/[pliva-si]/static/Sladkorna_stran/Novopen3_Navodilo.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /static/Sladkorna_stran/Novopen3_Navodilo.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Fri Nov 9 15:48:41 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
xxx

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 </head>
5 <body>
6 <p><b>NovoPen 3</b></p>
7 <ul>
8 <li>preprosto za uporabo</li>
9 <li>varno in zanesljivo pri odmerjanju in vbrizgavanju inzulina</li>
10 <li>narejeno s posluhom za potrebe in &#382;elje sladkornih bolnikov</li>
11 <li>prijazno do okolja</li>
12 <li>prilagojeno uporabi sladkornih bolnikov, ki imajo okvarjen vid ali sluh
13 </li>
14 </ul>
15 <p>Inzulinsko injekcijsko pero NovoPen 3 omogo&egrave;a odmerjanje inzulina
16 od 2 do 70 enot v enem odmerku v razponu po eno enoto. </p>
17 <p align="Center">NOVO NOVO NOVO</p>
18 <p>Na prelomu tiso&egrave;letja smo v novo leto 2000 vstopili z &#382;eljo po
19 uspe&#353;nem medsebojnem sodelovanju na podro&egrave;ju laj&#353;anja &#382;ivljenja
20 ljudem, katerega jim je zaznamovala sladkorna bolezen.</p>
21 <p>NovoPen 3 je okolju prijazno inzulinsko injekcijsko pero, kateremu &#382;ivljenjska
22 doba dopu&#353;&egrave;a ve&egrave;letno zanesljivo delovanje in posledi&egrave;no
23 z njegovo uporabo po nepotrebnem ne obremenjujemo okolja. <br>
24 Od 1. februarja 2000 so na slovenskem tr&#382;i&#353;&egrave;u na voljo peresa
25 NovoPen 3 v dveh novih barvah in sicer zeleni in modri. </p>
26 <p><br>
27 Mo&#382;nost izbire se bo tako poslej raz&#353;irila od klasi&egrave;no prepoznavne
28 srebrne barve, do kraljevo modre ali elegantno temno zelene barve peresa
29 NovoPen 3. </p>
30 <p>In ne nazadnje, inzulinska injekcijska peresa v razli&egrave;nih barvah
31 omogo&egrave;ajo bistveno la&#382;je razlikovanje posameznih vrst inzulinov.
32 </p>
33 <p>NovoPen 3 omogo&egrave;a nastavitev odmerka inzulina od 2 do 70 enot v
34 razponu po 1 enoto in ga uporabljamo skupaj z iglami NovoFine <br>
35 (28G, 30G) in 3-ml injekcijskimi vlo&#382;ki Penfill.</p>
36 <p align="Center"><img src="/data/pliva-si/gfx/novo3.jpg" width="280" height="120">
37 <br>
38 </p>
39 <p><b>Navodilo za uporabo</b></p>
40 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n3-1.gif" width="112" height="90">
41 <br>
42 1. Snemite pokrov&egrave;ek s peresa. <br>
43 </p>
44 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n3-2.gif" width="112" height="90">
45 <br>
46 2. Le&#382;i&#353;&egrave;e injekcijskega vlo&#382;ka odvijte z ohi&#353;ja peresa. <br>
47 </p>
48 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n3-3.gif" width="112" height="90">
49 <br>
50 3. Bat zavrtite nazaj v za&egrave;etni polo&#382;aj. <br>
51 </p>
52 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n3-4.gif" width="112" height="90">
53 <br>
54 4. Vstavite injekcijski vlo&#382;ek. <br>
55 </p>
56 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n3-5.gif" width="112" height="90">
57 <br>
58 5. Ohi&#353;je peresa in le&#382;i&#353;&egrave;e injekcijskega vlo&#382;ka trdno privijte
59 skupaj. <br>
60 </p>
61 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n3-6.gif" width="112" height="90">
62 <br>
63 6. Privijte iglo NovoFine . <br>
64 <br>
65 <img src="/data/pliva-si/gfx/n3-7.gif" width="112" height="90">
66 <br>
67 7. Pred vsakim vbrizgavanjem odstranite zra&egrave;ne mehur&egrave;ke.
68 <br>
69 </p>
70 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n3-8.gif" width="112" height="90">
71 <br>
72 8. &Egrave;e vsebuje injekcijski vlo&#382;ek suspenzijo inzulina (dolgo delujo&egrave;i
73 inzulin), deset do dvajsetkrat obrnite NovoPen 3 za 180 stopinj . <br>
74 </p>
75 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n3-9.gif" width="112" height="90">
76 <br>
77 9. Nastavite odmerek inzulina. <br>
78 </p>
79 <p><img src="/data/pliva-si/gfx/n3-10.gif" width="112" height="90">
80 <br>
81 10. Vbrizgajte inzulin. </p>
82 <p>Prosimo, da za dodatne informacije natan&egrave;no preberete navodila za
83 uporabo NovoPen 3! </p>
84 </body>
85 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26