/[pliva-si]/static/Mali_leksikon/Eritema.htm
This is repository of my old source code which isn't updated any more. Go to git.rot13.org for current projects!
ViewVC logotype

Contents of /static/Mali_leksikon/Eritema.htm

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1.1 - (show annotations)
Fri Nov 9 15:49:31 2001 UTC (22 years, 5 months ago) by dpavlin
Branch: MAIN
CVS Tags: HEAD
File MIME type: text/html
xxx

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
2 <html>
3 <head>
4 </head>
5 <body>
6 <b>Eritema migrans </b>
7 <p>Bolezen povzro&#269;a bakterija Borrelia burgdorferi v &#353;ir&#353;em smislu, ki
8 jo z vbodom prena&#353;ajo oku&#382;eni klopi.</p>
9 <p align="Center"><img src="/data/pliva-si/gfx/eritema.gif" width="150" height="105">
10 </p>
11 <p> Klju&#269; za diagnozo eriteme migrans so:</p>
12 <ul>
13 <li>podatek o vbodu klopa (najpogosteje v zadnjem mesecu)</li>
14 <li>spremembe na ko&#382;i:
15 <ul>
16 <li>Majhna rde&#269;ina na mestu vboda klopa, ki se postopno &#353;iri,
17 osrednji del pa bledi;</li>
18 <li>Razvije se obro&#269;ast izpu&#353;&#269;aj, ki se po&#269;asi ve&#269;a.</li>
19 <li>Izpu&#353;&#269;aj v&#269;asih srbi ali pe&#269;e.</li>
20 <li>Ko&#382;ne spremembe navadno trajajo nekaj tednov. </li>
21 </ul>
22 </li>
23 </ul>
24 <p align="Center"><img src="/data/pliva-si/gfx/eritema2_1.jpg" width="150" height="101">
25 </p>
26 <ul>
27 <li>mo&#382;ni spremljajo&#269;i simptomi
28 <ul>
29 <li>utrujenost, slabo po&#269;utje.</li>
30 <li>bole&#269;ine v sklepih in mi&#353;icah.</li>
31 <li>glavobol. </li>
32 </ul>
33 </li>
34 </ul>
35 <p>Z ustreznim antibioti&#269;nim zdravljenjem skraj&#353;amo trajanje ko&#382;nih sprememb
36 in - kar je &#382;e bolj pomembno - z veliko verjetnostjo prepre&#269;imo nadaljnji
37 razvoj bolezni.</p>
38 <p align="Center"><img src="/data/pliva-si/gfx/eritema2_2.gif" width="150" height="107">
39 </p>
40 <p align="Center"><b>&#268;e opazite zgoraj opisane ko&#382;ne spremembe, &#269;imprej
41 obi&#353;&#269;ite zdravnika!</b></p>
42 <p>*Slike so objavljene z ljubezivim dovoljenjem prof. dr. Franca Strleta.</p>
43 </body>
44 </html>

  ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.26