/[pliva-si]/static/Za_zdravnike/Euglucon.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /static/Za_zdravnike/Euglucon.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Fri Nov 16 11:32:05 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
gigo

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <title></title>
5 </head>
6 <body>
7 <p><b> EUGLUCON </b><br>
8 glibenclamidum tableta</p>
9 <p><b>NAVODILO ZA UPORABO</b></p>
10 <p><b>Sestava</b><br>
11 1 tableta vsebuje 5 mg glibenklamida.<br>
12 Pomo&#382;ne snovi so laktoza, koruzni &#353;krob, &#382;elatirani koruzni
13 &#353;krob, smukec, koloidni silicijev dioksid in magnezijev stearat.</p>
14 <p><b>Lastnosti in delovanje </b><br>
15 Euglucon je antidiabetik iz skupine sulfonilse&#269;nine. Pospe&#353;uje
16 izlo&#269;anje inzulina iz trebu&#353;ne slinavke tako, da se ve&#382;e na receptorje
17 ohranjenih b celic Langerhansovih oto&#269;kov. <br>
18 Delovati za&#269;ne pribli&#382;no 30 minut po zau&#382;itju, najmo&#269;nej&#353;i
19 u&#269;inek dose&#382;e po 2 do 6 urah, delovanje pa traja najmanj 24 ur.</p>
20 <p><b>Indikacija</b><br>
21 sladkorna bolezen tipa 2 (od inzulina neodvisna sladkorna
22 bolezen), kadar dietna prehrana in telesna dejavnost ne uravnavata
23 dovolj ravni glukoze v krvi</p>
24 <p><b>Kontraindikacije</b><br>
25 preob&#269;utljivost za glibenklamid, druge sulfonilse&#269;nine, sulfonamide
26 ali katerokoli drugo sestavino zdravila; huj&#353;i akutni zapleti,
27 kot so npr. diabeti&#269;ni hiperozmolarni sindrom, diabeti&#269;na acidoza
28 ali diabeti&#269;na koma; sladkorna bolezen tipa 1 (od inzulina odvisna
29 oblika sladkorne bolezni), huj&#353;a interkurentna oku&#382;ba, huj&#353;a ledvi&#269;na
30 ali jetrna insuficienca, nose&#269;nost, dojenje</p>
31 <p><b>Previdnostni ukrepi</b><br>
32 Vsi preparati iz skupine sulfonilse&#269;nine lahko povzro&#269;ijo
33 hipoglikemijo, zato moramo redno kontrolirati krvni sladkor.
34 Bolniki naj imajo vedno s seboj nekaj glukoze. Pomemebno je ve&#269;je
35 tveganje za hipoglikemijo pri nerednem hranjenju oziroma opu&#353;&#269;anju
36 obrokov hrane pri podhranjenih bolnikih. Previdnost je potrebna
37 pri jetrni, ledvi&#269;ni, nadledvi&#269;ni in hipofizni odpovedi, visoki
38 starosti, splo&#353;ni oslabelosti bolnika in ob u&#382;ivanju alkohola
39 ali nekaterih zdravil. Bolnika in svojce je treba pou&#269;iti o znakih
40 hipoglikemi&#269;ne reakcije ter o ustreznem ukrepanju v takem primeru.</p>
41 <p><b>Medsebojna u&#269;inkovanja zdravil</b><br>
42 Glibenklamid se v plazmi ve&#269;inoma ve&#382;e na beljakovine, predvsem
43 na albumine. Zaradi tega prihaja do medsebojnega delovanja z
44 zdravili, ki se ve&#382;ejo na iste beljakovine. Medsebojno delovanje
45 je mogo&#269;e tudi z zdravili, ki vplivajo na presnovo glukoze, presnavljanje
46 v jetrih in na izlo&#269;anje prek ledvic. Hipoglikemi&#269;ne u&#269;inke glibenklamida
47 lahko zve&#269;ajo blokatorji adrenergi&#269;nih receptorjev beta (propranolol),
48 kloramfenikol, cimetidin, klofibrat, flukonazol, fenfluramin,
49 inzulin, nesteroidna protivnetna zdravila, ranitidin, veliki odmerki
50 salicilatov, sulfonamidi in alkohol. U&#269;inke glibenklamida okrepijo
51 tudi zaviralci angiotenzinske konvertaze, bigvanidi, fluoksetin. Hipoglikemi&#269;ne
52 u&#269;inke glibenklamida pa zmanj&#353;ujejo peroralni kontraceptivi, tiroksin,
53 glukokortikoidi, fenobarbiton, rifampicin, izoniazid, fenitoin,
54 simpatikomimetiki, tiazidni diuretiki, glukagon in diazoksid. </p>
55 <p><b>Posebna opozorila</b><br>
56 V stanju poru&#353;enega uravnavanja vrednosti krvnega sladkorja,
57 ki je posledica stresa, po&#353;kodbe ali oku&#382;be, je ob&#269;asno potrebno
58 zdravljenje z inzulinom. <br>
59 Preverjati je treba delovanje jeter in ledvic. Zaradi jetrne
60 okvare lahko pride do neustreznega izlo&#269;anja glukoze, posledica
61 ledvi&#269;ne okvare pa je lahko kopi&#269;enje zdravila v organizmu. V obeh
62 primerih se lahko zve&#269;a hipoglikemi&#269;ni u&#269;inek zdravila. <br>
63 Blokatorji adrenergi&#269;nih receptorjev beta lahko zakrijejo
64 znake hipoglikemi&#269;ne opozorilne reakcije. Predvsem izostajajo
65 znaki, kot so tremor, tahikardija, lakota. Prav tako je zmanj&#353;ana
66 odzivnost na hipoglikemijo, in sicer zmanj&#353;ano je kateholaminsko
67 spro&#353;&#269;anje glukoze. <br>
68 Starej&#353;im bolnikom, zlasti tistim z ledvi&#269;no ali jetrno okvaro,
69 priporo&#269;amo jemanje antidiabetika s kraj&#353;o biolo&#353;ko razpolovno
70 dobo (t1/2), kot jo ima glibenklamid. &#268;e pa se zdravijo z glibenklamidom,
71 priporo&#269;amo jemanje za&#269;etnega odmerka 1 tablete (2,5 mg) ali 1/4
72 tablete (1,25 mg).<br>
73 Med zdravljenjem naj bolniki ne pijejo alkohola. </p>
74 <p><b>Nose&#269;nost in dojenje</b><br>
75 Med nose&#269;nostjo in dojenjem ne smemo uporabljati glibenklamida
76 in drugih peroralnih antidiabetikov. &#268;e bolnica zanosi ali namerava
77 zanositi, mora obvestiti zdravnika, ki bo predpisal zdravljenje
78 z inzulinom.</p>
79 <p><b>Vpliv na psihofizi&#269;ne sposobnosti</b><br>
80 Obdobja hipoglikemije in hiperglikemije med jemanjem Euglucona
81 (predvsem na za&#269;etku zdravljenja ali pri nerednem jemanju) lahko
82 zmanj&#353;ajo pozornost in sposobnost odzivanja, zato je potrebna previdnost
83 pri upravljanju vozil in strojev.<br>
84 Sposobnost upravljanja vozil ali strojev je tudi zmanj&#353;ana,
85 &#269;e bolnik ne upo&#353;teva drugih splo&#353;nih navodil glede zdravljenja
86 (prehrana, napor itd.)</p>
87 <p><b>Odmerjenje in uporaba</b><br>
88 Terapijski odmerek dolo&#269;imo za vsakega bolnika posebej. Za&#269;etni
89 odmerek je 1 tablete (2,5 mg). Zdravilo bolnik zau&#382;ije 15 do
90 30 minut pred obrokom ali z njim. Na podlagi laboratorijskih izvidov
91 lahko odmerek zdravila na vsakih sedem dni zve&#269;amo za pol tablete,
92 dokler ne dose&#382;emo za&#382;elenega u&#269;inka. &#268;e dnevni odmerek ni ve&#269;ji
93 kot 2 tableti (10 mg), ju bolnik vzame naenkrat. Pri dnevnem odmerku
94 ve&#269;jem kot 10 mg bolnik vzame zdravilo v dveh odmerkih na dan.
95 Najve&#269;ji dnevni odmerek je 3 do 4 tablete (15 do 20 mg).<br>
96 Tablete Euglucon pogoltnemo cele z nekaj teko&#269;ine.</p>
97 <p><b>Preveliko odmerjanje</b><br>
98 Po zau&#382;itju prevelikega odmerka zdravila se pojavi hipoglikemija.<br>
99 Pri bla&#382;jih oblikah hipoglikemije damo bolniku sladek napitek
100 in hrano. V primeru zau&#382;itja ve&#269;je koli&#269;ine tablet naenkrat pri
101 zavestnih bolnikih v prvih tridesetih minutah izzovemo bruhanje.
102 Pri nezavestnih in pri bolnikih s konvulzijami, po endotrahealni
103 intubaciji, izperemo &#382;elodec. Za hitro stabilizacijo dajemo intravensko
104 50 ml 50 % glukoze, nadaljujemo pa z intravensko infuzijo 5 do
105 10 % glukoze. Za hitro mobilizacijo glukoze, skladi&#353;&#269;ene v jetrih,
106 dajemo intramuskularno 1 do 2 mg glukagona. &#268;e pride do mo&#382;ganskega
107 edema dajemo manitol in deksametazon, v primeru hipokaliemije
108 pa kalij. Intezivno spremljamo vitalne znake, pline v arterijski krvi,
109 glukozo in elektrolite v serumu, se&#269;nino in kreatinin.</p>
110 <p><b>Stranski u&#269;inki</b><br>
111 Stranski u&#269;inki so redki (pojavijo se le pri 2 % bolnikov). Zdravljenje
112 je treba prekiniti samo, &#269;e se pojavijo hude alergijske reakcije
113 in holestazna zlatenica. Najpogostej&#353;i stranski u&#269;inek je hipoglikemija,
114 do katere lahko pride zaradi nepravilne diete, prevelike telesne
115 dejavnosti, prevelikega odmerjanja zdravila in motenega delovanja
116 jeter ali ledvic. Znaki hipoglikemije so spremenjeno vedenje,
117 zamegljen vid, hladno znojenje, zmedenost, bledica, slabotnost,
118 lakota, tahikardija, glavobol, slabost in motnje govora. Izredno
119 redko pride do hudih oblik hipoglikemije s konvulzijami in komo. Lahko
120 pride tudi do zve&#269;anja telesne mase, vendar je to pogostej&#353;e pri
121 kombiniranem zdravljenju z glibenklamidom in inzulinom.<br>
122 Pojavijo se lahko prebavne motnje v obliki slabosti, bruhanja,
123 zaprtja ali driske. Mogo&#269;e je reverzibilno zve&#269;anje vrednosti jetrnih
124 encimov. Ko&#382;ne alergijske reakcije so redke (rde&#269;ina, srbe&#269;ica,
125 koprivnica, izpu&#353;&#269;aji in preob&#269;utljivost za svetlobo). Izredno
126 redko lahko pride do krvnih diskrazij (levkopenija, trombocitopenija,
127 aplasti&#269;na anemija). Literatura navaja &#353;e zelo redke primere jetrne
128 odpovedi.<br>
129 O vsakem stranskem u&#269;inku je treba obvestiti svojega zdravnika
130 ali farmacevta.</p>
131 <p><b>Shranjevanje</b><br>
132 Zdravilo shranite pri temperaturi od 15 do 25&deg; C.</p>
133 <p><b>ZDRAVILO SHRANJUJTE&nbsp; NEDOSEGLJIVO OTROKOM</b></p>
134 <p><b>Uporabnost</b><br>
135 Rok uporabe je ozna&#269;en na ovojnini.<br>
136 Zdravila ne smete uporabljati po preteku datuma uporabnosti.</p>
137 <p><b>Izdajanje&nbsp; zdravila</b><br>
138 Rp - Izdaja se samo na zdravni&#353;ki recept.</p>
139 <p><b>Oprema</b><br>
140 zlo&#382;enka s 30 tabletami po 5 mg<br>
141 3 pretisni omoti po 10 tablet</p>
142 <p>Proizvajalec: PLIVA d.d. Ulica grada Vukovara 49, 10 000 Zagreb,
143 Hrva&#353;ka<br>
144 Zastopnik: PLIVA Ljubljana d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana<br>
145 Datum revizije navodila: julij 1999</p>
146 </body>
147 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26