinka na plod, ni dovoljena. Klomipramin prehaja
388 v mleko, zato je je treba med zdravljenjem z njim prenehati dojiti. </p>
389 </div>
390
391 <div align="Justify">
392 <p style="text-align: justify; "> </p>
393 </div>
394
395 <div align="Left">
396 <p style="text-align: left; "> <b>Odmerjanje in </b><b>uporaba</b> </p>
397 </div>
398
399 <div align="Justify">
400 <p style="text-align: justify; "> Odmerek Anafranila in naèin njegove uporabe
401 je treba prilagoditi vsakemu bolniku posebej glede na njegovo bolezensko
402 stanje. Optimalni uèinek je treba doseèi s èim manj¹im odmerkom. </p>
403 </div>
404
405 <div align="Justify">
406 <p style="text-align: justify; "> Anafranil se jemlje na te¹èe. </p>
407 </div>
408
409 <div align="Justify">
410 <p style="text-align: justify; "> </p>
411 </div>
412
413 <div align="Justify">
414 <p style="text-align: justify; "> Depresija, obsesivno-kompulzivni <i>
415 sindromi in fobije</i> </p>
416 </div>
417
418 <div align="Justify">
419 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje zaènemo s 25 mg (1 dra¾e)
420 dva- do trikrat na dan. Dnevni odmerek zdravila nato postopno zveèujemo po
421 25 mg vsakih nekaj dni (glede na to, kako bolnik prena¹a zdravilo) vse do
422 dnevnega odmerka 100 do 150 mg (4 do 6 dra¾ejev). V hudih primerih lahko
423 dnevni odmerek zveèamo do najveè 250 mg. Ko dose¾emo izbolj¹anje, dnevni
424 odmerek navadno zmanj¹amo do ravni ohranjanja terapijskega uèinka, kar je
425 50 do 100 mg (2 do 4 dra¾eje) na dan. </p>
426 </div>
427
428 <div align="Justify">
429 <p style="text-align: justify; "> </p>
430 </div>
431
432 <div align="Justify">
433 <p style="text-align: justify; "> Katapleksija z narkolepsijo<i></i> </p>
434 </div>
435
436 <div align="Left">
437 <p style="text-align: left; "> Dnevni odmerek je 25 do 75 mg (1 do 3 dra¾eje).
438 </p>
439 </div>
440
441 <div align="Left">
442 <p style="text-align: left; "> <i></i> </p>
443 </div>
444
445 <div align="Left">
446 <p style="text-align: left; "> <i>Kronièna boleèinska stanja</i> </p>
447 </div>
448
449 <div align="Justify">
450 <p style="text-align: justify; "> Odmerek je treba prilagoditi vsakemu bolniku
451 posebej, pri èemer je treba upo¹tevati tudi soèasno uporabo analgetikov (z
452 mo¾nostjo, da zmanj¹amo njihov odmerek). Dnevni odmerek Anafranila je lahko
453 do 150 mg. </p>
454 </div>
455
456 <div align="Justify">
457 <p style="text-align: justify; "> </p>
458 </div>
459
460 <div align="Justify">
461 <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje pri starej¹ih bolnikih </p>
462 </div>
463
464 <div align="Justify">
465 <p style="text-align: justify; "> Zdravljenje zaènemo z najmanj¹im mogoèim
466 odmerkom, ki ga postopno zveèujemo do optimalne kolièine (navadno 25 do 50
467 mg na dan), ki jo ponavadi dose¾emo v 10 dneh in jo ohranimo do konca zdravljenja.
468 </p>
469 </div>
470
471 <div align="Justify">
472 <p style="text-align: justify; "> </p>
473 </div>
474
475 <div align="Justify">
476 <p style="text-align: justify; "> Odmerjanje pri otrocih z noèno enurezo
477 </p>
478 </div>
479
480 <div align="Justify">
481 <p style="text-align: justify; "> Zaèetni dnevni odmerek pri otrocih od
482 5. do 8. leta starosti je 25 mg (1 dra¾e), pri otrocih od 9. do 12. leta
483 25 do 50 mg (1 do 2 dra¾eja), pri starej¹ih otrocih pa 25 do 75 mg (1 do
484 3 dra¾eji). Pri otrocih, ki se v prvem tednu zdravljenja terapijsko ne odzivajo
485 popolnoma, uporabimo veèje odmerke. Dra¾eje je treba vzeti v enem odmerku
486 (enkrat na dan) po veèerji, otrokom, ki moèijo posteljo v prvih urah spanja,
487 pa jih lahko damo nekoliko prej (ob 16 h). Ko dose¾emo ¾eljeni terapijski
488 odziv, nadaljujemo z zdravljenjem 1 do 3 mesece, nato odmerek postopno zmanj¹amo.
489 </p>
490 </div>
491
492 <div align="Left">
493 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
494 </div>
495
496 <div align="Left">
497 <p style="text-align: left; "> Preveliko odmerjanje </p>
498 </div>
499
500 <div align="Justify">
501 <p style="text-align: justify; "> Znaki prevelikega odmerjanja Anafranila
502 se navadno pojavijo prve ¹tiri ure po zau¾itju, najizrazitej¹i pa so èez
503 24 ur. </p>
504 </div>
505
506 <div align="Justify">
507 <p style="text-align: justify; "> </p>
508 </div>
509
510 <div align="Justify">
511 <p style="text-align: justify; "> Znaki </p>
512 </div>
513
514 <div align="Justify">
515 <p style="text-align: justify; "> Znaki prevelikega odmerjanja, ki se lahko
516 pojavijo pri osrednjem ¾ivèevju, so zaspanost, stupor, koma, ataksija, nemirnost,
517 vznemirjenost, izrazitej¹i refleksi, mi¹ièna rigidnost ter koreoatetoidni
518 gibi in krèi. </p>
519 </div>
520
521 <div align="Justify">
522 <p style="text-align: justify; "> Kardiovaskularni znaki prevelikega odmerjanja
523 so hipotenzija, tahikardija, aritmije, motnje pri prevajanju, ¹ok, srèno
524 popu¹èanje, zelo redko pa tudi srèni zastoj. Pride lahko tudi do depresije
525 dihanja, cianoze, bruhanja, vroèice, midriaze, moènej¹ega znojenja, oligurije
526 ali anurije. </p>
527 </div>
528
529 <div align="Justify">
530 <p style="text-align: justify; "> <i></i> </p>
531 </div>
532
533 <div align="Justify">
534 <p style="text-align: justify; "> <i>Zdravljenje</i> </p>
535 </div>
536
537 <div align="Justify">
538 <p style="text-align: justify; "> Ker ni specifiènega antidota, je zdravljenje
539 simptomatsko. Èe je bolnik pri zavesti, je treba èim prej izzvati bruhanje
540 ali izprati ¾elodec; uporabimo lahko tudi aktivno oglje. Èe bolnik ni pri
541 zavesti, je treba pred izpiranjem ¾elodca zagotoviti prost dohod zraka. Uporabiti
542 je treba vse intenzivne ukrepe za stalen nadzor nad delovanjem srca, plini
543 v krvi in elektroliti, po potrebi pa uporabimo tudi antikonvulzivna zdravila,
544 umetno dihanje in o¾ivljanje. Bolnika je treba nadzorovati v intezivni enoti
545 najmanj 6 ur po zau¾itju, z nadzorom nadaljujemo najmanj 24 ur po zadnjih
546 znakih zastrupitve. Spremembe, ki nakazujejo zveèano tveganje nevarnih motenj
547 srènega ritma pri zastrupitvi s tricikliènimi antidepresivi se ka¾ejo kot
548 AV prevodne motnje, ¹irok kompleks QRS, podalj¹ana doba QT in izrazita desna
549 os v EKG. Uporaba natrijevega hidrogenkarbonata pomembno zmanj¹a tveganje
550 za nastanek motenj srènega ritma. Izogibamo se uporabi kinidina, zaviralcev
551 adrenergiènih receptorjev beta in simpatikomimetikov. </p>
552 </div>
553
554 <div align="Justify">
555 <p style="text-align: justify; "> </p>
556 </div>
557
558 <div align="Left">
559 <p style="text-align: left; "> <b>Stranski uèinki</b> </p>
560 </div>
561
562 <div align="Justify">
563 <p style="text-align: justify; "> Stranski uèinki Anafranila so navadno
564 blagi in prehodni ter izginejo ¾e med zdravljenjem ali po zmanj¹anju odmerka.
565 Stranski uèinki niso vedno odvisni od plazemskih koncentracij ali od odmerka
566 zdravila, pogosto jih tudi te¾ko loèimo od simptomov depresije. Za stranske
567 uèinke zdravila so ¹e posebno obèutljivi starej¹i bolniki. </p>
568 </div>
569
570 <div align="Justify">
571 <p style="text-align: justify; "> Od stranskih uèinkov <i>na osrednje ¾ivèevje</i>
572 so pogosti zaspanost, utrujenost, nemirnost in zveèan tek; obèasni pa so
573 zmedenost, dezorientiranost, halucinacije (predvsem pri starej¹ih bolnikih
574 s Parkinsonovo boleznijo), anksiozna stanja, vznemirjenost, motnje spanja,
575 manija, hipomanija, agresivnost, motnje pomnjenja, depersonalizacija, poslab¹anje
576 depresije, motnje zbranosti, nespeènost, noène more in zehanje. </p>
577 </div>
578
579 <div align="Justify">
580 <p style="text-align: justify; "> Bolnik ima lahko pogosto vrtoglavico,
581 tremor, glavobole in mioklonus, obèasno pa se lahko pojavijo delirij, motnje
582 govora, parestezije, mi¹ièna oslabelost in mi¹ièna hipertonija. </p>
583 </div>
584
585 <div align="Justify">
586 <p style="text-align: justify; "> Pogosta so suha usta, znojenje, zaprtje,
587 motnje akomodacije, zamegljen vid in motnje pri uriniranju, obèasno pa se
588 lahko pojavijo vroèinski oblivi in midriaza. </p>
589 </div>
590
591 <div align="Justify">
592 <p style="text-align: justify; "> Od stranskih uèinkov na <i>kardiovaskularni
593 sistem</i> se lahko obèasno pojavijo sinusna tahikardija, palpitacije, posturalna
594 hipotenzija ter pri bolnikih z normalnim stanjem srca klinièno nepomembne
595 spremembe EKG. </p>
596 </div>
597
598 <div align="Justify">
599 <p style="text-align: justify; "> Antidepresivi pogosto povzroèajo hiponatremijo
600 in z njo povezano zaspanost, zmedenost in tudi konvulzije. </p>
601 </div>
602
603 <div align="Justify">
604 <p style="text-align: justify; "> Pri stranskih uèinkih na <i>prebavila
605 </i>je pogosta slabost, obèasni pojavi pa so bruhanje, abdominalne motnje,
606 driska in anoreksija. Zveèajo se lahko vrednosti jetrnih transaminaz, na
607 ko¾i pa nastanejo alergijske ko¾ne reakcije (ko¾ni izpu¹èaji, koprivnica),
608 pojavita se preobèutljivost za svetlobo in srbenje. </p>
609 </div>
610
611 <div align="Justify">
612 <p style="text-align: justify; "> Bolnikom se lahko zveèa telesna masa in
613 spremeni libido ali potenca, obèasno so opazili tudi galaktorejo in zveèanje
614 prsi. Sprememba okusa in zvonjenje v u¹esih sta redkej¹a pojava. </p>
615 </div>
616
617 <div align="Justify">
618 <p style="text-align: justify; "> Vèasih lahko bolniki pri hitrem prenehanju
619 jemanja Anafranila ali po hitrem zmanj¹anju odmerka obèutijo slabost in bruhajo,
620 pojavijo pa se lahko tudi boleèine v trebuhu, driska, nespeènost, glavobol,
621 nervoza ali anksioznost. </p>
622 </div>
623
624 <div align="Justify">
625 <p style="text-align: justify; "> </p>
626 </div>
627
628 <div align="Left">
629 <p style="text-align: left; "> <b>Izdajanje zdravila</b> </p>
630 </div>
631
632 <div align="Left">
633 <p style="text-align: left; "> Rp - izdaja samo na zdravni¹ki recept </p>
634 </div>
635
636 <div align="Left">
637 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
638 </div>
639
640 <div align="Left">
641 <p style="text-align: left; "> Oprema </p>
642 </div>
643
644 <div align="Left">
645 <p style="text-align: left; "> zlo¾enka s 30 oblo¾enimi tabletami po 25
646 mg </p>
647 </div>
648
649 <div align="Left">
650 <p style="text-align: left; "> 3 pretisni omoti po 10 tablet </p>
651 </div>
652
653 <div align="Left">
654 <p style="text-align: left; "> <b></b> </p>
655 </div>
656
657 <div align="Left">
658 <p style="text-align: left; "> </p>
659 </div>
660
661 <div align="Left">
662 <p style="text-align: left; "> </p>
663 </div>
664
665 <div align="Left">
666 <p style="text-align: left; "> </p>
667 </div>
668
669 <div align="Left">
670 <p style="text-align: left; "> </p>
671 </div>
672
673 <div align="Left">
674 <p style="text-align: left; "> </p>
675 </div>
676
677 <div align="Left">
678 <p style="text-align: left; "> </p>
679 </div>
680
681 <div align="Left">
682 <p style="text-align: left; "> </p>
683 </div>
684 <!--Section Ends-->
685 </body>
686 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26