/[pliva-si]/static/Otroci/Zdravnik_odgovarja.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /static/Otroci/Zdravnik_odgovarja.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Fri Nov 9 15:45:20 2001 UTC (22 years, 6 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
*** empty log message ***

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 <title></title>
5 </head>
6 <body>
7 <p align="Left"><b>ZDRAVNIK ODGOVARJA IN SVETUJE</b></p>
8 <p align="Left">V sodelovanju s Pediatri&#269;no kliniko v Ljubljani
9 smo pripravili nekaj odgovorov na najpogosteje zastavljena vpra&#353;anja
10 o sladkorni bolezni. <br>
11 Z veseljem bomo posredovali va&#353;a vpra&#353;anja, dvome in nejasnosti
12 diabetologom na Pediatri&#269;ni kliniki. Odgovore na vpra&#353;anja bomo
13 vsak prvi teden v mesecu objavili na na&#353;ih spletnih straneh.</p>
14 <p> Na&#353; naslov poznate:<br>
15 <a href="mailto:info@pliva.si">info@pliva.si</a>
16 ali PLIVA Ljubljana, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana.</p>
17 </body>
18 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26