/[pliva-si]/static/Ucna_ura/Ucna_ura-1.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /static/Ucna_ura/Ucna_ura-1.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Fri Nov 9 15:47:04 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
xx

1 <b>Prva u&egrave;na ura </b>
2 <p align="center"> <img src="gfx/papirus.jpg" width="170" height="265"></p>
3 <p align="center">Najstarej&#154;i zapis o sladkorni bolezni izhaja iz Egipta.
4 Na papirusu je bil napisan v obdobju med 3000 in 1500 let pred na&#154;im &#154;tetjem.
5 </p>
6 <p></p>
7 <p><b>Druga u&egrave;na ura </b></p>
8 <p></p>
9 <p align="center"><img src="gfx/knjiga.gif" width="150" height="63"></p>
10 <p>Malo smo pobrkljali po tujih spletnih straneh in odkrili dva naslova, na katera
11 lahko kliknete, &egrave;e &#158;elite prebirati strani tudi v angle&#154;kem
12 jeziku. </p>
13 <p>Diabetes Forecast<br>
14 <a href="http://www.diabetes.org/DiabetesForecast/">http://www.diabetes.org/DiabetesForecast/</a></p>
15 <p>Diabetes Interview<br>
16 <a href="http://www.diabetesworld.com/">http://www.diabetesworld.com/</a></p>
17 <p></p>
18 <p>&nbsp;</p>
19 <p><b>Ali ste vedeli, da ??</b></p>
20 <p>Obstajata dve osnovni obliki sladkorne bolezni: <br>
21 tip 1, pri katerem je za pre&#158;ivetje nujen insulin<br>
22 tip 2, pri katerem je inzulin potreben za uravnavanje presnove. </p>
23 <p>Tip 1 se najpogosteje pojavlja pri otrocih in mladostnikih ter zajema od 10
24 do 15 odstotkov vseh primerov bolezni. Tip 2 se pojavlja predvsem pri odraslih
25 in je dale&egrave; najpogostej&#154;a oblika te bolezni, saj zajema od 85 do
26 90 odstotkov vseh primerov.</p>
27 <p>Na svetu je ve&egrave; kot 150 milijonov ljudi s sladkorno boleznijo. Do leta
28 2025 bo to &#154;tevilo predvidoma naraslo na 300 milijonov, predvsem zaradi
29 rasti prebivalstva, staranja in urbanizacije.</p>
30 <p>Vsaj 50 odstotkov vseh ljudi s sladkorno boleznijo se svoje bolezni sploh ne
31 zaveda. V nekaterih dr&#158;avah je teh lahko celo 80 odstotkov.</p>
32 <p>Predvidoma se bo do leta 2025 raz&#154;irjenost sladkorne bolezni v Afriki,
33 vzhodnem Sredozemlju in jugovzhodni Aziji potrojila, v obeh Amerikah in na zahodnem
34 Pacifiku podvojila, v Evropi pa narasla za skoraj 50 odstotkov.</p>
35 <p>Zapleti zaradi sladkorne bolezni, kot so slepota, odpoved ledvic in bolezni
36 srca, pomenijo hudo obremenitev za zdravstvene slu&#158;be. Predvidoma se za
37 sladkorna bolezen porabi od 5 do 10 odstotkov dr&#158;avnega prora&egrave;una
38 za zdravstvo. </p>
39 <p>Povzeto po: literatura IDF, 2000</p>
40 <p>&nbsp;</p>
41 <p><b>IDF </b></p>
42 <p>Leta 1950 ustanovljena Mednarodna diabeti&egrave;na federacija (IDF) je predstavnik
43 ljudi s sladkorno boleznijo in njihovega zdravstvenega varstva po vsem svetu.
44 IDF je nevladna organizacija, ki je uradno povezana z Mednarodno zdravstveno
45 organizacijo (WHO) in vklju&egrave;uje ve&egrave; kot 170 zvez iz ve&egrave;
46 kot 130 dr&#158;av. Danes, ob podpori mnogih posameznikov, zvez in podjetij,
47 ki so postali &egrave;lani IDF, &#154;e vedno igra osrednjo vlogo pri ozave&#154;&egrave;anju
48 ljudi o sladkorni bolezni.</p>
49 <p>Bi radi vedeli ve&egrave;?</p>
50 <p>Nadaljnje informacije lahko dobite pri odgovornem za stike z javnostjo na spodnjem
51 naslovu:</p>
52 <p>International Diabetes Federation<br>
53 1 rue Defacqz<br>
54 B-1000 Bruselj<br>
55 Belgija<br>
56 Tel: +32-2-538 55 11<br>
57 Faks: +32-2-538 51 14<br>
58 Internet: <a href="http://www.idf.org">www.idf.org</a><br>
59 E-po&#154;ta: <a href="mailto:idf@idf.org">idf@idf.org</a></p>
60 <p></p>
61 <p>&nbsp;</p>
62 <p><b>SVETOVNI DAN SLADKORNE BOLEZNI - 14. NOVEMBER</b></p>
63 <p>Leto&#154;nje sporo&egrave;ilo svetovnega dne sladkorne bolezni:</p>
64 <p><b>VA&#138;E ZDRAVJE JE V VA&#138;IH ROKAH!</b></p>
65 <p>Sopokrovitelja svetovnega dne sladkorne bolezni sta Mednarodna diabeti&egrave;na
66 federacija in Svetovna zdravstvena organizacija</p>
67 <p><b>Kaj je svetovni dan sladkorne bolezni?</b><br>
68 Svetovni dan sladkorne bolezni je kampanja, namenjena globalnemu ozave&#154;&egrave;anju
69 o sladkorni bolezni. Njen cilj je seznaniti javnost z vzroki, znaki, na&egrave;ini
70 zdravljenja in zapleti, ki so povezani s to boleznijo. Svetovni dan sladkorne
71 bolezni je opomin, da pogostost te hude bolezni &#154;e vedno nara&#154;&egrave;a.</p>
72 <p><b>Kdaj poteka?</b><br>
73 Svetovni dan sladkorne bolezni praznujemo vsako leto 14. novembra.</p>
74 <p><b>Kje poteka?</b><br>
75 Po vsem svetu! Svetovni dan sladkorne bolezni praznujejo vse zveze &egrave;lanice
76 Mednarodne diabeti&egrave;ne federacije (IDF) iz ve&egrave; kot 130 dr&#158;av.</p>
77 <p><b>Kako se praznuje?</b><br>
78 Zveze &egrave;lanice IDF priredijo &#154;iroko paleto dejavnosti, ki se razlikujejo
79 od de&#158;ele do de&#158;ele. Zabavi se lahko pridru&#158;i vsak! V nadaljevanju
80 je navedenih nekaj dejavnosti, ki so bile organizirane v zadnjih letih:</p>
81 <p>linije za pomo&egrave;<br>
82 &nbsp;&nbsp;radijske oddaje<br>
83 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#154;portni dogodki<br>
84 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;brezpla&egrave;no testiranje krvi<br>
85 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;javna sre&egrave;anja za ozave&#154;&egrave;anje
86 javnosti<br>
87 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kampanje s plakati
88 in letaki<br>
89 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;delavnice
90 in razstave o sladkorni bolezni <br>
91 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tiskovne
92 konference in nastopi v medijih</p>
93 <p><b>Kaj je tema svetovnega dne sladkorne bolezni?</b><br>
94 Vsako leto je svetovni dan sladkorne bolezni osredoto&egrave;en na enotno temo,
95 ki ji posveti posebno pozornost. Pregled dosedanjih tem:</p>
96 <p>2001 Zmanj&#154;anje obremenitev: sladkorna bolezen ter bolezni srca in o&#158;ilja<br>
97 2000 Sladkorna bolezen in na&egrave;in &#158;ivljenja v novem tiso&egrave;letju<br>
98 1999 Stro&#154;ki sladkorne bolezni<br>
99 1998 Sladkorna bolezen in &egrave;lovekove pravice<br>
100 1997 Globalno zavedanje: klju&egrave; do bolj&#154;ega &#158;ivljenja<br>
101 1996 Inzulin za &#158;ivljenje!<br>
102 1995 Cena nevednosti<br>
103 1994 Sladkorna bolezen in staranje<br>
104 1993 Odra&#154;&egrave;anje s sladkorno boleznijo<br>
105 1992 Sladkorna bolezen: te&#158;ava vseh starosti in vseh dr&#158;av<br>
106 1991 Sladkorna bolezen stopa v javnost</p>
107 <p>Svetovni dan sladkorne bolezni zdru&#158;uje mednarodno skupnost ljudi s sladkorno
108 boleznijo, da bi soglasno okrepili zavest svetovne javnosti o tej bolezni.</p>
109 <p><b>Kako se je za&egrave;elo?</b><br>
110 Svetovni dan sladkorne bolezni je bil uveden leta 1991 kot odgovor na skrb zaradi
111 vse ve&egrave;je raz&#154;irjenosti bolezni po svetu. Od leta 1991 je postajal
112 vse bolj priljubljen in zdaj zdru&#158;uje &#158;e ve&egrave; kot 350 milijonov
113 ljudi z vsega sveta, skupaj s strokovnjaki s podro&egrave;ja zdravstvenega varstva,
114 otroki ter odraslimi.</p>
115 <p><b>Zakaj 14. november?</b><br>
116 14. november je bil izbran zato, ker je bil tega dne rojen Frederik Banting,
117 ki je skupaj s Charlesom Bestom prvi pri&#154;el na zamisel, ki je vodila do
118 odkritja inzulina oktobra 1921.</p>
119 <p><b>Kaj pomeni logotip svetovnega dne sladkorne bolezni?</b><br>
120 Leta 1996 je bil oblikovan trajen logotip, ki ponazarja mo&egrave;no, globalno
121 identiteto svetovnega dne sladkorne bolezni. Zdru&#158;uje ravnovesje in skupinsko
122 delo ter temelji na znanem simbolu jin in jang. Previdno ravnovesje inzulina,
123 zdravil, prehrane in gibanja je bistvenega pomena za nadzor sladkorne bolezni
124 prav tako kot skupinsko delo med strokovnjaki s podro&egrave;ja zdravstvenega
125 varstva, kolegi, prijatelji in dru&#158;inami.</p>
126 <p align="center"><img src="gfx/logo_day2000.jpg" width="80" height="200"></p>
127 <p><b>Kako poteka organizacija?</b><br>
128 IDF, ki jo podpira Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), izdela najrazli&egrave;nej&#154;e
129 gradivo, ki ga zveze &egrave;lanice posredujejo &#154;ir&#154;i javnosti in
130 medijem. Zveze &egrave;lanice uporabljajo to gradivo, skupaj z bilteni, plakati,
131 fotografijami in tematskimi bro&#154;urami, za oblikovanje kampanje svetovnega
132 dne sladkorne bolezni, ki je najprimernej&#154;a za skupnost ljudi s sladkorno
133 boleznijo v njihovi dr&#158;avi.</p>
134 <p>Poslanstvo IDF je sodelovati z zvezami &egrave;lanicami za obogatitev &#158;ivljenja
135 ljudi s sladkorno boleznijo.</p>
136 <p><br>
137 Povzeto po: literatura IDF, 2000</p>
138 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26